Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadzór nad pracą doradcy metodycznego Wyniki pracy zespołu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadzór nad pracą doradcy metodycznego Wyniki pracy zespołu."— Zapis prezentacji:

1 Nadzór nad pracą doradcy metodycznego Wyniki pracy zespołu

2 PO CO? PO CO? KTO? KIEDY? GDZIE? CO? JAK?

3 PO CO? Celem pracy zespołu było opracowanie propozycji/przykładów rozwiązań dotyczących doboru, wspierania nauczycieli pełniących funkcję doradców metodycznych i nadzoru pedagogicznego nad ich pracą.

4 PO CO? aby udzielić wsparcia: osobom i instytucjom odpowiedzialnym za doradztwo (JST, PDN, dyrektorom szkół), doradcom metodycznym.

5 KTO? W skład zespołu weszli przedstawiciele centralnych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych placówek doskonalenia nauczycieli. Placówki te różniły się: –sposobem organizacji pracy doradców, –zasięgiem działania, –liczbą nadzorowanych doradców.

6 KTO? Beata Kossakowska - Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie Elżbieta Tołwińska-Królikowska Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie Elżbieta Lewandowska - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

7 KTO? Stefania Misiarek - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Marzanna Tyburska - Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu Maria Pabiańczyk - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Teresa Dąbrowska - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

8 KTO? Elżbieta Czerwonka - Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach Zdzisław Nowakowski - Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Alicja Skubacz - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Alina Stęperska - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

9 CO? Doradca metodyczny – sylwetka, zadania, nadzór I.Powierzenie zadańPowierzenie zadań II.Zadania doradcy metodycznegoZadania doradcy metodycznego III.Nadzór pedagogiczny nad pracą doradcy metodycznegoNadzór pedagogiczny nad pracą doradcy metodycznego Suplement

10 Powierzenie zadań 1.Sylwetka kandydata na doradcę metodycznego.Sylwetka 2.Poszukiwanie kandydatów na doradców i procedury wyboru doradców.wyboru 3.Propozycja wykazu dokumentów, które składa kandydat na doradcę. 4.Formy wsparcia doradcy metodycznego na początku jego działania oferowane przez PDNwsparcia

11 Wymagania Wymagania stawiane kandydatom na doradców metodycznych osobiste społeczne W zakresie projektowania i organizacji W zakresie dydaktyki przedmiotowej W zakresie dydaktyki przedmiotowejinstytucjonalne Metodyczne z zakresu pracy z dorosłymi

12 Wymagania Dysponuje szeroką wiedzą z zakresu przedmiotu, którym się zajmuje Aktualizuje posiadaną wiedzę i doskonali umiejętności Planuje i realizuje działania dydaktyczne uwzględniając potrzeby uczniów i szkoły Jest nowatorski i wykorzystuje technologie informacyjne w nauczaniu Dokonuje analizy własnych działań dydaktycznych i wykorzystuje ich wyniki Dzieli się wynikami własnej pracy dydaktycznej z nauczycielami W zakresie dydaktyki przedmiotowej

13 Wybór konkurs na doradcę, wybór w drodze konsultacji, wybór doradcy metodycznego przez nauczycieli.

14 Wsparcie kurs dla nowo powołanych doradców metodycznych,kurs stopniowe wdrażanie do realizacji zadań doradcy, wsparcie ze strony nauczyciela konsultanta lub bardziej doświadczonego doradcy, organizacja regularnych spotkań szkoleniowych w grupie doradców, umożliwienie udziału doradcy w szkoleniach dla nauczycieli, kierowanie na kurs edukatorski organizowany przez macierzystą lub inną placówkę doskonalenia.

15 działania zespołu ds. doradców metodycznych Moduły problemowe składające się na program kursu dla nowo powołanych doradców metodycznych Ramowy program kursu adaptacyjnego dla nowo powołanych doradców metodycznych Cel kursu: Przysposobienie nauczyciela do wykonywania zadań doradcy metodycznego Moduły Moduł wstępny (8 h) Umiejętności psychologiczne doradcy (20 h) Specyfika uczenia się dorosłych (12 h) Prawo oświatowe w pracy doradcy (10 h) Organizacja pracy doradcy (10 h) Metodyka pracy doradcy (28 h) Praca badawcza doradcy (20 h + praktyki 12 h) Etyka zawodowa doradcy (5 h) Rozwój własny doradcy i przygot. do praktyk (7 h) Razem 170 godz.

