Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Towarzystwo ALTUM Doradztwo Informacja Szkolenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Towarzystwo ALTUM Doradztwo Informacja Szkolenia."— Zapis prezentacji:

1 Towarzystwo ALTUM Doradztwo Informacja Szkolenia

2 Towarzystwo ALTUM Historia ALTUM Towarzystwo ALTUM powstało na fali przemian, jakie objęły nasze społeczeństwo na przełomie lat 80 i 90-tych. Przeobrażenia te nie ominęły także środowiska psychologów, którzy byli założycielami ALTUM, i którzy poprzednio (1991-1994) współpracowali przy tworzeniu i prowadzeniu Ośrodka Pomocy Psychologicznej przy rzeszowskim oddziale Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 5 lutego 1994 r. zostało zarejestrowane stowarzyszenie, które ze względu na zakres działalności przyjęło nazwę Towarzystwo Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży ALTUM i zostało zarejestrowane w sądzie w lutym 1994 r. Zadaniem ALTUM była w owym czasie praca łącząca bezpośrednią pomoc dzieciom i młodzieży ze współpracą różnych instytucji mających wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży. W roku 2001 w związku ze znacznym rozszerzeniem misji organizacji i celów statutowych stowarzyszenie przyjęło nową nazwę – Towarzystwo ALTUM. W latach 1999-2000 ALTUM powołało 3 oddziały regionalne: Rzeszowski, Bieszczadzki oraz Mazowiecki. W 2005 roku powstały kolejne oddziały Towarzystwa ALTUM: Lubelski i Śląski, realizujące tą samą misję i cele.

3 Towarzystwo ALTUM Za najważniejsze kierunki działań ALTUM uznajemy: Stwarzanie warunków społeczno-psychologicznych do optymalnego rozwoju człowieka Inicjowanie i wspieranie w środowiskach lokalnych - działań zapobiegających patologiom społecznym, w tym uzależnieniom. Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu. Kreowanie postaw demokratycznych i samorządności obywatelskiej. Kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec odmienności kulturowej, narodowościowej i światopoglądowej. MISJA ALTUM jest organizacją pozarządową o charakterze niedochodowym działającą na rzecz wspierania rozwoju w różnych dziedzinach życia społecznego.

4 Towarzystwo ALTUM 35-205 Rzeszów ul Warszawska 5/7 36-200 Brzozów ul. Mickiewicza 26 20-071 Lublin ul. Wieniawska 6/22 26-600 Radom ul. Czachowskiego 34 40-063 Katowice ul. Kopernika 24

5 Towarzystwo ALTUM Krajowy System Usług dla małych i średnich Przedsiębiorstw Nr rejestru 09/07/2005/039 Posiada Certyfikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej jako agencja pośrednictwa pracy, agencja poradnictwa zawodowego i agencja doradztwa personalnego Jest członkiem Podkarpackiego Klubu Biznesu Posiada system zarządzania jakości Krajowego Systemu Usług, w ramach którego usługi szkoleniowe, doradcze i informacyjne objęte są procedurami jakości Posiada Certyfikaty Przedsiębiorstwo Fair Play za rok 2003, za rok 2004 i Złoty Certyfikat za rok 2005 nadane przez Krajową Izbę Gospodarczą Nr rejestru 53/1a Posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001-2001 w zakresie świadczenia usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych

6 Towarzystwo ALTUM Przedsiębiorczość = rozwój społeczny i gospodarczy Istotą działań Towarzystwa ALTUM jest wspieranie inicjatyw dotyczących nowych przedsięwzięć gospodarczych poprzez pomoc indywidualnym osobom oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu przy wykorzystaniu lokalnego potencjału Edukacja ekonomiczna Centra Wspierania Przedsiębiorczości Program na rzecz przeciwdziałania bezrobociu Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej Pomoc w aplikowaniu o środki pomocowe Budowanie współpracy instytucji działających na rzecz przedsiębiorczości Tworzenie partnerstw lokalnych Współpraca z samorządami lokalnymi

