Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek Jean - Paul Sartre.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek Jean - Paul Sartre."— Zapis prezentacji:

1 Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek Jean - Paul Sartre

2 Schronisko W chwili obecnej posiadamy dwie placówki o standardzie schroniska, świadczące pomoc na rzecz bezdomnych kobiet i dzieci. Nasze Placówki mogą udzielić schronienia 90 kobietom wraz z dziećmi. W ramach miejsc interwencyjnych zapewniamy również osobom znajdującym się w kryzysie nocleg oraz wyżywienie.

3 Osoby którym pomagamy Nasze działania skierowane są do 4 grup beneficjentów: - samotnych matek - podejmowane przez nas działania opierają się w głównej mierze na wspieraniu, edukacji oraz pedagogizacji rodziny. Praca z naszymi mieszkankami odbywa się szczególnie w zakresie podwyższenia kompetencji opiekuńczo – rodzicielskich; - dzieci - zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone są w celu stymulowania rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, przeciwdziałania skutkom dziedziczenia ubóstwa, wskazania alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz wyrównania szans społecznych; - osób z zaburzeniami psychicznymi oraz chorobami somatycznymi – w celu readaptacji psychospołecznej prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem biblioterapii, treningu umiejętności społecznych, warsztatów dot. zasad zachowania higieny osobistej oraz dbania o estetykę pomieszczeń mieszkalnych i wygląd zewnętrzny. - osób uzależnionych od alkoholu - praca z tą grupą beneficjentów polega w główniej mierze na motywowaniu mieszkanek do podjęcia terapii, kontynuowania leczenia, a także zachowania abstynencji.

4 Klub Integracji Społecznej SOS Jednym z głównych podejmowanych przez Nas działań jest Klub Integracji Społecznej którego realizację rozpoczęliśmy w 2005r. Z wieloletnich doświadczeń wynika iż jest on ważnym elementem w pracy z osobami bezdomnymi podczas którego występuje stała motywacja podopiecznych do podejmowania kolejnych kroków na drodze do wyjścia z bezdomności. Dotychczasowe doświadczenia w pracy osobami, które od wielu lat pozostają bez dachu nad głową wskazują, że jednym z najważniejszych czynników wychodzenia z bezdomności jest szybkie podjęcie pracy zawodowej w celu pozyskania środków finansowych niezbędnych do utrzymania siebie i dzieci.

5 Działania w ramach KIS SOS 1.Nabór uczestników projektu. 2.Diagnoza psychologiczna i socjalno-bytowa klienta. 3.Konsultacje indywidualne z psychologiem, pracownikiem socjalnym,, terapeutą uzależnień oraz prawnikiem i doradcą zawodowym. 4.Zawarcie trójstronnych kontraktów socjalnych. 5.Zajęcia warsztatowe z uczestnikami projektu.

6 Nabór uczestników Nabór beneficjentów projektu jest pierwszym etapem jego realizacji. Dokonywany jest on na podstawie ustaleń między mieszkankami Naszego Schroniska, kierownikiem projektu, psychologiem oraz pracownikiem socjalnym. Kobiety biorące udział w projekcie podczas naboru zobowiązują się do uczestnictwa w proponowanych im zajęciach, konsultacjach indywidualnych z zatrudnionymi specjalistami oraz systematycznej współpracy.

7 Diagnoza psychologiczna i socjalno - bytowa Drugim etapem realizacji projektu jest dokonanie diagnoz. Psycholog oraz pracownik socjalny na podstawie przeprowadzonych rozmów indywidualnych, analizy dokumentów oraz obserwacji sporządzają diagnozy, które pozwalają określić przyczyny bezdomności, posiadane zasoby i deficyty a także określić plan pracy z beneficjentkami.

8 Diagnoza psychologiczna Głównym celem diagnozy psychologicznej jest określenie posiadanych przez beneficjentki projektu zasobów oraz deficytów. Na jej podstawie specjaliści pracujący z mieszkankami mają możliwość podjęcia odpowiednich działań wykorzystując ich mocne strony i minimalizując słabe. Diagnoza psychologiczna pełni ważną rolę podczas tworzenia planu pracy z beneficjentkami projektu a także sporządzania kontraktów socjalnych.

