Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń wg Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Beata Baluta Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń wg Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Beata Baluta Departament."— Zapis prezentacji:

1 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń wg Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Beata Baluta Departament Ubezpieczeniowego Nadzoru Finansowego, UKNF Warszawa, 21 listopada 2007 r.

2 2 MSR-y a Polskie Prawo Bilansowe - rewolucja??? Rewolucja ???

3 3 Rewolucja (z wczesnośredniowiecznej łaciny revolutio –'przewrót) –to znacząca zmiana, która zazwyczaj zachodzi w stosunkowo krótkim okresie czasu, –gwałtowne przejście z jednego stanu w drugi; z jednej jakości w inną (Słownik wyrazów obcych, W. Kopaliński)

4 4 Rewolucja ??? »Rewolucja Słownik języka polskiego, PWN 1.«zbrojne wystąpienie dużej części społeczeństwa przeciw istniejącej władzy, mające na celu zmianę ustroju w państwie» 2.«proces gwałtownych zmian w jakiejś dziedzinie» 3.pot. «intensywny, nieprzyjemny proces zachodzący w organizmie człowieka» 4.pot. «duża zmiana»

5 5 Rewolucja ??? Czy na pewno: 1.proces gwałtownych zmian w jakiejś dziedzinie? 2.zmian znaczących w stosunku do zmian których już doświadczyliśmy? 3.zmian zachodzących w stosunkowo krótkim okresie czasu?

6 6 Rewolucja ??? Proces- ale czy gwałtowny?Wczoraj Jak przebiegał proces zmian polskiego prawa bilansowego w związku z rozwojem idei MSR-ów?Dziś Na jakim etapie zmian jesteśmy? Jutro Jutro Co przed nami?- rewolucja???

7 7 Rewolucja ??? Korzyści wynikające ze stosowania MSR »Globalizacja »Rosnący wpływ międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych »Dostęp do zagranicznych rynków kapitałowych »Jednolite przepisy w zakresie rachunkowości »Przejrzystość dla potrzeb ratingu finansowego

8 8 Rewolucja ??? – Świat wczoraj 1973 r. »Utworzenie Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASC) jako niezależnej, prywatnej organizacji –W 2001 r. przekształcenie IASC w IASB- Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości; Przekształcenie SIC (Stały Komitet ds. Interpretacji) w IFRIC (Komitet ds. Międzynarodowych Interpretacji Sprawozdawczości Finansowej), 1997 r. »Początek prac nad standardem dotyczącym umów ubezpieczenia 2002 r. »Rozporządzenie 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 w sprawie stosowania MSR

9 9 Rewolucja ??? – Świat wczoraj 2004 r. »MSSF 4 Umowy ubezpieczenia –marzec 2004 r. – opublikowanie, grudzień 2004 r. przyjęcie przez Komisję Europejską MSSF 4 Umowy ubezpieczenia 2004 r. »Stabilna platforma –Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (IAS/MSR): MSR 1-41, SIC, –Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (IFRS/MSSF): MSSF 1-5, IFRIC

10 10 Rewolucja ??? – Świat wczoraj Do 2006 r. »Zmiany po Stabilnej platformie –Nowy MSSF 6 Działalność wydobywcza i szacowanie zasobów naturalnych z grudnia 2004 r. –Zmiany w MSSF 1 i MSSF 6 z czerwca 2005 r. –Nowy MSSF 7 Instrumenty finansowe- ujawnienia z sierpnia 2005 r. –Zmiany w MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych- Ujawnienia o kapitałach z sierpnia 2005 r. –Zmiany w MSR 19 Świadczenia pracownicze z grudnia 2004 r. –Zmiany w MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych- Inwestycje netto w działalności zagranicznej z grudnia 2005 r. –Zmiany w MSR 39 Instrumenty finansowe- ujmowanie i wycena –Nowe IFRIC

11 11 Rewolucja ??? – Świat wczoraj 2006 r. »nowa strategia IASB w zakresie wdrażania nowych rozwiązań z lipca 2006 r. –Nowe wdrażane projekty będą obowiązywały najwcześniej z początkiem 2009 r. –Okres na wejście w życie nowych rozwiązań będą miały roczne vacatio legis – będą obowiązywać po roku od dnia ich promulgowania przez IASB –Jedynie pilne zmiany w MSR mogą zostać wdrożone wcześniej

12 12 Rewolucja ??? a Polska?

