Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - podsumowanie i najbliższe plany - Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - podsumowanie i najbliższe plany - Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi."— Zapis prezentacji:

1 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - podsumowanie i najbliższe plany - Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn 5 sierpnia 2011 r.

2 Plan prezentacji Kontraktacja i wydatkowanie środków; Zarządzanie alokacją. Konkursy 2011r. - podsumowanie; Krajowa Rezerwa Wykonania; Zmiany w PO KL; Plany działania na 2012r. - podstawowe założenia i konkursy; Najczęściej popełniane błędy

3 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VI * W tym ,00 zł na realizację projektów innowacyjnych oraz ,00 zł na realizację projektów współpracy ponadnarodowej. ** Konkursy wstrzymane z powodu przekroczenia alokacji w Działaniu 6.1 – projekty systemowe PUP 98,33% , , ,30Priorytet VI 49,99% , ,00** , ,36% , ,00** , ,55% , , , ,05 % ,260, , ,36% , ,00** , ,27% ,57** ,00* ,646.1 Zaangażowanie (%) Alokacja stan na kurs euro 3,9987 Rok 2011 Kontraktacja zaktualizowana o końcowe rozliczenie projektów Działanie /Poddziałanie

4 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VIII - Działanie 8.1 Kwota ,00 zł na realizację projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach 1 typu operacji w Poddziałaniu 8.1.1, ,00 zł na realizację projektów innowacyjnych oraz ,00 zł na realizację projektów ponadnarodowych w ramach typów operacji w Poddziałaniu (pochodzące ze środków Priorytetu VIII). 53,69% , , ,91 Działanie ,76% ,800, , ,01% ,980, , ,66% , , , ,56% , ,00* , Zaangażowanie (%) Alokacja stan na kurs euro 3,9987 Rok 2011Kontraktacja zaktualizowana o końcowe rozliczenie projektów Działanie /Poddziałanie

5 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach komponentu regionalnego PO KL wg stanu na 30 lipca 2011 r. Źródło: informacja miesięczna z realizacji PO KL (na podstawie KSI SIMIK)

6 Zarządzanie alokacją - Stały monitoring dostępności środków na poziomie Działań/Poddziałań- comiesięczna informacja z IZ i IP; - Wstrzymanie się od podpisywania umów i zatwierdzania wniosków o płatność w okresie od ostatniego dnia roboczego danego mies. do 5 dnia kalendarzowego mies. następnego; - Podpisywanie umów w miarę posiadanych środków; - Podpisywanie umów wg kolejności na listach rankingowych; - Zapewnienie list rezerwowych

7 Konkursy w 2011 r. Środki finansowe przeznaczone na konkursy - 88,5 mln zł, - 36,5 mln zł w Priorytecie VI, - 52 mln zł w Działaniu 8.1 PO KL Planowana liczba konkursów - 22: - 14 w Priorytecie VI - konkursy zawieszone z powodu nadkontraktacji w Działaniu 6.1 – planowane ogłoszenie w III - IV kwartale. Dotychczas podpisano tylko aneksy do umów z PUP na realizacje projektów systemowych na kwotę zł. ; - 8 w Działaniu 8.1- terminy ogłaszania konkursów: 15 marca (2), 31 marca (1), 24 maja (3), 2 sierpnia (2);

8 Działanie / PoddziałanieTermin ogłoszeniaAlokacja Poddziałanie (konkurs otwarty na 1 i 2 typ operacji) 15 marca nabór zawieszony 2 sierpnia zł Poddziałanie (konkurs otwarty na 1 i 2 typ; p-kty konsultacyjne) 24 maja ?????? zł Poddziałanie PWP (konkurs otwarty na 1 typ operacji) 24 maja (KOP do 26.08) zł Poddziałanie (konkurs otwarty na 5 typ operacji) 15 marca zł Poddziałanie (konkurs otwarty szybka ścieżka; outplacement) 31 marca nabór zawieszony w lipcu zł Poddziałanie (konkurs otwarty na 4 typ operacji) 2 sierpnia zł Działanie PWP (konkurs zamknięty na 1,2 i 3 typ operacji z ) 2 sierpnia zł Działanie 8.1 – projekty innowacyjne (konkurs zamknięty dot. wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa) 24 maja nabór do 12 sierpnia zł

9 NUMER KONKURSUTRYB KONKURSU PLANOWANY TERMIN OGŁOSZENIA ALOKACJA PRIORYTET VI – 14 konkursów I/POKL/6.1.1/2011Konkurs otwartyIV kwartał zł II/POKL/6.1.1/2011 Konkurs otwarty- dla niepełnosprawnych IV kwartał zł I/POKL/6.2/2011 II/POKL/6.2/2011 III/POKL/6.2/2011 IV/POKL/6.2/2011 V/POKL/6.2/2011 VI/POKL/6.2/2011 VII/POKL/6.2/ Konkursów otwartych na następujące powiaty: 1. braniewski, elbląski, miasto Elbląg 2. iławski, ostródzki, nowomiejski, działdowski 3. kętrzyński, bartoszycki, lidzbarski 4. olsztyński, miasto Olsztyn 5. nidzicki, szczycieński, mrągowski 6. węgorzewski, giżycki, piski 7. gołdapski, olecki, ełcki IV kwartał 2011 Ogółem: zł w tym: zł zł zł zł zł zł zł

