Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie DOŚWIADCZENIA I STAN REALIZACJI PARTNERSTWA ZADANIOWEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie DOŚWIADCZENIA I STAN REALIZACJI PARTNERSTWA ZADANIOWEGO."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie DOŚWIADCZENIA I STAN REALIZACJI PARTNERSTWA ZADANIOWEGO POMIĘDZY PUP, OPS i PCPR zakres realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji w Województwie Warmińsko-Mazurskim 2010 rok

2 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Powiatowych Urzędach Pracy w województwie warmińsko-mazurskim dotyczących obecnego stanu współpracy PUP i OPS/PCPR w zakresie projektów systemowych Maj 2010

3 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Partnerstwo OPS/PCPR z PUP w 2010 roku Jaki wg Państwa powinien być cel partnerstwa zadaniowego między OPS i PUP? Zapewnienie sprawnej wymiany informacji między instytucjami o wspólnym kliencie. Koordynacja działań na rzecz kompleksowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (podział na aktywizację społeczną –OPS i aktywizację zawodową – PUP). Promowanie partnerstwa jako sposobu na efektywne i skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych. Czy Państwa Urząd współpracuje z Klubem Integracji Społecznej działającym w powiecie? TAK – 15 odpowiedzi NIE – 4 odpowiedzi (brak KIS-u w powiecie giżyckim, węgorzewskim, gołdapskim, mrągowskim) Formy współpracy: wspólna rekrutacja uczestników do KIS przekazywanie informacji o planowanych działaniach w PUP, ofertach pracy, skierowania do robót publicznych, itp. kierowanie przez PUP uczestników KIS do szkoleń zawodowych udział doradców zawodowych PUP w zajęciach KIS

4 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Jaki zakres zadań został ustalony pomiędzy OPS a Państwa Urzędem Pracy? a)ze strony PUP Pomoc w doborze uczestników do projektu Udzielanie informacji o potrzebach rynku pracy, szkoleniach, aktualnych ofertach pracy i możliwościach zatrudnienia Wydawanie skierowań do udziału w KS Aktywizacja edukacyjna i zawodowa z zastosowaniem instrumentów rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie systemowym OPS/PCPR (kierowanie do np. prac społecznie użytecznych, na szkolenia zawodowe) Weryfikacja statusu osoby bezrobotnej Poradnictwo zawodowe i Klub Pracy dla uczestników projektów systemowych OPS w trakcie ścieżki indywidualnej w KS

5 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zadania… b) ze strony OPS Rekrutacja, opracowanie kryteriów doboru uczestników do projektu systemowego Przekazywanie list beneficjentów i planowanych wobec nich działań do PUP Wnioskowanie o skierowanie do KIS Przekazywanie informacji o przebiegu działań, przerwaniu i zakończaniu udziału w projekcie, przekazywanie IPD Ubezpieczenie zdrowotne uczestników projektów systemowych

6 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Jaki sposób komunikacji został przyjęty między partnerami?

7 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie W ocenie OPS, PCPR…

8 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie W ocenie PUP… Bariery utrudniające współpracę: Brak trudności – 12 jednostek Niedotrzymywanie terminów przekazywania wykazów o rozpoczęciu i zakończeniu projektu, brak informacji o terminach – mało skoordynowane działania OPS Długi okres rekrutacji do projektów Większa inicjatywa dotycząca porozumień leży po stronie PUP IPD wypracowane przez OPS mają formę nieadekwatną do potrzeb urzędów pracy

9 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie W ocenie OPS/PCPR…

10 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie W jaki sposób wg Państwa można trudności rozwiązać? Zmiany ustawowe zwłaszcza art. 5 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy… Współpraca między PUP i OPS powinna zaczynać się od momentu opracowywania diagnozy, strategii i planów działań lokalnych, następnie wspólna rekrutacja, konsultacje w trakcie realizacji projektu systemowego Osoby odpowiedzialne za kontakty między instytucjami powinny wypełniać rzetelnie terminowo swoje obowiązki (częste kontakty telefoniczne, systematyczne spotkania)

