Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ"— Zapis prezentacji:

1 I SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ
WYCHOWANIE FIZYCZNE W GIMNAZJUM I SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ dr Bogumiła Przysiężna Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

2 Co zmieni się w wychowaniu fizycznym?
nastąpi odejście od zajęć prowadzonych w systemie klasowo – lekcyjnym uczeń będzie dokonywał wyborów form aktywności fizycznej kierując się swoimi zainteresowaniami i możliwościami podkreślona zostanie ranga zdrowia jako ważnej wartości w życiu człowieka planując treści edukacji będzie się częściej uwzględniać potrzeby ucznia nauczyciel otrzyma większą swobodę doboru treści kształcenia szkoła będzie musiała pracować nad ciekawą ofertą zajęć fakultatywnych szkoła bliżej życia

3 GIMNAZJUM – 360 godzin w systemie klasowo-lekcyjnym z uwzględnieniem podziału na grupy chłopców i dziewcząt (2 godziny w tygodniu). Zajęcia realizują zapisane w podstawie programowej treści i wymagania. w systemie zajęć fakultatywnych przynajmniej po 2 godziny zajęć LICEUM – 270 godzin w systemie klasowo-lekcyjnym z uwzględnieniem podziału na grupy chłopców i dziewcząt (1 godzina w tygodniu). Zajęcia realizują zapisane w podstawie programowej treści i wymagania. w systemie zajęć fakultatywnych (przynajmniej po 2 godziny zajęć).

4 Zajęcia w systemie klasowo – lekcyjnym
Podstawa definiuje konkretnie to, co uczeń ma wiedzieć i umieć z zakresu różnych obszarów działania. Zapis określa jedynie to, co stanowi konieczne minimum, które musi stać się udziałem każdego ucznia. Po zrealizowaniu treści obowiązkowych, nauczyciel sam określa treści uzupełniające w zależności od możliwości swoich uczniów oraz warunków szkolnych.

5 Obszary edukacji w ramach systemu klasowo - lekcyjnego
Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego Sporty całego życia i wypoczynek Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista Trening zdrowotny Taniec Sport Edukacja zdrowotna

6 Przykłady wymagań względem ucznia - GIMNAZJUM
Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego Uczeń wykonuje wybrany przez siebie zestaw prób do oceny wytrzymałości, siły i gibkości Trening zdrowotny Uczeń opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne, w tym wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała.

7 do aktywności fizycznej Sporty całego życia i wypoczynek
Uczeń wymienia miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, które można wykorzystać do aktywności fizycznej Sporty całego życia i wypoczynek Uczeń demonstruje ergonomiczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o różnej wielkości i różnym ciężarze Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista Uczeń planuje szkolne rozgrywki sportowe według systemu pucharowego i „każdy z każdym Sport Uczeń opracowuje i wykonuje indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ tańca. Taniec Uczeń identyfikuje swoje mocne strony, planuje sposoby ich rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować Edukacja zdrowotna

8 Przykłady wymagań względem ucznia - LICEUM
Uczeń opracowuje i realizuje program aktywności fizycznej dostosowany do własnych potrzeb Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej Uczeń wylicza oraz interpretuje własny wskaźnik wagowo-wzrostowy (BMI) Trening zdrowotny Uczeń stosuje poznane elementy techniki i taktyki w wybranych indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej Sporty całego życia i wypoczynek Uczeń wykonuje ćwiczenia kształtujące i kompensacyjne w celu przeciwdziałania negatywnym dla zdrowia skutkom pracy, w tym pracy w pozycji siedzącej i przy komputerze Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista

9 Uczeń mawia zasady racjonalnego gospodarowania czasem
Uczeń wymienia i interpretuje przykłady konstruktywnego i destrukcyjnego zachowania się kibiców sportowych Sport Uczeń mawia zasady racjonalnego gospodarowania czasem Edukacja zdrowotna

10 Sporty całego życia i wypoczynek. Uczeń:
stosuje w grze: odbicie piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, forhend i bekhend, zwody; ustawia się prawidłowo na boisku w ataku i obronie;

