Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 Dotacje na nowe inwestycje w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOKONUJĄCYCH NOWYCH INWESTYCJI WSPARCIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 Dotacje na nowe inwestycje w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOKONUJĄCYCH NOWYCH INWESTYCJI WSPARCIE."— Zapis prezentacji:

1 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 Dotacje na nowe inwestycje w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOKONUJĄCYCH NOWYCH INWESTYCJI WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOKONUJĄCYCH NOWYCH INWESTYCJI Barbara Miszczak

2 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 2 Poddziałanie 2.2.1 - struktura wdrażania Instytucja Zarządzająca - MGiP Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw Instytucja Zarządzająca - MGiP Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw Instytucja Wdrążająca - MGiP Departament Instrumentów Finansowych Instytucja Wdrążająca - MGiP Departament Instrumentów Finansowych

3 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 3 Poddziałanie 2.2.1 stanowi kontynuację Ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz.U.04.123.1291) w ramach SPO WKP www.konkurencyjnosc.gov.pl

4 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 4 Charakterystyka działania 2.2.1: Wsparcie dla przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji Nowa inwestycja - utworzenie lub rozbudowa przedsiębiorstwa ze sfery produkcyjnej i usługowej oraz rozpoczęcie w przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego Nowa inwestycja - utworzenie lub rozbudowa przedsiębiorstwa ze sfery produkcyjnej i usługowej oraz rozpoczęcie w przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego Możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia za tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją Możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia za tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją

5 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 5 Kwota środków publicznych (EFRR + Budżet Państwa) na lata 2004-2006 2004 - 76,7 mln 2004 - 76,7 mln 2005 - 109,6 mln 2005 - 109,6 mln 2006 - 142 mln 2006 - 142 mln

6 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 6 PLAN Stan obecny Stan obecny Informacje praktyczne na temat procedury składania wniosków Informacje praktyczne na temat procedury składania wniosków Jak przygotować się do aplikowania o wsparcie? Jak przygotować się do aplikowania o wsparcie? Na co zwrócić uwagę przy przygotowaniu aplikacji? Na co zwrócić uwagę przy przygotowaniu aplikacji?

7 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 7 Stan obecny Istotne zmiany nowelizacji z 2004 r.: wykreślenie dwóch punktów wydatków kwalifikujących się do wsparcia wykreślenie dwóch punktów wydatków kwalifikujących się do wsparcia całkowite wyłączenie z wydatków kwalifikowanych środków transportu! (wózki widłowe) całkowite wyłączenie z wydatków kwalifikowanych środków transportu! (wózki widłowe) dodatkowy załącznik - oświadczenie o przestrzeganiu przepisów BHP dodatkowy załącznik - oświadczenie o przestrzeganiu przepisów BHP

8 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 8 Stan obecny Proces podpisywania umów o dofinansowanie z rund 2004 i styczniowej 2005 Proces podpisywania umów o dofinansowanie z rund 2004 i styczniowej 2005 Trwa proces oceny wniosków rundy czerwcowej 2005 Trwa proces oceny wniosków rundy czerwcowej 2005

9 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 INFORMACJE PRAKTYCZNIE

10 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 Termin składania wniosków w 2005 r. do 2.2.1 STYCZEŃ i CZERWIEC Miejsce składania - Punkt Podawczy (hol główny) Ministerstwa Gospodarki i Pracy lub za pośrednictwem poczty

11 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 11 APLIKACJA Jeden egzemplarz Jeden egzemplarz Wniosek wypełniony w pliku Word Wniosek wypełniony w pliku Word

12 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 Znaczki skarbowe na wniosek 5 PLN na każdy załącznik - 50 gr

13 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 Wyrażone w euro kwoty określone w ustawie o FWI przeliczane są na PLN według średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu poprzedzającym pierwszy dzień terminu składania wniosków

14 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 14 Jak przygotować się do aplikowania o wsparcie? Identyfikacja problemu/potrzeby Identyfikacja problemu/potrzeby Wpisanie projektu w odpowiednie działanie PO Wpisanie projektu w odpowiednie działanie PO Spełnienie kryteriów wejścia Spełnienie kryteriów wejścia Przygotowanie koncepcji projektu - biznes plan Przygotowanie koncepcji projektu - biznes plan Przygotowanie załączników Przygotowanie załączników Wypełnienie wniosku Wypełnienie wniosku