7 Towarzystwo ALTUM INFORMACJA, ANALIZY, DORADZTWO, SZKOLENIA Towarzystwo ALTUM oferuje specjalistyczne usługi wzmacniające konkurencyjność polskich przedsiębiorstw oraz wspierające lokalny rozwój gospodarczy. Usługi informacyjne dla przedsiębiorstw, samorządów, organizacji pozarządowych z zakresu pozyskiwania środków finansowych Doradztwo i szkolenia specjalistyczne dla przedsiębiorstw Doradztwo i informacja dotycząca kredytów i pożyczek oraz montażu finansowego Analizy ekonomiczne, studia wykonalności, biznesplany Doradztwo z zakresu zarządzania firmą – prawo, marketing, finanse Strategie i plany rozwoju lokalnego

8 Przeciwdziałanie bezrobociu Celem realizowanych w tym zakresie programów jest pomoc osobom wchodzącym na rynek pracy, zagrożonym utratą pracy i bezrobotnym. W realizacji programów kładziemy duży nacisk na aspekty psychologiczne, by minimalizować skutki braku pracy i związane z tym postawy pasywności wynikające z lęku i braku wiedzy. Jednym z istotnych działań Towarzystwa ALTUM jest aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego wokół rozwiązywania najpilniejszych potrzeb danej społeczności, jakimi są inicjatywy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu. Towarzystwo ALTUM

9 Projekty aktualnie realizowane w Towarzystwie ALTUM Projekt w ramach SPO – RZL: Program Doradztwa Zawodowego dla Kobiet w Województwie Podkarpackim Program Doradztwa Zawodowego dla Kobiet z Regionu Radomskiego Program Doskonalenia Sieci Instytucji Rynku Pracy Projekt w ramach SPO – WKP: Lokalny Punkt Konsultacyjny Projekt w ramach SPO – ROL: Odkrywamy Ziemię Brzozowską Projekt w ramach Phare 2003: Centrum Rozwoju Lokalnego ROSzEFS na Podkarpaciu - inicjowanie partnerstw lokalnych oraz wspieranie przedsięwzięć na rzecz rynku pracy

10 Program "Rozwój lokalnego partnerstwa na rzecz rynku pracy oraz wsparcie projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny" jest finansowany ze środków programu Phare 2003 Promocja zatrudniania i rozwoju zasobów ludzkich oraz środków budżetowych. Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Rozwoju Lokalnego ROSzEFS na Podkarpaciu Inicjowanie Partnerstw Lokalnych oraz Wspieranie Przedsięwzięć na Rzecz Rynku Pracy

11 Idea projektu ROSzEFS, to sieć instytucji wspierających projektodawców do aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Ich celem jest: –promowanie wiedzy wśród instytucji regionalnych o możliwościach związanych z działalnością EFS –rozwój lokalny –ułatwienie aplikującym dostępności do środków EFS

12 Struktura sieci ROSzEFS KOSzEFS w PARP (poziom centralny) ROSzEFS (poziom regionalny) ROSzEFS (poziom regionalny) ROSzEFS (poziom regionalny) ROSzEFS (poziom regionalny) Sieć Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS) nadzorowana jest przez Krajowy Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego (KOSzEFS) w PARP, co zapewnia realizację usług o jednolitym standardzie oraz koordynację prowadzonych działań.

13 Zakres oddziaływania projektu Projekt realizowany jest na terenie całego kraju. W województwie podkarpackim działają dwa ośrodki szkoleniowe. Jednym z nich jest Centrum Rozwoju Lokalnego ROSzEFS zlokalizowane w Rzeszowie, przy ul. Warszawskiej 5/7, w siedzibie Towarzystwa ALTUM, Programy Społeczno- Gospodarcze.

