Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiał przygotowany przez zespół konsultantów i doradców wychowania fizycznego z ośrodków doskonalenia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego opracowanie:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiał przygotowany przez zespół konsultantów i doradców wychowania fizycznego z ośrodków doskonalenia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego opracowanie:"— Zapis prezentacji:

1 Materiał przygotowany przez zespół konsultantów i doradców wychowania fizycznego z ośrodków doskonalenia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego opracowanie: Beata Derkowska – CKU-TODM i DN NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA - - WYCHOWANIE FIZYCZNE -Fojutowo 23 – 24 stycznia 2009r

2 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Plan prezentacji ZAŁOŻENIA OGÓLNE ZAŁOŻENIA OGÓLNE Cele kształcenia Cele kształcenia Istota zmian Istota zmian Kalendarz zmian programowych Kalendarz zmian programowych Ilość wychowania fizycznego Ilość wychowania fizycznego Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Szkoła podstawowa Szkoła podstawowa Gimnazjum Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Szkoła ponadgimnazjalna Obszary edukacji w ramach systemu klasowo – lekcyjnego Obszary edukacji w ramach systemu klasowo – lekcyjnego Zajęcia fakultatywne Zajęcia fakultatywne Procedura wdrażania oferty Procedura wdrażania oferty Edukacja zdrowotna Edukacja zdrowotna WNIOSKI WNIOSKI

3 MEN PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Podstawa programowa to zapis tego, czego państwo zobowiązuje się nauczyć przeciętnie uzdolnionego ucznia Podstawa programowa to zapis tego, czego państwo zobowiązuje się nauczyć przeciętnie uzdolnionego ucznia W podstawie programowej wychowania fizycznego: * wiadomości i umiejętności – opisane są w języku * wiadomości i umiejętności – opisane są w języku EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (po każdym etapie edukacji) * cele kształcenia – sformułowane są w języku * cele kształcenia – sformułowane są w języku WYMAGAŃ OGÓLNYCH * treści nauczania i oczekiwane umiejętności uczniów * treści nauczania i oczekiwane umiejętności uczniów – sformułowane są w języku – sformułowane są w języku WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH

4 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego zgodna jest z najnowszymi tendencjami programowymi: wolnością treści oraz całościowym wspieraniem rozwoju ucznia. rozwoju ucznia. Wychowanie fizyczne w nowej podstawie programowej ma zapewniać wszystkim uczniom solidne fundamenty zdrowia (fizycznego, psychicznego i społecznego), a także radość Wychowanie fizyczne w nowej podstawie programowej ma zapewniać wszystkim uczniom solidne fundamenty zdrowia (fizycznego, psychicznego i społecznego), a także radość z regularnej aktywności ruchowej. Ma wyposażyć ucznia z regularnej aktywności ruchowej. Ma wyposażyć ucznia w kompetencje umożliwiające uczestnictwo w kulturze fizycznej (ruchu), fundamentalnego składnika zdrowego stylu życia. w kompetencje umożliwiające uczestnictwo w kulturze fizycznej (ruchu), fundamentalnego składnika zdrowego stylu życia.

5 PODSTAWA PROGRAMOWA WF cele kształcenia II ETAP EDUKACJI Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia dla zdrowia III ETAP EDUKACJI III ETAP EDUKACJI Dbałość o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne oraz zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem IV ETAP EDUKACJI Przygotowanie do całożyciowej aktywności fizycznej oraz ochrona i doskonalenie zdrowia własnego oraz innych

6 PODSTAWA PROGRAMOWA WF istota zmian zwiększenie wymiaru godzin zwiększenie wymiaru godzin częściowe odejście od zajęć prowadzonych w systemie klasowo – lekcyjnym dokonywanie przez ucznia wyborów form aktywności fizycznej wprowadzenie edukacji zdrowotnej swoboda nauczyciela w planowaniu i doborze treści kształcenia opracowanie przez szkołę oferty zajęć fakultatywnych

