Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy system raportowania n/t jakości wody w Holandii Warsztaty w Warszawie, 2-5 czerwca 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy system raportowania n/t jakości wody w Holandii Warsztaty w Warszawie, 2-5 czerwca 2009."— Zapis prezentacji:

1

2 Krajowy system raportowania n/t jakości wody w Holandii Warsztaty w Warszawie, 2-5 czerwca 2009

3 Wstęp Stosowne akty prawne w Holandii Organizacja danych dot. jakości wody do spożycia Baza danych jakości wody do spożycia Co zawiera raport? Inne sposoby wykorzystania bazy danych Nowy unijny system raportowania WISE Odpowiedzialność za dostarczanie informacji konsumentom Odstępstwa, art. 9 DWS Postępowanie z SZW Raportowanie na temat małych wodociągów

4 Zaopatrzenie w WS: 60 % wody podziemne, 40 % wody powierzchniowe Zasoby na obszarze silnie zindustrializowanym Gęste zaludnienie (16 mln konsumentów), wielofunkcyjne wykorzystanie gleby i wody, oraz obszarów wiejskich © photo: Vitens, Arjen Kok Fakty i liczby: zaopatrzenie w wodę do spożycia, Holandia

5 Stosowne akty prawne Dekret o wodzie do spożycia -Normy dotyczące zawartości mikroorganizmów i substancji mających wpływ na zdrowie publiczne, -Projektowanie wodociągów oraz materiały i związki chemiczne w nich stosowane, -Informowanie użytkowników o jakości wody do spożycia. -Dostosowany do dyrektywy UE 98/83/WE Wytyczne dla Inspekcji w sprawie Harmonizacji częstotliwości próbobrania -Dodatkowe umowy pomiędzy Inspekcją a ZZW dotyczące pobierania (dodatkowych) prób, metod analitycznych oraz miejsc pobierania prób

6 Zakres odpowiedzialności Dostawcy wody do spożycia odpowiedzialni za pobierania prób, analizy i kontrolę jakości. Inspektorat VROM -Losowo kontroluje różne aspekty działalności dostawców wody -higiena metod pracy -program monitorowania -zapobieganie Legionella -Coroczny raport dla rządu krajowego RIVM składa roczny raport na temat jakości wody do spożycia w Holandii

7 Dane na temat jakości wody w Holandii

8 Przepływ danych ZZW / laboratorium

9 System danych Baza danych na serwerze SQL z określonymi relacjami pomiędzy poszczególnymi polami Baza zawiera: - Wykaz miejsc produkcji opatrzonych unikalnym numerem numery te powiązane są z numerami miejsc pobierania prób dla każdego miejsca produkcji - Wykaz unikalnych numerów wszystkich parametrów Informacje wprowadzane są co roku Dane zawarte we wszystkich polach można segregować przy pomocy zapytań

10 Zawartość bazy danych Analizy podzielone są na 3 miejsca pobierania prób: -Woda surowaprzed uzdatnianiem -Zakład produkcyjny(gotowa woda do spożycia) -Dystrybucja(woda w kranie) -Woda w sprzedaży Częstotliwość próbobrania Normy krajowe / europejskie Plan pobierania prób w roku kolejnym

11 Od danych do raportu dla Parlamentu

12 Generowanie raportu Dane dostarczane są przez ZZW do 1. kwietnia Surowe dane są streszczane Spójność danych sprawdzana jest ręcznie -Ręcznie sprawdzane są przypadki braku zgodności -Niespójności Po kontroli generowane są tabele i wykresy Pisana jest tekstowa część raportu

13 Zawartość raportu 1 Zmiany jakości wody do spożycia w kraju Zmiany w ustawodawstwie związanym z wodą do spożycia Zmiany w kraju mające wpływ na jakość wody do spożycia

14 Zawartość raportu 2

15 Inne sposoby wykorzystania bazy danych Raportowanie w systemie WISE -Zapytania służące wygenerowaniu raportu co (trzy) lata Inne analizy -Raport n/t radioaktywności dla Euratom -Analizy trendów -Jakość wody dla zwierząt laboratoryjnych RIVM -Dyrektywa ramowa ws. wody

