Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYCHOWANIE FIZYCZNE A KONDYCJA ZDROWOTNA UCZNIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYCHOWANIE FIZYCZNE A KONDYCJA ZDROWOTNA UCZNIA"— Zapis prezentacji:

1 WYCHOWANIE FIZYCZNE A KONDYCJA ZDROWOTNA UCZNIA
III GLIWICKIE FORUM OŚWIATOWE WYCHOWANIE FIZYCZNE A KONDYCJA ZDROWOTNA UCZNIA

2 Wychowanie fizyczne jest zespołem działań prowadzącym nie tylko do kształtowania ciała i zachowania zdrowia, ale także do wyrabiania nawyków świadomego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze fizycznej przez całe życie Nawyki te najlepiej i najłatwiej rozpocząć kształtować już w okresie szkolnym.

3 Czy szkolne wychowanie fizyczne w obecnym kształcie spełnia postawione przed nim cele i pokładane w nim nadzieje?

4 Badania przeprowadzone w Polsce pod patronatem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) a przedstawione w 1988 r w Raciborzu na konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Nauk Kultury Fizycznej wykazały m.in.: małą efektywność zajęć wychowania fizycznego niedostatki szkolnej i pozaszkolnej bazy sportowej preferowanie w szkole jedynie uczniów najsprawniejszych niewydolny system oceny osiągnięć uczniów mało atrakcyjne i o niskiej intensywności zajęcia ruchowe złe przygotowanie nauczycieli wf oraz ich dobór na zasadzie selekcji negatywnej

5 W 1996 r w Narodowym Programie Zdrowia zapisano
„Społeczeństwo polskie cechuje niska aktywność fizyczna. Zaledwie 40 procent dzieci i młodzieży i mniej niż 10% dorosłych uprawia różne formy ruchu o obciążeniu wysiłkowym zaspakajającym podstawowe potrzeby fizjologiczne organizmu”.

6 Strategia we współczesnym wychowaniu fizycznym to STRATEGIA WSPIERANIA
Strategia we współczesnym wychowaniu fizycznym to STRATEGIA WSPIERANIA. Nauczyciel ma być przewodnikiem, organizatorem i kierownikiem pracy ucznia a nie nadawcą informacji, instrukcji, przepisów, ocen. Należy lekcje uatrakcyjniać, stawiać ucznia w różnych sytuacjach, aplikować intensywny ruch,wplatać elementy współzawodnictwa, wprowadzać dużo sprzętu, przyborów, wplatać rytm i muzykę.

7 Co na ten temat mają do powiedzenia uczniowie gliwickich szkół ?

8 Ankieta przeprowadzona wśród 275 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wykazała, że: 74 % uczniów lubi lekcje wf % lekcje są im obojętne % nie lubi lekcji wf zajęcia wf są ciekawe i sprawiają uczniom radość zawsze – 28 % rzadko – 22% często – 47% nigdy 3%

9

10

11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
 z dnia 12 lutego 2002 z późn. zm.   w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

12 WYCHOWANIE FIZYCZNE –Szkoła Podstawowa
 Cele edukacyjne 1.   Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów. 2.   Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej uczniów. 3.   Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. Zadania szkoły 1.   Stymulowanie i umożliwianie uczniom podejmowania aktywności ruchowej i wyrażania własnych przeżyć w zabawach, grach, tańcach. 2.   Tworzenie warunków do doskonalenia sprawności i kondycji fizycznej. 3.   Zapoznawanie uczniów z podstawowymi formami rekreacji, turystyki oraz z podstawowymi zasadami uprawiania wybranych przez uczniów dyscyplin sportowych. 4.   Dokonywanie oceny postawy ciała i poziomu sprawności ucznia wraz z monitorowaniem rozwoju psychomotorycznego. Treści nauczania 1.   Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układów: ruchowego, oddechowego, krążeniowego, nerwowego. 2.   Formy ruchu stwarzające możliwości doskonalenia koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz wzmocnienia kondycji fizycznej. 3.   Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne oraz skoki. 4.   Podstawowe elementy techniki i taktyki gier zespołowych, konkurencji lekkoatletycznych, gier rekreacyjnych, tańców, pływania oraz wybranych sportów zimowych. 5.   Ćwiczenia i zabawy według inwencji uczniów uwzględniające zasady współdziałania, respektowania przepisów, zasad i ustaleń. 6.   Przepisy i zasady organizacji zajęć ruchowych uwzględniające troskę o zdrowie. 7.   Badanie i ocena rozwoju oraz sprawności funkcjonowania organizmu. 8.   Zasady sportowego współzawodnictwa. 9.   Propozycje spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem gier, zabaw, form turystycznych i sportowych. Osiągnięcia Organizowanie i uczestniczenie w rekreacji, turystyce, zawodach sportowych z przestrzeganiem obowiązujących zasad (zasada "czystej gry" w sporcie ).