7 PODSTAWA PROGRAMOWA WF kalendarz zmian programowych Rok szkolny Zreformowane nauczanie w klasach 2009/2010 I SP I Gimnazjum 2010/2011 II SP II Gimnazjum 2011/2012 III SP III Gimnazjum 2012/2013IVSP I L I T I ZSZ 2013/2014 V SP II L II T II ZSZ 2014/2015 VI SP III L III T III ZSZ 2015/2016 IV T I LU 2016/2017 II LU

8 PODSTAWA PROGRAMOWA WF ilość wychowania fizycznego 4 godz. lekcyjne 2 godz. lekcyjne 1 godz. lek. 2 GODZ. FAKULT. FAKULT. 2 GODZ. FAKULT. GODZINYLEKCYJNE W TRADYCYJNYM SYSTEMIE KLASOWO - LEKCYJNYM GODZINYFAKULT. POZALEKCYJNE LUB POZASZKOLNE, OBLIGATORYJNE CO DO UDZIAŁU I FAKULATYWNE CO DO TREŚCI 6 lat 18 lat I ETAP II ETAP III ETAP IV ETAP

9 PODSTAWA PROGRAMOWA WF edukacja wczesnoszkolna - I etap PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA: - 4 godziny wychowania fizycznego tygodniowo - zajęcia mogą prowadzić nauczyciele: * edukacji wczesnoszkolnej (2 godz.) * edukacji wczesnoszkolnej (2 godz.) * wychowania fizycznego (2 godz.) * wychowania fizycznego (2 godz.) - treści wyszczególniają: * kształtowanie sprawności fizycznej dzieci * kształtowanie sprawności fizycznej dzieci * edukację zdrowotną * edukację zdrowotną - zakres wymagań z wiadomości i umiejętności ustalono oddzielnie dla: * ucznia kończącego klasę pierwszą * ucznia kończącego klasę pierwszą * ucznia kończącego klasę trzecią * ucznia kończącego klasę trzecią (w zakresie: sprawności fizycznej, treningu zdrowotnego, sportów całego życia (w zakresie: sprawności fizycznej, treningu zdrowotnego, sportów całego życia i wypoczynku, bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej) i wypoczynku, bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej) - dalej obowiązuje ocena opisowa, lecz w klasie III ocena ta może być uzupełniona stopniem szkolnym uzupełniona stopniem szkolnym

10 PODSTAWA PROGRAMOWA WF szkoła podstawowa - II etap PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA: - 4 godz. wychowania fizycznego tygodniowo * 2 godz. realizowane w systemie klasowo-lekcyjnym * 2 godz. realizowane w systemie klasowo-lekcyjnym * 2 godz. realizowane w systemie fakultatywnym * 2 godz. realizowane w systemie fakultatywnym - szkoła w ramach obowiązkowego wychowania fizycznego, umożliwia uczniom uczestnictwo w fakultetach realizowanych w formie zajęć: uczestnictwo w fakultetach realizowanych w formie zajęć: * pozalekcyjnych * pozalekcyjnych * pozaszkolnych * pozaszkolnych - szkoła organizuje fakultety o profilu: * sportowym * sportowym * rekreacyjno-zdrowotnym * rekreacyjno-zdrowotnym * tanecznym * tanecznym * turystycznym * turystycznym - treści nauczania – wymagania szczegółowe (z obszarów działania): * diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego * diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego * trening zdrowotny * trening zdrowotny * sporty całego życia i wypoczynek * sporty całego życia i wypoczynek * bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista * bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista * sport * sport * taniec * taniec