16 Zadania 1.Zadania doradcy metodycznego.Zadania 2.Sylwetka doradcy metodycznego.Sylwetka 3.Dokumentowanie pracy doradcy.Dokumentowanie

17 Zadania Diagnozowanie potrzeb środowiska i planowanie własnej pracy. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. Inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań innowacyjnych. Doskonalenie warsztatu własnego pracy. Współpraca z instytucjami oświatowymi. Współpraca z placówką doskonalenia nauczycieli, która sprawuje nadzór pedagogiczny nad jego pracą. Wspieranie nauczycieli w tworzeniu i doborze programów.

18 1.Diagnozowanie potrzeb środowiska i planowanie własnej pracy rozpoznaje potrzeby środowiska nauczycielskiego w zakresie doradztwa i doskonalenia w obszarze swojego przedmiotu, planuje pracę w oparciu o wyniki diagnozy,

19 2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem prezentuje własne rozwiązania metodyczne, prowadzi konsultacje indywidualne i zbiorowe dla nauczycieli przedmiotu, prowadzi zajęcia otwarte, prowadzi przedmiotowe warsztaty metodyczne, w swojej pracowni metodycznej prezentuje możliwości wykorzystania środków dydaktycznych i metod pracy, gromadzi i przekazuje informację pedagogiczną, również za pomocą technologii informacyjnych. opiniuje działalność pedagogiczną nauczycieli.

20 3. Pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela otacza szczególną opieką merytoryczną początkujących nauczycieli prowadzi konsultacje indywidualne i zbiorowe dla nauczycieli przedmiotu, organizuje, prowadzi i wspólnie z nauczycielami omawia zajęcia otwarte, organizuje współpracę oraz wymianę doświadczeń między nauczycielami, obserwuje zajęcia nauczycieli oraz udziela indywidualnej konsultacji, bierze udział w tworzeniu materiałów metodycznych w zakresie swojego przedmiotu.

21 4. Inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań innowacyjnych wspiera nauczycieli w tworzeniu nowatorskich rozwiązań, wspiera nauczycieli w monitorowaniu wdrażania i badaniu efektów innowacji, upowszechnia nowatorskie rozwiązania, własne i nauczycieli.

22 5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy ustawicznie podnosi własne kwalifikacje i kompetencje zawodowe, organizuje i prowadzi pracownię metodyczną, tworzy, gromadzi materiały metodyczne w zakresie swojego przedmiotu.

23 6. Współpraca z instytucjami oświatowymi (Kuratorium Oświaty, biblioteką pedagogiczną, OKE oraz innymi instytucjami wspierającymi go w realizacji zadań doradcy) pozyskuje informacje ważne dla nauczycieli przedmiotu i je upowszechnia, włącza się w przedsięwzięcia prowadzone przez te instytucje dla nauczycieli przedmiotu.

24 7. Współpraca z placówką doskonalenia, która sprawuje nadzór pedagogiczny nad jego pracą uczestniczy w pracach zespołu doradców metodycznych, bierze udział w realizacji organizowanych przez placówkę formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, prowadzi dokumentację pracy, zgodnie z przyjętymi zasadami, wypełnia inne obowiązki zlecone przez dyrektora placówki zgodnie ze swoimi kompetencjami i potrzebami szkół oraz placówki.

25 8. Wspieranie nauczycieli w tworzeniu i doborze programów organizuje prezentacje nowości różnych wydawnictw edukacyjnych, opiniuje programy nauczycielskie, przygotowuje nauczycieli do analizy programów nauczania i materiałów dydaktycznych.

26 Dokumentowanie 1.Dokumentacja planowania pracy doradcy. 2.Dokumentacja bieżąca. 3.Dokumentacja sprawozdawcza.

27 Wymagania Wymagania stawiane doradcom metodycznym osobiste społeczne W zakresie projektowania i organizacji W zakresie dydaktyki przedmiotowej instytucjonalne Metodyczne z zakresu pracy z dorosłymi Metodyczne z zakresu pracy z dorosłymi

28 Wymagania Korzysta z różnych źródeł informacji oraz TIK Określa i uzasadnia cele swoich działań edukacyjnych Rozpoznaje potrzeby edukacyjne nauczycieli Definiuje treści i formy doskonalenia adekwatne do celów W sposób kompetentny stosuje różnorodne metody i formy pracy Wybiera adekwatne do celów środki dydaktyczne i właściwie je stosuje Metodyczne z zakresu pracy z dorosłymi