14 Obszary oddziaływania projektu potrzeba inspiracji (identyfikacja problemów z zakresu rynku pracy i sposobów ich rozwiązywania na poziomie lokalnym, budowa lokalnych partnerstw na rzecz rynku pracy, rozwój lokalny) pogłębianie wiedzy dotyczącej sposobów rozwiązywania problemów rynku pracy, najlepszych praktyk w zakresie stosowania instrumentów rynku pracy i edukacji uzupełnianie wiedzy o obowiązujących procedurach, wymogach administracyjnych i finansowych EFS oraz formalno-prawnych uwarunkowaniach aplikowania i wdrażania projektów w świetle zmieniających się stale przepisów prawnych i dokumentów programowych poszerzanie wiedzy i pogłębianie umiejętności związanych z wdrażaniem tj. zarządzanie projektem, zarządzanie finansowe, księgowość analityczna, sprawozdawczość i temu podobne

15 Główne cele realizacji projektu Utworzenie zaplecza dla przygotowywania i wdrażania lokalnych projektów rozwoju społeczno-gospodarczego w postaci Ośrodka CRL- ROSzEFS służącego potrzebom projektodawców –Podniesienie kwalifikacji i wiedzy projektodawców na temat zasad i praktyk wdrażania programów rynku pracy i EFS poprzez przeprowadzenie szkoleń –Inicjowanie nowych lokalnych partnerstw na rzecz rynku pracy oraz rozwój istniejących –Wygenerowanie i rozwój inicjatyw RZL, które mogą być współfinansowane z EFS oraz stała pomoc projektodawcom w przygotowaniu i wdrażaniu wysokiej jakości projektów EFS –Podniesienie świadomości uczestników regionalnych inicjatyw RZL, osób związanych z instytucjami korzystającymi z tych inicjatyw, instytucji realizujących projekty finansowane z EFS oraz ostatecznych beneficjentów, na temat możliwości wykorzystania EFS –Promocja działań Ośrodka CRL-ROSzEFS

16 Działania w ramach projektu szkolenia w zakresie przygotowania do projektowania do EFS prowadzone przez akredytowanych trenerów KOSzEFS szkolenia specjalistyczne dotyczące bezpośrednio lub pośrednio problematyki objętej wsparciem EFS (problematyka rynku pracy, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, kształcenia ustawicznego, a także z zakresu zagadnień prawnych, pomocy publicznej, zamówień publicznych) doradztwo bezpośrednie świadczone przez animatorów lokalnych dla projektodawców, którzy planują złożyć wniosek do EFS, albo już otrzymali dotację i potrzebują doradztwa w zakresie wdrażania projektów; animatorzy obok doradztwa, promują także lokalne inicjatywy współpracy oraz inspirują w zakresie kreowania pomysłów na dobre projekty promocja i informacja - organizacja otwartych spotkań informacyjnych, konferencji i seminaria promujące Europejski Fundusz Społeczny Usługi świadczone przez ROSzEFS są bezpłatne

17 Działania w ramach projektu a) szkolenia prowadzące do podnoszenia kwalifikacji i wiedzy projektodawców na temat zasad i praktyk wdrażania programów rynku pracy oraz EFS w tym: szkolenia specjalistyczne dotyczące bezpośrednio lub pośrednio problematyki objętej wsparciem EFS (np. problematyka rynku pracy, aktywizacji zawodowej, szkoleń i poradnictwa zawodowego, edukacji, rozwoju lokalnego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, kształcenia ustawicznego, rozwoju przedsiębiorczości) partnerstwo na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego szkolenia dotyczące programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zarządzanie projektem (logika projektu, wyznaczanie celów, planowanie działań, zarządzanie finansowe itd.) kwalifikowalność wnioskodawców, projektów i kosztów w EFS procedury aplikowania, zawieranie umów, raportowanie i ocena projektów EFS monitoring, kontrola i kontrola finansowa (audyt) projektów EFS szkolenia specjalistyczne m.in. z zakresu zagadnień prawnych, pomocy publicznej, zamówień publicznych

18 Działania w ramach projektu b) doradztwo skoncentrowane na: –inicjowaniu i rozwoju lokalnych partnerstw –wygenerowaniu i rozwoju inicjatyw RZL, które mogą być współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego –pomocy projektodawcom w przygotowaniu i wdrażaniu wysokiej jakości projektów EFS c) usługi informacyjne i promocyjne prowadzące do podniesienia świadomości na temat możliwości wynikających z wykorzystania EFS w Polsce oraz promocja działań ośrodka skierowane do: –uczestników regionalnych inicjatyw RZL –osób związanych z instytucjami korzystającymi z tych inicjatyw –instytucji realizujących projekty finansowane z EFS –ostatecznych beneficjentów. Usługi świadczone przez ROSzEFS są bezpłatne