13 WYCHOWANIE FIZYCZNE - Gimnazjum
Cele edukacyjne 1.   Znajomość zasad racjonalnej troski o zdrowie i sprawność fizyczną, uwarunkowanych systematycznym uprawianiem różnych form aktywności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. 2.   Kształtowanie postaw moralnych i społecznych poprzez wartości odnajdywane w sporcie, rekreacji i turystyce, w szczególności wytrwałość, systematyczność, odpowiedzialność, samodyscyplina, równość szans, szacunek dla przeciwnika, "czysta gra", umiejętność właściwego zachowania się w sytuacji zwycięstwa i porażki. 3.   Motywacja do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych właściwości morfologicznych i funkcjonalnych. Zadania szkoły 1.   Uzupełnienie i utrwalenie wiedzy uczniów niezbędnej dla podejmowania świadomej, systematycznej aktywności fizycznej jako warunku zdrowego stylu życia i racjonalnej troski o witalną gotowość organizmu do przeciwstawiania się negatywnym skutkom cywilizacji. 2.   Wdrażanie do samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego oraz dbałości o należyty poziom sprawności fizycznej. 3.   Przygotowanie uczniów do roli organizatora i aktywnego uczestnika różnorodnych form aktywności fizycznej oraz odbiorcy (kibica) widowisk sportowych. 4.   Organizowanie różnorodnych zajęć z zakresu "sportów całego życia" ze szczególnym zwróceniem uwagi na formy aktywności ruchowej najbardziej odpowiednie dla rodzinnego uprawiania sportu. Treści nauczania 1.   Ćwiczenia wzmacniające muskulaturę i stymulujące funkcjonowanie układu krążenia. 2.   Ćwiczenia z obciążeniem na odpowiednich dystansach z wykorzystaniem przyrządów i przyborów w celu podniesienia poziomu sprawności fizycznej. 3.   Ćwiczenia doskonalące ruchowe umiejętności utylitarne i rekreacyjno-sportowe. 4.   Sędziowanie w wybranych dyscyplinach sportowych. 5.   Zajęcia i imprezy sportowe. 6.   Zajęcia i imprezy turystyczne i rekreacyjne. 7.   Ćwiczenia relaksacyjne na rzecz zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego. 8.   Samokontrola i samoocena rozwoju fizycznego, sprawności i umiejętności ruchowych. 9.   Historia sportu i olimpizmu. Osiągnięcia 1.   Samoocena możliwości i potrzeb ruchowych na podstawie pomiaru podstawowych właściwości somatycznych i fizjologicznych. 2.   Umiejętne stosowanie ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała oraz sprawność fizyczną i ruchową. 3.   Organizowanie i aktywne uczestnictwo w indywidualnych i zespołowych formach aktywności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. 4.   Stosowanie różnorodnych form relaksacji po pracy umysłowej i fizycznej. 5.   Przyjęcie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

14 Czy zajęcia wychowania fizycznego motywują Cię do podnoszenia swojej
sprawności fizycznej? ogółem : tak – 48% SP –56% GM – 45 % GCE –43 % raczej tak – 36 % raczej nie – 11 % nie – 5% 84 %

15 Co 4 uczeń w Polsce wykazuje odchylenia od
normalnego stanu zdrowia. Plagą stają się wady postaw ciała, otyłość, frustracje, nerwice. Dość powszechnym jest alkoholizm, palenie tytoniu, narkomania.

16

17 ? Czy wychowanie fizyczne zajmuje należne mu miejsce wśród pozostałych zajęć edukacyjnych?

18 ? Czy nauczyciel wychowania fizycznego jest prawdziwym wychowawcą młodzieży, animatorem sportu szkolnego i przewodnikiem w wychowaniu fizycznym naszych uczniów ?

19 „Wychowanie fizyczne jest troską psychiki o ciało”
prof. Tatarkiewicz


Pobierz ppt "WYCHOWANIE FIZYCZNE A KONDYCJA ZDROWOTNA UCZNIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google