Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Fundusz Społeczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Fundusz Społeczny"— Zapis prezentacji:

1 Europejski Fundusz Społeczny
Standardowy wniosek o finansowanie projektu Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

2 I etap: dobry projekt Odpowiada celom ogłoszonym przez organizatora konkursu - beneficjenta końcowego, Odpowiada na zidentyfikowane i uzasadnione potrzeby, Wskazuje ściśle określoną grupę odbiorców - beneficjentów ostatecznych, Jest przygotowany przy udziale wszystkich zainteresowanych partnerów, Ma przejrzyste, realne i specyficzne dla danego projektu cele, Ma precyzyjnie określone zadania, ich harmonogram, odpowiedzialność wykonawców, sposób realizacji zadań, Wykazuje realne rezultaty, Ma klarowne reguły, zaakceptowane przez wszystkich partnerów, Ma rzetelnie wyliczone koszty, na bazie kosztów rzeczywistych. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

3 II etap: wypełnienie wniosku
Narzędzia: generator wniosków (SIMIK), - formularz należy pobrać z Internetu lub w Punkcie Informacyjnym Beneficjenta Końcowego. Brak narzędzi: wniosek w formacie WORD, - formularz zawarty w dokumentacji konkursowej. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

4 Wypełnianie wniosku- fragmenty
Numer konkursu (w przypadku, gdy wniosek jest odpowiedzią na ogłoszony konkurs) PN [1] 1. INFORMACJE OGÓLNE Program PM Priorytet Działanie S 1.4 Schemat 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony S/PM (w zależności od 1.3) [1] [1]

5 Informacja o wnioskodawcy
1.7.1 Oficjalna nazwa wnioskodawcy PT 1.7.2 Kod wnioskodawcy (nadawany przez system) S 1.7.3 Status prawny przedsiębiorca jednostka sektora finansów publicznych osoba prawna nie działająca dla zysku organ prowadzący szkołę lub inną placówkę działającą w systemie oświaty szkoła wyższa 1.7.4 NIP 1.7.5 Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, lub w innym rejestrze właściwym 1.7.6 Regon 1.7.7 Adres siedziby (województwo, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy) 1.7.8 Lokalizacja biura projektu, o ile jest inna niż podana w pkt 1.7.9 Imię i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy Imię i nazwisko osoby do kontaktów roboczych Telefon Adres poczty elektronicznej Faks

6 1.8 Czy przewiduje się udział podwykonawców w realizacji projektu
Nie Tak Tak, ale w chwili obecnej szczegóły na temat podwykonawcy nie są znane 1.8.1 Oficjalna nazwa podwykonawcy PT 1.8.2 Status prawny PM 1.8.3 NIP 1.8.4 Telefon 1.8.5 Faks 1.8.6 Adres poczty elektronicznej 1.9 Dane rachunku bankowego wnioskodawcy, na który zostaną przekazane środki (dopuszcza się uzupełnienie tych informacji po uzyskaniu decyzji o rozpoczęciu realizacji projektu) 1.9.1 Numer rachunku (powinno być wyodrębnione subkonto do obsługi środków na realizację projektu) 1.9.2 Właściciel rachunku 1.9.3 Nazwa banku 1.9.4 Pełny adres banku 1.10 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy) Nie występują Występują Nazwa organizacji

7 Wypełnianie wniosku- fragmenty
PT Tak c Nie 1.12 Czy występują powiązania projektu z innymi projektami finansowanymi przez projektodawcę ze środków publicznych, w szczególności z EFS. 1.11. Skrócony opis projektu (maksymalnie 15 wierszy) W tym miejscu należy w kilku zdaniach zawrzeć cele projektu oraz wszelkie przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w jego obrębie. Ten krótki opis projektu zawarty w tej rubryce będzie udostępniony osobom oceniającym projekt pod względem formalnym. Tytuł, wartość oraz okres trwania innego projektu realizowanego ze środków, publicznych unijnych bądź krajowych, powiązanego z niniejszym wnioskiem