11 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Jaki wg Państwa powinien być model współpracy między PUP i OPS ? Zawarcie pisemnego porozumienia Jasno podzielone zadania i kompetencje, będące uzupełnieniem działań a nie dublowaniem się: OPS – aktywizacja zdrowotna, społeczna, ewentualnie edukacyjna ( po konsultacji z PUP), PUP – aktywizacja edukacyjna i zawodowa Współpraca między partnerami powinna zaczynać się od momentu ustalania założeń do projektu, wspólne ustalenie kryteriów doboru osób, np. do szkoleń, stażów Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dotyczącego wspólnego klienta- baza danych klientów Systematyczne spotkania partnerów min. 1 raz na kwartał Przejęcie składek zdrowotnych przez OPS za uczestników projektów systemowych jedn. pomocy społecznej po wyłączeniu ich z ewidencji PUP

12 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Czy będą Państwo dokonywać zmian w porozumieniach w 2010 roku ? 80 % - NIE 20 % - TAK dotyczy: rozpatrywanie każdego przypadku klienta indywidualnie (dot. wyłączania z rejestru) przedłużenie okresu trwania porozumienia wskazanie w porozumieniu osób odpowiedzialnych za kontakt między partnerami uszczegółowiony zapis o postępowaniu na czas trwania kontraktu socjalnego dokonywanie zmian na wniosek i z inicjatywy OPS

13 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie WNIOSKI I PODSUMOWANIE W woj. warmińsko-mazurskim zostało podpisanych 93% porozumień dotyczących partnerstwa zadaniowego między PUP i jps. Zwiększenie inicjatywy po stronie OPS w sprawie wypracowania modelu współpracy (dominuje inicjatywa PUP) Bariera organizacyjna we wzajemnej współpracy to brak zintegrowanego informacyjnego systemu instytucjonalnego – wspólnej bazy danych klientów w celu skoordynowania działań Wspólna partnerska diagnoza sytuacji na lokalnym rynku pracy i w obszarze problemów społecznych, by zidentyfikować skalę problemów oraz potrzeby środowisk najbardziej zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem społecznym Opracowanie strategii postępowania w celu rozwiązania zdiagnozowanych problemów z podziałem na zadania, kompetencje, termin realizacji, sposoby komunikowania się partnerów, osoby odpowiedzialne za współpracę ze strony OPS i PUP

14 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie WNIOSKI I PODSUMOWANIE większa świadomość Efektu synergii w rozwiązywaniu problemów dotyczących wspólnego klienta monitoring podejmowanych działań i ewaluacja osiąganych rezultatów jako podstawa do modyfikowania przyszłych zadań (porozumień) organizowanie systematycznych spotkań konsultacyjnych partnerów min. 1 w kwartale w celu wypracowania modelu współpracy (komunikacji) Wyjście do klienta w postaci tworzenia punktów konsultacyjno- informacyjnych przez urzędy pracy w OPS –ach wprowadzenie instrumentów rynku pracy przez PUP już na etapie uczestnictwa w Kontrakcie Socjalnym, np. konsultacje z doradcą zawodowym z PUP, uczestnictwo w Klubie Pracy, zwłaszcza, iż istnieje potrzeba weryfikacji, czy, np. Indywidualne Plany Działania opracowywane przez doradców zawodowych w projektach systemowych OPS/PCPR spełniają standardy publicznych służb zatrudnienia promowanie Dobrych Praktyk Współpracy – przedstawianie żywych przykładów inicjatyw partnerskich realizowanych na poziomie lokalnym, np. wspólna praca PUP i OPS już na etapie diagnozy potrzeb oraz identyfikacji regionalnych i lokalnych problemów społecznych

15 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dziękuję za uwagę ! Grażyna Dziadowicz-Kulka Doradca ds. opracowywania programów aktywnej integracji Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie DOŚWIADCZENIA I STAN REALIZACJI PARTNERSTWA ZADANIOWEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google