Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Europejski wymiar nauczania Elżbieta Lęcznarowicz Małopolski Kurator Oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Europejski wymiar nauczania Elżbieta Lęcznarowicz Małopolski Kurator Oświaty."— Zapis prezentacji:

1 1 Europejski wymiar nauczania Elżbieta Lęcznarowicz Małopolski Kurator Oświaty

2 2 Unia przyczynia się do rozwoju edukacji o wysokiej jakości, poprzez zachęcanie do współpracy między Państwami Członkowskimi oraz jeżeli to niezbędne poprzez wspieranie i uzupełnianie ich działań. Unia w pełni szanuje odpowiedzialność Państw członkowskich za treść nauczania i organizacje systemów edukacyjnych, jak również ich różnorodność kulturowa i językową. rozdział 5 sekcja6 Traktatu Ustanawjającego Konstytucję dla Europy

3 3 Działania konieczne do podejmowania edukacji na obszarze Unii Rozwoju wymiaru europejskiego w edukacji Sprzyjania mobilności studentów i nauczycieli Promowania współpracy miedzy placówkami edukacyjnymi Rozwoju wymiany informacji i doświadczeń Sprzyjania rozwojowi wymiany mlodzieży i instruktorów społeczno - edukacyjnych Popieranie rozwoju kształcenia na odległość Artykuł 283 Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy

4 4 Począwszy od lat 70. Unia Europejska, Rada Europy, jak i niektóre państwa europejskie zintensyfikowały działania na rzecz wprowadzenia treści proeuropejskich do szkolnych programów nauczania. W Polsce dopiero po 1989 r. zaistniały warunki do tego typu działań, w oficjalnych polskich dokumentach oświatowych pojawiło się pojęcie edukacja europejska. Od momentu wprowadzenia reformy edukacyjnej w 1999 r. edukacja europejska stała się powszechnym elementem programów nauczania.

5 5 Integracja europejska przebiega na wielu płaszczyznach, wśród których jedną z najważniejszych jest edukacja Integracja europejska przebiega na wielu płaszczyznach, wśród których jedną z najważniejszych jest edukacja. Jej celem jest: 1. Otaczanie szacunkiem wszystkich Europejczyków. 2. Wypracowanie wspólnego kanonu ogólnego europejskiego wykształcenia, dzi ę ki któremu Europa będzie faktem kulturowym i świadomościowym. 3. Uzgodnienie tre ś ci programów i kryteriów oceny wyników tak, aby umożliwić Europejczykom swobodne funkcjonowanie w skali europejskiej, zmianę miejsca kształcenia oraz pracy.

6 6 Cele barcelońskie (2002) Osiągnąć w Europie najwyższy poziom edukacji, aby mogła stanowić wzór dla całego świata, Zapewnić kompatybilność systemów edukacyjnych, umożliwiającą swobodny wybór miejsc kształcenia i pracy, Uznawać w UE kwalifikacje zawodowe, wiedzę i umiejętności zdobyte w innych krajach, Zapewnić Europejczykom kształcenie ustawiczne, Otworzyć Europę na cały świat 2010 r.

7 7 UKŁAD BARCELOŃSKI Poprawa jakości i efektywności systemów edukacji w UE, Ułatwienie powszechnego dostępu do systemów edukacji, Otwarcie systemów edukacji na środowisko i świat. UE dąży aby systemy edukacyjne państw członkowskich były lepiej dostępne, szerzej otwarte i bardziej efektywne.

8 8 WSPÓLNE EUROPEJSKIE CELE EDUKACYJNE – STRATEGIA LIZBOŃSKA UE EDUKACJA LEPSZEJ JAKOŚCI EDUKACJA LEPIEJ DOSTĘPNA EDUKACJA BARDZIEJ OTWARTA

9 9 Priorytety w polityce oświatowej UE równość szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z różnych środowisk, różnych narodowości, języków, wyznań, uczniów niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo podnoszenie jakości kształcenia, poszukiwanie wzorów osobowych, solidarność, tolerancja, prawa człowieka, poczucie tożsamości europejskiej (europejski wymiar edukacji), nowy model nauczyciela, zmiana jego funkcji, zadań oraz cech osobowościowych

10 10 Europejski model edukacji zakłada, że edukacja trwa przez całe życie od dzieciństwa po kres życia, a wszystkie rodzaje wiedzy przenikają się i wzajemnie się wzbogacają. Edukacja wiąże się też z ideą społeczeństwa wychowującego. Edukacja przez całe życie opiera się na czterech fundamentalnych zasadach.

