Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2.03.10Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn PO KL w obszarze rynku pracy Mikołajki, 25.02.2010 r. Paulina.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2.03.10Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn PO KL w obszarze rynku pracy Mikołajki, 25.02.2010 r. Paulina."— Zapis prezentacji:

1 2.03.10Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn PO KL w obszarze rynku pracy Mikołajki, 25.02.2010 r. Paulina Tarsa, Wydział Ewaluacji DZF MRR

2 2.03.10Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy w UE i Polsce

3 2.03.10Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Równość szans kobiet i mężczyzn - podstawowa wartość Wspólnoty i ma swoje umocowanie prawne w zapisach m.in. Traktatu Amsterdamskiego i Rozporządzeniach Rady Europejskiej. Komisja Europejska wyznaczyła następujące kierunki działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2006-2010: Wyrównywanie niezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzn; Ułatwianie godzenia życia prywatnego i zawodowego; Propagowanie równego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji; Wykorzenianie wszelkich form przemocy uwarunkowanej płcią; Eliminowanie stereotypów związanych z płcią; Propagowanie równości płci poza UE. Równość szans kobiet i mężczyzn w prawie UE

4 2.03.10Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Informacje nt. sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy w UE W 2008 roku procent zatrudnienia kobiet w UE wyniósł 59,1% (Strategia Lizbońska 60% do 2010 r.). Kryzys gospodarczy – stopa bezrobocia wzrosła szybciej wśród mężczyzn (z 6,4% do 9,3%) niż kobiet (7,4% do 9%). Ryzyko nie znalezienia pracy wśród osób bezrobotnych jest większe dla kobiet niż mężczyzn. Wyższy wskaźnik zagrożenia ubóstwem w przypadku kobiet (17%) niż mężczyzn (15%). Kobiety posiadające dzieci pracują mniej (różnica w stopie zatrudnienia - 11,5 punktów procentowych) w porównaniu z kobietami nieposiadającymi dzieci.

5 2.03.10Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Informacje nt. sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce W IV. kw 2009 roku wskaźnik zatrudnienia kobiet wynosił 43,3%, mężczyzn 58,3%. Stopa bezrobocia wzrosła szybciej wśród mężczyzn (z 6,0% w 2008 r. do 8,2% w 2009r.), niż kobiet (7,6% w 2008 r. do 8,8% w 2009.). Przeciętny czas poszukiwania pracy jest dłuższy dla kobiet niż mężczyzn (o dwa miesiące). Wyższa bierność zawodowa kobiet w stosunku do mężczyzn spowodowana obowiązkami rodzinnymi. ALE Średnia różnica wynagrodzenia pomiędzy kobietą a mężczyzną wynosi 7,5 % (UE 17,4%)

6 2.03.10Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - PO KL 2007 – 2013 - kierunki działania: konieczność zwiększania poziomu zatrudnienia, w tym zwłaszcza kobiet, jako tej grupy, która jest w trudniejszej sytuacji na rynku pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kobiet i mężczyzn, w tym w szczególności wsparcia osób o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, np. kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, rozwijanie aktywności ekonomicznej kobiet i mężczyzn, godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez zwiększanie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi i osobami zależnymi. PO KL 2007-2013

7 2.03.10Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Działania na rzecz wzmocnienia wdrażania zasady równości szans płci w PO KL 2007- 2013

8 2.03.10Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Rekomendacje z badania Perspektywa równości szans płci w SPO RZL Rekomendacje: Popularyzacja wiedzy na temat zasady równości szans kobiet i mężczyzn, Zasada równości szans kobiet i mężczyzn powinna stanowić rzeczywisty element oceny projektu, Instytucje powinny posiadać konkretne instrumenty pozwalające na ocenę spełnienia tej zasady, Instytucje powinny pełnić role upowszechniania wiedzy na temat zasady wśród projektodawców.