11 PODSTAWA PROGRAMOWA WF gimnazjum - III etap PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA: - 4 godz. wychowania fizycznego tygodniowo: * 2 godz. realizowane w systemie klasowo – lekcyjnym * 2 godz. realizowane w systemie fakultatywnym - szkoła w ramach obowiązkowego wychowania fizycznego, umożliwia uczniom uczestnictwo w fakultetach realizowanych w formie zajęć: uczestnictwo w fakultetach realizowanych w formie zajęć: * pozalekcyjnych * pozalekcyjnych * pozaszkolnych * pozaszkolnych - szkoła organizuje fakultety o profilu: * sportowym * sportowym * rekreacyjnym * rekreacyjnym * tanecznym * tanecznym * turystycznym * turystycznym - treści nauczania – wymagania szczegółowe (z obszarów działania): * diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego * diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego * trening zdrowotny * trening zdrowotny * sporty całego życia i wypoczynek * sporty całego życia i wypoczynek * bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista * bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista * sport * sport * taniec * taniec

12 PODSTAWA PROGRAMOWA WF szkoła ponadgimnazjalna – IV etap PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA: - 3 godz. wychowania fizycznego tygodniowo: * 1 godz. realizowane w systemie klasowo – lekcyjnym * 2 godz. realizowane w systemie fakultatywnym - szkoła w ramach obowiązkowego wychowania fizycznego, umożliwia uczniom uczestnictwo w fakultetach realizowanych w formie zajęć: uczestnictwo w fakultetach realizowanych w formie zajęć: * pozalekcyjnych * pozalekcyjnych * pozaszkolnych * pozaszkolnych - szkoła organizuje fakultety o profilu: * sportowym * sportowym * rekreacyjnym * rekreacyjnym * tanecznym * tanecznym * turystycznym * turystycznym - treści nauczania – wymagania szczegółowe (z obszarów działania): * diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego * diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego * trening zdrowotny * trening zdrowotny * sporty całego życia i wypoczynek * sporty całego życia i wypoczynek * bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista * bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista * sport * sport

13 PODSTAWA PROGRAMOWA WF PODSTAWA PROGRAMOWA WF obszary edukacji w ramach systemu klasowo – lekcyjnego Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego Sporty całego życia i wypoczynek Trening zdrowotny Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista TaniecSport Edukacja zdrowotna

14 PODSTAWA PROGRAMOWA WF PODSTAWA PROGRAMOWA WF obszary edukacji w ramach systemu klasowo – lekcyjnego I ETAP II ETAP III ETAPIV ETAP 4 GODZ. LEKCYJNE 2 GODZ. LEKCYJNE 1 GODZ. LEKC diagnozy sprawności fizycznej diagnozy spraw. i aktywności fiz. oraz rozwoju fiz. diagnozy sprawności i aktywności fiz. treningu zdrowotnego sportów całego życia i wypoczynku sportów całego życia i wypoczynku sportów całego życia i wypoczynku sportów całego życia I wypoczynku bezpieczeństwa i higieny osobistej sportu tańca

15 PODSTAWA PROGRAMOWA WF zajęcia fakultatywne Profil Cel zajęć Adresaci Czas trwania zajęć Rodzaj zajęć Sportowy rozwijanie uzdolnień sportowych uczniowie uzdolnieni ruchowo 2 godz. jedna lub kilka dyscyplin sportowych Rekreacyjny systematyczna aktywność ruchowa, wybór sportu całego życia wszyscy uczniowie dopuszcza się możliwość łączenia godzin różne formy aktywności ruchowej z akcentem na zajęcia w środowisku naturalnym Taneczny kształtowanie umiejętności z zakresu tańca wszyscy uczniowie 2 godz. jedna lub kilka form tańca Turystyczny rozbudzanie zainteresowań turystyczno- krajoznawczych wszyscy uczniowie dopuszcza się możliwość łączenia godzin różne formy turystyki w zależności od warunków terenowych

16 PODSTAWA PROGRAMOWA WF zajęcia fakultatywne Dzięki zajęciom w ramach fakultetów UCZEŃ ćwiczy to co lubi, a nie to, co narzuca mu szkoła NAUCZYCIEL ma na zajęciach uczniów, którzy ćwiczą z większym zaangażowaniem SZKOŁA posiada ciekawszą, Być może konkurencyjną ofertę

