Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR1 Wniosek o dofinansowanie projektu w Ramach 2 Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR1 Wniosek o dofinansowanie projektu w Ramach 2 Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR1 Wniosek o dofinansowanie projektu w Ramach 2 Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

2 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR2 Aby skorzystać z finansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR, należy wypełnić wniosek o finansowanie projektu oraz zgromadzić załączniki wymagane dla danego projektu. Aby poprawnie wypełnić wniosek niezbędna jest znajomość Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz Uzupełnienia tego Programu

3 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR3 I. INFORMACJE OGÓLNE Pierwsza część wniosku zawiera informacje ogólne. Będzie ona podlegała formalnej ocenie wniosku. Wszystkie pola muszą być wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.

4 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR4 INFORMACJE OGÓLNE W części tej powinny się znaleźć informacje dotyczące wyboru: –Numeru konkursu (1/ZPORR/2.1/2006), -Działania (2.1), -Instytucji, w której wniosek zostanie złożony, -Województwa

5 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR5 INFORMACJE OGÓLNE - Informacja o projekcie. Należy podać tytuł projektu, jego dokładny czas trwania, obszar, na którym realizowany będzie projekt. - Informacja o Beneficjencie. Należy podać tu oficjalną nazwę Beneficjenta (Projektodawcy) ubiegającego się o finansowanie projektu oraz szereg danych bezpośrednio się do niego odnoszących.

6 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR6 - Informację, czy przewiduje się udział wykonawców w realizacji projektu (1.5). - Dane rachunku bankowego wnioskodawcy (informacje można uzupełnić po uzyskaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu) Istnieje konieczność posiadania subkonta rachunku bankowego do obsługi środków, gdy zostanie podpisana umowa na realizację projektu. Jest to wymóg związany z potrzebą bieżącej kontroli środków pochodzących z EFS.

7 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR7 - Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu. Jeżeli w realizację projektu będą zaangażowane inne instytucje (partnerzy), należy do wniosku dołączyć umowę lub porozumienie z partnerem. Poprzez zaangażowanie w realizację projektu należy rozumieć wniesienie wkładu finansowego, materialnego lub merytorycznego, realizację części projektu lub wspólne świadczenie usług.

8 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR8 - Skrócony opis projektu (1.8) – należy w kilku zdaniach zawrzeć cele projektu (cel bezpośredni oraz cele szczegółowe) oraz przedsięwzięcia przewidziane do realizacji (jakie działania zamierzamy realizować, aby osiągnąć cele). Krótki opis projektu zawarty w tej rubryce będzie udostępniony osobom oceniającym projekt pod kątem formalnym.

9 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR9 - Kolejne punkty, na które należy zwrócić uwagę to: - Występowanie powiązania projektu z innymi projektami finansowanymi przez beneficjenta za środków publicznych, w szczególności z EFS (1.9), - Realizację innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych (1.10), - Zgodność projektu z przepisami o zamówieniach publicznych (1.11),

10 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR10 - Czy przewiduje się udział organizacji wybranych w drodze otwartego konkursu ofert (1.12), - Opis sposobu informowania społeczeństwa oraz odbiorców wsparcia w ramach projektu o współfinansowaniu z EFS.

11 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR11 II. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU Część 2 wniosku jest podstawą do oceny projektu pod względem merytorycznym. Każdy punkt został podzielony na podpytania i została mu podporządkowana maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać wniosek podczas oceny.

12 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR12 1.Uzasadnienie potrzeby realizacji projektów (2.1). -Należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, -Należy wskazać bariery, na które napotykają Beneficjenci Ostateczni oraz sposób, w jaki realizacja projektu przyczyni się do eliminacji tych barier, -Należy uzasadnić wybór rodzaju oraz charakteru realizowanego wsparcia,

13 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR13 2. Do kogo adresowane jest wsparcie i jak zostanie zapewniony udział beneficjentów ostatecznych w projekcie (2.2). - Należy opisać kim są potencjalni Beneficjenci Ostateczni oraz uzasadnić zastosowane techniki badawcze, - Należy udowodnić, że zakładana liczba BO, którzy otrzymają wsparcie w ramach projektu jest realna do osiągnięcia, - Należy opisać rekrutację BO

14 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR14 3. Zakładane rezultaty projektu (2.3). - Jakie są zakładane rezultaty twarde i miękkie. Rezultaty – bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego programu lub projektu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia programu lub projektu u Ostatecznych Beneficjentów, bezpośrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia.

15 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR15 - Jakie są zakładane rezultaty – należy opisać jakie są zakładane rezultaty projektu, co uzyskają Beneficjenci Ostateczni, czy rezultaty będą trwałe, - Jak zostanie zagwarantowane osiągniecie zakładanych rezultatów – należy opisać, na jakie przeszkody może napotkać realizacja projektu i jak zostaną one przełamane, - Co będzie stanowić o sukcesie, powodzeniu projektu i jak będzie on mierzony – należy opisać, czy i jak będą badane rezultaty projektu, w szczególności efekty długoterminowe.