13 13 Rewolucja ??? – Polska (przed)wczoraj XVI wiek »podwójna księgowość Do 1988 r. »rachunkowość –mniejsze znaczenie rachunkowości finansowej, głównie funkcja statystyczna i kontrolna, w niewielkim zakresie funkcja informacyjna, brak znaczenia rachunku ekonomicznego

14 14 Rewolucja ??? – Polska wczoraj Po 1988 r. »proces ekonomicznej transformacji w Polsce 1991 r. »początek ewolucji polskiego prawa bilansowego- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 w sprawie zasad rachunkowości (Dz. U. Nr 10, poz. 35 z 1991 r.) 1994 r. »nowa regulacja prawa bilansowego- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z 1994 r.) 1999 r. »pierwsze oficjalne tłumaczenie MSR wydane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

15 15 Rewolucja ??? – Polska wczoraj 2000 r. »nowela ustawy o rachunkowości z 9 listopada 2000 r. 1 stycznia 2002 r. »początek obowiązywania noweli ustawy o rachunkowości z 2000 r.- możliwość stosowania MSR 2004 r. »nowela ustawy o rachunkowości z 27 sierpnia 2004 r. - obowiązek i prawo sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR od 1 stycznia 2005 r.

16 16 Rewolucja ??? Polska dziś DZIŚ 2007 r. –Obowiązek/ prawo stosowania MSR dla sprawozdawczości finansowej, –Od 1 stycznia 2007 r. 2 zakłady ubezpieczeń stosują MSR dla celów sprawozdawczości statutowej –Możliwość stosowania MSR w zakresie nieuregulowanym ustawą o rachunkowości lub KSR (art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości) –Prawo bilansowe w pewnym zakresie zbieżne z MSR (choć są też i istotne różnice)

17 17 Rewolucja ??? Polska dziś DZIŚ – problemy 2007 r. –MSR-y wydane przez IASB vs MSR-y przyjęte przez Komisję Europejską –Konieczność stosowania MSR-ów przyjętych do porządku prawnego UE (a wytyczne?) –Brak wzorca sprawozdania finansowego wg MSR –MSR a prawo podatkowe –problemy interpretacyjne –problemy zakładów ubezpieczeń stosujących MSR-y (polityka rachunkowości, księgi rachunkowe, gospodarka finansowa)

18 18 Rewolucja ??? Polska dziś DZIŚ - szanse 2007 r. –Projekt MSSF 4 Umowa ubezpieczenia II fazy- możliwość wpływu na kształt zapisów –Projekt Dyrektywy Wypłacalność II - możliwość wpływu na kształt zapisów, możliwość testowania proponowanych zapisów (QIS-y) –Możliwość tworzenia środków wykonawczych do Dyrektywy –Możliwość współtworzenia zasad raportowania –Możliwość korzystania z doświadczeń podmiotów, które stosują MSR-y

19 19 Rewolucja ??? Jutro JUTRO Po 2007 r. –Obowiązek stosowania MSR?- projekt dyrektywy Wypłacalność II –Nadzór oparty na ryzyku? –Jednolite zasady sprawozdawcze dla celów statutowych i nadzorczych?

20 20 Rewolucja ??? Więc czy na pewno: 1.proces gwałtownych zmian w jakiejś dziedzinie? 2.zmian znaczących w stosunku do zmian których już doświadczyliśmy? 3.zmian zachodzących w stosunkowo krótkim okresie czasu?

21 21 Rewolucja ???

22 22 Rewolucja ???

23 23 Rewolucja ??? Więc czy na pewno: rewolucja???

24 E-mail: beata.baluta@knf.gov.pl Tel. 22 55-60-328 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń wg Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Beata Baluta Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google