Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR1 Wniosek o dofinansowanie projektu w Ramach 2 Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR1 Wniosek o dofinansowanie projektu w Ramach 2 Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR1 Wniosek o dofinansowanie projektu w Ramach 2 Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

2 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR2 Aby skorzystać z finansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR, należy wypełnić wniosek o finansowanie projektu oraz zgromadzić załączniki wymagane dla danego projektu. Aby poprawnie wypełnić wniosek niezbędna jest znajomość Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz Uzupełnienia tego Programu

3 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR3 I. INFORMACJE OGÓLNE Pierwsza część wniosku zawiera informacje ogólne. Będzie ona podlegała formalnej ocenie wniosku. Wszystkie pola muszą być wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.

4 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR4 INFORMACJE OGÓLNE W części tej powinny się znaleźć informacje dotyczące wyboru: –Numeru konkursu, -Działania, -Instytucji, w której wniosek zostanie złożony, -Województwa

5 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR5 INFORMACJE OGÓLNE - Informacja o projekcie. Należy podać tytuł projektu, jego dokładny czas trwania, obszar, na którym wdrażany będzie projekt. - Informacja o beneficjencie. Należy podać tu oficjalną nazwę beneficjenta (projektodawcy) ubiegającego się o finansowanie projektu oraz szereg danych bezpośrednio się do niego odnoszących.

6 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR6 - Informację, czy przewiduje się udział wykonawców w realizacji projektu (1.5). - Dane rachunku bankowego wnioskodawcy (informacje można uzupełnić po uzyskaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu) Istnieje konieczność posiadania subkonta rachunku bankowego do obsługi środków, gdy zostanie podpisana umowa na realizację projektu. Jest to wymóg związany z potrzebą bieżącej kontroli środków pochodzących z EFS.

7 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR7 - Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu. Jeżeli w realizację projektu będą zaangażowane inne instytucje (partnerzy), należy do wniosku dołączyć umowę lub porozumienie z partnerem. Poprzez zaangażowanie w realizację projektu należy rozumieć wniesienie wkładu finansowego, materialnego lub merytorycznego, realizację części projektu lub wspólne świadczenie usług.

8 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR8 - Skrócony opis projektu (1.8) – należy w kilku zdaniach zawrzeć cele projektu (cel bezpośredni oraz cele szczegółowe) oraz przedsięwzięcia przewidziane do realizacji (jakie działania zamierzamy realizować, aby osiągnąć cele). Krótki opis projektu zawarty w tej rubryce będzie udostępniony osobom oceniającym projekt pod kątem formalnym.

9 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR9 - Kolejne punkty, na które należy zwrócić uwagę to: - Występowanie powiązania projektu z innymi projektami finansowanymi przez beneficjenta za środków publicznych, w szczególności z EFS (1.9), - Realizację innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych (1.10), - Zgodność projektu z przepisami o zamówieniach publicznych (1.11),

10 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR10 - Czy przewiduje się udział organizacji wybranych w drodze otwartego konkursu ofert (1.12), - Opis sposobu informowania społeczeństwa oraz odbiorców wsparcia w ramach projektu o współfinansowaniu z EFS.

11 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR11 II. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU Część 2 wniosku jest podstawą do oceny projektu pod względem merytorycznym. Każdy punkt został podzielony na podpytania i została mu podporządkowana maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać wniosek podczas oceny.

12 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR12 1.Uzasadnienie potrzeby realizacji projektów (2.1). -Należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, -Należy wskazać bariery, na które napotykają Beneficjenci Ostateczni, oraz w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do eliminacji tych barier, -Należy uzasadnić wybór rodzaju oraz charakteru realizowanego wsparcia,

13 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR13 2. Do kogo adresowane jest wsparcie i jak zostanie zapewniony udział beneficjentów ostatecznych w projekcie (2.2). - Należy opisać kim są potencjalni Beneficjenci Ostateczni, - Należy udowodnić, że zakładana liczba Beneficjentów Ostatecznych, którzy otrzymają wsparcie w ramach projektu jest realna do osiągnięcia, - Należy opisać sposób rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych.

14 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR14 3. Zakładane rezultaty projektu (2.3). - Jakie są zakładane rezultaty twarde i miękkie. Rezultaty – bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego programu lub projektu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia programu lub projektu u ostatecznych beneficjentów, bezpośrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia.