15 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 15 Kryteria wejścia Definicja projektodawcy Definicja projektodawcy Sektory wyłączone ze wsparcia Sektory wyłączone ze wsparcia Czy projekt wpisuje się w jedną z 6 kategorii nowej inwestycji Czy projekt wpisuje się w jedną z 6 kategorii nowej inwestycji

16 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 16 Małe i średnie przedsiębiorstwaMałe i średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwaDuże przedsiębiorstwa Prowadzące działalność na terytorium Polski Odbiorcy ostateczni działania 2.2.1

17 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 17 Definicja MŚP od 1 stycznia 2005 obowiązuje Definicja MŚP zgodna z Zaleceniem Komisji Europejskiej z 6 maja 2003 w sprawie definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zawarta w Rozporządzeniu KE nr 364/2004

18 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 18 Sektor górnictwa węgla Sektor włókien syntetycznych Sektor budownictwa okrętowego Sektor hutnictwa żelaza i stali Wyłączenie przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorach wrażliwych (podstawa prawna - art. 1, ust. 2 Ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji)

19 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 19 Wyłączenie przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze produkcji, przetwarzania i marketingu produktów rolnych Produkty rolne - płody ziemi i produkty pochodzące z hodowli i rybołówstwa oraz Produkty rolne - płody ziemi i produkty pochodzące z hodowli i rybołówstwa oraz Produkty pierwszego przetworzenia Produkty pierwszego przetworzenia

20 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 20 Podstawa identyfikacji produktów rolnych Załącznik nr I do Traktatu ustanawiającego WE Załącznik nr I do Traktatu ustanawiającego WE Pomocniczo - Lista działalności gospodarczych związanych z produktami żywnościowymi kwalifikujących się do wsparcia w ramach SPO - WKP i SPO - ROL Pomocniczo - Lista działalności gospodarczych związanych z produktami żywnościowymi kwalifikujących się do wsparcia w ramach SPO - WKP i SPO - ROL

21 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 21 Sektory wspierane na odrębnych zasadach Sektor motoryzacyjny ograniczenie wsparcia wartość projektu powyżej 50 mln wartość projektu powyżej 50 mln kwota planowanego wsparcia finansowego przekracza równowartość 5 mln kwota planowanego wsparcia finansowego przekracza równowartość 5 mln Sektor transportu zakup środków transportu nie stanowi wydatku kwalifikowanego zakup środków transportu nie stanowi wydatku kwalifikowanego dla MŚP nie stosuje się zasady zwiększenia intensywności pomocy o 15% dla MŚP nie stosuje się zasady zwiększenia intensywności pomocy o 15%

22 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 22 Kategorie nowej inwestycji wartość nowej inwestycji nie mniejsza niż 10 mln, wartość nowej inwestycji nie mniejsza niż 10 mln, wartość nowej inwestycji nie mniejsza niż 500 tys., w przypadku gdy dotyczy rozbudowy lub modernizacji istniejącego przedsiębiorstwa i wiąże się z utrzymaniem co najmniej 100 miejsc pracy przez nie mniej niż 5 lat, wartość nowej inwestycji nie mniejsza niż 500 tys., w przypadku gdy dotyczy rozbudowy lub modernizacji istniejącego przedsiębiorstwa i wiąże się z utrzymaniem co najmniej 100 miejsc pracy przez nie mniej niż 5 lat, w wyniku nowej inwestycji zostało utworzonych co najmniej 20 nowych miejsc pracy na nie mniej niż 5 lat, w wyniku nowej inwestycji zostało utworzonych co najmniej 20 nowych miejsc pracy na nie mniej niż 5 lat, nowa inwestycja wprowadza innowację technologiczną, nowa inwestycja wprowadza innowację technologiczną, nowa inwestycja wpływa na poprawę stanu środowiska, nowa inwestycja wpływa na poprawę stanu środowiska, nowa inwestycja jest zlokalizowana na obszarze parku przemysłowego lub technologicznego. nowa inwestycja jest zlokalizowana na obszarze parku przemysłowego lub technologicznego.

