Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA - WYCHOWANIE FIZYCZNE -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA - WYCHOWANIE FIZYCZNE -"— Zapis prezentacji:

1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA - WYCHOWANIE FIZYCZNE -
Materiał przygotowany przez zespół konsultantów i doradców wychowania fizycznego z ośrodków doskonalenia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego opracowanie: Beata Derkowska – CKU-TODM i DN NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA - WYCHOWANIE FIZYCZNE - Fojutowo 23 – 24 stycznia 2009r

2 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Plan prezentacji ZAŁOŻENIA OGÓLNE Cele kształcenia Istota zmian Kalendarz zmian programowych Ilość wychowania fizycznego Edukacja wczesnoszkolna Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Obszary edukacji w ramach systemu klasowo – lekcyjnego Zajęcia fakultatywne Procedura wdrażania oferty Edukacja zdrowotna WNIOSKI

3 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Podstawa programowa to zapis tego, czego państwo zobowiązuje się nauczyć przeciętnie uzdolnionego ucznia W podstawie programowej wychowania fizycznego: * wiadomości i umiejętności – opisane są w języku EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (po każdym etapie edukacji) * cele kształcenia – sformułowane są w języku WYMAGAŃ OGÓLNYCH * treści nauczania i oczekiwane umiejętności uczniów – sformułowane są w języku WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH MEN

4 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego zgodna jest z najnowszymi tendencjami programowymi: wolnością treści oraz całościowym wspieraniem rozwoju ucznia. Wychowanie fizyczne w nowej podstawie programowej ma zapewniać wszystkim uczniom solidne fundamenty zdrowia (fizycznego, psychicznego i społecznego), a także radość z regularnej aktywności ruchowej. Ma wyposażyć ucznia w kompetencje umożliwiające uczestnictwo w kulturze fizycznej (ruchu), fundamentalnego składnika zdrowego stylu życia.

5 PODSTAWA PROGRAMOWA WF cele kształcenia
II ETAP EDUKACJI Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia dla zdrowia III ETAP EDUKACJI Dbałość o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne oraz zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem IV ETAP EDUKACJI Przygotowanie do całożyciowej aktywności fizycznej oraz ochrona i doskonalenie zdrowia własnego oraz innych

6 PODSTAWA PROGRAMOWA WF istota zmian
zwiększenie wymiaru godzin częściowe odejście od zajęć prowadzonych w systemie klasowo – lekcyjnym dokonywanie przez ucznia wyborów form aktywności fizycznej wprowadzenie edukacji zdrowotnej swoboda nauczyciela w planowaniu i doborze treści kształcenia opracowanie przez szkołę oferty zajęć fakultatywnych

7 PODSTAWA PROGRAMOWA WF kalendarz zmian programowych
Rok szkolny Zreformowane nauczanie w klasach 2009/2010 I SP I Gimnazjum 2010/2011 II SP II Gimnazjum 2011/2012 III SP III Gimnazjum 2012/2013 IVSP I L I T I ZSZ 2013/2014 V SP II L II T II ZSZ 2014/2015 VI SP III L III T III ZSZ 2015/2016 IV T I LU 2016/2017 II LU

8 PODSTAWA PROGRAMOWA WF ilość wychowania fizycznego
I ETAP II ETAP III ETAP IV ETAP 4 godz. lekcyjne 2 godz. lekcyjne 1 godz. lek. 2 GODZ. FAKULT. 2 GODZ. FAKULT. GODZINY LEKCYJNE W TRADYCYJNYM SYSTEMIE KLASOWO - LEKCYJNYM POZALEKCYJNE LUB POZASZKOLNE, OBLIGATORYJNE CO DO UDZIAŁU I FAKULATYWNE CO DO TREŚCI 6 lat 18 lat

9 PODSTAWA PROGRAMOWA WF edukacja wczesnoszkolna - I etap
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA: godziny wychowania fizycznego tygodniowo - zajęcia mogą prowadzić nauczyciele: * edukacji wczesnoszkolnej (2 godz.) * wychowania fizycznego (2 godz.) - treści wyszczególniają: * kształtowanie sprawności fizycznej dzieci * edukację zdrowotną - zakres wymagań z wiadomości i umiejętności ustalono oddzielnie dla: * ucznia kończącego klasę pierwszą * ucznia kończącego klasę trzecią (w zakresie: sprawności fizycznej, treningu zdrowotnego, sportów całego życia i wypoczynku, bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej) - dalej obowiązuje ocena opisowa, lecz w klasie III ocena ta może być uzupełniona stopniem szkolnym

10 PODSTAWA PROGRAMOWA WF szkoła podstawowa - II etap
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA: godz. wychowania fizycznego tygodniowo * 2 godz. realizowane w systemie klasowo-lekcyjnym * 2 godz. realizowane w systemie fakultatywnym - szkoła w ramach obowiązkowego wychowania fizycznego, umożliwia uczniom uczestnictwo w fakultetach realizowanych w formie zajęć: * pozalekcyjnych * pozaszkolnych - szkoła organizuje fakultety o profilu: * sportowym * rekreacyjno-zdrowotnym * tanecznym * turystycznym - treści nauczania – wymagania szczegółowe (z obszarów działania): * diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego * trening zdrowotny * sporty całego życia i wypoczynek * bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista * sport * taniec