15 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR15 Rezultaty twarde – są to jasno definiowalne, policzalne rezultaty, które osiągnął klient uczestnicząc w projekcie. Przede wszystkim zalicza się do nich: zdobycie kwalifikacji, znalezienie pracy, znalezienie stałego miejsca zamieszkania. Twarde efekty są łatwo rozpoznawalne i mierzalne.

16 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR16 Rezultaty miękkie – stanowią stadium przejściowe na drodze do osiągnięcia rezultatów twardych. Można do nich zaliczyć: poprawę umiejętności komunikacyjnych, rozwój umiejętności rozwiązywania problemów czy zarządzania i planowania swoimi środkami finansowymi, a także wzrost pewności siebie, poziomu samooceny, poprawę wizerunku i autoprezentacji, umiejętność dysponowania czasem, umiejętność pracy w zespole, czy napisania listu motywacyjnego lub CV.

17 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR17 - Jakie są zakładane rezultaty – należy opisać jakie są zakładane rezultaty projektu, co uzyskają beneficjenci ostateczni, czy rezultaty będą trwałe, - Jak zostanie zagwarantowane osiągniecie zakładanych rezultatów – należy opisać na jakie przeszkody może napotkać realizacja projektu, - Co będzie stanowić o sukcesie, powodzeniu projektu i jak będzie on mierzony – należy opisać, czy i jak będą badane rezultaty projektu, w szczególności efekty długoterminowe.

18 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR18 - Czy istnieje możliwość upowszechnienia projektu – należy opisać, w jakim stopniu można upowszechnić rezultaty projektu oraz w jakim stopniu projekt może w przyszłości służyć jako wzór do naśladowania. - Jak zapewnione zostanie funkcjonowanie i finansowanie projektu lub jego osiągniętych rezultatów po zakończeniu finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

19 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR19 - Jaki będzie los ostatecznych beneficjentów w 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, - Planowane rezultaty wsparcia na rzecz systemów i struktur działających obszarze rynku pracy oraz transferu wiedzy i innowacji, - Liczba osób które dzięki wsparciu podniosą swoje kwalifikacje

20 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR20 4. Sposób zarządzania projektem (2.4). - Należy wskazać, jak wygląda struktura zarządzania projektem, - Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu – wykazujemy, w jaki sposób zapewnione zostanie niezbędne zaplecze techniczne oraz określamy doświadczenie i kwalifikacje zawodowe osób zaangażowanych w realizację projektu.

21 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR21 - Jakie jest doświadczenie beneficjenta przy realizacji projektów o podobnej tematyce, - Opis metody monitorowania ostatecznych beneficjentów i oceny ich potrzeb, - Opis zakresu odpowiedzialności i stopnia zaangażowania partnerów – na jakich zasadach będzie oparte partnerstwo? Jak będzie wyglądała współpraca z partnerami? W jakim stopniu partnerzy będą włączeni w przygotowanie i realizację projektu?, - Zasięg projektu

22 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR22 5. Wydatki kwalifikowalne projektu (2.5): - Jakie są wydatki kwalifikowalne projektu, - Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w kontekście konkurencyjności projektu wobec podobnych działań realizowanych na rynku.

23 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR23 Część 3 wniosku zawiera pytania na temat szczegółów dotyczących liczby beneficjentów i ich charakterystyki lub cech socjodemograficznych, co umożliwi ocenę realizacji założonych rezultatów na poziomie całego Priorytetu. III. Ostateczni beneficjenci

24 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR24 1. Przewidywana liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach projektu (3.1): - Osoby zamieszkujące tereny wiejskie/miejskie: - Osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne: -młodzież do 25 roku życia, - Osoby uczące się: -uczniowie szkól ponadgimnazjalnych, -studenci, -uczestnicy studiów doktoranckich

25 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR25 - Absolwenci szkół wyższych; - Osoby pracujące: - zatrudnieni, - rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie, - samozatrudnieni, - doradcy rolniczy, - pracownicy sektora badawczo-rozwojowego

26 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR26 2. Należy oszacować liczbę Beneficjentów Ostatecznych ze względu na rodzaj zatrudnienia w momencie rozpoczęcia projektu (3.2): - Rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie, - Pracownicy przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą zatrudnienia, - Inne. 3. Planowana liczba instytucji objętych wsparciem (3.3) – rubrykę należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy projekt adresowany jest do instytucji.