11 11 Uczyć się, aby wiedzieć czyli zdobywać wiedzę z zakresu kultury ogólnej, by rozumieć otaczający świat i czerpać z niego radość. Uczyć się, aby działać czyli zdobywać kompetencje do wykonania przyszłej pracy, na które składają się m.in. kwalifikacje zawodowe, postawy społeczne, umiejętność pracy w zespole, zdolność podejmowania ryzyka. Uczyć się, aby żyć wspólnie największe wyzwanie współczesnej edukacji uczyć się, by zdobywać umiejętności angażowania się we wszystkie wspólne działania, rozumienia drugiego człowieka i dostrzegania współzależności. Uczyć się, aby być czyli zdobywać umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdobywać zdolność do niezależnych sądów i umiejętność decydowanie o słuszności podejmowanych działań poprzez kształtowanie wyobraźni i kreatywności.

12 12 aspekty edukacji europejskiej M. Shennan (Council of Europe, Strasburg 1991 ) Nauczanie o Europie Nauczanie w Europie Nauczanie dla Europy kształtowanie podstawowych umiejętności potrzebnych młodym Europejczykom dostarczanie podstawowej wiedzy na temat Europy z uwzględnieniem polityki globalnej i lokalnej przygotowanie młodych ludzi do ciągłych kontaktów i pracy z innymi Europejczykami

13 13 Z metodycznego punktu widzenia w edukacji europejskiej powinny być obecne cztery równorzędne elementy: uczenie o Europie - tzn. nauka historii kontynentu, rozwoju idei europejskich, eksponowanie kultury ogólnoeuropejskiej będącej fundamentem rozwoju kultur narodowych, ukazanie roli chrześcijaństwa uczenie o integracji europejskiej - tzn. ukazanie procesów integracyjnych w perspektywie historycznej, informacja o instytucjach europejskich, przedstawienie funkcjonowania Unii Europejskiej i innych organizacji europejskich;

14 14 "Europejskie myślenie" - ten komponent odnosi się do nauki o fundamentalnych wartościach i zasadach, na których oparta jest Europa, tj. demokracja, tolerancja, prawa człowieka, gospodarka rynkowa; "Europejskie kompetencje" - są niejako narzędziem niezbędnym do funkcjonowania w Europie, wymienić tutaj należy znajomość języków obcych, czy też umiejętność korzystania z technologii informacyjnej

15 15 EUROPEJSKI WYMIAR W NAUCZANIU HISTORIA WOS GEOGRAFIA JĘZYK OBCY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KLUCZOWE PRZEDMIOTY NAUCZANIA, POPRZEZ KTÓRE WDRAŻANY JEST EUROPEJSKI WYMIAR NAUCZANIA

16 16 KLUCZOWE KOMPETENCJE EUROPEJSKIE (dla absolwentów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) Współpraca w zespołach, Posługiwanie się nowymi środkami informacji, Rozwiązywanie problemów, Sięganie do różnych źródeł danych, Słuchanie i korzystanie z poglądów innych ludzi, Mówienie kilkoma językami, Podejmowanie odpowiedzialności, Zauważanie związku pomiędzy wydarzeniami z przeszłości a obecnymi, Radzenie sobie z niepewnością i złożonością świata

17 17 KLUCZOWE KOMPETENCJE EUROPEJSKIE (niezbędne w społeczeństwie wiedzy) Zdolność porozumiewania się w języku ojczystym, Znajomość języków obcych, Umiejętność liczenia, Podstawowe umiejętności w dziedzinie nauk ścisłych i technologii, Posługiwanie się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi, Umiejętność uczenia się, Kompetencje interpersonalne i obywatelskie, Zmysł przedsiębiorczości, Świadomość kulturowa

18 18 cechy ideału wychowania europejskiego wdrażanego w systemach edukacyjnych krajów UE. ( wg C. Banacha) wychowanie do demokracji i obrony praw człowieka, wychowanie w duchu tolerancji budowanie dialogu, otwarcie na innych, wychowanie ekologiczne, przygotowanie do różnorodności kultur, znajomość języków obcych,

19 19 kształtowanie postaw prozdrowotnych, świadomość obywatelska, przygotowanie do życia rodzinnego, wychowanie seksualne, wpływanie na kształtowanie skutków patologii społecznych.