29 Standardy pracy OBSZARY I Organizacja własnego warsztatu pracy II Wspieranie rozwoju nauczyciela III Funkcjonowanie w placówce doskonalenia

30 Nadzór 1.Pełnienie nadzoru pedagogicznego nad pracą doradcy przez dyrektora PDN.nadzoru –Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego. –Dokumentacja prowadzona w ramach nadzoru pedagogicznego nad pracą doradcy metodycznego. –Gromadzenie informacji i działania podejmowane przez dyrektora PDN w ramach sprawowania nadzoru nad pracą doradcy metodycznego. 2.Standardy pracy doradcy metodycznegoStandardy 3.Opiniowanie i ocena pracy doradcy metodycznegoocena

31 Wspieranie rozwoju nauczyciela Standard 1. Tworzy warunki do doskonalenia umiejętności merytorycznych, metodycznych i organizacyjnych nauczycieli.Standard 1 Standard 2. Wspomaga nauczycieli w doborze, adaptacji i tworzeniu programów edukacyjnych dostosowanych do możliwości uczniów i specyfiki szkoły/placówki. Standard 3. Inspiruje nauczycieli do podejmowania działań nowatorskich wpływających na jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej. Standard 4. Wspomaga nauczycieli oraz szkoły/placówki w badaniu skuteczności procesu dydaktyczno- wychowawczego w celu jego doskonalenia.

32 Wskaźniki: prezentuje własne rozwiązania metodyczne, udostępnia swój warsztat pracy, prowadzi zajęcia otwarte i omawia je wspólnie z nauczycielami, organizuje współpracę i wymianę doświadczeń między nauczycielami, motywuje nauczycieli do zdobywania kolejnych stopni awansu, organizuje zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli i omawia je wspólnie z nimi, obserwuje i opiniuje zajęcia prowadzone przez nauczycieli.

33 Nadzór Sposoby mierzenia jakości pracy doradcy Działania dyrektora Źródła kontrolowanie realizacji zadań sprawdza zgodność planu pracy doradcy metodycznego z wymaganiami, potrzebami, priorytetami w zakresie doskonalenia nauczycieli plan pracy placówki doskonalenia, dokumentacja planowania pracy doradcy metodycznego, wyniki badania potrzeb nauczycieli z terenu działania, doradcy sprawdza zgodność działań doradcy z jego planem pracy i bieżącymi potrzebami dokumentacja planowania pracy doradcy metodycznego, dokumentacja bieżąca doradcy, doradca metodyczny diagnozowanie i ocenianie stopnia spełniania wymagań (standardy pracy doradcy) analizuje skuteczność działań doradcy i wartościuje jakość jego pracy podziękowania itp., samoocena doradcy, arkusz hospitacji, dokumentacja planowania, bieżąca oraz sprawozdawcza doradcy, własne opracowania doradcy, standardy i wskaźniki pracy doradcy, nauczyciele, dyrektorzy, doradca metodyczny

34 Karta oceny pracy Standard 1 Systematycznie aktualizuje i poszerza swoją wiedzę oraz doskonali umiejętności niezbędne w realizacji zadań doradcy. Wskaźnik Kryteria oceny Liczba pkt. możliwych do uzyskania uzyskanych Bierze udział w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia i dokształcania zawodowego Z własnej inicjatywy systematycznie uczestniczy w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia i dokształcania zawodowego 3 Potrzebuje motywacji do udziału w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia i dokształcania zawodowego; 2 Uczestniczy sporadycznie w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia i dokształcania zawodowego 1

35 JAK? praca indywidualna i w zespołach, wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych placówek doskonalenia nauczycieli z kraju – dyskusje, prezentacje, analiza wybranej dokumentacji obowiązującej w tych palcówkach, wspólne opracowanie przykładowych rozwiązań modelowych.

36 GDZIE? Ośrodek Szkoleniowy CODN w Sulejówku

37 Członkowie Zespołu w Sulejówku

38

39

40 KIEDY? START META Czerwiec 2005 - koncepcja sierpień 2005 – powierzenie zadań styczeń 2005 - nadzór luty 2006 - standardy listopad 2005 - zadania kwiecień 2006 – ocena pracy październik 2005 - sylwetka


Pobierz ppt "Nadzór nad pracą doradcy metodycznego Wyniki pracy zespołu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google