9 Diagnoza socjalno - bytowa Elementy diagnozy: - podstawowe dane dot. beneficjentki; - opis zakresu i formy udzielanej pomocy; - analiza sytuacji rodzinnej; - opis sytuacji materialnej; - opis sytuacji mieszkaniowej; - opis sytuacji zdrowotnej; - opis sytuacji zawodowej; - analiza przyczyny bezdomności;

10 Kontrakty trójstronne Zawierane są one między: - klientkami - pracownikiem socjalnym Referatu ds. Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku; - pracownikiem socjalnym Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Dzieci Głównym celem kontraktów jest przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej kobiet poprzez readaptację społeczno-zawodową.

11 Podczas sporządzania trójstronnych kontraktów socjalnych skupiono się na 3 sferach oddziaływań: - opiekuńczo - rodzicielskiej - społeczno- zawodowej - zdrowotnej W celu realizacji wyżej wymienionych sfer posługujemy się technikami motywacyjnymi, edukacyjnymi i wspierającymi proces przezwyciężenia sytuacji kryzysowej osób wykluczonych społecznie.

12 Zajęcia warsztatowe Projekt Klub Integracji Społecznej SOS zakładał organizację trzech rodzajów zajęć warsztatowych: - Warsztaty Zawodowe – podczas zajęć beneficjentki projektu zapoznały się m.in. z ofertami pracy, prawem pracy, zasadami sporządzania CV oraz listów motywacyjnych itp.; - Samopomocowa Grupa Wsparcia - w zajęciach wykorzystane zostały elementy terapii grupowej, gdzie poprzez wymianę doświadczeń osoby znajdujące się w podobnej sytuacji miały możliwość dzielenia się własnymi przeżyciami oraz wzajemnego wspierania się; - Trening Konstruktywnych Zachowań – głównym celem zajęć było wyposażenie uczestniczek w podstawowe wiadomości dotyczące mechanizmu uzależnień, asertywnego postępowania i rozwiązywania konfliktów;

13 Rezultaty KIS SOS Rezultaty miękkie: - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup ryzyka -pomoc osobom w odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie -zwiększeniu zdolności komunikacyjnych oraz poprawa relacji interpersonalnych - przeciwdziałanie negatywnym skutkom bezrobocia oraz zwiększeniu motywacji do poszukiwania pracy - ograniczenie niepożądanych zjawisk społecznych typu alkoholizm, przemoc

14 Rezultaty KIS SOS Rezultaty twarde: - 10 Trójstronnych Kontraktów Socjalnych; - 51 Kwestionariuszy Osobowych; - 24 Diagnoz psychologicznych; - 16 Kwestionariuszy Indywidualny Program Zmian i Strategii Pracy z Klientem; - 16 Arkuszy Zajęć i Oceny Prowadzącego. W czasie realizacji projektu przeprowadzono 295 indywidualnych konsultacji: - 131 karty konsultacji psychologicznych; - 44 spotkania z terapeutą uzależnień; - 120 konsultacje z pracownikiem socjalnym; - przeprowadzono 18 godzin zajęć warsztatów zawodowych; - odbyło się 18 godzin zajęć treningu umiejętności społecznych;

15 Nasze narzędzia w pracy W pracy z naszymi mieszkankami oraz ich dziećmi wykorzystujemy wiele narzędzi i technik: - wywiady oraz ankiety - arkusze obserwacyjne - testy psychologiczne (KKS, INTE, CISS, WKP) Ponadto podczas trwania długoletniej pracy stworzyliśmy własne narzędzia pracy takie jak: - Kwestionariusz Indywidualnego Programu Rehabilitacji Psychospołecznej - Indywidualny Program Zmian i Strategia Pracy z Klientem - Karta Konsultacji (psychologicznych, prawnych, terapeutycznych) - Kwestionariusz Osobowy - Kwestionariusz Szkolny

16 Nasze działania w 2009r. W 2009r. Nasze Stowarzyszenie zrealizowało 6 projektów które miały na celu i.in. aktywizację społeczną i zawodową naszych mieszkanek, poprawę warunków bytowych oraz readaptację społeczną. 1. Nasz powrót do społeczności – bez pominięcia z prawem do godnego życia – współfinansowany przez Pomorski Urząd Wojewódzki 2. Jesteśmy Niepowtarzalni – współfinansowany przez Urząd Miasta w Gdańsku 3. Słoneczne Wakacje – współfinansowany przez Urząd Miasta Gdańsk w Gdańsku 4. Nasz powrót do społeczności – współfinansowany przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku 5.Nasz powrót do społeczności - współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 6.Klub Integracji Społecznej SOS Edycja II

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek Jean - Paul Sartre."

Podobne prezentacje


Reklamy Google