Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2005-07-01 Wyniki badań innowacyjności polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw Zespół Programowania i Ewaluacji PARP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2005-07-01 Wyniki badań innowacyjności polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw Zespół Programowania i Ewaluacji PARP."— Zapis prezentacji:

1 2005-07-01 Wyniki badań innowacyjności polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw Zespół Programowania i Ewaluacji PARP

2 2005-07-01 Dla przedsiębiorstw mikro brak podstawowych technologii ICT (w tym brak dostępu do internetu) jest nadal istotną przeszkodą w zarówno efektywnym wykorzystaniu dostępnej informacji o rynku, jak i rozpoczęciu procesu wprowadzania innowacji.

3 2005-07-01

4 Dla większości firm mikro dostęp do internetu wiąże się ze zbyt wysokimi kosztami – związanymi zwłaszcza z wykupem szerokopasmowego łącza. Należy także zdać sobie sprawę z faktu, że większość przedsiębiorców nie potrafi efektywnie wykorzystywać informacji zaczerpniętej z internetu; nie potrafi poszukiwać i wyszukiwać potrzebnych danych a przede wszystkim nie umie posługiwać się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi do ich obróbki.

5 2005-07-01 Charakterystyczne jest, że dostęp do internetu jest silnie dodatnio skorelowany z wielkością rynku, na jakim – zgodnie z deklaracją ankietowanych – działa firma: im rynek większy, tym większa liczba firm na nim działająca posiada taki dostęp. Najczęściej internet służy jako źródło informacji na temat branży i rynku, na jakim działa firm. Wiele też firm mikro decyduje się już obecnie na korzystanie z różnych form bankowości elektronicznej, a także z usług urzędów (ZUS, podatki). Najrzadziej internet jest wykorzystywany jako miejsce, gdzie można zakupić niezbędne produkty i usługi, czy też medium, dostarczające specjalistycznej wiedzy w postaci szkoleń

6 2005-07-01 Zakup licencji nie wiąże się z innowacyjnością firmy. Większość firm posiadających licencje nie wprowadza innowacji. Przedsiębiorstwa, których działalność oparta jest na wykorzystaniu licencji – to firmy zlokalizowane głównie w mniej atrakcyjnych inwestycyjnie regionach.

7 2005-07-01 Firmy mikro inwestowały głównie w zakup pojedynczych maszyn i komputerów. Taka struktura wydatków związana jest głównie z charakterem i skalą działalności przedsiębiorstwa. Pojedyncze maszyny i komputery kupowały głównie firmy działające na rynku lokalnym lub regionalnym. Firmy nieco większe, lub też działające na rynku krajowym lub międzynarodowym kupowały najczęściej komputery lub technologie IT.

8 2005-07-01 Wśród badanych firm mikro – podobnie jak w przypadku całej populacji MSP liczba podmiotów, które współpracują z instytucjami otoczenia biznesu w postaci jednostek badawczo-rozwojowych, wyższych uczelni, instytutów czy centrów transferu technologii jest bardzo mała. Wśród firm współpracujących są głównie przedsiębiorstwa kierowane przez osoby z wyższym wykształceniem, zatrudniające od 6-9 pracowników, zlokalizowane w pobliżu dużych miast o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej. Można powiedzieć, że najprawdopodobniej firmy współpracujące to głównie przedsiębiorstwa odpryskowe powstałe na bazie pracowników instytucji naukowych.

9 2005-07-01 Wśród najistotniejszych barier, badane firmy wymieniają bariery finansowe. Innymi dostrzegalnymi barierami są bariery prawne, trudności w nawiązaniu współpracy czy też nieznajomość charakteru i problematyki przedsiębiorstwa przez przedstawicieli instytucji naukowych. Na istnienie barier prawnych wskazują najczęściej przedsiębiorcy z wykształceniem średnim, zaś na bariery finansowe lub na to, że przedstawiciele instytucji naukowych nie rozumieją potrzeb mikro przedsiębiorstwa – przedsiębiorcy z wykształceniem wyższym.