9 2.03.10Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Podniesienie jakości projektów w odniesieniu do zasady równości szans kobiet i mężczyzn, Zdefiniowanie elementów wniosku o dofinansowanie, których uwzględnienie oznacza spełnienie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, Umożliwienie jednoznacznej, zobiektywizowanej oceny wniosków, Realizacja zapisów dokumentu PO KL dot. przygotowania projektów w oparciu o diagnozę uwzględniającą sytuacje kobiet i mężczyzn oraz ocenę wpływu na sytuację płci (gender impact assessment), Standard minimum

10 2.03.10Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Cel główny: Świadome i systematyczne działania Instytucji Zarządzającej PO KL, i innych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie PO KL mające na celu realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn, przyczyniając się do wzmocnienia równości płci. Cele szczegółowe: 1.Tworzenie równościowego systemu instytucjonalnego. 1.Podniesienie świadomości projektodawców na temat realizacji zasady równości szans w PO KL. Agendy działań na rzecz równości szans płci

11 2.03.10Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Przeszkolenie i organizacja spotkań Grupy Roboczej ds. Zasady Równości Szans Kobiet i Mężczyzn, odpowiedzialnej przede wszystkim za inicjowaniu wszelkich działań promujących równość płci w ramach PO KL. Zorganizowanie przez IZ 16 kwietnia br. konferencji poświęconej zasadzie równości szans płci, Uruchomienie w czerwcu br. skrzynki mailowej rownoscplci@mrr.gov.pl, Na stronie ww.efs.gov.pl została zamieszczona informacja gdzie można szukać m.in. danych w podziale na płeć http://www.efs.gov.pl/Wiadomosci/Strony/Informacje_nt_zas_rownosci_s zans_m_k_POKL_161009.aspx http://www.efs.gov.pl/Wiadomosci/Strony/Informacje_nt_zas_rownosci_s zans_m_k_POKL_161009.aspx Dotychczasowa realizacja zapisów Agendy działań na rzecz równości płci

12 2.03.10Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Przygotowanie FAQ - generalne wskazówki dotyczące realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL, Zorganizowanie przez IP/IP2/ROEFS-y ok. 320 spotkań dla projektodawców informujących o zasadzie równości szans płci, Zorganizowanie przez IP/IP2/ROEFS-y/ KOEFS/ MRR szkoleń dla swoich pracowników z niniejszej tematyki. Przygotowanie jednego uniwersalnego programu szkoleń ROEFS-ów dla potencjalnych projektodawców z zakresu poprawnego skonstruowania wniosku o dofinansowanie pod kątem uwzględniania zasady równości szans kobiet i mężczyzn (KOEFS na zlecenie IZ). Przeszkolenie 52 trenerów z ROEFS z zakresu uniwersalnego programu Dotychczasowa realizacja zapisów Agendy działań na rzecz równości płci

13 2.03.10Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Aktualizacja podręcznika Zasada równości szans kobiet i mężczyzn PO KL, Dalsze szkolenia pracowników IP/IP2/ROEFS, potencjalnych projektodawców, Certyfikacja instytucji – wykorzystanie wskaźnika Gender Index do oceny przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w instytucjach zaangażowanych w realizację PO KL, Konkurs dobre praktyki - w ramach konkursu zostanie wydzielona kategoria polityki horyzontalne, w tym zasada równości szans kobiet i mężczyzn. Pozwoli to na zidentyfikowanie najlepszych praktyk, Rozszerzenie pytania dot. przestrzegania polityk wspólnotowych we wniosku o płatność. 2010 rok - plany

14 2.03.10Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - IK NSRO w celu zwiększenia efektywności wdrażania zasady równości szans płci we wszystkich programach operacyjnych planuje: -Zdiagnozować polskie i zagraniczne dobre praktyki z zakresu wdrażania równości szans płci w ramach EFRR i FS w latach 2004-2006, -Przeprowadzić ewaluację realizacji zasady równości szans płci w programach operacyjnych na lata 2007-2013, -Opracować praktyczny podręcznik stosowania zasady równości szans płci w ramach projektów realizowanych w EFRR i FS. Równość szans kobiet i mężczyzn w innych funduszach strukturalnych 2007-2013

15 2.03.10Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Zarządzania EFS rownoscplci@mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "2.03.10Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn PO KL w obszarze rynku pracy Mikołajki, 25.02.2010 r. Paulina."

Podobne prezentacje


Reklamy Google