Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przekazywanie zadań organizacjom pozarządowym mgr Paweł Dąbrowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przekazywanie zadań organizacjom pozarządowym mgr Paweł Dąbrowski."— Zapis prezentacji:

1 Przekazywanie zadań organizacjom pozarządowym mgr Paweł Dąbrowski

2 Organizacje pozarządowe a u.p.p.p Organizacja pozarządowa może być przedsiębiorcą (partnerem prywatnym); Odesłanie do u.p.p.p. w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3 Przedmiot p.p.p Przedmiotem p.p.p. jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i podmiotem prywatnym.

4 Przedsięwzięcie Budowa lub remont obiektu budowlanego; Świadczenie usług; Wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność Inne świadczenie - połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno – prywatnego lub jest z nim związany

5 Wybór partnera prywatnego Ustawa o p.p.p. Ustawa o koncesjach na roboty budowlane lub usługi Ustawa o Zamówieniach publicznych

6 Ograniczenia finansowe Ustawa budżetowa; Sfinansowanie przedsięwzięcia z budżetu państwa w kwocie przekraczającej 100 000 000 zł wymaga zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

7 Ustawa o gospodarce komunalnej Zadania z zakresu gospodarki komunalnej mogą być powierzane osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w drodze umowy na zasadach ogólnych – z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych lub, odpowiednio, przepisów o zamówieniach publicznych i przepisów o działalności pożytku publiucznego.

8 Fundacje prawa publicznego Fundacja Zakłady Kórnickie; Fundacja CBOS Fundacja Zakład Narodowy im. Ossolińskich. W sprawach nieuregulowanych stosuje się ustawę o fundacjach

9 Ustawa o fundacji – Zakłady Kórnickie Art. 5. Celami Zakładów są: 1)wspieranie i rozwijanie nowoczesnego rolnictwa poprzez upowszechnianie kultury rolniczej, oświaty, wartościowych rozwiązań agrotechnicznych oraz prowadzenie wzorcowych gospodarstw rolnych, 2)działanie na rzecz edukacji rolnej i działalności naukowo-badawczej poprzez zakładanie szkół rolniczych, (…) 3)propagowanie idei pracy organicznej, 4)działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy mieszkańców związanych z terenami Zakładów, zamieszkałych na terenach lub w pobliżu terenów Zakładów, w tym także wspieranie inicjatyw społecznych, 5)wspieranie placówek Polskiej Akademii Nauk - Biblioteki Kórnickiej i Instytutu Dendrologii.

10 Ustawa o fundacji CBOS Art. 4 ust. 1. Celem CBOS jest prowadzenie badań opinii społecznej na użytek publiczny. 2. Zadaniami CBOS w szczególności są: 1)inspirowanie, organizowanie i prowadzenie prac dotyczących badania opinii społecznej, 2)gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie danych z badań opinii społecznej, 3)upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o stanie i tendencjach zmian opinii społecznej, 4)przekazywanie wyników badań organom państwowym, instytucjom publicznym i - za pośrednictwem środków masowego przekazu informacji - społeczeństwu,

11 Ustawa o fundacji – Zakład Narodowy im. Ossolińskich Art. 5. Celami Zakładu zgodnie z historyczną tradycją i postanowieniami założyciela są: 1)utrzymywanie Narodowej Biblioteki Ossolineum i pomnażanie jej zbiorów, zwłaszcza w zakresie humanistyki polskiej i słowiańskiej, oraz ich opracowywanie i upowszechnianie, 2)utrzymywanie i pomnażanie dóbr kultury polskiej, szczególnie w zakresie rękopisów, kartografii, zbiorów sztuki, numizmatyki, 3)wspieranie i prowadzenie prac naukowo- badawczych, 4)działalność wydawnicza.

12 Zrzeszenia prawa publicznego Polski Czerwony Krzyż; Polski Związek Łowiecki; Polski Związek Działkowców; Polski Komitet Olimpijski.


Pobierz ppt "Przekazywanie zadań organizacjom pozarządowym mgr Paweł Dąbrowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google