Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Kultura 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Kultura 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Program Kultura

2 Cel ogólny Programu: Wzmocnienie przestrzeni kulturowej wspólnej dla Europejczyków, opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym oraz rozwój współpracy pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kulturalnymi krajów w nim uczestniczących

3 Cele szczegółowe Programu:
Promocja transnarodowej mobilności operatorów kulturalnych; Wspieranie transnarodowej cyrkulacji dóbr i produktów artystycznych i kulturalnych; Wspieranie dialogu międzykulturowego

4 Budżet Programu Kultura
na lata wynosi 400 mln euro

5 Obszary wsparcia w ramach Programu Kultura 2007-2013
Obszar I: Granty na międzynarodowe projekty kulturalne: Projekty długoterminowe Projekty krótkoterminowe Projekty tłumaczeniowe Projekty w państwach trzecich (w Indiach i Chinach)

6 Obszar I: Projekty długoterminowe:
Czas trwania: od 3 do 5 lat Muszą angażować min. sześciu współorganizatorów z sześciu różnych państw biorących udział w Programie Ich celem jest osiągnięcie trwałej współpracy pomiędzy współorganizatorami, która będzie kontynuowana również po zakończeniu projektu oraz finansowaniu KE Dofinansowanie Wspólnoty może wynieść max. 50% całego budżetu projektu Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do euro rocznie. Na ten obszar jest przeznaczone około 32% całkowitego budżetu przydzielonego programowi

7 Obszar I: Projekty krótkoterminowe:
Czas trwania: max. do 2 lat Muszą angażować min. trzech współorganizatorów z trzech różnych państw biorących udział w Programie Są to „przedsięwzięcia jednorazowe” Dofinansowanie Wspólnoty może wynieść max. 50% całego budżetu projektu Dofinansowanie nie może być niższe niż euro ani wyższe niż euro na cały projekt Na ten obszar jest przeznaczone około 29% całkowitego budżetu przydzielonego programowi

8 Sposób przekazywania grantów w ramach krótko- i długoterminowych projektów kulturalnych:
Grant przekazywany jest przez Agencję w ratach, zgodnie z warunkami porozumienia o przyznaniu grantu: W przypadku projektów krótkoterminowych grant przekazywany jest w dwóch transzach: 70% grantu w ciągu 45 dni po podpisaniu umowy z Agencją oraz 30% po zaakceptowaniu rozliczenia projektu przez Agencję. W projektach długoterminowych ilość rat uzależniona jest od czasu trwania projektu, może wynosić od 3 do 5 transzy. „Środkowe” transze przekazywane są do 45 dni od otrzymania przez Agencję listu z prośbą o przekazanie środków z załączonym raportem z wykonanych działań wraz z listą poniesionych kosztów. Wypłacenie ostatniej raty uzależnione jest od zaakceptowania przez Agencję rozliczenia projektu. Może ona zostać pomniejszona o koszty, które nie zostaną zakwalifikowane przez Agencję.

9 Przykłady kosztów kwalifikowanych w ramach krótko- i długoterminowych projektów kulturalnych:
Są to wszelkie niezbędne, zaplanowane w szacunkowym budżecie oraz rozsądne wydatki poniesione przez lidera i współorganizatorów w trakcie realizacji projektu, możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp. Są nimi np.: wynagrodzenia artystów; koszty personelu administrującego projektem; koszty związane z organizacją wydarzeń artystycznych w projekcie; koszty podróży/zakwaterowania/diet; koszty związane z organizacją spotkań, warsztatów, konferencji; koszty publikacji i promocji; koszty dóbr konsumpcyjnych i zaopatrzenia, pod warunkiem, że są one możliwe do zidentyfikowania i przypisane do działań/projektu; amortyzacja posiadanych lub zakupionych środków trwałych w okresie trwania projektu; kwalifikowane koszty pośrednie (koszty administracyjne): stała kwota, nie większa niż 7% kosztów kwalifikowanych projektu, jest uznawana jako pośrednie koszty, reprezentujące ogólne koszty administracyjne, które można uznać za wynikające z działania/projektu (koszty telekomunikacyjne, wynajmu biura, itp.).