10 2005-07-01 Do najczęściej wymienianych korzyści należy wymiana doświadczeń z przedstawicielami jednostek naukowych oraz dostęp do nowoczesnych technologii. Kolejnymi korzyściami wymienionymi przez ankietowanych była możliwość poszerzenia kontaktów lub wejścia na nowe rynki – widać tu rolę pracowników sfery nauki w tworzeniu innowacyjnych produktów i usług MSP. Kolejną korzyścią było budowanie wizerunku firmy jako firmy nowoczesnej – bo współpracującej z nauką. Badani przedsiębiorcy nie widzą korzyści dla swojej firmy, które wynikałyby ze współpracy z pracownikami naukowymi podczas tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Być może rola pracowników naukowych ogranicza się jedynie do współpracy w zakresie poszerzania kontaktów handlowych, bądź wspólnego z MSP tworzenia oferty firmy.

11 2005-07-01 Z punktu widzenia polskiej gospodarki jest zdecydowanie niekorzystne, że jedynie 1,2% całej populacji badanych firm mikro deklaruje, że zamierza prowadzić, zakupić lub zlecić prace badawczo-rozwojowe w przyszłości. Firmy, które deklarują chęć prowadzenia lub zlecenia prac B+R w przyszłości to firmy kierowane przez przedsiębiorców z wyższym wykształceniem. Są to też firmy, które wprowadzają innowacje związane z ponoszeniem wydatków. Przedsiębiorstwa planujące prace B+R w przyszłości to firmy zlokalizowane w większych miastach (od 100 do 300 tys. mieszkańców) działające na rynku krajowym. Firmy te nie planują zwiększenia zatrudnienia, co może świadczyć, że w przyszłości większość działań związanych z badaniami i rozwojem będzie zlecana na zewnątrz.

12 2005-07-01 Ponad 33% badanych firm mikro deklaruje, że w ostatnich dwóch latach wprowadziła innowacje. Są to – zdaniem ankietowanych – głównie innowacje organizacyjne (ponad 21% badanej populacji) i innowacje produktowe (18,3% badanej populacji). Innowacje procesowe są osiągnięciem, którym chwali się 9% badanych przedsiębiorstw. Większość wprowadzanych innowacji produktowych wiązało się z ponoszeniem wydatków. Firmy wprowadzające innowacje, to przedsiębiorstwa kierowane przez menedżerów z wykształceniem wyższym. Są to najczęściej również firmy, które zatrudniają od 6 do 9 pracowników, zlokalizowane w dużych miastach. Istnieje korelacja między wielkością miasta będącego siedzibą firmy a innowacyjnością. Im większe miasto jest siedzibą firmy, tym też firma wprowadza większą liczbę innowacji.

13 2005-07-01 Wprowadzone w ostatnich latach rozwiązania były innowacyjne głównie w skali firmy lub branży. Niewiele firm wygenerowało innowację na skalę rynku krajowego, a jeszcze mniej na skalę rynku europejskiego lub światowego. Firmy, których rozwiązania innowacyjne są nowoczesne w skali rynku europejskiego lub światowego zlokalizowane są prawie wyłącznie w województwach o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej. Są to firmy kierowane przez przedsiębiorców z wykształceniem wyższym, których siedzibą jest miasto niezbyt duże (50-100 tys. mieszkańców). Przedsiębiorstwa, których wprowadzane innowacje są na skalę branży, firmy czy też rynku krajowego są ulokowane głównie w większych miastach – od 100 do 300 tys. mieszkańców. Kierowane są przez przedsiębiorców z wyższym wykształceniem zaś ich skala działania waha się między rynkiem regionalnym a krajowym.