8 o współfinansowaniu z EFS (maksymalnie 5 wierszy)
PT 1.15 Opis sposobu informowania społeczeństwa oraz odbiorców pomocy w ramach projektu o współfinansowaniu z EFS (maksymalnie 5 wierszy) Aukcja elektroniczna Zamówienie z wolnej ręki Zapytanie o cenę Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Przetarg ograniczony Przetarg nieograniczony c Będzie realizowane zamówienie publiczne Nie będzie realizowane zamówienie publiczne 1.14 Zgodność projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych Tak Nie 1.13 Czy wnioskodawca realizuje inne projekty finansowane z funduszy strukturalnych. Jeśli tak, to należy podać tytuł projektu, wartość oraz okres trwania projektu. Jeśli będzie realizowane zamówienie publiczne, to należy wskazać tryb postępowania. Sposób informowania o współfinansowaniu z EFS z podaniem nazwy funduszu.

9 Rubryka 1.15. Gdzie zdobyć informacje o promocji EFS ?
Podczas realizacji projektu współfinansowanego z EFS, projektodawca oraz wszyscy uczestnicy procesu wdrażania, są zobowiązani do informowania społeczeństwa o pochodzeniu wykorzystanych środków finansowych. Należy podać w tej rubryce informację, w jaki sposób zapewnione zostanie informowanie o współfinansowaniu z EFS. Gdzie zdobyć informacje o promocji EFS ? rozporządzenie 1159/2000/WE określa w jaki sposób powinny być „oznaczone projekty”, sprzęt, publikacje, pomieszczenia i dokumenty. logo EFS do wykorzystania dostępne jest na stronie oraz KSIĄŻKA TOŻSAMOŚCI, która ściśle określa zasady korzystania z logo. szczegóły dotyczące promocji i informacji uzyskać można również w Poradniku dla projektodawców oraz Uzupełnieniu ZPORR, a także Książce znaku ZPORR.

10 2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU – OCENA
15 PT 2.2 Do kogo adresowana jest pomoc i jak zostanie zapewniony udział beneficjentów ostatecznych w projekcie (maksymalnie 30 wierszy) 20 Otrzymana liczba punktów Maksymalna liczba punktów 2.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (maksymalnie 50 wierszy) 2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU – OCENA należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, wskazać bariery i ich eliminację, uzasadnić wybór i charakter realizowanego wsparcia. kim są potencjalni beneficjenci, realna liczba ostatecznych beneficjentów, sposób przeprowadzania rekrutacji ostatecznych beneficjentów.

11 Rubryka 2.1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Uzasadnienie powinno odnosić się do problematyki regionu i uwarunkowań lokalnych, Należy odnieść się do konkretnych zapisów programu operacyjnego, aktualnych analiz, raportów, opracowań, W przypadku projektu w ramach ZPORR dodatkową zaletą będzie ponadlokalny charakter projektu, Należy wykazać się znajomością trudności napotkanych przez ostatecznych beneficjentów (geograficznych, organizacyjnych, osobistych itp.) oraz opisać sposób ich przezwyciężenia, Czy proponowane wsparcie ma charakter kompleksowy, innowacyjny, Czy wykorzystywane będą nowoczesne techniki i technologie,

12 Rubryka 2.2.Do kogo adresowana jest pomoc i jak zostanie zapewniony udział ostatecznych beneficjentów w projekcie. Kim są ostateczni beneficjenci, - szczegółowy opis docelowej grupy ostatecznych beneficjentów, należy wykazać, że grupy te kwalifikują się do otrzymania pomocy, należy wykazać, że projekt jest zgodny z polityką równych szans, Należy udowodnić, że zakładana liczba ostatecznych beneficjentów, którzy otrzymają wsparcie w ramach projektu jest realna do osiągnięcia, Prowadzona jest współpraca z… partnerami, którzy będą wspierać projekt przez …., został już opracowany wstępny plan, przeprowadzono badania, które wskazują na… Zakładana strategia promocji wsparcia opiera się na wcześniejszym doświadczeniu w… realizowanym w ramach… W przypadku gdy projekt adresowany jest do osób, firm lub instytucji, należy opisać w jaki sposób przeprowadzona zostanie rekrutacja ostatecznych beneficjentów, - szczegółowy opis metod rekrutacji ostatecznych beneficjentów , - uzasadnienie dlaczego wybrane techniki i narzędzia są właściwe dla danej grupy Ostatecznych Beneficjentów.

