Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partnerstwo publiczno - prywatne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partnerstwo publiczno - prywatne"— Zapis prezentacji:

1 Partnerstwo publiczno - prywatne
PPP Dr Michał Kania Partnerstwo publiczno - prywatne

2 PPP I. Wprowadzenie

3 PPP Partnerstwo publiczno – prywatne Sensu largo Każdego rodzaju współpraca sektora publicznego i prywatnego, mającą na celu realizację szeroko pojętego dobra publicznego lub też współpracę partnerską przy realizacji stosunkowo dużych projektów, które mają na celu wykonywanie zadań użyteczności publicznej.

4 PPP 1. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. 3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno – prywatnym.

5 Definicja Komisji Europejskiej
PPP Definicja Komisji Europejskiej Partnerstwem publiczno-prywatnym są wszelkie formy kooperacji pomiędzy władzami publicznymi a światem biznesu, których celem jest zapewnienie środków finansowych, budowy, odbudowy, zarządzania albo utrzymania infrastruktury bądź dostarczanie usług. Również doktryna wypracowała definicje PPP.

6 Conseil canadien des societes publiques-privees
PPP Conseil canadien des societes publiques-privees Za partnerstwo publiczno-prywatne można uznać przedsięwzięcie realizowane przez sektor publiczny i prywatny, opierające się na najwydatniejszym wykorzystaniu wiedzy i praktycznych umiejętności każdego z partnerów, najsprawniej realizujące jasno określone potrzeby i cele publiczne, opierając się na najefektywniejszym wykorzystaniu zasobów każdego z partnerów, podziale ryzyka gospodarczego związanego ze wspólnie realizowanym przedsięwzięciem i kompensacji poniesionych nakładów zgodnie z przyjęta przez partnerów metodą.

7 PPP (i) Partnerstwo publiczno-prywatne jest formą długoterminowej współpracy podmiotów sektora prywatnego i publicznego w celu realizacji zadań publicznych przez podmioty prywatne lub z ich udziałem.

8 PPP (ii) Głównym zadaniem współpracy jest osiągnięcie obopólnych korzyści, a kluczową cechą jest jej ukierunkowanie na realizację zarówno celów komercyjnych, jak i społecznych danego przedsięwzięcia

9 PPP KORZYŚCI (i) umożliwia wykorzystanie wiedzy i umiejętności podmiotów prywatnych, tym samym stanowi uzupełnienie i wymianę doświadczeń, jakimi w danej dziedzinie dysponuje sektor publiczny

10 PPP KORZYŚCI (ii) umożliwia rozbudowę i poprawia jakość świadczonych usług publicznych przy ograniczonej konieczności zadłużania się sektora publicznego

11 PPP KORZYŚCI (iii) zapewnia kompleksowość, która oznacza, iż prywatny partner staje się długoletnim dostawcą usług a nie tylko wykonawcą inwestycji

12 PPP KORZYŚCI (iiii) charakteryzuje się efektywnym podziałem ryzyk (odpowiedzialności) czyli każdy z partnerów robi to, co potrafi zrobić lepiej

13 PPP ZAGROŻENIA Wadliwa realizacja umowy może powodować zagrożenie interesu publicznego

14 Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce
PPP II. Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce

15 PPP PRZYKŁADY Obwodnica drogowa w Atenach,
Kolejka łącząca centrum Sztokholmu z lotniskiem, Oczyszczalnia ścieków w Dublinie.

16 PPP Wartość i liczba zrealizowanych projektów PPP w latach (w mld EUR)

17 PPP Wartość projektów PPP z podziałem na regiony w latach (w mld EUR)

18 PPP Wartość projektów PPP w latach w poszczególnych sektorach (w mld EUR)

19 PPP KANADA

20 PPP SINGAPUR

21 REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC
PPP REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC

22 PPP U S A

23 PPP POLSKA

24 PPP

25 PPP

26 PPP

27 PPP III. Partnerstwo jako forma działania administracji publicznej

28 PPP

29 PPP

30 PPP

31 POJĘCIE REGLAMENTACJI
PPP POJĘCIE REGLAMENTACJI

32 Geneza ustawy o partnerstwie publiczno –
PPP IV. Geneza ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym w Polsce

33 PPP Głównym celem wprowadzenia ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym do polskiego porządku prawnego miało być pobudzenie inwestycji sektora publicznego przez stworzenie optymalnych ram prawnych dla przedsięwzięć publicznych z udziałem partnerów prywatnych oraz usunięcie przeszkód, które w systemie prawnym powodowały, że przedsięwzięcia PPP były obarczone dużym ryzykiem dla obydwu stron.

