Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Podkomitet Monitorujący PO KL Olsztyn, październik 2009 r. Plan Działania PO KL na rok 2010 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podstawowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Podkomitet Monitorujący PO KL Olsztyn, październik 2009 r. Plan Działania PO KL na rok 2010 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podstawowe."— Zapis prezentacji:

1 1 Podkomitet Monitorujący PO KL Olsztyn, październik 2009 r. Plan Działania PO KL na rok 2010 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podstawowe założenia

2 2 Źródła założeń do Planu Działania na rok 2010 Raporty z badań ewaluacyjnych dotyczących PO KL prowadzonych zarówno na poziomie centralnym jak i w województwie warmińsko – mazurskim; Pakiet działań antykryzysowych; Wskaźniki określone w dokumentach programowych; Rekomendacje Komisji Europejskiej; Zalecenia Instytucji Zarządzającej; Konsultacje społeczne przeprowadzone przez WUP Olsztyn w dniach 7-10 września br.

3 3 Podstawowe założenia Planów Działania na 2010 rok Kompleksowość wsparcia; Skierowanie wsparcia w szczególności do osób młodych (15-24 lata) i osób powyżej 50 roku życia; Skierowanie wsparcia do mieszkańców powiatów, w których stopa bezrobocia jest wyższa od średniej stopy dla województwa warmińsko-mazurskiego; Zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działań; Wykorzystanie modelu aktywizacji wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL; Wsparcie osób znajdujących się w okresie wypowiedzenia i zwolnionych z pracy z przyczyn pracodawcy;

4 4 Podstawowe założenia Planu Działania na 2010 rok c. d Zastosowanie procedury przyspieszonego wyboru projektów tzw. szybka ścieżka- skrócenie czasu naboru, oceny i wyboru projektów do dofinansowania do 30 dni; Wprowadzenie jednorazowych dodatków relokacyjnych; Zwiększenie dostępności środków na rozwój przedsiębiorczości poprzez realizację 7 odrębnych konkursów w ramach Działania 6.2; Premiowanie Beneficjentów posiadających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (dodatkowe punkty na ocenie merytorycznej); Komplementarność z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji na terenie województwa warmińsko – mazurskiego finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS.

5 5 Podstawowe założenia Planu Działania na 2010 rok c. d Zwiększenie alokacji na konkursy w ramach komponentu regionalnego PO KL w 2010 roku o ok. 10 % w stosunku do roku 2009; Ograniczenie okresu realizacji projektu do 15 miesięcy; Określenie wskaźnika zatrudnieniowego na poziomie co najmniej 15 % okresie 3 miesięcy od zakończenia projektu; Położenie nacisku oprócz szkolenia zawodowego na szkolenie w zakresie kompetencji kluczowych (obsługa komputera, języki obce);

6 6 Algorytm podziału środków w Działaniu 6.2 PO KL dla konkursów ogłaszanych w 2010 r. Kryteria będące podstawą wyliczenia środków na poszczególne konkursy: Procentowy udział liczby mieszkańców danego obszaru w liczbie mieszkańców województwa (dane GUS na koniec grudnia 2008r.); Procentowy udział liczby bezrobotnych z danego obszaru w liczbie bezrobotnych w województwie (dane WUP Olsztyn na koniec grudnia 2008r.); Współczynnik uwzględniający odchylenie procentowego stosunku liczby podmiotów gospodarczych na danym obszarze na 10 tys. mieszkańców w stosunku do wartości średniej dla województwa (premiujący obszary o niskiej liczbie podmiotów na danym obszarze na 10 tys. mieszkańców) /dane GUS na koniec grudnia 2008r/;

7 7 Algorytm podziału środków w Działaniu 6.2 PO KL dla konkursów ogłaszanych w 2010 r. c. d W 1 x Q 1i + W 2 x Q 2i + W 3 x Q 3i K i = x K o 100 gdzie: K i = kwota dla danego konkursu W 1 = waga dla Q 1 (0,3) Q 1i = procentowy udział liczby mieszkańców danego obszaru w liczbie mieszkańców województwa W 2 = waga dla Q 2 (0,3) Q 2i= procentowy udział liczby bezrobotnych z danego obszaru w liczbie bezrobotnych w województwie W 3 = waga dla Q 3 (0,4) Q 3i= współczynnik uwzględniający odchylenie procentowe stosunku liczby podmiotów gospodarczych na danym obszarze na 10 tys. mieszkańców w stosunku do wartości średniej dla województwa (premiujący obszary o niskiej liczbie podmiotów na danym obszarze na 10 tys. mieszkańców) K o= kwota ogółem dla Działania 6.2 Po wyliczeniu kwot przypadających na poszczególne konkursy otrzymane wartości zaokrąglono do pełnych setek tysięcy zgodnie z regułami matematycznymi.

8 8 Algorytm podziału środków w Działaniu 6.2 PO KL dla konkursów ogłaszanych w 2010 r. c. d Obszar realizacji/powiatyKwoty po wyliczeniu na dany obszar (Ki) Kwoty po wyliczeniu na dany obszar (po zaokrągleniu do 100 tys. zł) m. Elbląg, elbląski, braniewski , iławski, ostródzki, nowomiejski, działdowski , bartoszycki, lidzbarski, kętrzyński , m. Olsztyn, olsztyński , nidzicki, szczycieński, mrągowski , giżycki, piski, węgorzewski , gołdapski, olecki, ełcki , Ogółem województwo ,

9 9 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VI Działanie /Poddziałanie Rok 2007, 2008, 2009 Rok 2010Kontraktacja narastająco ( w tym 2010 r.) Kontraktacja , , , , , , , , ,320, , , , , , , , , , , , , , ,45 Priorytet VI , , , ,71

10 10 Zestawienie konkursów planowanych do ogłoszenia w 2010 roku Działanie / Poddziałanie Tryb konkursuPlanowany termin ogłoszenia Poddziałanie 6.1.1Konkurs otwarty- tzw. szybka ścieżka I kwartał 2010 Działanie 6.27 Konkursów otwartych - tzw. szybka ścieżka I kwartał 2010 Działanie 6.3Konkurs otwartyII kwartał 2010

11 11 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego Olsztyn Tel , Fax Punkt informacyjny EFS Tel ,


Pobierz ppt "1 Podkomitet Monitorujący PO KL Olsztyn, październik 2009 r. Plan Działania PO KL na rok 2010 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podstawowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google