Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korzystanie z usług edukacyjnych w świetle wyników Diagnozy Społecznej 2011 Irena E. Kotowska, Izabela Grabowska Instytut Statystyki i Demografii Szkoła.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korzystanie z usług edukacyjnych w świetle wyników Diagnozy Społecznej 2011 Irena E. Kotowska, Izabela Grabowska Instytut Statystyki i Demografii Szkoła."— Zapis prezentacji:

1 Korzystanie z usług edukacyjnych w świetle wyników Diagnozy Społecznej 2011 Irena E. Kotowska, Izabela Grabowska Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Korzystanie z usług edukacyjnych w świetle wyników Diagnozy Społecznej 2011 Irena E. Kotowska, Izabela Grabowska Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 18.12.2012 r.

2 Plan prezentacji Korzystanie z usług edukacyjnych dostęp do usług opiekuńczo-edukacyjnych przez dzieci w wieku 0-6 lat w ujęciu terytorialnym korzystanie z usług edukacyjnych przez osoby w wieku 20-24 lata według płci i klasy miejscowości aktywność edukacyjna dorosłych Doskonalenie zawodowe osób w wieku 25 lat i więcej Wnioski

3 Korzystanie z usług edukacyjnych (1) Dostęp do usług opiekuńczo-edukacyjnych przez dzieci w wieku 0-6 lat w ujęciu terytorialnym w latach 2009-2011 (odsetek dzieci korzystających ze żłobków i przedszkoli) Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2009, 2011. - wzrost dostępu dzieci w wieku 0-6 lat do opieki instytucjonalnej, szczególnie na wsiach i w miastach największych; - zmniejszenie się różnic terytorialnych w dostępie do tych form edukacji i opieki nad dziećmi

4 Korzystanie z usług edukacyjnych przez osoby w wieku 20-24 lata w ujęciu terytorialnym w latach 2009-2011 (w %) Korzystanie z usług edukacyjnych (2) Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2009, 2011. - nieznaczny spadek odsetka osób w wieku 20- 24 lat w dużych i średnich miastach kontynuujących naukę i nieznaczny wzrost wskaźnika dla mieszkańców wsi i małych miast; - zmniejszenie różnic terytorialnych w stopniu korzystania z usług edukacyjnych w tej grupie wieku.

5 Kobiety częściej niż mężczyźni w tej grupie wieku kształcą się (68% vs. 52,5%); Utrzymuje się spadek aktywności edukacyjnej mężczyzn w tej grupie wieku przy nieznacznym wzroście tego wskaźnika dla kobiet; Znaczna poprawa sytuacji kobiet na wsiach przy równoczesnym pogorszeniu w miastach w zakresie korzystania z usług edukacyjnych w tej grupie wieku; Pogorszenie się sytuacji mężczyzn zarówno na wsiach, jak i w miastach (z wyjątkiem miast najmniejszych) w zakresie korzystania z usług edukacyjnych w tej grupie wieku; Pogłębia się luka w aktywności edukacyjnej pomiędzy płciami, szczególnie na wsi oraz w największych miastach. Korzystanie z usług edukacyjnych (3) Korzystanie z usług edukacyjnych przez osoby w wieku 20-24 lata według płci i miejsca zamieszkania

6 Korzystanie z usług edukacyjnych (4) Osoby bierne zawodowo i edukacyjnie w wieku 15-24 lata 2011r. według płci i miejsca zamieszkania (w %) (NEET – not in employment, education and training) 20092011 Mężczyźni7.88.2 Kobiety9.49.2 Miasto7.37.2 Wieś10.210.7 Ogółem8.68.7 Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2009, 2011. - niższa aktywność edukacyjna mężczyzn w tej grupie wieku jest rekompensowana wyższą aktywnością zawodową w porównaniu z kobietami; - niższa aktywność zawodowa i edukacyjna na wsiach w porównaniu z miastami.

7 Aktywność edukacyjna dorosłych w latach 2009-2011 spadek udziału korzystających z usług edukacyjnych wśród osób w wieku 25-29 lat (z około 18% w 2009r. do 15% w 2011r. ) - wynikający przede wszystkim ze znacznego zmniejszenia aktywności edukacyjnej mieszkańców miast od 20 do 200 tys. mieszkańców. Niekorzystne dla średnich i małych miast i wsi różnice terytorialne aktywności edukacyjnej w tej grupie wieku utrzymały się; niska aktywność edukacyjna osób w wieku 30-39 lat uległa dalszemu pogorszeniu; utrzymuje się brak skłonności do korzystania z usług edukacyjnych osób w wieku powyżej 39 lat; nadal proces doskonalenia kwalifikacji osób dorosłych jest selektywny z względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie oraz status na rynku pracy. Korzystanie z usług edukacyjnych (5)

8 Doskonalenie zawodowe osób w wieku powyżej 25 lat ma wciąż niewielki zasięg (10,7%); Typowa osoba uczestnicząca w jakiejkolwiek aktywności związanej z podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych czy innych umiejętności to wciąż osoba z wyższym wykształceniem, w wieku 25-34 lata, mieszkająca w dużym mieście, częściej kobieta niż mężczyzna; Wyniki analiz dla lat 2009-2011, wskazały, że poprawa kwalifikacji ma znaczenie dla aktywizacji osób biernych zawodowo; Mężczyźni czerpią większe korzyści ze swej aktywności edukacyjnej niż kobiety w odniesieniu do poprawy statusu na rynku pracy; W okresie 2009-2011 dochody osób pracujących podejmujących dokształcanie się są większe niż osób niedokształcających się, a luka między średnimi dochodami osób aktywnych i biernych edukacyjnie powiększa się; Wpływ dokształcania na poprawę dochodów jest mniejszy dla pracujących kobiet niż mężczyzn. Doskonalenie zawodowe w powyżej 25 lat

9 Analiza aktywności edukacyjnej uwidacznia nie tylko ogólny spadek stopnia korzystania z usług edukacyjnych i wciąż wyraźnie większe aspiracje edukacyjne kobiet, ale także pokazuje dysproporcje terytorialne, nie tylko miedzy miastem a wsią, ale także pomiędzy miastami, ze szczególnie negatywnym obrazem miast średnich - od 100 do 200 tys. mieszkańców oraz mniejszych - od 20 do 100 tys. mieszkańców. Doskonalenia zawodowe osób dorosłych, czyli uczestniczenie w różnych działaniach w celu podnoszenia swoich kwalifikacji miało stosunkowo niewielki zasięg – zaledwie około 11 % osób w wieku powyżej 25 lat w latach 2009-2011, a więc nieco rzadziej niż w poprzednich dwóch rundach badania. Nadal korzystanie z usług edukacyjnych oraz proces doskonalenia zawodowego osób dorosłych jest selektywny z względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie oraz status na rynku pracy. Wnioski

10 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Korzystanie z usług edukacyjnych w świetle wyników Diagnozy Społecznej 2011 Irena E. Kotowska, Izabela Grabowska Instytut Statystyki i Demografii Szkoła."

Podobne prezentacje


Reklamy Google