Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - podsumowanie i najbliższe plany - Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - podsumowanie i najbliższe plany - Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi."— Zapis prezentacji:

1 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - podsumowanie i najbliższe plany - Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn 27 maja 2011 r.

2 Podsumowanie dotychczasowych działań w ramach PO KL 1914 wniosków złożonych na konkursy na kwotę prawie 1,6 mld zł; Prawie 90% wniosków poprawnych formalnie (od 2010r ok.100%); Podpisaliśmy ponad 350 umów; W trakcie realizacji 149 projektów; WUP zakontraktował ponad 83% środków (Priorytet VI i Działanie 8.1);

3 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VI * W tym 3 500 000,00 zł na realizację projektów innowacyjnych oraz 8 500 000,00 zł na realizację projektów współpracy ponadnarodowej. ** Konkursy wstrzymane z powodu przekroczenia alokacji w Działaniu 6.1 – 6.1.1 projekty systemowe PUP 99,39%402 782 434,6375 623 100,00400 312 417,17Priorytet VI 50,52%5 267 549,431 000 000,00**2 661 209,466.3 74,83%70 217 590,2613 500 000,00**52 545 991,216.2 113,54%255 877 579,1139 123 100,00290 535 408,296.1.3 98,86 %13 600 395,370,0013 504 600,816.1.2 71,10%57 759 320,4610 000 000,00**41 065 207,406.1.1 105,44%327 297 294,94** 61 123 100,00*345 105 216,506.1 Zaangażowanie (%) Alokacja 2007-2013Rok 2011 Kontraktacja 2007- 2010 zaktualizowana o końcowe rozliczenie projektów Działanie /Poddziałanie

4 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VIII - Działanie 8.1 Kwota 4 000 000,00 zł na realizację projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach 1 typu operacji w Poddziałaniu 8.1.1, 2 000 000,00 zł na realizację projektów innowacyjnych oraz 5 000 000,00 zł na realizację projektów ponadnarodowych w ramach typów operacji w Poddziałaniu 8.1.3 (pochodzące ze środków Priorytetu VIII). 55,42%222 726 541,1152 000 000,00123 443 604,96 Działanie 8.1 14,86%5 082 379,260,00755 370,398.1.4 78,67%3 832 965,790,003 015 494,918.1.3 62,85%55 570 178,3120 000 000,0034 928 589,158.1.2 53,55%158 241 017,7432 000 000,00*84 744 150,518.1.1 Zaangażowanie (%) Alokacja 2007-2013Rok 2011Kontraktacja 2007- 2010 zaktualizowana o końcowe rozliczenie projektów Działanie /Poddziałanie

5 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach komponentu regionalnego PO KL wg stanu na 30 kwietnia 2011 r. Źródło: informacja miesięczna z realizacji PO KL (na podstawie KSI SIMIK)

6 Konkursy w 2011 r. Zmiany w Systemie Wdrażania POKL po 1 stycznia 2011r.– przygotowanie Beneficjentów i pracowników WUP– szkolenia i spotkania informacyjne; Środki finansowe przeznaczone na konkursy - 88,5 mln zł, - 36,5 mln zł w Priorytecie VI, - 52 mln zł w Działaniu 8.1 PO KL Planowana liczba konkursów - 22: - 14 w Priorytecie VI - konkursy zawieszone z powodu nadkontraktacji w Działaniu 6.1 – możliwe ogłoszenie w III - IV kwartale za zgodą IZ. Dotychczas podpisano tylko aneksy do umów z PUP na realizacje projektów systemowych na kwotę 39 123 100 zł. ; - 8 w Działaniu 8.1- terminy ogłaszania konkursów: 15 marca (2), 31 marca (1), 24 maja (3), 2 sierpnia (2);

