Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Stan realizacji grantu Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Bartosz Szurmiński Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji WUP w Olsztynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Stan realizacji grantu Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Bartosz Szurmiński Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji WUP w Olsztynie."— Zapis prezentacji:

1 1 Stan realizacji grantu Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Bartosz Szurmiński Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji WUP w Olsztynie Kołobrzeg, 28 – 29 października 2010 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2 - Głównym problemem zdefiniowanym przez lidera grantu jest niski poziom wiedzy wśród beneficjentów/potencjalnych beneficjentów na temat zasady równości szans w projektach z obszaru rynku pracy. Wynikać może z tego zagrożenie dla kontraktacji spowodowane koniecznością przestrzegania standardu minimum. Obowiązek jego przestrzegania wprowadzono w stosunkowo krótkim czasie i zarówno projektodawcy jak i instytucje wdrażające nie były w stanie tak szybko przeformułować sposobu podejścia do tworzenia i oceny projektów. - Problemem mogą być także rozbieżności w podejściu regionalnych IOK do tematyki równości szans kobiet i mężczyzn. Zdiagnozowane problemy

3 3 Głównym celem sieci współpracy jest podniesienie poziomu wiedzy na temat zasady równości szans kobiet i mężczyzn wśród beneficjentów oraz instytucji zaangażowanych w realizację projektów w obszarze rynku pracy. Cel główny sieci współpracy

4 4 - Nawiązanie stałej współpracy regionalnej i międzyregionalnej w obszarze równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. - Wytypowanie przykładów tzw. najlepszych praktyk, które nastąpi po przeanalizowaniu pod kątem realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn wdrażanych w poszczególnych regionach projektów. - Upowszechnienie wiedzy na temat równościowego sposobu przygotowywania i realizacji projektów PO KL z tematyki rynku pracy wśród beneficjentów/potencjalnych beneficjentów. Cele szczegółowe sieci współpracy

5 5 - Faza przygotowawcza: spotkanie organizacyjne w Mikołajkach (25-26.02.2010 r.) - Główny okres realizacji zadań: cztery spotkania dwudniowe w województwach: podlaskim (26-27.04.2010 r. Białowieża), kujawsko- pomorskim (21-22.06.2010 r. Toruń), pomorskim (30-31.08.2010 r. Gdańsk-Sobieszewo) oraz zachodniopomorskim (28-29.10.2010 r. Kołobrzeg) z partnerami oraz innymi instytucjami, które zajmują się tematyką równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, podczas których gospodarze zaprezentują realizację działań związanych z ww. problematyką. Realizacja grantu

6 6 - włączanie innych podmiotów (m.in. partnerów społecznych, pracodawców, projektodawców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli nauki) zaangażowanych w poszczególne obszary tematyczne, - zapraszanie przedstawicieli Instytucji Zarządzającej zaangażowanych merytorycznie w temat przewodni grantu, - przedstawianie aktualnych informacji dotyczących sytuacji na regionalnym rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem danych w podziale na płeć w celu omówienia specyfiki problemów kobiet i mężczyzn, - organizowanie warsztatów tematycznych lub paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli różnych instytucji, w tym świata nauki, - przedstawianie dobrych praktyk związanych z tematyką grantu – projektów wartych zaprezentowania na forum, będących ilustracją praktycznych rozwiązań problemów, wybór przez każdego z partnerów protokolanta, tj. osoby sporządzającej notatkę ze spotkania, przekazywanej następnie do IZ oraz pozostałych partnerów. Ramowy program seminarium

7 7 1. równość płci w kontekście mniejszości narodowych (WUP Białystok), 2. stereotypy i dyskryminacja w kontekście rynku pracy (WUP Toruń), 3. ekonomia płci – wpływ kobiet i mężczyzn na kształtowanie wartości w firmie, otoczenie bliższe i dalsze, gender w projektach informacyjno- promocyjnych (WUP Gdańsk), 4. uczestnictwo kobiet w zarządzaniu – dobre praktyki, bariery (szklany sufit, ruchome schody), elastyczne formy zatrudnienia-flexicurity oraz dostępność wyższych stanowisk (WUP Szczecin). Tematy przewodnie spotkań

8 8 - Faza upowszechnienia: dwudniowe spotkanie podsumowujące na Warmii i Mazurach, mające na celu przedstawienie oraz upowszechnienie wyników współpracy, a następnie wykorzystanie pozyskanych informacji i doświadczeń przy opracowywaniu nowych Planów Działań, dokumentacji konkursowych, organizacji spotkań informacyjnych dla beneficjentów przed ogłaszanymi konkursami oraz ocenie projektów. Na spotkaniu tym dokonana zostanie ocena osiągnięcia zakładanych celów oraz określenie planów ewentualnej dalszej współpracy. Faza upowszechnienia

