Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lublin, 29 listopada 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lublin, 29 listopada 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lublin, 29 listopada 2011 r.

2 2 Wykorzystanie alokacji 2007-2013 w ramach Komponentu Regionalnego (wg stanu na 21 listopada 2011)

3 3

4 4 Wykorzystanie alokacji 2007-2013 w ramach Priorytetu VII – podpisane umowy (wg stanu na 21 listopada 2011)

5 5 Wykorzystanie alokacji 2007-2013 w ramach Priorytetu VII (wg stanu na 30 czerwca 2011)

6 6 Rezultaty działań w Priorytecie VII 157,7 tys. klientów instytucji pomocy społecznej zakończyło udział w projektach dotyczących aktywnej integracji (25 % WD), Lubelskie 10 687, 17% WD 155 tys. objęto kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów (37% WD), Lubelskie 9 656, 24% WD

7 7 33 tys. pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją podniosło swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym (194% WD), lubelskie 1350, 96% WD wsparcie otrzymały 292 instytucje wspierające ekonomię społeczną (730% WD), lubelskie 38, 1 266% WD wsparcie otrzymało 6,3 tys. podmiotów ekonomii społecznej (1796% WD), lubelskie 440, 1692% WD 53 tys. osób otrzymało wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej (183% WD), lubelskie 3 187, 150% WD 67,4 tys. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie (47% WD), lubelskie 6 256 (45% WD) Rezultaty działań w Priorytecie VII

8 8 Efektywność wsparcia w Priorytecie VII Pół roku po zakończeniu udziału w projekcie pracuje: –45 proc. uczestników Priorytetu VI –18 proc. uczestników Priorytetu VII 18 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie pracuje: –55 proc. uczestników Priorytetu VI –27 proc. uczestników Priorytetu VII Trwałość zatrudnienia - 18 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie w ramach Priorytetu VII, 85 proc. spośród uczestników projektów, którzy pracowali rok wcześniej, utrzymało pracę. Jakość miejsc pracy - Praca znaleziona przez osoby uczestniczące w projektach Priorytetu VI i VII jako niepracujące przeciętnie rzecz biorąc charakteryzuje się niższą jakością niż średnia dla całego polskiego rynku pracy (co nie zmienia faktu, że samo znalezienie pracy oznacza istotną poprawę sytuacji tych osób) Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL. Etap I – 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (marzec 2010) i etap III – 18 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (maj 2011)

9 9 Efektywność wsparcia w Priorytecie VII – struktura grupy docelowej 7.17.27.3 PłećKobiety76,7%61,4%66,1% Mężczyźni23,3%38,6%33,9% WiekDo 2419,5%26,9%42,4% 25-4454,4%40,8%29,8% 45+26,2%32,3%27,8% Wykształceni e Podstawowe26,7%18,6%35,8% Gimnazjalne6,4%9,7%7,6% Ponadgimnazjaln e 39,2%35,9%28,5% Pomaturalne7,8%13,1%11,0% Wyższe19,7%22,5%17,0%

10 10 Efektywność wsparcia w Priorytecie VII – struktura grupy docelowej 7.17.27.3 Obszar zamieszkaniaMiejski41,9%22,5%78,3% Wiejski58,1%77,5%21,6% Opieka nad osobami zależnymi -tak 17,1%9,8%13,2% Długotrwale bezrobotnie - tak 47%41%24% Niepełnosprawność - tak 23%33%18%

11 11 Rekomendacje z metaewaluacji projektów systemowych w Działaniu 7.1 Stosowanie wsparcia kompleksowego, opartego o indywidualną diagnozę - zarówno poprzez stosowanie łącznie kilku instrumentów aktywizacyjnych jak i korzystanie ze współpracy i wkładu (usług, działań) wnoszonego przez partnerów formalnych i nieformalnych w projekcie Zidentyfikowanie przypadków i przygotowanie publikacji z opisem przykładów dobrych praktyk z zastosowania PAL i ich dystrybucja wśród beneficjentów systemowych Zidentyfikowanie przypadków i przygotowanie publikacji z opisem przykładów dobrych praktyk w zakresie współpracy OPS/PCPR i PUP