20 20 Zaangażowanie Unii Europejskiej w działania oświatowe datuje się od 1986 r., kiedy to powstał pierwszy program wymiany studenckiej ERASMUS. Od tej pory z inicjatywy władz Unii Europejskiej powstało wiele ciekawych programów edukacyjnych są to tak zwane programy wspólnotowe finansowane z budżetu Unii Europejskiej, których celem jest wzmocnienie współpracy między państwami tworzącymi Unię.

21 21 Wspólna polityka Unii Europejskiej dotycząca programów edukacyjnych ma na celu; Rozwój ucznia Naukę języków obcych Wymianę myśli i doświadczeń Wymianę młodzieży i nauczycieli Uznawanie kwalifikacji zawodowych i kwalifikacji Kształcenie zawodowe Współpraca instytucji oświatowych

22 22 Kraje Unii Europejskiej dążą do ujednolicenia i udokumentowania poziomu wiadomości z zakresu technik informatycznych. W tym celu powstało Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy ECDL ( European Computer Driving Licence), które wydawane jest w postaci certyfikatu poświadczającego umiejętności w zakresie podstaw technologii informatycznej. Zostało ono opracowane przez Unię Europejską i jest uznawane w całej Europie. Celem programu jest:

23 23 podwyższenie jakości pracy szkół i innych instytucji, umożliwienie uczniom i innym osobom uzyskanie certyfikatu potwierdzającego umiejętności użytkowania komputera, wzrost wydajności pracy, podniesienie poziomu umiejętności użytkowania komputerów.

24 24 SOCRATES II - głównym jego celem jest współpraca w dziedzinie edukacji między szkołami i uniwersytetami państw UE. COMENIUS obejmuje współpracę i wymianę młodzieży szkolnej, kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz promowanie nauki języków obcych i wzrostu świadomości interkulturowej ERASMUS promuje współpracę między uczelniami wyższymi wszystkich typów, obejmuje wymianę nauczycieli, studentów oraz wspólne opracowanie programów nauczania GRUNDTVIG jest adresowany do osób (niezależnie od wieku), które podwyższając umiejętności, zwiększają swoją szansę na znalezienia pracy; program polega na współpracy między placówkami edukacji dorosłych i promuje ideę uczenia się przez całe życie

25 25 MINERVA obejmuje osoby korzystające z kształcenia na odległość oraz kształcenia otwartego; jego priorytetem jest zachęcanie do stosowania technologii informatyczno-ko- munikacyjnej w nauczaniu – uczeniu się LINGUA – jego celem jest podniesienie znajomości języków obcych w ramach tzw. kształcenia ustawicznego EURYDICE – jest poświęcony tworzeniu systemu informacyjnego o systemach edukacyjnych NARIC – jego celem jest stworzenie sieci informacyjnej dotyczącej uznawalności wykształcenia i określenia równoważności dokumentów; ARION – obejmuje organizowanie wizyt studyjnych przedstawicieli administracji oświatowej w celu zapoznania się z systemami edukacyjnymi w różnych krajach Unii Europejskiej

26 26 LEONARDO DA VINCI II Program skierowany do instytucji zajmujących się rozwojem kształcenia zawodowego, do szkół zawodowych, uczelni i przedsiębiorstw. Jego priorytetem jest zdobywanie przez uczniów praktycznej wiedzy potrzebnej na rynku pracy. W ramach programu realizowane są: - projekty pilotażowe tworzone dla poprawy jakości kształcenia; wsparcie finansowe mogą uzyskać organizatorzy praktyk lub zajmujący się doradztwem zawodowym· - projekty wymian i staży łączące teorię z praktyką z równoczesnym doskonaleniem znajomości języka obcego; - badania i analizy dotyczące dofinansowania projektów badawczych

27 27 MŁODZIEŻ program poświęcony pozaszkolnej nieformalnej edukacji młodych ludzi w wieku lat. W ramach programu wyróżnia się; Młodzież 2000 – dotyczący wymiany młodzieży w ramach państw wspólnoty w celu zapoznania ich z różnicami kulturowymi i społecznymi; Wolontariat Europejski – obejmujący młodzież, która nieodpłatnie w innym państwie prowadzi działalność np. społeczną, równocześnie poznając ten kraj; Inicjatywa Młodych – polegający na wykorzystaniu doświadczeń młodzieży zdobytych w innym kraju w ramach wolontariatu w podobnych działaniach w swoim kraju lub w innych państwach europejskich

