Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do tematyki PPP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do tematyki PPP"— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do tematyki PPP
Wadim Kurpias CMS Cameron McKenna Płock, 9 maja 2012 r. Warsaw /

2 Partnerstwo Publiczno-Prywatne („PPP”)
Podstawy prawne: Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z dnia 5 lutego 2009 r. Nr 19, poz. 100) - „Ustawa o PPP” Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z dnia 5 lutego 2009 r. Nr 19, poz. 101) - „Ustawa o koncesji” Swoboda stron w kształtowaniu partnerstwa Wyważenie i zabezpieczenie interesów obu stron umowy Współpraca obu partnerów przy realizacji inwestycji Warsaw /

3 Korzyści związane ze stosowaniem PPP
Podmiot publiczny uzyskuje dostęp do prywatnego kapitału – co w warunkach ogromnych potrzeb infrastrukturalnych oraz ograniczonych zasobów własnych, umożliwia przyspieszenie nakładów na rozwój infrastruktury PPP jest tańsze niż tradycyjna forma realizacji inwestycji – PPP pozwala osiągnąć oszczędności rzędu 15-17% w porównaniu z tradycyjnym modelem realizacji inwestycji Projekty PPP są realizowane szybciej i sprawniej niż w metodzie tradycyjnej, w której jedynie 30% inwestycji zostaje ukończonych zgodnie z ustanowionym harmonogramem, a 27% zgodnie z zaplanowanym budżetem Jakość usług dostarczanych przez partnera prywatnego jest wyższa, co wynika ze zwiększonego dostępu podmiotów prywatnych do innowacyjnej wiedzy, efektów skali i doświadczeń zdobytych we wcześniejszej działalności operacyjnej o podobnym profilu Możliwość podziału ryzyk między partnera publicznego i prywatnego – każdy z partnerów odpowiada za ryzyka, z którymi sobie lepiej (taniej, wydajniej, szybciej) radzi Warsaw /

4 Liczba ofert w formule PPP wg sektorów w latach 2009 - 2010
Warsaw /

5 Ogłoszone projekty PPP w I półroczu 2010 i 2011
Warsaw /

6 Ogłoszenia o wyborze partnera / koncesjonariusza
Warsaw / *źródło: materiały Fundacji Centrum PPP

7 Realizacja PPP na podstawie
Założenia umowy o PPP Strony umowy Przedmiot umowy Realizacja PPP na podstawie Podmiot publiczny Partner prywatny Wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk Umowy o PPP Spółki z udziałem partnera publicznego i prywatnego Warsaw /

8 Dwie drogi wyboru partnera prywatnego
Ustawa o PPP Dwie drogi wyboru partnera prywatnego Jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej, wyboru partnera prywatnego dokonuje się stosując przepisy Ustawy o koncesji z uwzględnieniem przepisów Ustawy o PPP W innych przypadkach wyboru partnera prywatnego dokonuje się stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem przepisów Ustawy o PPP Warsaw /

9 Elementy umowy o PPP (1) Rodzaj przedsięwzięcia
budowa lub remont obiektu budowlanego świadczenie usług wykonanie dzieła inne świadczenie Połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia lub jest z nim związany Zasady wynagradzania partnera prywatnego opłata za dostępność Poziom wydatków ponoszonych przez partnera prywatnego lub osobę trzecią (instytucję finansową) Warsaw /

10 Elementy umowy o PPP (2) Określenie wkładu własnego wnoszonego przez partnerów w celu realizacji przedsięwzięcia w szczególności poniesienie części wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym sfinansowanie dopłat do usług świadczonych przez partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia, lub wniesienie składnika majątkowego przez podmiot publiczny Zwrot składnika majątkowego określenie stanu, w jakim znajdować ma się składnik majątkowy w momencie zwrotu na rzecz podmiotu publicznego Podział ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięcia Warsaw /

11 Ryzyko ponoszone przez
Podział ryzyk Ryzyko ponoszone przez Partner prywatny Partner publiczny Wspólne Ryzyko ukończenia Ryzyko technologiczne Ryzyko eksploatacyjne Ryzyko finansowe Ryzyko konkurencyjne Ryzyko podaży Ryzyko siły wyższej Ryzyko środowiskowe Ryzyko działania władz Ryzyko polityczne Ryzyko walutowe Warsaw /

12 Elementy umowy o PPP (3) Kontrola realizacji przedsięwzięcia przez podmiot publiczny kontrola sprawowana przez Niezależnego Inżyniera Skutki nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania kary umowne / zasady przyznawania punktów karnych / obniżenie wynagrodzenia partnera prywatnego Zasady wypowiadania umowy Zasady rozwiązywania ewentualnych sporów Warsaw /

13 Założenia Ustawy o koncesji
Ustawa o koncesji Założenia Ustawy o koncesji Przedmiot koncesji: Umowa koncesji: Roboty budowlane, lub Usługi Zobowiązanie koncesjonariusza do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem Wynagrodzenie koncesjonariusza przy: 1) koncesji na roboty budowlane lub 2) koncesji na usługi wyłącznie prawo do korzystania z obiektu budowlanego/usługi albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości nakładów poniesionych przez koncesjonariusza związanych z wykonywaniem koncesji Warsaw /