13 15 PT 2.3 Zakładane rezultaty projektu (maksymalnie 40 wierszy) Jakie są zakładane rezultaty „twarde” i „miękkie” - Czy rezultaty projektu będą trwałe i jaka jest wartość dodana projektu. Jak zostanie zagwarantowane osiągnięcie zakładanych rezultatów Jakie przeszkody może napotkać realizacja projektu i jakie działania zostaną podjęte w celu osiągnięcia założonych rezultatów. Co będzie stanowić o sukcesie projektu, jak będzie on mierzony Czy i jak będą badane rezultaty projektu (długoterminowe), Jak i kiedy zostanie przeprowadzona ewaluacja projektu. Czy istnieje możliwość upowszechnienia projektu W jakim stopniu projekt może w przyszłości służyć jako wzór. Ewentualna strategia finansowania projektu po zakończeniu finansowania z EFS, jeśli przewidziana jest kontynuacja przedsięwzięcia 2.3.1 Jaki będzie los ostatecznych beneficjentów w sześć m-cy po zakończeniu udziału w projekcie, w przypadku, gdy projekt adresowany jest do osób. 2.3.2 Rezultaty wsparcia na rzecz systemów i struktur obszarów rynku pracy, transfer wiedzy i innowacji (wypełniać tylko w przypadku gdy projekt dotyczy systemów lub struktur) Rodzaj i liczba spodziewanych rezultatów wsparcia dla wybranych możliwości.

14 Podstawowe pojęcia Rezultaty twarde - przedstawione są w postaci wskaźników, policzalnych i możliwych do udokumentowania. Stanowią bazę dla uzyskania rezultatów miękkich. Rezultaty miękkie - postawy, umiejętności oraz inne cechy, których istnienia można dowodzić w drodze specyficznych badań i obserwacji. Wartość dodana - są to przedsięwzięcia, uzupełniające dotychczasowe działania na przykład o elementy innowacyjne. Pojęcie to oznacza także osiągnięcie zamierzonych celów przy wykorzystaniu jak najmniejszych nakładów finansowych.

15 2.4. Sposób zarządzania projektem (maksymalnie 100 wierszy)
20 PT 2.4. Sposób zarządzania projektem (maksymalnie 100 wierszy) Jak wygląda struktura zarządzania projektem (opis struktury zarządzania: finansowego, zasobami ludzkimi, danymi; czy przewiduje się udział wykonawców), Zaplecze techniczne i kadra (doświadczenie i kwalifikacje zawodowe osób zaangażowanych w realizację projektu), Doświadczenie wnioskodawcy przy realizacji projektów o podobnej tematyce, Opis projektów realizowanych w ostatnich trzech latach powiązanych tematycznie z obecnym projektem (charakterystyka, wielkość grupy ostatecznych beneficjentów, wartość projektu, okres realizacji, zakładane rezultaty), Metody monitorowania ostatecznych beneficjentów i oceny ich potrzeb, Zakres odpowiedzialności i stopnia zaangażowania partnerów (umowa partnerska), Zasięg projektu (zasięg geograficzny oraz zakres akcji promocyjnej i informacyjnej dotyczącej projektu).