11 PODSTAWA PROGRAMOWA WF gimnazjum - III etap
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA: godz. wychowania fizycznego tygodniowo: * 2 godz. realizowane w systemie klasowo – lekcyjnym * 2 godz. realizowane w systemie fakultatywnym - szkoła w ramach obowiązkowego wychowania fizycznego, umożliwia uczniom uczestnictwo w fakultetach realizowanych w formie zajęć: * pozalekcyjnych * pozaszkolnych - szkoła organizuje fakultety o profilu: * sportowym * rekreacyjnym * tanecznym * turystycznym - treści nauczania – wymagania szczegółowe (z obszarów działania): * diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego * trening zdrowotny * sporty całego życia i wypoczynek * bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista * sport * taniec

12 PODSTAWA PROGRAMOWA WF szkoła ponadgimnazjalna – IV etap
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA: godz. wychowania fizycznego tygodniowo: * 1 godz. realizowane w systemie klasowo – lekcyjnym * 2 godz. realizowane w systemie fakultatywnym - szkoła w ramach obowiązkowego wychowania fizycznego, umożliwia uczniom uczestnictwo w fakultetach realizowanych w formie zajęć: * pozalekcyjnych * pozaszkolnych - szkoła organizuje fakultety o profilu: * sportowym * rekreacyjnym * tanecznym * turystycznym - treści nauczania – wymagania szczegółowe (z obszarów działania): * diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego * trening zdrowotny * sporty całego życia i wypoczynek * bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista * sport

13 Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego
PODSTAWA PROGRAMOWA WF obszary edukacji w ramach systemu klasowo – lekcyjnego Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego Sporty całego życia i wypoczynek Trening zdrowotny Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista Taniec Sport Edukacja zdrowotna

14 I ETAP II ETAP III ETAP IV ETAP
PODSTAWA PROGRAMOWA WF obszary edukacji w ramach systemu klasowo – lekcyjnego I ETAP II ETAP III ETAP IV ETAP 4 GODZ. LEKCYJNE 2 GODZ. LEKCYJNE 1 GODZ. LEKC diagnozy sprawności fizycznej diagnozy spraw. i aktywności fiz. oraz rozwoju fiz. diagnozy sprawności i aktywności fiz. treningu zdrowotnego sportów całego życia i wypoczynku sportów całego życia i wypoczynku I wypoczynku bezpieczeństwa i higieny osobistej sportu tańca

15 PODSTAWA PROGRAMOWA WF zajęcia fakultatywne
Profil Cel zajęć Adresaci Czas trwania zajęć Rodzaj zajęć Sportowy rozwijanie uzdolnień sportowych uczniowie uzdolnieni ruchowo 2 godz. jedna lub kilka dyscyplin sportowych Rekreacyjny systematyczna aktywność ruchowa, wybór sportu „całego życia” wszyscy uczniowie dopuszcza się możliwość łączenia godzin różne formy aktywności ruchowej z akcentem na zajęcia w środowisku naturalnym Taneczny kształtowanie umiejętności z zakresu tańca jedna lub kilka form tańca Turystyczny rozbudzanie zainteresowań turystyczno-krajoznawczych różne formy turystyki w zależności od warunków terenowych

16 PODSTAWA PROGRAMOWA WF zajęcia fakultatywne

17 PODSTAWA PROGRAMOWA WF procedura wdrażania oferty
1. Zatwierdzenie oferty zajęć fakultatywnych przez dyrektora szkoły po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, radę szkoły lub radę rodziców 2. Rozpropagowanie oferty wśród uczniów i rodziców (kwiecień) 3. Przygotowanie kart deklaracji wyboru (kwiecień) 4. Ogłoszenie sposobu i terminu składania deklaracji wyboru zajęć fakultatywnych (maj) 5. Zebranie deklaracji od uczniów klas III-V (II etap) lub od uczniów klas I-II (III i IV etap edukacji) (maj - czerwiec) 6. Zebranie deklaracji od kandydatów do szkoły (III i IV etap) 7. Podział uczniów na grupy fakultatywne (czerwiec lub lipiec - sierpień) 8. Wywieszenie informacji dla uczniów o przydziale do grup fakultatywnych (do dnia 1 września) 9. Przekazanie informacji wychowawcom klas o zajęciach fakultatywnych

18 PODSTAWA PROGRAMOWA WF edukacja zdrowotna
Obecna podstawa programowa edukacji zdrowotnej w III i IV etapie edukacyjnym jest zgodna z modelem zalecanym przez WHO Wiodący przedmiot – wychowanie fizyczne Wymagania dotyczące zdrowia włączone do wielu przedmiotów

19 PODSTAWA PROGRAMOWA WF edukacja zdrowotna
Bloki tematyczne wymagań w podstawie programowej WF szkoła podstawowa dbałość o ciało bezpieczeństwo zdrowie i choroby Dominuje podejście tradycyjne

20 PODSTAWA PROGRAMOWA WF edukacja zdrowotna
Bloki tematyczne wymagań w podstawie programowej WF gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne aktywność fizyczna, praca i wypoczynek, żywienie rozwój fizyczny w okresie dojrzewania i młodzieńczym dbałość o ciało, bezpieczeństwo, choroby zdrowie i dbałość o zdrowie zdrowie psychospołeczne, umiejętności życiowe Realizacja: III etap – jeden semestr IV etap – jeden semestr z puli zajęć fakultatywnych WF

21 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Wnioski Wdrażanie nowej podstawy programowej WF to wyzwanie dla szkoły i wielu instytucji ją wspierających Niezbędne są: zmiana organizacji pracy szkoły uwzględnienie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły umiejscowienie edukacji zdrowotnej w cyklu kształcenia (III i IV etap) wprowadzenie zmian (uchwałą rady pedagogicznej) na wszystkich poziomach, od września 2009r (jeżeli istnieją warunki) doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej

22 Dziękuję za cierpliwość
Beata Derkowska


Pobierz ppt "NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA - WYCHOWANIE FIZYCZNE -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google