10 Obszar I: Projekty tłumaczeniowe:
Maksymalny czas trwania projektu – 18 miesięcy Ten typ przedsięwzięć nie wymaga partnerów zagranicznych Projekty muszą zawierać od 1 do 10 dzieł z dziedziny beletrystyki, a język, na który dokonywane jest tłumaczenie musi być językiem ojczystym dla tłumacza Dzieła muszą być zawsze tłumaczone z języka oryginału Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% całkowitych kosztów publikacji oraz powinno mieścić się w przedziale min euro – max euro Uwaga: w ramach wydania książek KE wesprze jedynie koszty tłumaczenia dzieła literackiego, a nie np. koszty wydania czy też dystrybucji książek Grant przyznawany jest w jednej transzy – po zakończeniu projektu, tj. po publikacji książek, jako refundacja

11 Obszar I: Rodzaje projektów tłumaczeniowych, które mogą uzyskać dofinansowanie:
Tłumaczenia dzieł literackich z jednego języka europejskiego na inny język europejski oraz tłumaczenia starożytnych tekstów należących do wspólnego dziedzictwa europejskiego (w tym starożytne języki, tj. greka, łacina) Szczególny nacisk zostanie położony na dzieła, które spotkały się z zainteresowaniem czytelników i osób zajmujących się profesjonalnie literaturą oraz których jakość literacka jest uznana

12 Obszar I: Nabór wniosków do projektów tłumaczeniowych w 2008 roku
Termin składania wniosków – 1 kwietnia 2008 roku W ramach tego naboru projekty powinny się rozpocząć najwcześniej 1 lipca 2008 roku, nie później niż 31 grudnia 2008 roku

13 Obszar I: Projekty w państwach trzecich (Indie i Chiny):
To projekty realizowane w całości na terytorium państwa trzeciego tzn. państwa nie uczestniczącego w Programie. Muszą angażować min. trzech współorganizatorów oraz partnera z państwa trzeciego Dodatkowy warunek: Grant mogą otrzymać organizacje, które mają min. 2-letnie doświadczenie we współpracy z konkretnym państwem trzecim

14 Obszary wsparcia w ramach Programu Kultura 2007-2013 – ciąg dalszy
Obszar II: Wspieranie badań i analiz nt. sektora kultury Na ten obszar jest przeznaczone około 5% całkowitego budżetu przydzielonego programowi

15 Obszar II: Założenia podstawowe
czas trwania wynosi od 12 do 24 miesięcy każdy projekt musi angażować min. 3 instytucje z 3 różnych krajów uczestniczących w Programie

16 Obszar II: Założenia podstawowe – ciąg dalszy
W ramach niniejszego obszaru, zaproszenie do składania ofert ukierunkowane jest na sieciową współpracę różnego rodzaju interesariuszy (departamentów kultury w urzędach krajowych, regionalnych lub lokalnych, obserwatoriów kultury, wyższych uczelni specjalizujących się w obszarze kultury itd.), posiadających bezpośrednie i praktyczne doświadczenie w ocenie lub ocenie wpływu w dziedzinie polityki kulturalnej, w odniesieniu do dwóch następujących tematów: Temat 1: polityka kulturalna w lokalnym/regionalnym rozwoju społeczno-gospodarczym i jej wpływ na atrakcyjność regionów; Temat 2: synergie/związki między edukacją i kulturą, ze szczególnym naciskiem na kreatywność i innowacje.

17 Zaproszenie do składania wniosków Specyfikacje
Najważniejsze dokumenty, z którymi należy się zapoznać przygotowując wniosek w ramach Programu Kultura : Zaproszenie do składania wniosków Specyfikacje Przewodnik dla wnioskodawców (Applicants Guide) Formularz aplikacyjny Formularz budżetowy Lista załączników

18 Etapy selekcji wniosków:
ETAP I: Ocena formalna – dokonują jej pracownicy Agencji sprawdzając m.in. czy: organizacja starająca się o grant jest do tego uprawniona, przedstawiony projekt kwalifikuje się do Programu, dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki ETAP II: Ocena merytoryczna – dokonują jej niezależni eksperci pochodzący ze wszystkich państw biorących udział w Programie. Na podstawie formularza ewaluacyjnego projektu, poszczególnym projektom zostają przyznane punkty. Powstała w ten sposób lista rankingowa pozwala na wyłonienie tych wnioskodawców, z którymi podpisywane są porozumienia o przyznaniu grantu Wyniki – następuje pisemna komunikacja z wnioskodawcami. Czas, który upływa od momentu wysłania wniosku do momentu podpisania umowy wynosi ok. 5-6 miesięcy. (Wnioskodawcy, których wniosek nie zostanie wybrany, otrzymają pisemną decyzję KE wraz z jej uzasadnieniem)

19 Dodatkowe informacje na stronach:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Punkt Kontaktowy ds. Kultury

20 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Program Kultura 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google