Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zielona Góra, 28 sierpnia 2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zielona Góra, 28 sierpnia 2013r."— Zapis prezentacji:

1 Zielona Góra, 28 sierpnia 2013r.
Budowa kopalni i elektrowni priorytetem samorządu województwa lubuskiego Zielona Góra, 28 sierpnia 2013r. Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

2 Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.
Na obszarze województwa lubuskiego , w granicach gmin Gubin (pow. Krośnieński) i Brody (pow. Żarski) stwierdzono zaleganie złóż węgla brunatnego o parametrach korzystnych dla wydobycia i wykorzystania na cele energetyczne Zasoby złóż węgla brunatnego (Gubin-Zasieki-Brody) szacuje się (wg Państwowej Informacji Geologicznej) na ok. 2 miliardy ton. Złoża te, obok legnickich, są uważane za zasoby strategiczne z punktu widzenia wykorzystania w polskiej energetyce. Rada Ministrów w przyjętej r. Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przeznaczyła te złoża do objęcia ochroną przed zagospodarowaniem nie związanym z energetyką. Wymaga to wprowadzenia terenów tych złóż do planów zagospodarowania przestrzennego wszystkich stopni - krajowego, wojewódzkiego, gminnego. Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.

3 Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.
Zarząd Województwa Lubuskiego, po przeprowadzeniu wielowątkowych analiz z udziałem ekspertów, w ramach prac nad dokumentami strategicznymi oraz po wielu spotkaniach i konferencjach - stwierdził, że posiadanie przez nasze województwo złóż surowców energetycznych takich jak gaz ziemny, ropa naftowa i przede wszystkim węgiel brunatny - jest szansą dla regionu. Zrównoważony rozwój gospodarczy poprzez wykorzystanie walorów regionu - surowców, infrastruktury, przygranicznego położenia, z poszanowaniem środowiska oraz interesów jego mieszkańców - to cel działania Zarządu. Do tych programów chcemy też przekonać mieszkańców regionu, gdyż takie działania wymagają szerokiego poparcia społeczności województwa. Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.

4 Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.
Działania planistyczne uwzględniające inwestycję będące w zakresie kompetencji samorządu województwa Ochrona złóż o charakterze strategicznym, do którego zaliczają się złoża węgla zalegające na obszarze gubińskim, została wpisana do dwóch najważniejszych dokumentów strategicznych samorządu województwa lubuskiego: Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego (przyjętej Uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 marca 2012 r.) Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 z dnia 19 listopada 2012 r.) Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.

5 Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.
Zgodnie z wnioskiem Ministra Gospodarki w Zmianie Planu zagospodarowania planu Województwa Lubuskiego uwzględnia się udokumentowane obszary złóż węgla brunatnego, zgodnie z wykazem złóż węgla brunatnego sporządzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny oraz obejmuje się te obszary ochroną przed zabudową infrastrukturą niezwiązaną z przemysłem wydobywczym. Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.

6 Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.
Wniosek do projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego dotyczący obszarów występowania udokumentowanych złóż kopalin w zakresie węgla brunatnego. Minister Gospodarki pismo znak: DRG-VIII AS/08 DE-VIII AB/08 L.dz.2010w z dnia r. Zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) wnioskuję o umieszczenie w Planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego obszarów złóż węgla brunatnego, znajdujących się na terenie przedmiotowego województwa, zgodnie z wykazem złóż węgla brunatnego sporządzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny (w załączeniu), oraz objęcie tych obszarów ochroną przed zabudową infrastrukturą niezwiązaną z przemysłem wydobywczym. Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.

7 Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.
Kierunki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Oparte zostały na zrównoważonym rozwoju przyrodniczo – gospodarczym, przyjmując tezę, że rozwój województwa lubuskiego będzie następował w sposób ciągły i harmonijny w oparciu - między innymi – o eksploatację złóż: węgla brunatnego, gazu, ropy naftowej i innych bogactw, zgodnie z koncesjami i programami rekultywacji terenów, przy zachowaniu maksymalnej ochrony środowiska. Zapisy te przewidują wzrost możliwości inwestowania na terenach, które z racji występowania bogactwa naturalnych mogą stać się dodatkowymi szansami i motorami przyspieszonego rozwoju. Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.