12 12 Rekomendacje z metaewaluacji projektów systemowych w Działaniu 7.1 Poprawa działań informacyjno - promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez ROPS Poprawa jakości oferowanych szkoleń, poprzez uwzględnianie wśród kadry wykonawców doświadczenia trenerów, związanego z pomocą społeczną oraz wprowadzić monitorowanie przez ROPS jakości oferowanego wsparcia. Większy nacisk na diagnozowanie potrzeb pracowników jops w zakresie podnoszenia przez nich kwalifikacji oraz dostosowania form i tematyki wsparcia do tych potrzeb

13 13 Rekomendacje z metaewaluacji projektów systemowych w Działaniu 7.1 Realizacja szkoleń lub innych form wsparcia dla pracowników jops: –zwiększających ich umiejętności związane z identyfikacją potrzeb klientów pomocy społecznej i projektowania dla nich wsparcia aktywizacyjnego –w zakresie rozwijania współpracy lokalnej, budowania i wykorzystywanie sieci kontaktów i współpracy na terenie danej gminy/powiatu, w szczególności z powiatowymi urzędami pracy Dopasowanie realizowanych działań do priorytetów w zakresie polityki społecznej określonej w strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej

14 14 Plan działania – rekomendacje IZ PO KL 7.1.1 i 7.1.2 Dobór instrumentów wsparcia w oparciu o diagnozę potrzeb klientów Współpraca z publicznymi służbami zatrudnienia we wspieraniu osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym Zastosowanie instrumentu aktywizacji edukacyjnej: skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym z uwzględnieniem realnych potrzeb Ukierunkowanie wsparcia na grupy docelowe szczególnie narażone na wykluczenie w danym regionie, w szczególności zapewnienie udziału osób niepełnosprawnych (7.1.2)

15 15 Plan działania – rekomendacje IZ PO KL 7.1.3 Realizacja wspólnych szkoleń dla pracowników OPS/PCPR i PUP Większy nacisk na diagnozowanie potrzeb pracowników jops w Poprawa działań informacyjno - promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez ROPS Realizacja szkoleń lub innych form wsparcia dla pracowników jops: –zwiększających ich umiejętności związane z identyfikacją potrzeb klientów pomocy społecznej i projektowania dla nich wsparcia aktywizacyjnego –w zakresie rozwijania współpracy lokalnej, budowania i wykorzystywanie sieci kontaktów i współpracy na terenie danej gminy/powiatu, w szczególności z powiatowymi urzędami pracy Dopasowanie realizowanych działań do priorytetów w zakresie polityki społecznej określonej w strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej

16 16 Plan działania – rekomendacje IZ PO KL 7.2.1 Efektywność zatrudnieniowa na poziomie co najmniej 20% Targetowanie wsparcia do grup w najtrudniejszej sytuacji oraz na obszary najbardziej dotknięte biedą i wykluczeniem Realizacja projektów w partnerstwie (w regionach, gdzie wskaźnik udziału ops/pcpr w projektach systemowych jest b. niski – wyodrębnienie alokacji lub kryteria, w tym kryteria dotyczące partnerstwa z ops

17 17 Plan działania – rekomendacje IZ PO KL 7.2.2 Wyodrębnienie alokacji na subregiony, 1 owes na 1 subregion Obowiązkowa realizacja typu operacji dotyczącego długookresowych źródeł finansowania Wymóg działalności jako owes przez 2 lata od zakończenia realizacji projektu Zobowiązanie do wdrażania standardów usług i poddania się weryfikacji ich spełnienia Obowiązkowa realizacja usług doradczych dotyczących pozyskiwania zwrotnych środków finansowych, w tym pożyczek oferowanych w ramach Działania 1.4 Co najmniej roczne doświadczenie w obszarze, którego dotyczy projekt Minimalny okres realizacji projektu 24 miesiące

18 18 Plan działania – rekomendacje IZ PO KL 7.4 Wsparcie w postaci praktyk, staży, subsydiowanego zatrudnienia Współpraca z przedsiebiorstwami lub partnerstwa wielosektorowe Efektywność zatrudnieniowa na poziomie co najmniej 20%

19 19 Dziękuję za uwagę Anna Bugalska Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lublin, 29 listopada 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google