Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
Sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń wg Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Beata Baluta Departament Ubezpieczeniowego Nadzoru Finansowego, UKNF Warszawa, 21 listopada 2007 r.

2 MSR-y a Polskie Prawo Bilansowe - rewolucja???

3 Rewolucja ??? Rewolucja (z wczesnośredniowiecznej łaciny ‘revolutio’ –'przewrót’) to znacząca zmiana, która zazwyczaj zachodzi w stosunkowo krótkim okresie czasu, gwałtowne przejście z jednego stanu w drugi; z jednej jakości w inną (Słownik wyrazów obcych, W. Kopaliński)

4 Rewolucja ??? Rewolucja Słownik języka polskiego, PWN
«zbrojne wystąpienie dużej części społeczeństwa przeciw istniejącej władzy, mające na celu zmianę ustroju w państwie» «proces gwałtownych zmian w jakiejś dziedzinie» pot. «intensywny, nieprzyjemny proces zachodzący w organizmie człowieka» pot. «duża zmiana»

5 Rewolucja ??? Czy na pewno:
proces gwałtownych zmian w jakiejś dziedzinie? zmian znaczących w stosunku do zmian których już doświadczyliśmy? zmian zachodzących w stosunkowo krótkim okresie czasu?

6 Proces- ale czy gwałtowny?
Rewolucja ??? Proces- ale czy gwałtowny? Wczoraj Jak przebiegał proces zmian polskiego prawa bilansowego w związku z rozwojem idei MSR-ów? Dziś Na jakim etapie zmian jesteśmy? Jutro Co przed nami?- rewolucja???

7 Rewolucja ??? Korzyści wynikające ze stosowania MSR Globalizacja
Rosnący wpływ międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych Dostęp do zagranicznych rynków kapitałowych Jednolite przepisy w zakresie rachunkowości Przejrzystość dla potrzeb ratingu finansowego

8 Rewolucja ??? – Świat wczoraj
Utworzenie Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASC) jako niezależnej, prywatnej organizacji W 2001 r. przekształcenie IASC w IASB- Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości; Przekształcenie SIC (Stały Komitet ds. Interpretacji) w IFRIC (Komitet ds. Międzynarodowych Interpretacji Sprawozdawczości Finansowej), 1997 r. Początek prac nad standardem dotyczącym umów ubezpieczenia 2002 r. Rozporządzenie 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 w sprawie stosowania MSR

9 Rewolucja ??? – Świat wczoraj
MSSF 4 Umowy ubezpieczenia marzec 2004 r. – opublikowanie, grudzień 2004 r. przyjęcie przez Komisję Europejską MSSF 4 Umowy ubezpieczenia „Stabilna platforma” Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (IAS/MSR): MSR 1-41, SIC, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (IFRS/MSSF): MSSF 1-5, IFRIC

10 Rewolucja ??? – Świat wczoraj
Do 2006 r. Zmiany po „Stabilnej platformie” Nowy MSSF 6 Działalność wydobywcza i szacowanie zasobów naturalnych z grudnia 2004 r. Zmiany w MSSF 1 i MSSF 6 z czerwca 2005 r. Nowy MSSF 7 Instrumenty finansowe- ujawnienia z sierpnia 2005 r. Zmiany w MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych- Ujawnienia o kapitałach z sierpnia 2005 r. Zmiany w MSR 19 Świadczenia pracownicze z grudnia 2004 r. Zmiany w MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych- Inwestycje netto w działalności zagranicznej z grudnia 2005 r. Zmiany w MSR 39 Instrumenty finansowe- ujmowanie i wycena Nowe IFRIC

11 Rewolucja ??? – Świat wczoraj
nowa strategia IASB w zakresie wdrażania nowych rozwiązań z lipca 2006 r. Nowe wdrażane projekty będą obowiązywały najwcześniej z początkiem 2009 r. Okres na wejście w życie nowych rozwiązań będą miały roczne vacatio legis – będą obowiązywać po roku od dnia ich promulgowania przez IASB Jedynie pilne zmiany w MSR mogą zostać wdrożone wcześniej

12 Rewolucja ??? a Polska?

13 Rewolucja ??? – Polska (przed)wczoraj
XVI wiek podwójna księgowość Do 1988 r. rachunkowość mniejsze znaczenie rachunkowości finansowej, głównie funkcja statystyczna i kontrolna, w niewielkim zakresie funkcja informacyjna, brak znaczenia rachunku ekonomicznego

14 Rewolucja ??? – Polska wczoraj
Po 1988 r. proces ekonomicznej transformacji w Polsce 1991 r. początek ewolucji polskiego prawa bilansowego- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 w sprawie zasad rachunkowości (Dz. U. Nr 10, poz. 35 z 1991 r.) 1994 r. nowa regulacja prawa bilansowego- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z 1994 r.) 1999 r. pierwsze oficjalne tłumaczenie MSR wydane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

15 Rewolucja ??? – Polska wczoraj
nowela ustawy o rachunkowości z 9 listopada 2000 r. 1 stycznia 2002 r. początek obowiązywania noweli ustawy o rachunkowości z 2000 r.- możliwość stosowania MSR 2004 r. nowela ustawy o rachunkowości z 27 sierpnia 2004 r. -obowiązek i prawo sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR od 1 stycznia 2005 r.

16 Rewolucja ??? Polska dziś 2007 r. DZIŚ
Obowiązek/ prawo stosowania MSR dla sprawozdawczości finansowej, Od 1 stycznia 2007 r. 2 zakłady ubezpieczeń stosują MSR dla celów sprawozdawczości statutowej Możliwość stosowania MSR w zakresie nieuregulowanym ustawą o rachunkowości lub KSR (art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości) Prawo bilansowe w pewnym zakresie zbieżne z MSR (choć są też i istotne różnice)

17 Rewolucja ??? Polska dziś 2007 r. DZIŚ – problemy
MSR-y wydane przez IASB vs MSR-y przyjęte przez Komisję Europejską Konieczność stosowania MSR-ów przyjętych do porządku prawnego UE (a wytyczne?) Brak wzorca sprawozdania finansowego wg MSR MSR a prawo podatkowe problemy interpretacyjne problemy zakładów ubezpieczeń stosujących MSR-y (polityka rachunkowości, księgi rachunkowe, gospodarka finansowa)

18 Rewolucja ??? Polska dziś DZIŚ - szanse 2007 r.
Projekt MSSF 4 Umowa ubezpieczenia II fazy- możliwość wpływu na kształt zapisów Projekt Dyrektywy Wypłacalność II - możliwość wpływu na kształt zapisów, możliwość testowania proponowanych zapisów (QIS-y) Możliwość tworzenia ‘środków wykonawczych’ do Dyrektywy Możliwość współtworzenia zasad raportowania Możliwość korzystania z doświadczeń podmiotów, które stosują MSR-y

19 Rewolucja ??? Jutro JUTRO Po 2007 r.
Obowiązek stosowania MSR?- projekt dyrektywy Wypłacalność II Nadzór oparty na ryzyku? Jednolite zasady sprawozdawcze dla celów statutowych i nadzorczych?

20 Rewolucja ??? Więc czy na pewno:
proces gwałtownych zmian w jakiejś dziedzinie? zmian znaczących w stosunku do zmian których już doświadczyliśmy? zmian zachodzących w stosunkowo krótkim okresie czasu?

21 Rewolucja ???

22 Rewolucja ???

23 Rewolucja ??? Więc czy na pewno: rewolucja???

24 E-mail: beata.baluta@knf.gov.pl Tel. 22 55-60-328
Dziękuję za uwagę Tel


Pobierz ppt "URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google