34 PPP Głównym celem jest wymuszenie rzeczywistego realizowania partnerstwa publiczno-prywatnego w praktyce

35 PPP V. Stan de lege lata

36 o partnerstwie publiczno-prywatnym
PPP USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym

37 PPP Ustawa określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

38 PPP Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.

39 PPP budowę lub remont obiektu budowlanego, świadczenie usług,
wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność inne świadczenie połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim związany

40 PPP PARTNER PUBLICZNY jednostkę sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, inną, niż określona w lit. a, osobę prawną, utworzoną w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w lit. a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: finansują ją w ponad 50 % lub posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego, związki podmiotów, o których mowa w lit. a i b;

41 PPP PARTNER PRYWATNY przedsiębiorca przedsiębiorca zagraniczny

42 PPP PARTNER PRYWATNY Najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans wynagrodzenia i innych kryteriów odnoszących się do przedsięwzięcia.

43 PPP PARTNER PRYWATNY Kryteriami oceny ofert są:
1) podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym; 2) terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń podmiotu publicznego, jeżeli są one planowane.

44 PPP PARTNER PRYWATNY Kryteriami oceny ofert mogą być również w szczególności: 1) podział dochodów pochodzących z przedsięwzięcia pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym; 2) stosunek wkładu własnego podmiotu publicznego do wkładu partnera prywatnego; 3) efektywność realizacji przedsięwzięcia, w tym efektywność wykorzystania składników majątkowych; 4) kryteria odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przedsięwzięcia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, poziom oferowanych technologii, koszt utrzymania, serwis

45 PPP UMOWA Przez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego.

46 PPP UMOWA Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa skutki nienależytego wykonania i niewykonania zobowiązania, w szczególności kary umowne lub obniżenie wynagrodzenia partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1.

47 PPP UMOWA Podmiot publiczny ma prawo do bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez partnera prywatnego. Zasady i szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli określa umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym

48 PPP UMOWA Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru partnera prywatnego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.

49 PPP UMOWA Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania podmiot publiczny i partner prywatny zawiążą spółkę kapitałową, spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną. Podmiot publiczny nie może być komplementariuszem.

50 PPP UMOWA Umowa o PPP na gruncie ustawy z 28 lipca 2005 roku

51 PPP UMOWA Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa w szczególności: 1) cel i przedmiot przedsięwzięcia oraz harmonogram jego realizacji; 2) łączną wartość środków przewidzianych na realizację w całości przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy, niezależnie od źródła ich pochodzenia; 3) zobowiązanie partnera prywatnego do poniesienia w całości albo w części nakładów na realizację przedsięwzięcia lub zapewnienie poniesienia tych nakładów przez osoby trzecie; 4) zobowiązania podmiotu publicznego, w tym wielkość, zasady i terminy wnoszenia wkładu własnego, jeżeli wkład taki jest przewidywany, a także zasady dysponowania tym wkładem;

52 PPP UMOWA 5) normy jakościowe, wymagania i standardy stosowane przy realizacji przedsięwzięcia; 6) uprawnienia podmiotu publicznego w zakresie bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 19 ust. 1, oraz zasady okresowego przeprowadzania przez strony wspólnej oceny realizacji przedsięwzięcia wraz z ustaleniami realizacyjnymi

53 UMOWA PPP 7) czas, na jaki umowa została zawarta, oraz warunki przedłużenia lub skrócenia okresu obowiązywania umowy, a także warunki i sposób jej rozwiązania przed upływem terminu, na jaki została zawarta, oraz zasady rozliczeń i odszkodowań w takim przypadku; 8) warunki i procedurę zmiany umowy oraz zmiany zakresu przedsięwzięcia, jeżeli taka możliwość była przewidziana w specyfikacji wyboru partnera prywatnego; 9) formy, wysokość i zasady ustalania i przekazywania wynagrodzenia partnera prywatnego;

54 UMOWA PPP 10) podział ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięcia;
11) zasady i zakres ubezpieczeń realizowanego przedsięwzięcia, a także dodatkowe gwarancje i umowy oraz zobowiązania stron w tym przedmiocie; 12) tryb i zasady rozstrzygania sporów wynikłych na tle umowy; 13) postanowienia dotyczące zawiązania spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 – w przypadku gdy strony postanowią zawiązać tę spółkę.

55 PPP SPÓŁKA Cel i przedmiot działalności spółki nie może wykraczać poza zakres określony umową o partnerstwie publiczno-prywatnym. Prawa z należących do Skarbu Państwa udziałów lub akcji w spółce wykonuje organ administracji rządowej, który zawiązał spółkę jako podmiot publiczny.

56 PPP SPÓŁKA Zgody wszystkich wspólników albo akcjonariuszy spółki wymaga zbycie lub obciążenie: 1) nieruchomości; 2) przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

57 PPP Podsumowanie.


Pobierz ppt "Partnerstwo publiczno - prywatne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google