Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.1 Nabór do działania 4.2 Infrastruktura wodno – ściekowa prowadzonego w trybie systemowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.1 Nabór do działania 4.2 Infrastruktura wodno – ściekowa prowadzonego w trybie systemowym."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.1 Nabór do działania 4.2 Infrastruktura wodno – ściekowa prowadzonego w trybie systemowym RPO WD na lata 2007-2013 Nabór 9/S/4.2/2008 (podsumowanie preselekcji) Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

2 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.2 Nabór 9/S/4.2/2008 do Działania 4.2– Infrastruktura wodno – ściekowa Termin naboru: 29.09.2008r. – 03.11.2008r. Ogłoszenie o naborze – alokacja 55.858.307,00 EUR ( 187.114.157,00 PLN wg kursu 1 Euro = 3,3498 EBC z dnia 28.08.2008 r.) Termin składania wniosków: 18.03.2009r. – 11.05.2008r. Zaproszenie do składania wniosków – alokacja 55.858.307,00 EUR ( 262.310.610,00 PLN wg kursu 1 Euro = 4,696 EBC z dnia 26.02.2009 r.)

3 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.3 Etapy preselekcji: I. weryfikacja propozycji projektu pod kątem zgodności z kryteriami oceny zatwierdzonymi przez KM RPO WD (przeprowadzana przez pracowników DRPO –W): -kwalifikowalność propozycji projektu; -kwalifikowalność Wnioskodawcy; -linia demarkacyjna; -adekwatność zastosowanych wskaźników Wynikiem weryfikacji dokonanej przez DRPO-W jest sporządzenie dwóch list projektów: -lista propozycji projektów spełniających kryteria oceny (ocena pozytywna) – przejście do II etapu preselekcji (ZWD); -lista propozycji projektów nie spełniających kryteriów oceny (negatywna ocena) – odrzucenie propozycji projektów. Etapy preselekcji – etap I

4 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.4 Etapy preselekcji: II. wybór propozycji projektów przez Zarząd Województwa do poziomu 150-170% alokacji środków przeznaczonych na dany nabór (zgodnie z kryteriami wyboru zatwierdzonymi przez KM RPO WD): - wpływ projektu na realizację celów zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego pilność równomierny rozwój Etapy preselekcji – etap II

5 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.5 Kryterium: Wpływ propozycji projektu na realizację celów Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 1. Poszczególni członkowie ZWD oceniają dany projekt wg punktacji wskazanej poniżej:. Wybór propozycji projektów przez ZWD PILNOŚĆ*PUNKTYRÓWNOMIERNY ROZWÓJ**PUNKTY Niski Może poczekać nawet do następnego okresu programowania 1Realizacja projektu może przynieść zagrożenie tworzenia dysproporcji 1 Średni Może poczekać co najmniej do kolejnego naboru7Nie przyczynia się do tworzenia dysproporcji 7 Znaczący Pilny do realizacji8 -15Przyczynia się do likwidacji dysproporcji 8 -15 * Pilność osiągnięcia efektów realizacji projektów ze względu na ich wpływ na realizację SRWD. ** Wpływ efektów realizacji projektów na wdrożenie SRWD w kontekście równomiernego rozwoju społeczno – gospodarczego Dolnego Śląska (w tym wypełnienie limitów na obszary wiejskie i małych miast przewidziane w poszczególnych priorytetach). Wybór propozycji projektów przez ZWD – etap II

6 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.6 2. Wynik punktowy to średnia punktacji poszczególnych członków ZWD biorących udział w posiedzeniu Zarządu, w trakcie którego dokonywana jest preselekcja w trybie systemowym. Średnia punktacja wyliczona na podstawie przyznanych punktów w zakresie pilności i równomiernego rozwoju jest następnie przekładana na ogólną skalę punktów (od 1 do 30) kryterium Wpływ projektu na realizację Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Na tej podstawie ustala się listę rankingową propozycji projektów. 3. Propozycje projektów z najwyższą liczbą punktów utworzą listę wybranych propozycji projektów w ramach preselekcji. Lista tworzona jest do 150-170 % alokacji przewidzianej na nabór. Wnioskodawcy wybranych propozycji projektów zostali zaproszeni do składania właściwych wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami. 4. Wnioskodawcy nie wybranych propozycji projektów mieli możliwość złożenia odwołania. 5. Wybór propozycji projektów dokonywany jest w drodze uchwały ZWD. Wybór propozycji projektów przez ZWD Wybór propozycji projektów przez ZWD – etap II