28 28 W styczniu 2000 r. rozpoczęła się nowa faza wdrażania programów, która przewidziana jest na 7 lat i zakończy się w grudniu 2006 r. Polska w 1998 r. przystąpiła do programów: SOCRATES, LEONARDO DA VINCI i MŁODZIEŻ DLA EUROPY, a obecnie uczestniczy w programach:

29 29 Fundusze strukturalne wspomagające edukację I.E.F.S. (kształcenie ustawiczne doskonalenie kadr) 1. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (społeczeństw opartych na wiedzy, promocja kształcenia przez całe życie jakość edukacji). II. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, rozwój umiejętności potrzebnych na rynku pracy, wyrównywanie szans, lokalna struktura edukacyjna). III. Sektorowy Program Operacyjny Wzrostu Konkurencyjności Przedsiebiorstw.

30 30 PROCES EDUKACJI EUROPEJSKIEJ W POLSKIM SYSTEMIE OŚWIATY

31 31 Wychowanie w duchu współpracy, szacunku dla innych i poczucia własnej wartości, Nauka przez zabawę z elementami wiedzy o innych Wychowanie w duchu tolerancji, budowaniu tożsamości narodowej, podstawowa wiedza o Europie, nauka języków obcych, szkolne kluby europejskie, szkolne projekty europ. Ścieżka Edukacja europejska, nauka języków obcych, międzynarodowa wymiana młodzieży, projekty europejskie, szkolne kluby europejskie P SP G

32 32 Ścieżka Edukacja europejska pogłębiająca wiedzę o Europie, zaawansowana nauka języków obcych, współpraca międzynarodowa młodzieży, szkolne kluby europejskie, projekty europejskie i kampanie proeuropejskie Ścieżka Edukacja europejska przygotowująca do funkcjono- wania na europejskim rynku pracy, projekty i praktyki o charakterze europejskim UCZELNIE WYŻSZE (w Polsce i UE) RYNEK PRACY (polski i europejski) LO LP T ZSZ

33 33 Socrates-Comenius

34 34 Wyjazdy za granicę nauczycieli i uczniów – rok 2004 Uczniowie Nauczyciele 877 Nauczyciele 931 Uczniowie PRZYJAZDY CUDZOZIEMCÓW

35 35

36 36 WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA NA POZIOMIE KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE Obwód Lwowski (Ukraina) Wiedeń (Austria)

37 37 Nadrenia Palatynat (Niemcy) Prowincja Liege (Belgia)

38 38 Dijon (Francja) Włączenie się w projekt edukacyjny realizowany przez Akademię Pedagogiczną w Krakowie wspólnie z 13 partnerami z 11 krajów w ramach programu INTERREG

39 39 Komputery w małopolskich szkołach

40 40 Wspólne wyzwania edukacyjne dla UE Rozwój społeczeństwa wiedzy Rozwój społeczeństwa informacyjnego Nowy bilans umiejętności podstawowych Konieczność uczenia się przez całe życie Nowa rola nauczycieli Zwiększenie związków edukacji z gospodarką Promowanie przedsiębiorczości Promowanie nauk ścisłych i technicznych Rozwijanie nauki języków obcych Wdrażanie europejskiego wymiaru nauczania Wzmacnianie postaw demokratycznych i obywatelskich

41 41 Zadania Strategii Województwa Małopolskiego na lata 2000 – 2006 w zakresie edukacji A1. Elastyczny łatwo dostosowujący się do zmian społeczno gospodarczych system edukacji. A2. Budowanie środowiska promującego przedsiębiorczość i aktywność obywateli. A3. Infrastruktura konieczna do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

42 42 Strategia rozwoju woj. małopolskiego na lata Obszar – SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY I AKTYWNOŚCI Lepiej wykształceni, twórczy i przedsiębiorczy mieszkańcy Poprawa jakości i poziomu wykształcenia mieszkańców Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie i promocja talentów

43 43 Przygotowanie prezentacji Mariusz Maziarz Kuratorium Oświaty w Krakowie


Pobierz ppt "1 Europejski wymiar nauczania Elżbieta Lęcznarowicz Małopolski Kurator Oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google