16 2.5 Wydatki projektu (maksymalnie 10 wierszy dla podpunktu c)
Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w kontekście konkurencyjności projektu wobec podobnych działań realizowanych na rynku c S Wydatki związane z uczestnictwem w projekcie jednej osoby w przeliczeniu na jedną godzinę b 30 S (tożsame z pkt ) Jakie są wydatki projektu a 2.5 Wydatki projektu (maksymalnie 10 wierszy dla podpunktu c) Wydatek związany ze wsparciem w ramach projektu na osobę (pole 5.5) podzielone przez średnią liczbę godzin spędzonychprzez OB w projekcie (pole 3.6) W szczególności będzie oceniana kwalifikowalność wydatków oraz czytelność źródeł dofinansowania.

17 Koszty kwalifikowalne, to wszystkie koszty projektu, o ile:
Są niezbędne dla realizacji projektu, Są uwzględnione w budżecie projektu, Spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami, Zostały faktycznie poniesione, Są udokumentowane. Kosztami kwalifikowalnymi nie mogą być: Pożyczki i spłaty rat oraz odsetek, Koszty związane z przygotowaniem wniosku, Koszty nie związane jednoznacznie z projektem, Koszty nieudokumentowane, Koszty prac zleconych obliczone jako procent od kosztów całkowitych, Koszty zakupu ziemi i nieruchomości. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

18 Przykłady kosztów kwalifikowalnych
Koszty personelu - są to koszty wynagrodzeń personelu oraz obowiązkowe składki. W rozliczeniu należy wykazać koszt faktycznie poniesiony; Praca wolontariusza – nie może to być uczestnik projektu (beneficjent ostateczny); Koszty dotyczące beneficjentów ostatecznych (np. wynagrodzenia, koszty podróży związane z dotarciem na szkolenia, koszty opieki nad dziećmi i osobami zależnymi ( nie mogą jednak przekraczać kwoty stanowiącej 10 % całkowitych kosztów projektu); Inne koszty – koszty pomieszczeń i sprzętu, VAT i zlecanie zadań, audyt. Za kwalifikowane uznawane są ponadto takie koszty administracyjne, jak np.: - Koszty marketingu i rekrutacji uczestników, Koszty doradztwa prawnego związanego bezpośrednio z projektem, opłaty notarialne, Koszty usług księgowych, Koszty związane z prowadzeniem dokumentacji projektów , Koszty materiałów informacyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów. kwalifikowalnych znajdują się m.in. w Podręczniku dla projektodawcy, Programach i ich Uzupełnieniach

19 Ostateczni Beneficjenci – ZPORR ( w ramach Działań DWUP)
Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Osoby posiadające wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub odpowiednie poziomem do starego systemu kształcenia (podstawowe), w szczególności osoby zamieszkałe na obszarach zmarginalizowanych Obszary zmarginalizowane to: obszary wiejskie, miasta do 20 tys. mieszkańców, obszary kwalifikujące się do wsparcia w ramach Działania 3.2. ZPORR, zdegradowane dzielnice miast i obszary powojskowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji

20 Działanie 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
Rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie, chcące podjąć zatrudnienie lub działalność gospodarczej w sferze pozarolniczej Definicja rolnika i domownika – Ustawa z dn. 20 XII 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U nr 7 poz. 24 z póz. zm.) Inne osoby zatrudnione w rolnictwie to osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w gospodarstwach rolników, spółdzielniach rolniczych lub u przedsiębiorców (osób fizycznych lub prawnych) działających w rolnictwie

21 Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
Pracownicy przemysłów i sektorów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych. Wsparcie będzie przede wszystkim skierowane do: Pracowników przemysłów, zlokalizowanych na obszarach Działania 3.2 ZPORR, Pracowników przemysłów objętych rządowymi programami restrukturyzacji sektorów przemysłu tylko w przypadku rozpoznania potrzeby dodatkowego wsparcia, Pracowników w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy, Osób zatrudnionych u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

22 Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości
Osoby fizyczne nie zarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, doświadczenie zawodowe), z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstw i prowadziły działalność gospodarczą po 1.I.2004 r. Osoby, które założyły mikroprzedsiębiorstwa w ramach działania 2.5 ZPORR, jednak nie dłużej niż 3 lata od momentu zarejestrowania tej działalności według obowiązujących przepisów. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