7 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.7 Wyniki I i II etapu preselekcji – Nabór 9/S/4.2/2008

8 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.8 9 propozycji projektów z powodu niespełnienia Kryterium nr 1 Kwalifikowalność propozycji projektu oraz kryterium nr 3 Linia demarkacyjna. – Propozycje projektów dotyczyły np. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości, która nie jest ujęta w żadnym z poniższych dokumentów: a) obowiązującym KPOŚK (przyjęty w dniu 07.06.2005 r.) i jednocześnie rozporządzeniach Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wyznaczania aglomeracji, lub b) projektach KPOŚK, umieszczonych na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 6 propozycji projektów z powodu niespełnienia Kryterium nr 1 Kwalifikowalność propozycji – Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosiła mniej niż minimalna całkowita kwota wydatków kwalifikowanych w ogłoszeniu (dla tego typu projektów – 4 000 000 zł.). – Propozycje projektów nie były zgodne z okresem realizacji projektu podanym w zaproszeniu do składania propozycji projektów – zakończenie finansowe realizacji projektu musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 30.11.2011r. Np. w propozycji projektu wnioskodawca podał koniec finansowy realizacji projektu na IV kwartał 2012 roku. Przyczyny negatywnej oceny propozycji projektów na podstawie kryteriów oceny

9 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.9 8 propozycji projektów z powodu niespełnienia Kryterium nr 4 Adekwatność zastosowanych wskaźników. – Wnioskodawcy deklarowali osiągnięcie różnych wskaźników w wysokości niemożliwej do osiągnięcia w ramach zgłaszanych projektów np. wskaźnika rezultatu "ilość uzdatnionej wody" w wysokości np. 7.250.000 m3/dobę. We wszystkich przypadkach opis propozycji projektu nie pozwalał na weryfikację wartości wskaźnika na korzyść wnioskodawcy. – Wnioskodawcy błędnie dobierali wskaźniki np. propozycja projektu polegała np. na rozbudowie stacji uzdatniania wody. Adekwatny wskaźnik to: Liczba zmodernizowanych stacji uzdatniania wody szt. 1, wybrano natomiast wskaźnik: Liczba wybudowanych stacji uzdatniania wody szt. 1. Przyczyny negatywnej oceny propozycji projektów na podstawie kryteriów oceny

10 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.10 zaproszenie do składania propozycji projektów (strona www + gazeta); zgłaszanie propozycji projektów do Bazy Projektów Systemowych (BPS) drogą on-line; ocena i wybór propozycji projektów w ramach preselekcji (łącznie 40 dni); zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie Wnioskodawców wybranych przez ZWD w ramach preselekcji termin składania wniosków nie krótszy niż 30 dni kalendarzowych (nabór zamknięty) ocena formalna – do 30 dni kalendarzowych od daty zamknięcia naboru (dla poszczególnych wniosków) ocena merytoryczna – do 70 dni kalendarzowych od daty zamknięcia naboru (dla poszczególnych wniosków) - konsultacje w zakresie kwestii środowiskowych – równolegle z oceną merytoryczną wniosków strategiczny wybór projektów przez Zarząd Województwa – do ok. 35 dni kalend. od daty zakończenia oceny merytorycznej projektów zawieranie umów/porozumień, podejmowanie uchwał – do 55 dni kalend. od daty podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa. Nabór w trybie systemowym

11 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.11 Procedura dotyczy Wnioskodawców, których propozycje projektów zostały wybrane przez Zarząd Województwa; Zaproszenie zamieszczone na stronie internetowej IZ RPO WD nie później niż 30 dni kalendarzowych przed końcowym terminem składania wniosków; pisemne zaproszenie wnioskodawców do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Zaproszenie do składania wniosków Składanie wniosków o dofinansowanie wniosek jest wypełniany za pomocą aplikacji Generator wniosków; wniosek wraz z załącznikami jest składany w Punkcie Przyjęć Wniosków w UMWD lub przesyłany pocztą/przesyłką kurierską; Zaproszenie dla naboru 9/S/4.2/2008 przewiduje składanie wniosków o dofinansowanie w terminie 18.03.09 – 11.05.09 r. PROCEDURA