7 Działanie / PoddziałanieTermin ogłoszeniaAlokacja Poddziałanie 8.1.1 (konkurs otwarty na 1 i 2 typ operacji) 15 marca w trakcie oceny merytorycznej 16 000 000 zł Poddziałanie 8.1.1 (konkurs otwarty na 1 i 2 typ; p-kty konsultacyjne) 24 maja5 000 000 zł Poddziałanie 8.1.1 - PWP (konkurs otwarty na 1 typ operacji) 24 maja4 000 000 zł Poddziałanie 8.1.2 (konkurs otwarty na 5 typ operacji) 15 marca w trakcie oceny merytorycznej 2 000 000 zł Poddziałanie 8.1.2 (konkurs otwarty szybka ścieżka; outplacement) 31 marca w trakcie oceny merytorycznej 8 000 000 zł Poddziałanie 8.1.2 (konkurs otwarty na 4 typ operacji) 2 sierpnia10 000 000 zł Działanie 8.1 - PWP (konkurs zamknięty na 1,2 i 3 typ operacji z 8.1.3 ) 2 sierpnia5 000 000 zł Działanie 8.1 – projekty innowacyjne (konkurs zamknięty dot. wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa) 24 maja2 000 000 zł

8 Krajowa Rezerwa Wykonania Pierwsze miejsce w kraju – dodatkowa kwota dla regionu – ponad 68 mln EURO (22,9% dotychczasowych środków) tj ok.270 mln. zł. Pozostałe 7 regionów: zachodniopomorskie, opolskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie, pomorskie; IZ podzieliła w sumie ponad 350 mln euro. Podział KRW w regionie: ponad 60% dla WUP ( ok 165 mln zł.) w szczególności na: – 6.1.1 – ok. 90,5 mln zł. – 6.1.2 – ok. 2 mln.zł. – 6.2 – ok. 49,2 mln. zł – 8.1.1 – ok. 23,5 mln zł. Planowany termin uruchomienia środków KRW – 2012r.

9 Krajowa Rezerwa Wykonania – możliwe kierunki wykorzystania - Przeciwdziałanie marginalizacji osób młodych (6.1.1, 6.1.2, 6.2) Promocja i rozwój przedsiębiorczości (6.2) Długotrwały model wsparcia osób w wieku 50+ i niepełnosprawnych (6.1.1, 6.1.2, 6.2, 8.1.1) Rozwój umiejętności miękkich ( osoby wchodzące i powracające na rynek pracy) - P.VI, Rozwój branż strategicznych dla regionu – szkolenia na potrzeby przedsiębiorców działających w tych branżach (8.1.1).

10 Zmiany w PO KL – przegląd śródokresowy kwestie horyzontalne Konsolidacja oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach jednego Priorytetu; Zwiększenie efektywności działań adresowanych do osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (zwłaszcza 45+/50+); Zwiększenie efektywności i dostępności wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych.

11 Zmiany m.in - nowa forma wsparcia – instrumenty zwrotne dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (pilotaż)- Działanie 6.2; - rezygnacja z dalszej realizacji Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – wysoki poziom realizacji wskaźnika; - zakończenie realizacji 3 typu operacji w Poddzialaniu 8.1.1 ( kształcenie ustawiczne w Priorytecie IX – ICT i szkolenia językowe - skupienie w jednym Priorytecie kształcenia dorosłych). - dezagregacja wartości docelowych wskaźników w komponencie regionalnym PO KL; - zwiększenie alokacji w Działaniach w niektórych regionach o KRW

12 Harmonogram zatwierdzania zmian – robocze konsultacje z KE propozycji zmian PO KL wypracowanych w ramach przeglądu śródokresowego - maj 2011 – przedstawienie i zatwierdzenie propozycji zmian treści PO KL, w tym zmian wynikających z podziału KRW - KM PO KL - czerwiec 2011 – oficjalne przekazanie propozycji zmian w PO KL do KE - Czerwiec 2011 – decyzja KE ws. zmiany PO KL - Koniec 2011

13 Plany działania na 2012 rok Uwzględnienie m.in. kierunków wykorzystania KRW, wyników badań, rekomendacji IZ i Komisji Europejskiej, stopnia osiągnięcia wskaźników; Priorytetowe kierunki wsparcia na rok 2012 w poszczególnych obszarach – IZ, KE – maj ; Pierwsze wersje dokumentów - czerwiec; Konsultacje z grupami roboczymi i konsultacje społeczne poprzez strony internetowe) -czerwiec/lipiec i wrzesień/październik; Zatwierdzenie Planów przez IZ – grudzień.

14 14 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn Tel. 089 522 79 00, Fax. 089 522 79 01 Punkt informacyjny EFS, tel. 089 522 79 55, 089 522 79 65 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - podsumowanie i najbliższe plany - Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google