10 I/POKL/6.3/2011 Konkurs otwartyIII kwartał zł I/POKL/INN/2011 Konkurs zamknięty dot. wspierania powracających migrantów III kwartał zł I/POKL/PWP/2011 II/POKL/PWP/2011 III/POKL/PWP/ konkursy zamknięte: dot. wspierania wolontariatu dot. promocji alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia dot. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych III kwartał zł zł

11 Krajowa Rezerwa Wykonania Pierwsze miejsce w kraju – dodatkowa kwota dla regionu – ponad 68 mln EURO (22,9% dotychczasowych środków) tj ok.270 mln. zł. Pozostałe 7 regionów: zachodniopomorskie, opolskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie, pomorskie; IZ podzieliła w sumie ponad 300 mln euro. Podział KRW w regionie: ponad 60% dla WUP ( ok 165 mln zł.) w szczególności na: –6.1.1 – ok. 90,5 mln zł. –6.1.2 – ok. 2 mln.zł. –6.2 – ok. 49,2 mln. zł –8.1.1 – ok. 23,5 mln zł. Planowany termin uruchomienia środków KRW – 2012r.

12 Zmiany w PO KL - nowa forma wsparcia – instrumenty zwrotne dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (pilotaż)- Działanie 6.2; - Konsolidacja oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach Priorytetu IX - rezygnacja z dalszej realizacji Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – wysoki poziom realizacji wskaźnika; - zakończenie realizacji 3 typu operacji w Poddzialaniu ( kształcenie ustawiczne w Priorytecie IX – ICT i szkolenia językowe - skupienie w jednym Priorytecie kształcenia dorosłych). - dezagregacja wartości docelowych wskaźników w komponencie regionalnym PO KL – zmiana wartości docelowych wskaźników, nowe wskaźniki w 6.2, i 8.1.2; - zwiększenie alokacji w Działaniach w niektórych regionach o KRW

13 Plany działania na 2012 rok Uwzględnienie m.in. kierunków wykorzystania KRW, wyników badań, rekomendacji IZ i Komisji Europejskiej, stopnia osiągnięcia wskaźników; Konsultacje z grupami roboczymi i konsultacje społeczne poprzez strony internetowe) – do 21 lipca; Pierwsze wersje dokumentów – 1 sierpnia do IZ i KE; Uwagi IZ i KE - wrzesień/październik; Kolejne wersje i konsultacje społeczne - październik; Zatwierdzenie Planów przez IZ – grudzień.

14 Plany działania na 2012 rok - cd. - Podstawowe założenia ( kryteria): # wspieranie osób: 50+, niepełnospr., do 24 r.ż., długotrwale bezrobotnych, ze wsi, o niskich kwalifikacjach; # kompleksowość wsparcia; # efektywność zatrudnienia; # komplementarność; # konkretne firmy z regionu; # kierowanie środków na subregiony lub 7 obszarów; # ograniczona liczba składanych przez 1 Beneficjenta wniosków; # ograniczony okres realizacji i określony termin rozpoczęcia - Planowana liczba konkursów – 17 : # w Priorytecie VI – 13 # w Działaniu

15 Wnioski o dofinansowanie - najczęściej popełniane błędy- 1. Ocena formalna – potencjał finansowy – błędne wskazanie lub brak informacji; 2. Niewłaściwie określony cel główny (niemierzalny); 3. Dane statystyczne nie korespondują z celem głównym; 4. Niekorzystanie z wyników badań realizowanych w regionie ze środków publicznych; 5. Rekrutacja niedopasowana do specyfiki projektu (wysokie koszty informacji); 6. Pobieżny opis grupy docelowej; 7. Rozbieżności w liczbie uczestników wskazanej w różnych miejscach; 8. Zadania (3.3) – brak informacji potrzebnych do oceny racjonalności harmonogramu projektu, brak lub niewystarczający opis produktów; 9. Budżet: zadania zlecone, stawki jednostkowe, b.wysokie koszty np. informacji i promocji, szkoleń wyjazdowych, brak specyfikacji itd

16 Wnioski o dofinansowanie - najczęściej popełniane błędy - cd. Co zrobić aby uniknąć błędów? ! Dokumentacja konkursowa; ! Instrukcja wypełniania wniosku; ! Dokumenty programowe (aktualne); ! ROEFS; ! WUP – Punkt Informacyjny; ! Ostrożnie z klonami

17 17 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, Olsztyn Tel , Fax Punkt informacyjny EFS, tel ,


Pobierz ppt "1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - podsumowanie i najbliższe plany - Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google