14 Elementy umowy o koncesji (1)
Wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności Kwestie wymagające uregulowania w umowie koncesji: określenie przedmiotu koncesji termin wykonania przedmiotu koncesji okres obowiązywania umowy koncesji sposób wynagrodzenia koncesjonariusza określenie płatności koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza wskazanie i podział ryzyka między koncesjodawcę a koncesjonariusza związanego z wykonywaniem przedmiotu koncesji normy jakościowe, wymagania i standardy stosowane przy wykonywaniu przedmiotu koncesji uprawnienia koncesjodawcy w zakresie kontroli wykonywania koncesji przez koncesjonariusza Warsaw /

15 Elementy umowy o koncesji (2)
kwestie wymagające uregulowania w umowie koncesji: warunki przedłużenia lub skrócenia okresu obowiązywania umowy koncesji warunki i sposób rozwiązania umowy koncesji warunki i zakres odpowiedzialności stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy warunki i zakres ubezpieczeń wykonywania przedmiotu koncesji wykaz dokumentów, jakie strony umowy koncesji są obowiązane uzyskać lub dostarczyć w celu realizacji umowy wraz z podaniem terminów, w jakich powinno to nastąpić tryb i warunki rozwiązywania sporów związanych z realizacją umowy koncesji Warsaw /

16 Podstawowe maksymalne okresy obowiązywania umowy o koncesji
30 lat W przypadku koncesji na roboty budowlane 15 lat W przypadku koncesji na usługi Możliwość zawarcia umowy na okres dłuższy, ze względu na dłuższy przewidywany okres dotyczący zwrotu nakładów koncesjonariusza Warsaw /

17 Ogólna ocena Ustawy o koncesji i Ustawy o PPP
Ustawa o koncesji Ustawa o PPP *źródło: Forum PPP magazyn inwestycji publicznych Warsaw /

18 Stan wiedzy urzędników na temat możliwości wynikających z PPP
*źródło: Forum PPP magazyn inwestycji publicznych Warsaw /

19 Bariery w podejmowaniu inicjatyw w formule PPP
*źródło: „Raport PPP – dziedziny, korzyści, bariery - oczami przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego ( )” Warsaw /

20 Praktyczne aspekty PPP
Wiedza dotycząca realizacji projektów Wsparcie merytoryczne ze strony administracji rządowej / doradców Praktyczne doświadczenie we wdrażaniu projektów PPP Wybór modelu realizacji przedsięwzięcia Jasny podział zadań pomiędzy partnerami Wykorzystywanie pozytywnych przykładów udanej realizacji inwestycji w modelu PPP Praktyczne doświadczenia / postulowane zmiany Warsaw /

21 Zadania podmiotu publicznego na wstępnym etapie postępowania dot
Zadania podmiotu publicznego na wstępnym etapie postępowania dot. projektu PPP Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia i współpracę z doradcami podmiotu publicznego, tj. w szczególności za: proces decyzyjny w zakresie postępowania kwestie prawne i proceduralne kwestie techniczne kwestie finansowe Przygotowanie dokumentacji, a także wstępne określenie trybu realizacji przedsięwzięcia oraz harmonogramu realizacji przedsięwzięcia Wybór doradców wspierających podmiot publiczny w przygotowaniu postępowania: doradcy prawnego doradcy technicznego doradcy finansowego Warsaw /

22 Zadania doradców podmiotu publicznego na wstępnym etapie postępowania dot. projektu PPP
Sporządzenie analizy trybów realizacji przedsięwzięcia Podział ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym Przygotowanie Memorandum Informacyjnego opisującego w wyczerpujący sposób planowane przedsięwzięcie (w tym m.in. kwestie dotyczące trybu realizacji przedsięwzięcia, wynagrodzenia partnera prywatnego, finansowania przedsięwzięcia, podziału ryzyk pomiędzy partnerami, itp.) Sporządzenie projektu dokumentacji na potrzeby postępowania (w tym m.in. ogłoszenia o realizacji przedsięwzięcia, opisu potrzeb i wymagań, siwz, umowy, itp.) Warsaw /

23 Zadania partnera prywatnego na wstępnym etapie postępowania dot
Zadania partnera prywatnego na wstępnym etapie postępowania dot. projektu PPP Podjęcie decyzji odnośnie formy uczestnictwa w projekcie (spółka celowa) przed przystąpieniem do postępowania Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt z podmiotem publicznym lub jego doradcami Wnikliwe zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą przedsięwzięcia oraz merytoryczne przygotowanie do spotkań z podmiotem publicznym lub jego doradcami Warsaw /

24 Pomyślna realizacja projektu PPP (1)
Znany i zweryfikowany stan prawny Realna ocena możliwości finansowych stron Studium wykonalności inwestycji Profesjonalni doradcy obu stron Prawidłowa SIWZ Warsaw /

25 Pomyślna realizacja projektu PPP (2)
Efektywność i przejrzystość prowadzonego postępowania Racjonalny podział ryzyk „Bankowalność” inwestycji Zamknięcie komercyjne vs zamknięcie finansowe Aktywna współpraca stron przy realizacji przedsięwzięcia Warsaw /

26 Dziękuję za uwagę Wadim Kurpias CMS Cameron McKenna Tel: Warsaw /


Pobierz ppt "Wprowadzenie do tematyki PPP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google