Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Integracja społeczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Integracja społeczna."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Integracja społeczna

2 Priorytet I – Zatrudnienie i integracja Społeczna – 506.189.358 Euro Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Działanie 1.3 Ogólnopolski program integracji i aktywizacji zawodowej

3 Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla Wszystkich 2.256,9 mln EUR Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

4 IP w większości przypadków zdecydowały o realizacji wszystkich typów projektów wskazanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Opolskie w 2008 r. zostaną zorganizowane tylko dwa konkursy: w ramach Poddziałania 6.1.2 i 6.2. W latach 2007-2008 nie planuje się organizacji konkursu w ramach Działania 6.3 (opolskie jest jedynym województwem, w którym w okresie objętym Planem działania nie zostanie zorganizowany konkurs w ramach powyższego Działania). TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZANE DO REALIZACJI W LATACH 2007 - 2008

5 kryterium obszaru realizacji: obszar danego województwa, kryterium grupy docelowej: wsparcie kierowane do jednej lub kilku określonych grup docelowych (np. osób do 25 roku życia, kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, itp.) kryterium beneficjenta: działalność statutowa w obszarze zatrudnienia, doświadczenie w realizacji projektów kryterium okresu realizacji projektu: do 24 miesięcy, kryterium wartości finansowej projektu: od 50.000 zł do 2.000.000 zł kryterium kompleksowości wsparcia: kompleksowe formy wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (np. połączenie dotacji ze szkoleniem oraz wsparciem doradczym) PRZYKŁADY SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW DOSTĘPU W PRIORYTECIE VI

6 wsparcie kierowane do jednej lub kilku grup docelowych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (np. osób do 25 roku życia, kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, itp.) (6.1.1) premiowanie projektów realizowanych w partnerstwie (6.1.1) premiowanie projektów, w ramach których nastąpi wsparcie inicjatyw przedsiębiorczych generujących nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich (6.2) premiowanie projektów wspierających mobilność geograficzną osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkałych na obszarach wiejskich) (6.1.1) PRZYKŁADY SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW STRATEGICZNYCH W PRIORYTECIE VI

7 I kwartałII kwartałIII kwartałIV kwartał dolnośląskie6.1.1; 6.1.2; 6.2; 6.3 kujawsko-pomorskie6.26.1.1; 6.3 lubelskie6.1.2; 6.26.1.1; 6.3 Lubuskie6.1; 6.2; 6.3 łódzkie6.1.26.2; 6.3 małopolskie6.3; 6.16.1; 6.2 mazowieckie6.1.1; 6.1.2; 6.2; 6.3 6.2 opolskie6.1.2; 6.2 podkarpackie6.1.1; 6.1.2; 6.2 podlaskie6.1.1; 6.1.2; 6.2; 6.3 6.2 pomorskie6.1.1; 6.1.2, 6.26.1.16.3 śląskie6.1.1; 6.1.2; 6.2; 6.3 świętokrzyskie6.3 warmińsko-mazurskie6.1.1; 6.1.2; 6.2; 6.3 wielkopolskie6.1.2; 6.36.2 zachodniopomorskie6.1.1; 6.1.2;6.3 HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW

8 KONKURSY PILOTAŻOWE PODDZIAŁANIA 6.1.1. (stan na 3 grudnia) Podkarpackie (17 października 2007 – 3 grudnia) Dolny Śląsk (22 października 2007 – 30 listopada) 7,480 mln zł. Podlaskie (30 października 2007 – 12 grudnia 2007) 2,000mln zł. Pomorskie (6 listopada - 6 grudnia) 6,000 mln. zł. Zachodniopomorskie (6 listopada – 6 grudnia) ? Małopolskie (12 listopada 2007 r. - 2 stycznia 2008 r.) Kujawsko – Pomorskie (14 listopada - 28 grudnia 2007 r.) Śląskie (19 listopada 2007 r. do 4 stycznia 2008 Warmińsko – Mazurskie (19 listopada 2007 r. - 18 stycznia 2008 r) Mazowieckie (21 listopada 2007 r. – 10 stycznia 2008 r.) Lubuskie (28 listopada 2007 r. - 14 stycznia 2008 r.) Opolskie (28 listopada 2007 r. – 7 stycznia 2008r.,