14 2005-07-01 Firmy, które implementowały innowacje, wydatkowały średnio nieco ponad 10% nakładów inwestycyjnych. Niewiele firm wydatkowało na innowacje ponad 25% środków przeznaczanych na inwestycje. Były to głównie firmy kierowane przez menedżerów z wykształceniem wyższym zatrudniające jedynie kilka osób (zwykle 1-3). Firmy te zlokalizowane były w miastach o średniej wielkości (50-100 tys. mieszkańców) zlokalizowanych w województwach o wyższej lub średniej atrakcyjności inwestycyjnej. Firmy te działają głównie albo na rynku regionalnym, albo na europejskim/światowym.

15 2005-07-01 Powodami, dla których przedsiębiorstwa wprowadzają innowacje są potrzeby rynku. Wymuszanie wprowadzania innowacji jest głównym czynnikiem, jaki skłania przedsiębiorców do poniesienia nakładów na przeprowadzenie procesu innowacyjnego w firmie. Kolejny powód ma charakter czysto ekonomiczny i sprowadzić go można do twierdzenia, że innowacyjność jest dyktowana chęcią obniżenia kosztów działalności i/lub zwiększenia zyskowności firmy. Powód ten daje duże możliwości działania dla instytucji mających na celu wzrost innowacyjności MSP. Prawdopodobnie istotnym czynnikiem pobudzającym działalność innowacyjną polskich przedsiębiorstw byłby system ulg podatkowych dla firm.

16 2005-07-01 Nadal główną – deklarowaną – przyczyną nie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań jest brak środków finansowych. Między innymi na tej podstawie wydaje się, że celowym byłoby stworzenie sprawnie działającego systemu wsparcia działającego na zasadach funduszy pożyczkowych lub bezzwrotnych kredytów aby efektywnie wspomóc dofinansowanie działalności innowacyjnej. Z uwagi na zakres potrzeb sektora MSP w tej dziedzinie i na preferencje przedsiębiorstw co do narzędzi pomocy publicznej wskazane byłoby uwzględnienie tej drugiej propozycji. W przypadku działalności innowacyjnej system grantów zdaje się najbardziej adekwatnym narzędziem pomocy przedsiębiorcom. Drugą wymienioną przyczyną nie wprowadzania innowacji jest brak bodźców z zewnątrz; przedsiębiorcy odpowiadają, że specyfika rynku nie wymaga ponoszenia nakładów na innowacje. Kolejną barierą jest sam charakter usługi lub oferowanego przez firmę produktu; przedsiębiorcy twierdzą, że produkt lub usługa ich firmy nie wymaga ulepszeń.

17 2005-07-01

18 Przedsiębiorcy oceniając projekty innowacyjne zwracają uwagę raczej na efektywność ekonomiczną całego projektu i ryzyko porażki, niż na motywację pracowników związanych z realizacją projektu. Mało istotna – zdaniem badanych jest też atrakcyjność rynku na jakim działa firma czy (sic!) możliwość wdrożenia i realizacji projektu. Badani przedsiębiorcy nie biorą pod uwagę czynników miękkich w zarządzaniu projektami innowacyjnymi, a co za tym idzie nie potrafią wykorzystać w pełni możliwości własnych kadr w zakresie pełnego i efektywnego zaangażowania w realizowany projekt. Częste zwracanie uwagi na ryzyko porażki przy jednoczesnym braku wprowadzania elementów motywacyjnych dla pracowników często nie pozwala na osiągnięcie sukcesu rynkowego z wdrażanej innowacji – co pociąga za sobą często spore koszty poniesione na tworzenie nowego rozwiązania bez możliwości uzyskania oczekiwanej rentowności z prowadzonego projektu.

19 2005-07-01 Ważnym zagadnieniem poruszanym w badaniu było też określenie cech i umiejętności, które decydują o efektywnym generowaniu innowacji przez pracowników firmy. Tradycyjnie już przedsiębiorcy doceniali wyżej wiedzę wynikającą z doświadczenia od wiedzy wyuczonej. Ważnym czynnikiem decydującym o umiejętnościach generowania innowacji jest też – zdaniem badanych przedsiębiorców – umiejętność radzenia sobie przez pracowników w sytuacjach stresowych i umiejętność współpracy z kierownictwem firmy. Można na tej podstawie stwierdzić, że rola pracowników w procesie innowacyjnym ogranicza się raczej do wykonywania zadań postawionych przez kierownictwo firmy.