9 9 - Głównym rezultatem funkcjonowania sieci będzie opracowanie publikacji obejmującej podsumowanie tematów zaprezentowanych na spotkaniach w regionach, a następnie umieszczenie jej na stronach internetowych urzędów oraz przesłanie wersji elektronicznej do wszystkich podmiotów, które mogą być zainteresowane jej treścią, tj. projektodawców, potencjalnych projektodawców, jednostek samorządu terytorialnego, IOK z innych regionów, IZ, uczelni itp. Oczekiwane rezultaty

10 10 Produktem niniejszej współpracy będzie opracowana w wersji elektronicznej publikacja podsumowująca tematy zaprezentowane na spotkaniach w regionach. Wstępny plan publikacji: 1. Wprowadzenie – założenia, cel, wybór tematyki. 2. Podsumowanie spotkań, najistotniejsze ustalenia z poszczególnych seminariów, wyniki paneli dyskusyjnych. 3. Przykłady tzw. najlepszych praktyk. Publikacja podsumowująca (1)

11 11 4. Ocena stopnia osiągnięcia zakładanych celów sieci współpracy na podstawie analizy ankiet (ankiety wypełniane będą przez przedstawicieli lidera oraz partnerów). Proponowany zakres ankiety: a) Ocena realizacji celów grantu. b) Ocena stopnia użyteczności grantu, w kontekście zadań powierzonych instytucjom zaangażowanych w jego realizacje w ramach PO KL. c) Ocena możliwości wykorzystania produktów i rezultatów grantu przez szersze grono odbiorców. Publikacja podsumowująca (2)

12 12 d) Identyfikacja obszarów problemowych z zakresu GM, w tym również tych, które nie były przedmiotem prac w ramach grantu. e) Ocena funkcjonowania partnerstwa ukierunkowana m.in. na wypracowanie rekomendacji dla kolejnych tego typu inicjatyw. f) Ocena przebiegu grantu. 5. Rekomendacje na przyszłość oraz ustalenia na temat kontynuacji współpracy po zakończeniu realizacji grantu. Publikacja podsumowująca (3)

13 13 Konkursy PO KL 2010 r. 6.1.1 Konkurs otwarty – tzw. szybka ścieżka Nr I/POKL/6.1.1/2010 – oceniono merytorycznie 124 wnioski. Odrzuconych zostało ogółem 90 wniosków, z czego 3 za niespełnienie standardu minimum. 6.2 Konkursy otwarte – tzw. szybka ścieżka Nr I- VII/POKL/6.2/2010 – oceniono merytorycznie 51 wniosków. Odrzuconych zostało ogółem 36 wniosków, z czego żaden nie odpadł za niespełnienie standardu minimum. 6.3 Konkurs otwarty Nr I/POKL/6.3/2010 – oceniono merytorycznie 57 wniosków. Odrzucone zostały ogółem 23 wnioski, z czego 2 za niespełnienie standardu minimum.

14 14 Konkursy PO KL 2010 r. 8.1.1 (1 i 2 typ operacji) Konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2010 – oceniono merytorycznie 46 wniosków. Odrzuconych zostało ogółem 41 wniosków, z czego 6 za niespełnienie standardu minimum. 8.1.1 (3 typ operacji) Konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2010 – oceniono merytorycznie 175 wniosków. Odrzucone zostały 143 wnioski, z czego 3 za niespełnienie standardu minimum. 8.1.2 (outplacement) Konkurs otwarty z zastosowaniem procedury przyspieszonego wyboru projektów Nr I/POKL/8.1.2/2010 oceniono merytorycznie 61 wniosków. Odrzuconych zostało ogółem 56 wniosków, z czego 1 odpadł za niespełnienie standardu minimum. 8.1.2 (1, 3 i 5 typ operacji) Konkurs otwarty Nr II/POKL/8.1.2/2010 – oceniono merytorycznie 10 wniosków. Odrzucone zostały ogółem 4 wnioski, z czego 1 odpadł za niespełnienie standardu minimum.

15 15 Niespełnienie standardu minimum jako przyczyna odrzucenia wniosku

16 16 Dzi ę kuj ę za uwag ę b.szurminski@up.gov.pl www.up.gov.pl/pokl/?pageid=75 tel. (89) 522 79 55


Pobierz ppt "1 Stan realizacji grantu Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Bartosz Szurmiński Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji WUP w Olsztynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google