8 Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Cel strategiczny 1: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna Cel operacyjny 1.6: Udoskonalenie oraz rozbudowa infrastruktury energetycznej oraz ochrona środowiska Optymalizacja rozwoju infrastruktury energetycznej województwa: zabezpieczenie oraz wykorzystanie lokalnych bogactw naturalnych, w tym złóż węgla brunatnego, gazu ziemnego oraz ropy naftowej budowa nowoczesnych systemowych źródeł wytwórczych, w tym planowanej elektrowni wykorzystującej złoża węgla brunatnego w rejonie Gubin-Brody Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.

9 Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.
Założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej uwzględniają 8 celów szczegółowych, cel 1. to: Bezpieczeństwo energetyczne oraz środowiskowe (powodziowe) Polska Zachodnia ma korzystniejsze, niż przeciętne warunki dla zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Szczególnej ochronie prawnej będą podlegały złoża węgla brunatnego Na obszarze legnickim, lubińskim oraz w okolicach Gubina i Brodów. Poprawa stanu bezpieczeństwa energetycznego oraz środowiskowego, w szczególności powodziowego. Poprawa poziomu spójności i dostępności terytorialnej Polski Zachodniej w układzie międzyregionalnym. Tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w skali całego makroregionu. Wspieranie rozwoju sieci współpracy ośrodków naukowo-technologicznych i akademickich Polski Zachodniej oraz rozwijanie innych elementów gospodarki opartej na wiedzy. Stymulowanie kompleksowego rozwoju funkcji osi rzeki Odry. Rozwój i sieciowanie funkcji metropolitalnych w ośrodkach wojewódzkich Polski Zachodniej. Tworzenie wspólnego produktu turystycznego Polski Zachodniej. Osiągnięcie nowej jakości współpracy transgranicznej. Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.

10 Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.
Wykaz uzgodnionych projektów ponadregionalnych Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Odrzańska Droga Wodna Dokończenie budowy drogi ekspresowej S-3 w ciągu CETC-ROUTE 65 Modernizacja linii kolejowych w ciągu CETC-ROUTE 65 (w tym tzw. Odrzanka) Dokończenie budowy drogi ekspresowej S-5 Budowa drogi ekspresowej S-11 Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych Sieci energetyczne Polski Zachodniej Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.

11 Inne działania planistyczne samorządu województwa
Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego (W OPRACOWANIU) Cel strategiczny: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Cel operacyjny: Dywersyfikacja źródeł paliw i energii w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, wpisany został kierunek interwencji Kierunek Działań : Zabezpieczenie oraz wykorzystanie lokalnych bogactw naturalnych, w tym złóż węgla brunatnego Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.

12 Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.
Zespół ds. Wspierania Projektu Budowy Elektrowni opartej na zasobach węgla brunatnego na terenie gmin Gubin i Brody Powołany uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego 24 lipca 2009 r. Skład: przedstawiciele samorządu województwa, wojewody lubuskiego, starostów powiatów żarskiego i krośnieńskiego, środowisk naukowych oraz środowisk organizacji ekologicznych Zadania: Współdziałanie z samorządami gminnymi; Uwzględnianie tego zadania w dokumentach planistycznych samorządu województwa; Współpraca samorządu województwa z gminami i potencjalnym inwestorem w zakresie uzyskiwania dokumentów niezbędnych w procesie przygotowania tej inwestycji. Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.

13 Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.
W spotkaniach uczestniczą także parlamentarzyści lubuscy oraz radni wojewódzcy a także specjaliści z przedsiębiorstw energetycznych i inni, którzy prezentują aktualne informacje dotyczące tej inwestycji. Są na niektóre posiedzenia zapraszani także przedstawiciele zainteresowanych gmin i stowarzyszeń mieszkańców, w tym przeciwników budowy. Dotychczasowe (3) posiedzenia Zespołu poświęcone były głównie informacjom technicznym, ekonomicznym i środowiskowym oraz społecznym implikacjom zaplanowanych, związanych z inwestycją działań. Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.

14 Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.
Planowane inwestycje w infrastrukturę drogową na terenie budowy kopalni i elektrowni oraz sąsiednich (propozycje złożone do Kontraktu Terytorialnego) 1) Wzmocnienie drogi woj. nr 286 na odc. Gubin – Biecz (termin realizacji ); 2) Wzmocnienie drogi woj. nr 289 na odc. Lubsko-Brody (termin realizacji ); 3) Wzmocnienie drogi woj. nr 287 na odc. Żary – Lubsko (termin realizacji ); 4) Przebudowa drogi woj. nr 294 na odc. Trzebiel – Jasień 5) Budowa obwodnicy Lubska w ciągu drogi woj. nr 289 i Etap II (termin realizacji ). Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.

