Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczniowie niepełnosprawni w szkołach województwa dolnośląskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczniowie niepełnosprawni w szkołach województwa dolnośląskiego."— Zapis prezentacji:

1 Uczniowie niepełnosprawni w szkołach województwa dolnośląskiego

2 Podstawą działań na rzecz kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej jest zapis art. 71b ustawy o systemie oświaty oraz akty wykonawcze, które wyznaczają obszary i kierunki działań kuratora oświaty.

3 art. 1 ustawy o systemie oświaty zapewnia w szczególności: dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej, Podstawy prawne kształcenia uczniów niepełnosprawnych

4 możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwienie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych Podstawy prawne kształcenia uczniów niepełnosprawnych

5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych. Podstawy prawne kształcenia uczniów niepełnosprawnych

6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach Podstawy prawne kształcenia uczniów niepełnosprawnych

7 Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 2 nauczyciele opracowują dla każdego ucznia i realizują indywidualne programy edukacyjne, uwzględniając dostosowanie realizacji programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży. Podstawy prawne kształcenia uczniów niepełnosprawnych

8 Kształcenie specjalne organizuje się dla uczniów: 1. niesłyszących 2. słabo-słyszących 3. niewidomych 4. słabo-widzących 5. z niepełnosprawnością ruchową 6. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 7. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 8. z autyzmem

9 Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 18 roku życia – w przypadku szkoły podstawowej 21 roku życia – w przypadku gimnazjum 24 roku życia – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej

10 Uczniowie niepełnosprawni w szkołach specjalnych, ogólnodostępnych i integracyjnych Na terenie województwa dolnośląskiego jest 256 szkół specjalnych. W szkołach specjalnych kształci się 8198 uczniów. Na terenie województwa dolnośląskiego jest 19 przedszkoli i 56 szkół integracyjnych. W przedszkolach integracyjnych jest 272 dzieci niepełnosprawnych. W szkołach integracyjnych kształci się 1185 uczniów niepełnosprawnych. W szkołach ogólnodostępnych kształci się 4430 uczniów niepełnosprawnych.

11 Szkoły specjalne posiadają następujące obiekty sportowe: Hala sportowa40 x 25 m - 0 Sala gimnastyczna36 x 18 m- 4 Sala gimnastyczna24 x 12 m - 12 Sala gimnastyczna zaadaptowana- 39 Boiska - 39 Inne urządzenia rekreacyjno-sportowe - 35 Inne urządzenia sportowe - 28

12 Liczba uczniów niewidomych i słabo widzących w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych, wyposażenie tych placówek w specjalistyczny sprzęt zwiększający szanse edukacyjne Liczba uczniów niewidomych 82 Liczba uczniów słabo widzących 490 Liczba szkół specjalnych 1 Liczba szkół ogólnodostęnych125 Placówki posiadające specjalistyczne środki dydaktyczne 88 Placówki nie posiadające specjalistycznych środków 38 Placówki posiadających specjalistyczny sprzęt 20 Placówki nie posiadających specjalistycznego sprzętu 106

13 Liczba uczniów niesłyszących i słabo-słyszących w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych Liczba typów szkół specjalnych14 liczba uczniów niesłyszących132 liczba uczniów słabo słyszących68 Liczba typów szkół ogólnodostępnych 235 liczba uczniów niesłyszących32 liczba uczniów słabo słyszących443

14 Liczba placówek z oddziałami integracyjnymi w woj. dolnośląskim

15 Zestawienie liczby placówek integracyjnych, liczby oddziałów oraz liczby dzieci niepełnosprawnych

16 Rodzaje niepełnosprawności Placówki integracyjne

17

18 Zatrudnieni specjaliści Placówki integracyjne

19 Opieka medyczna Placówki integracyjne

20 Ułatwienia architektoniczne Placówki integracyjne

21 Wnioski Zbyt mała liczba sal gimnastycznych w szkołach specjalnych Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w zaadaptowanych salach, lub w salach z urządzeniami rekreacyjno-sportowymi Mimo tych trudnych warunków uczniowie niepełnosprawni osiągają bardzo dobre wyniki w różnych dyscyplinach sportowych nie tylko w kraju ale i za granicą, przywożąc medale i wyróżnienia z para olimpiad i mitingów

22 Wnioski Profesjonalny sprzęt i środki dydaktyczne do wspomagania edukacji uczniów niewidomych i słabo widzących posiada 1 placówka integracyjna - tj. Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy, Społeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy i Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo- widzących we Wrocławiu, pozostałe placówki posiadają pojedynczy sprzęt np. lupy, programy, stanowisko komputerowe dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych Sprzęt wykorzystywany jest na lekcjach, zajęciach rewalidacyjnych lub na nauczaniu indywidualnym.

23 Wnioski Uczniowie słabo-słyszący mają zorganizowane w szkołach ogólnodostępnych dodatkowe zajęcia rewalidacyjne Mała jest liczba zatrudnionych w szkole surdopedagogów i logopedów oraz innych specjalistów Lepsze warunki kształcenia i specjalistyczne wyposażenie występuje w szkołach specjalnych i szkołach z oddziałami integracyjnymi

24 Priorytety MEN Monitoring rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do szkół ponadgimnazjalnych Organizacji zajęć rewalidacyjnych w zakresie liczby godzin i rodzaju oraz zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, Prawidłowość organizacji i realizacji zajęć rewalidacyjno- wychowawczych

25 Uznaje się, że stopień w jakim jest rozwiązany problem zaspokojenia potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych można traktować jako przesłankę oceny funkcjonowania całego systemu edukacyjnego. Szkoła dobra dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest lepszą szkołą dla wszystkich uczniów.

26 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Uczniowie niepełnosprawni w szkołach województwa dolnośląskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google