11 FAKULTETY Zajęcia fakultatywne
- mogą być prowadzone zarówno w formie zajęć pozalekcyjnych, jak i zajęć pozaszkolnych. - fakultety stwarzają możliwość wyboru przez ucznia takiej formy zajęć sportowych, które odpowiadają jego umiejętnościom i zainteresowaniom. FAKULTETY SPORTOWY REKREACYJNY TANECZNY TURYSTYCZNY

12 Planując zajęcia fakultatywne szkoła powinna uwzględniać:
lokalną tradycję w zakresie kultury fizycznej zainteresowania i potrzeby uczniów możliwości kadrowe i bazowe szkoły możliwość współpracy z różnymi instytucjami . Ważne: w odpowiednim czasie przedstawić ofertę i przeprowadzić zapisy!

13 Zwolnienia z zajęć fakultatywnych
Uczeń, który systematycznie, w ramach właściwych instytucji pozaszkolnych, podejmuje aktywność fizyczną typową dla jednego z profili, może być zwolniony z udziału w fakultecie. Decyzję o zwolnieniu i sposobie oceniania ucznia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem wychowania fizycznego. Sposób udokumentowania podejmowania pozaszkolnej aktywności fizycznej określa statut szkoły. Uczestnictwo w samodzielnie wybranej formie aktywności fizycznej może być dla ucznia źródłem sukcesu!!

14 Co zyskujemy dzięki zajeciom w ramach fakultetów?
Uczeń – ćwiczy to, co lubi, a nie to, co narzuca mu szkoła. Nauczyciel – ma na zajęciach uczniów, którzy ćwiczą z większym zaangażowaniem. Szkoła – posiada ciekawszą, być może konkurencyjna ofertę.

15 Fakultet sportowy Umożliwia on uprawianie dyscypliny sportu oraz udział w systemie szkolnej i pozaszkolnej rywalizacji sportowej. Udział w fakultecie sportowym w szkole może być uzależniony od selekcji uwzględniającej predyspozycje ucznia do uprawiania wybranej dyscypliny sportu. Rozwijanie uzdolnień może odbywać się dodatkowo w ramach sekcji SKS.

16 Fakultet rekreacyjny Fakultet rekreacyjny umożliwia podejmowanie aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi lub zabawie oraz udział w systemie wewnątrzszkolnej rywalizacji sportowej. Realizacja tego fakultetu jest nastawiona na przygotowywanie uczniów do systematycznej aktywności fizycznej w czasie wolnym. Fakultet może zawierać jedną lub kilka form aktywności fizycznej.

17 Udział w fakultecie rekreacyjnym nie może być wynikiem selekcji uwzględniającej sprawność i uzdolnienia uczniów. Dopuszcza się łączenie godzin zajęć w ramach określonych przez dyrektora szkoły. W ramach tego fakultetu istnieje możliwość organizacji zajęć dla uczniów z przeciwwskazaniami do wykonywania niektórych ćwiczeń fizycznych.

18 Fakultet taneczny Fakultet taneczny umożliwia udział w tanecznych formach aktywności fizycznej połączonej z elementami wiedzy o muzyce. Fakultet może obejmować jedną lub kilka form tańca. Udział w fakultecie tanecznym nie może być wynikiem selekcji uwzględniającej sprawność i uzdolnienia uczniów.

19 Uczniowie mogą zdobywać powszechne odznaki turystyczne.
Fakultet turystyczny Fakultet turystyczny umożliwia udział w aktywności fizycznej połączonej z elementami krajoznawstwa i ekologii. Udział w fakultecie turystycznym nie może być wynikiem selekcji uwzględniającej sprawność i uzdolnienia uczniów. Uczeń w ramach fakultetu turystycznego zdobywa odznaki turystyczne. Dopuszcza się łączenie godzin zajęć w ramach określonych przez dyrektora szkoły. Uczniowie mogą zdobywać powszechne odznaki turystyczne.

20 A wszystko po to, aby uniknąć biernego wypoczynku …


Pobierz ppt "I SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google