15

16 Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.
Planowane inwestycje kolejowe Linia kolejowa nr 275 Wrocław Muchobór–granica państwa (Gubinek/Guben) Do roku 1945 najkrótsza linia magistralna Wrocław – Berlin. W ewidencji PKP PLK funkcjonuje jako linia Wrocław Muchobór – Legnica – Miłkowice – Żagań – Bieniów – Lubsko – Gubinek (- Guben). Odcinek Wrocław – Miłkowice jest dwutorowy, zelektryfikowany, dostosowany do prędkości 160 km/h i stanowi obecnie fragment modernizowanego kolejowego korytarza paneuropejskiego E 30 łączącego Niemcy, Polskę i Ukrainę. Odcinek Miłkowice – Żagań – Bieniów – Lubsko – Gubinek – Guben jest niezelektryfikowany i na całym odcinku jednotorowy. Drugi tor byłej magistrali rozebrano po 1945 roku. Końcowy odcinek tej linii Żagań – Bieniów – Lubsko jest od połowy lat 90-ych wykorzystywany jedynie w ruchu towarowym, przy czym ruch pociągów w kierunku granicy z Niemcami odbywa się od stacji Żagań linią nr 14 w kierunku Forst. Ciągłość linii została przerwana podczas budowy obwodnicy Lubska kiedy rozkopano nasyp kolejowy nie wstawiając w to miejsce wiaduktu. Obecnie odcinek od Lubska do granicy państwa jest nieprzejezdny i na znacznym odcinku zdewastowany poprzez kradzież nawierzchni kolejowej.  Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.

17 Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.
Infrastruktura techniczna i społeczna na obszarach położonych na terenie inwestycji i sąsiadujących z nimi Planowanie inwestycji energetycznej jest związane z prognozowanymi potrzebami rozwoju infrastruktury technicznej takiej jak: drogi, niezbędne dla funkcjonowania zwiększonej ilości osób oraz przewozu materiałów, linie kolejowe, związane z technologiami funkcjonowania i procesami technologicznymi, sieci elektroenergetyczne, które musiałyby zostać wybudowane dla umożliwienia wyprowadzenia i dystrybucji mocy tak dużego źródła energii elektrycznej. Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.

18 Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.
Niezbędna byłaby także analogiczna rozbudowa infrastruktury społecznej, umożliwiająca funkcjonowanie zwiększonych ilości zatrudnionych osób jakie byłyby związane z obsługą tak dużej inwestycji: osiedla mieszkaniowe z ich niezbędnymi elementami (szkoły, przedszkola, urzędy), transport publiczny, usługi. Zwiększone, niezbędne działania związane z budową i funkcjonowaniem tego kompleksu oraz koniecznej infrastruktury to szansa na dodatkowe zatrudnienie. Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.

19 Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.
Planowane inwestycje w infrastrukturze elektroenergetycznej Planowane są inwestycje PSE Operator, których celem jest: 1. Zmiana strukturalna układu zasilania województwa lubuskiego polegająca na budowie trzech nowych pierścieni 400 kV zasilanych z istniejących elektrowni systemowych (Dolna Odra, Turów i Bełchatów), planowanej EJ, połączenia transgranicznego z Niemcami i OZE. 2. Budowa nowych węzłów o górnym napięciu 400 kV: - Gubin z możliwością przyłączenia źródła wytwórczego po dalszej rozbudowie KSP, - Zielona Góra i Baczyna zasilających obszar województwa i umożliwiających wraz z projektowanymi liniami 400 kV wyprowadzenie mocy z elektrowni jądrowej, - Budowa pierścienia dwutorowych linii 400 kV Baczyna – Gubin – Zielona Góra – Plewiska Bis – EA2 – Baczyna, - Budowa pierścienia 400 kV Zielona Góra – Polkowice – Czarna – Pasikurowice –Plewiska Bis, - Budowa pierścienia 400 kV Baczyna – Krajnik – Morzyczyn – Dunowo – Żydowo – Piła Krzewina – EA2 – Baczyna. 3. Budowa nowego połączenia transgranicznego z Niemcami. Zielona Góra, 28 sierpnia 2013 r.

20 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego ul. Podgórna Zielona Góra Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zielona Góra, 28 sierpnia 2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google