17 PODSTAWA PROGRAMOWA WF procedura wdrażania oferty 1. Zatwierdzenie oferty zajęć fakultatywnych przez dyrektora szkoły 1. Zatwierdzenie oferty zajęć fakultatywnych przez dyrektora szkoły po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, radę szkoły lub po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, radę szkoły lub radę rodziców radę rodziców 2. Rozpropagowanie oferty wśród uczniów i rodziców (kwiecień) 2. Rozpropagowanie oferty wśród uczniów i rodziców (kwiecień) 3. Przygotowanie kart deklaracji wyboru (kwiecień) 3. Przygotowanie kart deklaracji wyboru (kwiecień) 4. Ogłoszenie sposobu i terminu składania deklaracji 4. Ogłoszenie sposobu i terminu składania deklaracji wyboru zajęć fakultatywnych (maj) wyboru zajęć fakultatywnych (maj) 5. Zebranie deklaracji od uczniów klas III-V (II etap) 5. Zebranie deklaracji od uczniów klas III-V (II etap) lub od uczniów klas I-II (III i IV etap edukacji) (maj - czerwiec) lub od uczniów klas I-II (III i IV etap edukacji) (maj - czerwiec) 6. Zebranie deklaracji od kandydatów do szkoły (III i IV etap) 6. Zebranie deklaracji od kandydatów do szkoły (III i IV etap) 7. Podział uczniów na grupy fakultatywne (czerwiec lub lipiec - sierpień) 7. Podział uczniów na grupy fakultatywne (czerwiec lub lipiec - sierpień) 8. Wywieszenie informacji dla uczniów o przydziale do grup 8. Wywieszenie informacji dla uczniów o przydziale do grup fakultatywnych (do dnia 1 września) fakultatywnych (do dnia 1 września) 9. Przekazanie informacji wychowawcom klas o zajęciach 9. Przekazanie informacji wychowawcom klas o zajęciach fakultatywnych fakultatywnych

18 PODSTAWA PROGRAMOWA WF edukacja zdrowotna Obecna podstawa programowa edukacji zdrowotnej w III i IV etapie edukacyjnym jest zgodna z modelem zalecanym przez WHO Wiodący przedmiot – wychowanie fizyczne Wymagania dotyczące zdrowia włączone do wielu przedmiotów

19 PODSTAWA PROGRAMOWA WF edukacja zdrowotna Bloki tematyczne wymagań w podstawie programowej WF szkoła podstawowa dbałość o ciało bezpieczeństwo zdrowie i choroby Dominuje podejście tradycyjne

20 PODSTAWA PROGRAMOWA WF edukacja zdrowotna Bloki tematyczne wymagań w podstawie programowej WF gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne aktywność fizyczna, praca i wypoczynek, żywienie rozwój fizyczny w okresie dojrzewania i młodzieńczym dbałość o ciało, bezpieczeństwo, choroby zdrowie i dbałość o zdrowie zdrowie psychospołeczne, umiejętności życioweRealizacja: III etap – jeden semestr III etap – jeden semestr IV etap – jeden semestr IV etap – jeden semestr z puli zajęć fakultatywnych WF

21 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Wnioski Wnioski Wdrażanie nowej podstawy programowej WF to wyzwanie dla szkoły i wielu instytucji ją wspierających Niezbędne są: zmiana organizacji pracy szkoły zmiana organizacji pracy szkoły uwzględnienie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych uwzględnienie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły umiejscowienie edukacji zdrowotnej w cyklu kształcenia umiejscowienie edukacji zdrowotnej w cyklu kształcenia (III i IV etap) (III i IV etap) wprowadzenie zmian (uchwałą rady pedagogicznej) wprowadzenie zmian (uchwałą rady pedagogicznej) na wszystkich poziomach, od września 2009r (jeżeli istnieją warunki) na wszystkich poziomach, od września 2009r (jeżeli istnieją warunki) doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej

22 Dziękuję za cierpliwość Beata Derkowska Beata Derkowska


Pobierz ppt "Materiał przygotowany przez zespół konsultantów i doradców wychowania fizycznego z ośrodków doskonalenia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego opracowanie:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google