9 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej 1.552,9 mln EUR Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

10 IP w większości przypadków zdecydowały o realizacji wszystkich typów projektów wskazanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Wybór ten uzasadniony był obszarami problemowymi opisanymi w części diagnostycznej. Województwa opolskie i podkarpackie ograniczyły zakres wsparcia: opolskie nie przewiduje w 2008 r. realizacji Działania 7.3 dotyczącego lokalnych inicjatyw na obszarach wiejskich. Ponadto w Poddziałaniu 7.2.1 nie przewidziano do realizacji typu projektu: promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym podkarpackie planuje ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 7.2.2 Wsparcie sektora ekonomii społecznej w IV kwartale 2008 r., natomiast realizacja projektów wraz z wydatkami w tym Poddziałaniu rozpocznie się dopiero w 2009r. TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZANE DO REALIZACJI W LATACH 2007 - 2008

11 Kryterium obszaru realizacji projektu: projekt musi być realizowany na obszarze województwa. Kryterium okresu realizacji projektu: maksymalny okres realizacji projektu wynosi np. 2 lata. Kryterium lokalizacji biura projektu: biuro beneficjenta projektu musi być zlokalizowane na terenie województwa. Kryterium doświadczenia beneficjenta: doświadczenie w realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej, integracji społecznej i ekonomii społecznej. Kryterium okresu rzeczowej i finansowej realizacji projektu: projekt realizowany maksymalnie do 30 czerwca 2010 r. PRZYKŁADY SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW DOSTĘPU W PRIORYTECIE VII

12 projekty realizowane w partnerstwie (7.2.1, 7.2.2) projekty kompleksowe, zakładające realizację co najmniej dwóch typów projektów (7.2.1) projekty skierowane do osób długotrwale bezrobotnych lub osób niepełnosprawnych (7.2.1) projekty, w których Beneficjentem będą instytucje otoczenia ekonomii społecznej (7.2.2) projekty realizowane na terenie gmin o wysokim i umiarkowanym wskaźniku ubóstwa (7.2.1, 7.3) PRZYKŁADY SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW STRATEGICZNYCH W PRIORYTECIE VII

13 I kwartałII kwartałIII kwartałIV kwartał dolnośląskie7.2.1, 7.2.2, 7.3 kujawsko-pomorskie7.2.1, 7.2.2, 7.3 lubelskie7.2.17.2.2, 7.3 lubuskie7.2, 7.3 łódzkie7.2.27.2.1, 7.2.2, 7.37.2.1, 7.3 małopolskie7.2.1, 7.37.2.2 mazowieckie7.2.1, 7.2.2, 7.37.3 opolskie7.2.1*, 7.2.2* podkarpackie7.2.1, 7.3 7.2.2 podlaskie7.2.1, 7.2.2, 7.3 pomorskie7.2.1, 7.2.27.3 śląskie7.2.1, 7.2.2, 7.37.37.2.1, 7.2.2 świętokrzyskie7.2.17.2.27.3 warmińsko-mazurskie7.2.1, 7.37.2.1, 7.2.2, 7.37.2.1, 7.3 wielkopolskie7.2.1, 7.2.2, 7.3 zachodniopomorskie7.2.1, 7.2.2, 7.3 HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW

14 Instytucje w regionach Mazowieckie Zachodnio- Pomorskie Warmińsko- Mazurskie Lubelskie Kujawsko- Pomorskie Wielkopolskie Łódzkie Podlaskie Lubuskie Dolnośląskie Opolskie Śląskie Świętokrzyskie Małopolskie Podkarpackie UM WUP ŚBRR UM WUP UM - WUP Legenda: Instytucje Wdrażające - WUP - ROPS - MJWPU UM – Urząd Marszałkowski WUP – Wojewódzki Urząd Pracy ŚBRR – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego WUP – Wojewódzki Urząd Pracy ROPS – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Instytucje Pośredniczące

15 Regionalne Programy Operacyjne WojewództwoInfrastruktura społeczna RewitalizacjaDostęp dla organizacji Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskieb.d. Lubelskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie


Pobierz ppt "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Integracja społeczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google