Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Partnerzy na rzecz stabilności finansowej Utrata wartości aktywów a rezerwy w świetle MSR 36 i MSR 37 15 kwietnia 2003 r. Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Partnerzy na rzecz stabilności finansowej Utrata wartości aktywów a rezerwy w świetle MSR 36 i MSR 37 15 kwietnia 2003 r. Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 Program Partnerzy na rzecz stabilności finansowej Utrata wartości aktywów a rezerwy w świetle MSR 36 i MSR kwietnia 2003 r. Warszawa

2 Sprawozdania finansowe wg IFRS (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej) Zasady kluczowe David Cairns IFRS Financial Statements

3 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Sprawozdania finansowe wg IFRS bilans rachunek zysków i strat zestawienie zmian w kapitale własnym rachunek przepływów pieniężnych informacje dodatkowe skonsolidowane (i prawna jednostka gospodarcza) IFRS Financial Statements

4 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Sprawozdania finansowe wg IFRS Cel –dostarczają informacji o sytuacji finansowej, wynikach działalności, przepływach pieniężnych –są przydatne dla szerokiego kręgu użytkowników w procesie podejmowania decyzji gospodarczych IFRS Financial Statements

5 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Sprawozdania finansowe wg IFRS Zasady IFRS przewyższają –zasady podatkowe –zasady dotyczące podziału zysku –regulacje bankowe i ubezpieczeniowe –zasady finansowania systemów emerytalnych –krajowe GAAP (przyjęte zasady rachunkowości) Przygotowywanie różnych sprawozdań finansowych dla różnych celów? IFRS Financial Statements

6 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Rzetelna prezentacja Sprawozdania finansowe powinny: –rzetelnie przedstawiać sytuację finansową, wyniki działalności i przepływy pieniężne Stosowanie IFRS wraz z prawidłowym ujawnianiem: –rzeczywiście zawsze prowadzi do rzetelnej prezentacji Polityka rachunkowości –powinna być zgodna z IFRS Fair Presentation

7 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Ujawnianie zgodności z IFRS Ujawniaj fakt zgodności Sprawozdania finansowe … są przygotowane stosownie i zgodnie z MSR. Stora Enso (2000) Disclosure of IFRS Compliance

8 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Ujawnianie zgodności z IFRS Nie ujawniaj zgodności z IFRS, jeżeli nie jest zgodne: –ze wszystkimi interpretacjami IFRS/IFRIC (Międzynarodowego Komitetu ds. Interpretacji Sprawozdawczości Finansowej) –ze wszystkimi istniejącymi interpretacjami MSR/SIC (Stałego Komitetu ds. Interpretacji) Następujące stwierdzenia wprowadzają w błąd –zgodne z wymaganiami rachunkowości IFRS –polityka rachunkowości zgodna z IFRS Disclosure of IFRS Compliance

9 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Nadrzędność rzetelnej prezentacji Jeżeli zgodność z IFRS wprowadza w błąd: –odstąp od IFRS –niezwykle rzadkie okoliczności Ujawniaj –odstąpienie od IFRS dla uzyskania rzetelnej prezentacji –rodzaj odstępstwa, włączając zasadę wg IFRS –powód, dla którego zasada wg IFRS wprowadza w błąd –wpływ finansowy odstępstwa od IFRS Fair Presentation Override

10 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Struktura wg IASB (Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości) Bilans –aktywa –zobowiązania –kapitał własny Rachunek zysków i strat –przychody –koszty IASB Framework

11 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Struktura wg IASB Kapitał własny –aktywa minus zobowiązania Przychody –powiększenie aktywów lub zmniejszenie zobowiązań Koszty –zmniejszenie aktywów lub powiększenie zobowiązań IASB Framework

12 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Aktywa i zobowiązania Składnik aktywów Zasób pozostający pod kontrolą jednostki gospodarczej … jako wynik zdarzeń przeszłych … z którego, według przewidywań, jednostka gospodarcza osiągnie w przyszłości korzyści ekonomiczne Zobowiązanie Obecny obowiązek jednostki gospodarczej … wynikający ze zdarzeń przeszłych … którego wypełnienie, jak się oczekuje, spowoduje wypływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne Assets and Liabilities

13 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Ujmowanie aktywów/zobowiązań Ujmuj składnik aktywów lub zobowiązanie, gdy: –spełnia definicję składnika aktywów lub zobowiązania –prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne powiązane ze składnikiem aktywów/zobowiązaniem wpłyną do/wypłyną z jednostki gospodarczej –wiarygodnie określony koszt lub wartość wyceny Recognition of Assets/Liabilities

14 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Wycena aktywów/zobowiązań Ceny wejścia –koszt historyczny –koszt odtworzenia –koszt bieżący Ceny wyjścia –wartość możliwa do uzyskania –cena sprzedaży netto –wartość bieżąca –wartość użytkowa Measurement of Assets/Liabilities

15 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Wartość godziwa aktywów/zobowiązań Wymiana pomiędzy dobrze poinformowanymi, zainteresowanymi niezależnymi stronami operacji handlowej –cena wejścia dla nabywcy koszt odtworzenia koszt bieżący –cena wyjścia dla sprzedawcy wartość możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto Fair Value of Assets/Liabilities

16 © 2003 David Cairnswww.cairns.co.uk Kontynuacja działalności Stosuj zasadę kontynuacji działalności, chyba że: –jest zamiar likwidacji lub zaniechania działalności gospodarczej Ujawniaj (jeżeli jest to właściwe) –niepewności, które nasuwają poważną wątpliwość co do zdolności jednostki gospodarczej do kontynuowania działalności –stosuj inną zasadę –powód stosowania innej zasady Going Concern


Pobierz ppt "Program Partnerzy na rzecz stabilności finansowej Utrata wartości aktywów a rezerwy w świetle MSR 36 i MSR 37 15 kwietnia 2003 r. Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google