27 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR27 Część 4 wniosku zawiera uszczegółowienie informacji dotyczących charakteru wsparcia realizowanego w ramach projektu. IV. Charakterystyka realizowanego wsparcia

28 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR28 - Usługi doradcze – udzielenie porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podwyższenie kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia oraz podjęcie działalności gospodarczej, w których wykorzystywane są standaryzowane metody dotyczące w szczególności badania zainteresowań i uzdolnień zawodowych. 1. Rodzaj realizowanej pomocy dla osób (4.1)

29 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR29 - Szkolenia i kursy – pozaszkolne zajęcia edukacyjne mające na celu uzyskanie lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności ogólnych i specjalistycznych. Przez szkolenie należy rozumieć przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie, podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, pomoc w uzyskaniu uprawnień lub tytułów zawodowych, a także kursy ogólne oraz specjalistyczne, - Praktyki zawodowe – nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy,

30 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR30 - Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, - Stypendia dla studentów, - Stypendia dla uczestników studiów doktoranckich, - Staże w przedsiębiorstwach, - Informacja zawodowa – udzielenie informacji o zawodach, runku pracy oraz możliwościach szkoleń i kształcenia, z wykorzystaniem zasobów informacji z zastosowaniem różnorodnych technik,

31 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR31 - Pośrednictwo pracy – udzielenie pomocy osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników, - Subsydiowanie zatrudnienia – umożliwienie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez refundację poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pod warunkiem: - Musi ono stanowić wzrost netto liczby pracowników w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy, - Będzie utrzymywane przez okres odpowiednio 3 i 2 lat, - Nowi pracownicy nigdy nie mieli pracy, stracili ja lub tracą obecnie

32 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR32 - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, - Wsparcie materialne dla prowadzących działalność gospodarczą, - Inne 2. Rodzaj realizowanej pomocy dla instytucji (4.2) – rubrykę należy wypełnić w przypadku, gdy projekt adresowany jest do instytucji. 3. Rodzaj realizowania wsparcia towarzyszącego (4.3) - Opieka nad osobami zależnymi - Inne

33 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR33 V. Wskaźniki realizacji celów oraz opis sposobu ich monitorowania i pomiaru. Cześć 5 (5A) wniosku zawiera szczegółowy opis osiągniętych celów projektu oraz (5B) informacje na temat źródła i częstotliwości pozyskiwania danych celem pomiaru i monitorowania wybranych wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.

34 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR34 1. Wskaźnik produktu (5.1) – bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami, 2. Wskaźnik rezultatu (5.2) – bezpośredni wpływ zrealizowanego produktu na otoczenie społeczno-ekonomiczne uzyskany natychmiast po zakończeniu Projektu,

35 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR35 VI Planowane wydatki Część 6 wniosku dotyczy wydatków projektu. Należy tu wymienić: 1.Wydatki projektu (6.1) w podziale na trzy kategorie wydatków związanych z: personelem, beneficjentami ostatecznymi oraz inne, - Przychód projektu, - Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu, - Wydatki niekwalifikowalne, - Wnioskowana kwota dofinansowania

36 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR36 2. Źródła finansowania projektu (6.2): wydatków kwalifikowalnych projektu, 3. Harmonogram wydatków kwalifikowalnych projektu (6.3) z uwzględnieniem: - Publiczne, - Wkład wspólnotowy - Krajowy wkład publiczny - Pozostałe źródła, - Ogółem, 4. Preferowany system rozliczenia wydatków, 5. Wydatek związany ze wsparciem w ramach projektu

37 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR37 VII Załączniki - Kopia statutu Beneficjenta, - Aktualny wyciąg z KRS, innego właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną, - Dokumenty określające sytuację finansową Beneficjenta, - Harmonogram realizacji projektu, - Deklaracja poświadczająca udział własny, - Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych opłat,

38 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR38 - Oświadczenie o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków, - Pełnomocnictwo do reprezentowania beneficjenta, - Życiorysy osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem (maksymalnie trzech), - Umowa/porozumienie pomiędzy partnerami, - Oświadczenie beneficjenta o kwalifikacji VAT, - Odpowiednia uchwała jednostki samorządu terytorialnego zatwierdzająca projekt

39 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR39 VIII Oświadczenie beneficjenta o: - prawdziwości informacji zawartych we wniosku, - wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. IX Instytucja ubiegająca się o finansowanie projektu.

40 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR40 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR1 Wniosek o dofinansowanie projektu w Ramach 2 Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google