12 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.12 Procedura Ocena formalna – ocena dopuszczalności projektu, dokonywana zgodnie z kryteriami formalnymi zatwierdzonymi przez KM RPO WD przez pracowników DRPO – W, w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia naboru (kryteria ogólne odnoszące do wszystkich typów/rodzajów projektów oraz kryteria specyficzne dla poszczególnych działań). Termin ten może zostać wydłużony w sytuacji gdy konieczne jest uzyskanie opinii np. w zakresie pomocy publicznej lub prawidłowości przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o czym Wnioskodawca informowany jest pismem. Rodzaje kryteriów: kluczowe – muszą być bezwzględnie spełnione, w przeciwnym razie wniosek jest odrzucany (brak możliwości poprawy/uzupełnienia dokumentacji); uzupełniające – w przypadku niespełnienia tego rodzaju kryterium wnioskodawca ma możliwość jednokrotnej poprawy/uzupełnienia dokumentacji; PROCEDURA

13 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.13 Procedura Ocena merytoryczna – ocena wykonalności projektu, przeprowadzona przez KOP zgodnie z kryteriami merytorycznymi zatwierdzonymi przez KM RPO WD). Jest dokonywana w terminie nie dłuższym niż 70 dni kalendarzowe od zakończenia naboru wniosków (w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony) Sekcje oceny merytorycznej: kryteria kluczowe specyficzne dla poszczególnych priorytetów; zdolność finansowa, operacyjna (instytucjonalna); metodologia/ jakość zarządzania projektem/ cel projektu; kosztorys i efektywność kosztowa; kontekst projektu. Rodzaje kryteriów: kluczowe – muszą być bezwzględnie spełnione, w przeciwnym razie wniosek jest odrzucany (brak możliwości poprawy/uzupełnienia dokumentacji, dopuszczalne są wyjaśnienia składane przez wnioskodawców); dodatkowe – umożliwiają przyznanie projektom punktów np. w celu ich porównania. PROCEDURA

14 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.14 Procedura PROCEDURA - Wybór projektów przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Lp.Nazwa Kryterium Strategicznego/Opis 1 Liczba punktów otrzymana przez projekt Informacja o liczbie punktów jakie otrzymał projekt w trakcie oceny merytorycznej % max. możliwych do uzyskania z dotychczasowej oceny Punkty przyznawane na etapie wyboru projektów przez Zarząd Województwa. 0-25 Projekty nie dopuszczone do oceny strategicznej Powyżej 25 0,4 pkt. przyznawane za każdy procent spełnienia wymogów merytorycznych. Projekty powyżej 10 pkt. przechodzą do dalszego etapu procedury wyboru. 2 Wpływ projektu na rozwój sektora/branży Jaki wpływ ma projekt na rozwój sektora/branży oraz w jakim stopniu przyczyni się do realizacji wskaźników bezpośrednio wymienionych w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013? Wpływ na sektor/branżę Wpływ na wskaźniki brak0 0 mało znaczący5 5 średni7 10 znaczący10 20 3 Wpływ projektu na realizację Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego W jakim stopniu projekt przyczynia się do realizacji celów zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego? niski1-10 średni11-20 znaczący21-30 4 Wpływ projektu na alokację środków na wsparcie obszarów wiejskich i małych miast (nie dotyczy priorytetów, w których ta alokacja nie została określona) Czy projekt nie wpływa negatywnie na założone limity wykorzystania alokacji środków na obszary wiejskie i małych miast (do 10 tyś. mieszkańców)? KLUCZOWE 5 Zgodność projektu z polityką zrównoważonego rozwoju regionu Konsultacje z partnerami społeczno-gospodarczymi. Wskazanie przez partnerów tych projektów, które ich zdaniem są sprzeczne z polityką zrównoważonego rozwoju w zakresie środowiska. Ocena negatywna partnerów podlega zaopiniowaniu przez IZ. KLUCZOWE

15 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.15 Procedura PROCEDURA wyboru przez ZWD – dodatkowe wyjaśnienia

16 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.16 Procedura PROCEDURA wyboru przez ZWD – dodatkowe wyjaśnienia

17 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.17 Procedura PROCEDURA wyboru przez ZWD – dodatkowe wyjaśnienia

18 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.18 Kryterium oceny formalnej specyficzne dla trybu systemowego

19 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.19 Dziękuję za uwagę Dyrektor Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Elżbieta Monieta


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.1 Nabór do działania 4.2 Infrastruktura wodno – ściekowa prowadzonego w trybie systemowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google