19 CRL-ROSzEFS – odpowiedź na potrzeby beneficjentów Wyniki analizy potrzeb potencjalnych beneficjentów projektu przeprowadzonej w regionie wskazują, że istnieje zapotrzebowanie na profesjonalną wiedzę w zakresie przygotowania wniosku, jak również w zakresie wdrożenia, realizacji, rozliczenia i sprawozdawczości. Zapotrzebowanie wyraża się już na poziomie zrozumienia idei budowania partnerstw lokalnych w oparciu o aktywną społeczność, w celu rozwiązywania palących problemów lokalnych. Przede wszystkim tych, które można wdrożyć w ramach EFS. Odpowiedzią na te potrzeby jest CRL-ROSzEFS

20 CRL-ROSzEFS – odpowiedź na potrzeby beneficjentów W CRL-ROSzEFS beneficjenci mogą uzyskać: –wszechstronną informację na temat Europejskiego Funduszu Społecznego, –otrzymać podstawowe dokumenty, publikacje i materiały informacyjne, –skorzystać z pomocy konsultantów oraz dostępu do Internetu w celu uzyskania szczegółowych informacji, –skorzystać z biblioteczki, –odbyć szkolenie mające na celu przygotowanie do wdrażania i zarządzania projektami z zakresu EFS.

21 Beneficjenci projektu Projekt skierowany jest do potencjalnych projektodawców EFS z województwa podkarpackiego instytucje rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia – Wojewódzki Urząd Pracy i Powiatowe Urzędy Pracy, ochotnicze hufce pracy – Komenda Wojewódzka w Rzeszowie, Centra Edukacji i Pracy Młodzieży, Młodzieżowe Biura Pracy, Kluby Pracy, Hufce Pracy, Środowiskowy Hufiec Pracy, Mobilne Centra Informacji Zawodowej instytucje szkoleniowe (z wyłączeniem przedsiębiorców) instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych)

22 Beneficjenci projektu organizacje pozarządowe działające w obszarach wspieranych przez EFS organizacje przedsiębiorców jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne szkoły i jednostki naukowe oraz instytuty badawcze i ich organy założycielskie – szkoły wyższe, instytuty, szkoły średnie i inne ośrodki doradztwa rolniczego ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego przedsiębiorstwa

23 Beneficjenci programu uczestniczący w szkoleniach

24 Beneficjenci programu uczestniczący w szkoleniach ze względu na rodzaj instytucji

25 Beneficjenci programu (instytucje) wg przeprowadzonych szkoleń

26 Dla chcącego nic trudnego – Jak napisać projekt. Przewodnik po EFS

27 Razem łatwiej. Współpraca w projektach na rzecz rynku pracy

28 Przewodnik dla realizatorów projektów. Zasady i sposoby wykonania projektu

29 Projekt od A do Z. Pisanie wniosku w praktyce.

30 Beneficjenci programu uczestniczący w doradztwie

31 Beneficjenci programu uczestniczący w doradztwie ze względu na rodzaj instytucji

32 Beneficjenci programu uczestniczący w seminariach (II+III kwartał)

33 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ CRL ROSzEFS NA PODKARPACIU Pierwsze półrocze 2006 roku

34 Rezultaty działalności szkoleniowej CRL ROSzEFS na Podkarpaciu

35 Beneficjenci uczestniczący w szkoleniach CRL ROSzEFS na Podkarpaciu

36 ROSzEFS Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów Telefon: (17) 852-27-60 Fax: (17) 860-25-95/96 WWW: www.roszefs.altum.pl E-mail: roszefs@altum.pl Osoby do kontaktu: Animator: Ireneusz Kubiś Koordynator: Alina Zeprzałka

37 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Towarzystwo ALTUM Doradztwo Informacja Szkolenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google