20 2005-07-01 Dla firm małych i średniej wielkości duże znaczenie ma wymiana doświadczeń z partnerami, z którymi współpracuje, a także sama wymiana informacji (która odbywa się głównie kanałami nieformalnymi). Dla firm najmniejszych istotna jest również możliwość wspólnego dokonywania tańszych zakupów i otrzymywanie upustów.

21 2005-07-01 Wyniki badań wskazują, jak wspomniano, że większość polskich MSP – w oczach swoich właścicieli i menedżerów – jest nowoczesna i innowacyjna. Na pytanie czy kierowana przez Panią/Pana firma jest nowoczesna pozytywne odpowiedzi daje ponad 55% badanych. Są to głównie przedsiębiorcy, którzy mają wyższe wykształcenie (zresztą liczba odpowiedzi pozytywnych jest dodatnio skorelowana z poziomem wykształcenia). Firmy, których właściciele oceniają je jako nowoczesne częściej też wprowadzają innowacje. Są to przedsiębiorstwa zwykle zlokalizowane w miastach średniej wielkości (50- 100 tys. mieszkańców) działające na większych rynkach – regionalnych, krajowych lub europejskich.

22 2005-07-01

23 Większość badanych twierdzi, że synonimem firmy nowoczesnej jest zarówno firma innowacyjna, jak i konkurencyjna, a co za tym idzie – firma, która ponosi nakłady na innowacje. Po porównaniu odpowiedzi na te pytania do odpowiedzi na pytanie o to czy firma ponosiła nakłady na innowacje można już wstępnie oszacować, czy potencjał innowacyjny może przełożyć się w przyszłości na rzeczywiste działania. Pomijając dużą liczbę odpowiedzi pozytywnych na przytoczone wyżej pytanie, nasuwa się dodatkowy wniosek: firmy nie wiążą bezpośrednio innowacyjności z ponoszeniem nakładów na wprowadzanie innowacji. Z wyników badania przebija się postawa przedsiębiorców, wśród których wielu sądzi, że proces innowacyjny jest możliwy do przeprowadzenia bez ponoszenia nakładów finansowych.

24 2005-07-01 Ponad 55% badanych uważa swoją firmę za innowacyjną, a blisko 72% z całej grupy badanych przedsiębiorców twierdzi, że firma nowoczesna ponosi nakłady na innowacje, jedynie 45% badanych deklaruje ponoszenie wydatków na innowacje. Wśród przedsiębiorców, którzy uważają swoją firmę za nowoczesną jedynie nieco ponad 32% (w skali całej populacji) implementowało innowacje, które wiązały się z poniesieniem nakładów. Związek między dobrym samopoczuciem przedsiębiorców a rzeczywistą sytuacją firmy jeśli chodzi o stopień nowoczesności i innowacyjność jest raczej niewielki, jednak stopień innowacyjności jest skorelowany z poziomem wykształcenia menedżera/właściciela firmy; im wyższe wykształcenie posiada menedżer/właściciel firmy, tym też częściej kierowana przez niego firma wprowadza innowacje

25 2005-07-01 Poziom innowacyjności przekłada się bezpośrednio na rentowność firmy. Przedsiębiorstwa, które implementują innowacje są zdecydowanie bardziej rentowne od tych, które nie prowadzą procesów innowacyjnych. Udział firm innowacyjnych i ich lokalizacja w populacji przedsiębiorstw badanych nie pokrywa się z atrakcyjnością inwestycyjną grup województw (województwa, gdzie atrakcyjność inwestycyjna jest wyższa nie zawsze są siedzibą firm innowacyjnych).

26 2005-07-01 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "2005-07-01 Wyniki badań innowacyjności polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw Zespół Programowania i Ewaluacji PARP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google