Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnictwo Zawodowe II

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnictwo Zawodowe II"— Zapis prezentacji:

1 Poradnictwo Zawodowe II
mgr Barnaba Danieluk Zakład Psychologii Społecznej UMCS

2 Postawy rodzicielskie wg. A. Roe
1 wymiar: chłód – ciepło 2 wymiar: rzeczy – osoby Emocjonalna koncentracja na dziecku (ochranianie W vs. wymagania C) Unikanie (zaniedbanie vs. odrzucenie) Akceptacja (przypadkowa Rz vs. kochająca Os)

3 8 grup zawodów wg. Roe I – Usługi (innym ludziom)
II – Biznes (kontakty gospodarcze, przekonywanie innych) III – Organizacja (formalizacja relacji międzyludzkich) IV – Technologia (orientacja na rzeczy, relacje interpersonalne są drugorzędne) V – Natura (na wolnym powietrzu, bardziej istotna znajomość technologii) VI – Nauka (teoria i zastosowania, różny stopień relacji interpersonalnych) VII – Kultura (zachowanie dziedzictwa kulturowego, edukacja, jurysdykcja, polityka) VIII – Sztuka i rozrywka (aktywna twórczość artystyczna, niezbędne specyficzne umiejętności i talenty)

4 Wpływ na wybory zawodowe
Usługi (ochranianie, czasem odrzucenie) Nauki przyrodnicze (odrzucenie i chłód emocjonalny) Technologia (akceptacja przypadkowa) Kultura (koncentracja – wymaganie) Sztuka i rozrywka (koncentracja – ochranianie) Natura (akceptacja przypadkowa, czasem unikanie – zaniedbanie) Nauka (unikanie)

5 Uzasadnienie potrzeby tworzenia stanowiska szkolnego doradcy zawodowego:
Potrzeba profesjonalnej pomocy zwiększającej trafność podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych Oddziaływanie na uczniów metodami aktywnymi (warsztaty, zajęcia aktywizujące) Pomoc uczniom w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku pracy Obniżenie kosztów kształcenia poprzez zwiększenie trafności wyborów na kolejnych szczeblach edukacji Dostosowanie polskich rozwiązań do standardów UE

6 Cele działania szkolnego doradcy zawodowego:
Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia Opracowanie indywidualnego planu kariery (zawodowej i edukacyjnej) Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy, mobilność Przygotowanie ucznia do roli pracownika Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci

7 Zadania szkolnego doradcy zawodowego:
Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych Wskazywanie zainteresowanym źródeł rzetelnej informacji na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych, instytucji, programów edukacyjnych Udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących przygotowujących do świadomego wyboru kariery

8 Zadania szkolnego doradcy zawodowego c.d. :
Kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach, lekarzy itp. Organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych Współpraca z Radą Pedagogiczną szkoły (ciągłość wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, realizacja zadań doradczych zawartych w programie szkoły) Systematyczne podnoszenie kwalifikacji własnych Wzbogacanie warsztatu o nowoczesne środki przekazu informacji Współpraca z instytucjami wspierającymi: kuratoria, centra informacji i planowania kariery zawodowej

9 Praca z uczniami na poziomie GIMNAZJUM
Klasa I: poznawanie siebie Klasa II: poznawanie zawodów, podejmowanie wstępnych decyzji, indywidualna praca z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły i zawodu Klasa III: informacja edukacyjna i zawodowa; konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów - decyzje

10 Praca z uczniami na poziomie SZKOŁY ZAWODOWEJ
Klasa I: pomoc w nabywaniu kwalifikacji zawodowych: wybór odpowiedniej specjalności, opanowywanie umiejętności pracowniczych, staże zawodowe, certyfikaty i tytuły zawodowe Klasa II: poruszanie się po rynku pracy – poszukiwanie i utrzymywanie pracy, radzenie sobie w sytuacjach trudnych: pierwsza praca, bezrobocie, mobilność zawodowa, ograniczenia zdrowotne

11 Praca z uczniami na poziomie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Klasa I: wpływ rynku pracy na planowanie kariery, uwzględniający zapotrzebowanie na pracowników w różnych branżach w ostatnich latach, cechy dobrego pracownika Klasa II: decyzje edukacyjne i zawodowe: szkolna baza informacyjna, samoocena, proces podejmowa-nia decyzji, krótko i długofalowe efekty decyzji Klasa III: przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminy, poszuki- wanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu itp.

12 Praca z uczniami na poziomie LICEUM PROFILOWANEGO
Klasa I: przedstawienie grup zawodów i specjalności bazujących na kształceniu profilowanym; poznawanie siebie – preferencje i zainteresowania; analiza potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia Klasa II: poznawanie zawodów z obszaru kształcenia profilowanego (ścieżki edukacyjne); rozwijanie świado-mości mobilności i pobudzanie do poszukiwania alternatywnych rozwiązań Klasa III: przygotowanie do roli pracownika; podejmowanie decyzji zawodowych i edukacyjnych

13 Praca z uczniami na poziomie TECHNIKUM
Klasa I: rozpoznanie lokalnego rynku pracy w aspekcie realizowanego kształcenia, możliwości nabywania kwalifikacji zawodowych w trakcie nauki w szkolne, zgodność predyspozycji z realizowanym kształceniem Klasa II: praca indywidualna z uczniami: reorientacja przy błędnym wyborze, przezwyciężanie problemów szkolnych, możliwości podnoszenia kwalifikacji w systemie pozaoświatowym Klasa III: świadomość mobilności zawodowej i pobudzanie do poszukiwania alternatywnych rozwiązań; cechy dobrego pracownika Klasa IV: umiejętność świadomego wyboru i poszukiwania pracy; planowanie dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego (szkoły wyższe, policealne i systemie kształcenia ustawicznego)


Pobierz ppt "Poradnictwo Zawodowe II"

Podobne prezentacje


Reklamy Google