Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Jak wypełnić wniosek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Jak wypełnić wniosek."— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Jak wypełnić wniosek

2 Generator Wniosków Wypełnienie wniosku o finansowanie projektu z EFS będzie możliwe tylko i wyłącznie za pomocą interaktywnego programu komputerowego – Generatora Wniosków Wciąż trwają prace nad Generatorem, aktualna wersja: 2.0.2.6. (nieostateczna), Do obowiązków wnioskodawcy należy sprawdzanie i aktualizowanie wersji Generatora!

3 Niezbędnik Projektodawcy : ZPORR, Uzupełnienie ZPORR, Ogólny podręcznik Wdrażania ZPORR EFS w Polsce – podręcznik dla projektodawców wraz z załącznikami Zał. 4. Podręcznika: Instrukcja wypełnienia wniosku finansowanego z EFS

4 Generator wniosków i pozostałe dokumenty dostępne są na stronach: www.efs.gov.pl www.zporr.dolnyslask.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.efs.gov.pl www.zporr.dolnyslask.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl

5 Struktura wniosku: - Projekt (pkt 1.1. – 1.6., 1.11. – 1.15., pkt 2) - Wnioskodawca (pkt 1.7. - 1.10., pkt 7.) - Wskaźniki (pkt 3.1. – 4.2.) - Finanse (pkt 5.1. – 5.5.) - Załączniki (pkt 6.1. – 6.13.) - Suma kontrolna

6 Lista sprawdzająca (wymogi rejestracyjne wniosku) 1.Czy wniosek jest wypełniony za pomocą Generatora Wniosków? 2.Czy wypełnione zostały wszystkie wymagane pola formularza? 3.Czy wniosek został dostarczony w 2 formach: papierowej i elektronicznej (na CD lub dyskietce)? 4.Czy obie wersje są zgodne? 5.Czy wniosek w wersji papierowej ma formę wydruku (wykluczone wypełnianie odręczne)? 6.Czy wniosek podpisały uprawnione lub odpowiednio upoważnione osoby?

7 Lista sprawdzająca (wymogi rejestracyjne wniosku) c.d. 7.Czy do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki? - Kopia statutu wnioskodawcy (jeśli dotyczy) potwierdzona przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy oraz opatrzona aktualną datą i pieczęcią - Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (nie starszy niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku - Bilans wnioskodawcy za ostatni rok obrachunkowy - Harmonogram realizacji projektu - Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek (z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku)

8 Lista sprawdzająca (wymogi rejestracyjne wniosku) c.d. 7.Czy do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki? c.d. - Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków ( z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) - Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (jeśli wniosek jest podpisywany przez osobę/osoby nieposiadające statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy) - Życiorysy kluczowych osób zaangażowanych w realizację projektu (max. 3, wraz z pisemną deklaracją o uczestnictwa w projekcie) - Umowa / porozumienie między partnerami (jeśli w realizację projektu zaangażowani są partnerzy)

9 Lista sprawdzająca (wymogi rejestracyjne wniosku) c.d. 7.Czy do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki? c.d. - Oświadczenie projektodawcy o kwalifikacji VAT (tylko jeśli wnioskodawca nie ma możliwości odzyskiwania / odliczania VAT wg prawa polskiego) - Regulamin stażu / stypendium (jeśli dotyczy) - Informacja o doświadczeniach w prowadzeniu badań (jeśli dotyczy) 8.Czy wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami został przygotowany w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i 2 kopie)? 9.Czy kopie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem?

10 Aldona Kanicka (071) 374 90 98, aldona.kanicka@umwd.pl Magdalena Kowalczyk-Marcinkowska (071) 374 90 98, magdalena.kowalczyk@umwd.pl Marek Kowal (071) 374 90 98, marek.kowal@umwd.plaldona.kanicka@umwd.plmagdalena.kowalczyk@umwd.plmarek.kowal@umwd.pl Kontakt:

11 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Jak wypełnić wniosek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google