16 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR16 - Czy istnieje możliwość upowszechnienia projektu – należy opisać, w jakim stopniu można upowszechnić rezultaty projektu oraz w jakim stopniu projekt może w przyszłości służyć jako wzór do naśladowania. W przypadku projektów badawczych jest to szczególnie istotne. - Jak zapewnione zostanie funkcjonowanie i finansowanie projektu lub jego osiągniętych rezultatów po zakończeniu finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

17 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR17 - Jaki będzie los Ostatecznych Beneficjentów w 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie – nie dotyczy, - Planowane rezultaty wsparcia na rzecz systemów i struktur działających obszarze rynku pracy oraz transferu wiedzy i innowacji, - Liczba osób które dzięki wsparciu podniosą swoje kwalifikacje – nie dotyczy,

18 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR18 4. Sposób zarządzania projektem (2.4). - Należy wskazać, jak wygląda struktura zarządzania projektem, - Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu – wykazujemy, w jaki sposób zapewnione zostanie niezbędne zaplecze techniczne oraz określamy doświadczenie i kwalifikacje zawodowe osób zaangażowanych w realizację projektu.

19 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR19 - Jakie jest doświadczenie beneficjenta przy realizacji projektów o podobnej tematyce, - Opis metody monitorowania Ostatecznych Beneficjentów i oceny ich potrzeb, - Opis zakresu odpowiedzialności i stopnia zaangażowania partnerów – na jakich zasadach będzie oparte partnerstwo? Jak będzie wyglądała współpraca z partnerami? W jakim stopniu partnerzy będą włączeni w przygotowanie i realizację projektu (które z zadań będą wykonywać)?, - Zasięg projektu

20 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR20 5. Wydatki kwalifikowalne projektu (2.5): - Jakie są wydatki kwalifikowalne projektu, - Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w kontekście konkurencyjności projektu wobec podobnych działań realizowanych na rynku.

21 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR21 Część 3 wniosku zawiera pytania na temat szczegółów dotyczących liczby Beneficjentów Ostatecznych i ich charakterystyki, co umożliwi ocenę realizacji założonych rezultatów na poziomie całego Priorytetu. III. Ostateczni beneficjenci

22 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR22 1.Przewidywana liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach projektu (3.1) – nie dotyczy, 2.Należy oszacować liczbę Beneficjentów Ostatecznych ze względu na rodzaj zatrudnienia w momencie rozpoczęcia projektu (3.2) – nie dotyczy, 3.Planowana liczba instytucji objętych wsparciem (3.3) – rubrykę należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy projekt adresowany jest do instytucji.

23 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR23 Część 4 wniosku zawiera uszczegółowienie informacji dotyczących charakteru wsparcia realizowanego w ramach projektu. IV. Charakterystyka realizowanego wsparcia

24 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR24 1.Rodzaj realizowanej pomocy dla osób (4.1) – nie dotyczy 2.Rodzaj realizowanej pomocy dla instytucji (4.2) – rubrykę należy wypełnić w przypadku, gdy projekt adresowany jest do instytucji. 3.Rodzaj realizowania wsparcia towarzyszącego (4.3) (Opieka nad osobami zależnymi, Inne) – nie dotyczy,

25 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR25 V. Wskaźniki realizacji celów oraz opis sposobu ich monitorowania i pomiaru. Cześć 5 (5A) wniosku zawiera szczegółowy opis osiągniętych celów projektu oraz (5B) informacje na temat źródła i częstotliwości pozyskiwania danych celem pomiaru i monitorowania wybranych wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.

26 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR26 1. Wskaźnik produktu (5.1) – bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami,. 2. Wskaźnik rezultatu (5.2) – bezpośredni wpływ zrealizowanego produktu na otoczenie społeczno-ekonomiczne uzyskany natychmiast po zakończeniu Projektu,

27 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR27 VI Planowane wydatki Część 6 wniosku dotyczy wydatków projektu. Należy tu wymienić: 1.Wydatki projektu (6.1) w podziale na trzy kategorie wydatków związanych z: personelem, Beneficjentami Ostatecznymi oraz inne, - Przychód projektu, - Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu, - Wydatki niekwalifikowalne, - Wnioskowana kwota dofinansowania

28 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR28 2. Źródła finansowania projektu (6.2): wydatków kwalifikowalnych projektu, 3. Harmonogram wydatków kwalifikowalnych projektu (6.3) z uwzględnieniem: - Publiczne, - Wkład wspólnotowy - Krajowy wkład publiczny - Pozostałe źródła, - Ogółem, 4. Preferowany system rozliczenia wydatków, 5. Wydatek związany ze wsparciem w ramach projektu

29 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR29 VII Załączniki - Kopia statutu Beneficjenta, - Aktualny wyciąg z KRS, innego właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną, - Dokumenty określające sytuację finansową Beneficjenta, - Harmonogram realizacji projektu, - Deklaracja poświadczająca udział własny, - Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych opłat,

30 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR30 - Oświadczenie o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków, - Pełnomocnictwo do reprezentowania beneficjenta, - Życiorysy osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem (maksymalnie trzech), - Umowa/porozumienie pomiędzy partnerami, - Oświadczenie beneficjenta o kwalifikacji VAT, - Odpowiednia uchwała jednostki samorządu terytorialnego zatwierdzająca projekt

31 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR31 VIII Oświadczenie beneficjenta o: - prawdziwości informacji zawartych we wniosku, - wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. IX Instytucja ubiegająca się o finansowanie projektu.

32 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR32 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR1 Wniosek o dofinansowanie projektu w Ramach 2 Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google