23 Charakterystyka realizowanego wsparcia – cz. 4 wniosku
Przykładowe rodzaje wsparcia: Szkolenia - przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie, podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, pomoc w uzyskaniu określonej certyfikacji itp., Doradztwo dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i rozpoczynających działalność gospodarczą – usługi kompleksowe, Informacja zawodowa – m.in. tworzenie baz danych z informacjami dotyczącymi rynku pracy, Subsydiowanie wydatków związanych z zatrudnieniem – umożliwienie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez refundację części poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia Społeczne, Praktyki zawodowe - nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy przez studenta bądź osobę uczącą się, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

24 Załączniki: 6.1 Statut wnioskodawcy (jeśli dotyczy)
potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy oraz dodatkowo opatrzony aktualną datą i pieczęcią wnioskodawcy, 6.2 Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, 6.3 Dokumenty określające sytuację finansową wnioskodawcy (bilans, wyciąg z rachunku bankowego – z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku), 6.4 Harmonogram realizacji projektu szczegółowe rozplanowanie przedsięwzięć w czasie, 6.5 Deklaracja potwierdzająca źródła współfinansowania / poświadczająca udział własny jedynie w przypadku gdy przewidziane jest współfinansowanie lub udział własny w finansowaniu projektu 6.6 Zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, (z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) w wypadku oczekiwania na stosowny dokument do wniosku o dotację może być dołączone odpowiednie oświadczenie Wnioskodawcy, z zastrzeżeniem, że najpóźniej w dniu podpisania umowy, w sytuacji przyznania dotacji, przedłoży on aktualne zaświadczenie,

25 6.7 Zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami z właściwego Urzędu Skarbowego (z okresu
nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) w wypadku oczekiwania na stosowny dokument do wniosku o dotację może być dołączone odpowiednie oświadczenie Wnioskodawcy, z zastrzeżeniem, że najpóźniej w dniu podpisania umowy, w sytuacji przyznania dotacji, przedłoży on aktualne zaświadczenie, 6.8 Zaświadczenie o nie zaleganiu z terminowym regulowaniem zobowiązań wobec PFRON ten dokument wymagany jest jedynie dla projektów realizowanych w ramach Działania 1.4. W wypadku oczekiwania na stosowny dokument do wniosku o dotację może być dołączone odpowiednie oświadczenie wnioskodawcy, z zastrzeżeniem, że najpóźniej w dniu podpisania umowy, w sytuacji przyznania dotacji, przedłoży on aktualne zaświadczenie, 6.9 Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy załącznik wymagany jedynie w przypadku, gdy wniosek jest podpisywany przez osobę / osoby nie posiadające statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy, 6.10 Życiorysy kluczowych osób zaangażowanych w realizację projektu nie więcej niż 3 wraz z ich pisemną deklaracją uczestnictwa w projekcie, 6.11 Umowa/ porozumienie pomiędzy partnerami w przypadku, gdy w realizację projektu oprócz wnioskodawcy zaangażowani są partnerzy, 7. Oświadczenie – należy podpisać oświadczenie w polu 7.2.4 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

26 Umowa partnerska powinna zawierać:
Cel partnerstwa, Obowiązki partnera wiodącego( projektodawcy), Obowiązki i zadania partnerów w związku z realizacją projektu, Plan finansowy w podziale na partnerów oraz zasady zarządzania finansowego, Zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie, Zasady podejmowania decyzji w partnerstwie, Sposób monitorowania i kontroli projektu, Umowa musi być dołączona do wniosku o finansowanie projektu. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

27 Europejski Fundusz Społeczny www.efs.gov.pl
Ważne adresy: Europejski Fundusz Społeczny Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

28 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 5 b, 58 – 306 Wałbrzych Oddział ds. Promocji i Informacji SPO RZL i ZPORR Tel. (74) Fax (74)

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Europejski Fundusz Społeczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google