16 Raportowanie do UE W latach 1992 – 2007 raportowanie zgodnie z obecnymi przepisami Dyrektywy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponosi końcową odpowiedzialność RIVM zajmuje się raportowaniem Nowe Wytyczne w sprawie raportowania DWS 98/83 Informacje uzupełnione danymi GIS dotyczącymi SZW Informacje na temat odstępstw Informacje w formie elektronicznej w systemie WISE (sieć raportowania)

17 Informacje dla konsumentów Poziom lokalny: ZZW odpowiedzialne za przekazanie informacji w ciągu 4 tygodni Poziom lokalny: ZZW informują grupy konsumentów narażone na ryzyko (szpitale, domy opieki) ZZW muszą przekazać informacje na poziom krajowy (do końca marca) w określonym formacie Poziom krajowy: Odstępstwa publikowane są w monitorze rządowym oraz prasie ogólnokrajowej i lokalnej Poziom krajowy: Raport roczny przed 31-12 Poziom krajowy: raport do KE co trzy lata Większość ZZW posiada stronę internetową zawierającą dane o jakości Vewin oraz ZZW posiadają informacje na różne tematy

18 Odstępstwa Wyłącznie od parametrów z Części B W przypadku przywrócenia stanu zgodnego z przepisami w ciągu 30 dni, informowany jest tylko Inspektorat ZZW muszą składać wniosek o odstępstwo do Ministra Należy przestrzegać zasad opisanych w Art. 9 Odstępstwa: obecnie brak dla Części B W ramach DWS 98/83 tylko jedno: nikiel do 1. stycznia 2006 r. w jednym ujęciu wód podziemnych W przypadku Części C Inspektorat może udzielać pozwoleń na odstępstwa

19 Postępowanie w przypadku braku zgodności ZZW odpowiedzialne za monitoring Inspektorat musi sprawdzić program monitoringu i udzielić zgody na jego realizację Inspektorat musi być poinformowany o przypadkach braku zgodności Większość przypadków braku zgodności związana jest z pracami remontowymi na sieci. ZZW zalecają gotowanie wody. Inspektorat prosi RIVM o opinię

20 Strefy Zaopatrzenia w Wodę SZW to jedno ujęcie i sieć dystrybucyjna Ale: istnieją strefy, gdzie (częściowo) występuje woda mieszana Woda surowa z jednego ujęcia uzdatniana jest w innej strefie Obowiązek zaopatrzenia w wodę jest nadrzędny dla ZZW Do celów raportu do UE ZZW podaje GI (kod pocztowy) Niedokładność informacji zostanie zaakceptowana? Jak inne kraje rozwiązują ten problem?

21 Raportowanie na temat małych wodociągów (MW) ZZW zaopatrują >99.99 % ludności MW ok. 250 (nie tylko na użytek prywatny) lokalizowane są przez Inspektorat W niektórych przypadkach woda z własnego ujęcia wykorzystywana jest do produkcji żywności Większość znajduje się na kempingach w obszarach wiejskich Woda z MW nie jest stale wykorzystywana przez konsumentów Dostępne są modelowe programy monitoringu Właściciele muszą mieć taki program i informować o braku zgodności z przepisami (co dzieje się niezwykle rzadko)

22 Raportowanie n/t MW Informacje z monitoringu zostały dostarczone Informacje nie są łatwo osiągalne, jeżeli brak jest obowiązku monitorowania i modelowych programów monitoringu Tabele wypełniono i przesłano do UE Niezgodności dotyczyły najczęściej E. coli lub wskaźników Większość MW w kategorii < 100 m 3 / dzień W latach 2002 – 2007 wszystkie zidentyfikowane MW odwiedzili przedstawiciele Inspektoratu Wszystkie były monitorowane przez RIVM Niektóre zamknięto, w innych ulepszono system

23 Prosit!!


Pobierz ppt "Krajowy system raportowania n/t jakości wody w Holandii Warsztaty w Warszawie, 2-5 czerwca 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google