23 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas przygotowania aplikacji?

24 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 24 POPRAWNOŚĆ FORMALNA WNIOSKU POPRAWNOŚĆ FORMALNA WNIOSKU MERYTORYCZNA OCENA - kryteria punktowane. MAX 172 PUNKTY MERYTORYCZNA OCENA - kryteria punktowane. MAX 172 PUNKTY

25 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 25 Kryteria merytoryczne oceny projektu Lokalizacja nowej inwestycji Lokalizacja nowej inwestycji Wartość nowej inwestycji (w zależności od kategorii) Wartość nowej inwestycji (w zależności od kategorii) Wielkość zatrudnienia (w zależności od kategorii) Wielkość zatrudnienia (w zależności od kategorii) Wpływ nowej inwestycji na środowisko Wpływ nowej inwestycji na środowisko

26 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 Poziom innowacyjności wyrobów i usług

27 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 27 Innowacja technologiczna Wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów i usług, lub Wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów i usług, lub Zgodność z kierunkami uznanymi za priorytetowe na podstawie obserwacji trendów rozwoju technologii Zgodność z kierunkami uznanymi za priorytetowe na podstawie obserwacji trendów rozwoju technologii

28 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 Innowacja technologiczna Zastosowanie technologii innowacyjnych wytwarzania wyrobów i usług Inwestycja zakłada transfer lub zastosowanie nowoczesnej technologii, dającej w efekcie nowy produkt lub proces Punktacja uzależniona od okresu istnienia i stosowania technologii na świecie

29 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 29 Innowacja technologiczna Potwierdzenie okresu stosowania technologii na świecie - niezależna opinia sporządzona przez jednostkę naukową lub stowarzyszenie naukowo - techniczne (lista - patrz instrukcja wypełnienia wniosku) Potwierdzenie okresu stosowania technologii na świecie - niezależna opinia sporządzona przez jednostkę naukową lub stowarzyszenie naukowo - techniczne (lista - patrz instrukcja wypełnienia wniosku) Dokumenty potwierdzające prawa własności do patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawa rejestracji topografii układów scalonych Dokumenty potwierdzające prawa własności do patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawa rejestracji topografii układów scalonych

30 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 30 Kryteria merytoryczne oceny projektu cd. Zgodność nowej inwestycji z kierunkami uznanymi za priorytetowe na podstawie obserwacji trendów rozwoju technologii Zgodność nowej inwestycji z kierunkami uznanymi za priorytetowe na podstawie obserwacji trendów rozwoju technologii

31 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 31 Punktacja za: Inwestycja dotyczy obszarów 6 Programu Ramowego UE Inwestycja dotyczy obszarów 6 Programu Ramowego UE Inwestycja jest przeznaczona na wdrożenie projektów celowych MŚP Inwestycja jest przeznaczona na wdrożenie projektów celowych MŚP Inwestycja przeznaczona dla MŚP na uruchomienie produkcji i dostarczanie energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych Inwestycja przeznaczona dla MŚP na uruchomienie produkcji i dostarczanie energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych Inwestycja dotyczy MŚP wykorzystujących infrastrukturę likwidowanych lub restrukturyzowanych przedsiębiorstw Inwestycja dotyczy MŚP wykorzystujących infrastrukturę likwidowanych lub restrukturyzowanych przedsiębiorstw Inwestycja dotyczy powstających małych firm innowacyjnych, gdzie przedsiębiorca jest zarazem twórcą technologii będącej przedmiotem inwestycji Inwestycja dotyczy powstających małych firm innowacyjnych, gdzie przedsiębiorca jest zarazem twórcą technologii będącej przedmiotem inwestycji

32 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 32 Obszary wskazane jako priorytetowe w ramach 6 Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej (www.6pr.pl) Nauki przyrodnicze - genomika i biotechnologia Nauki przyrodnicze - genomika i biotechnologia Technologie społeczeństwa informacyjnego Technologie społeczeństwa informacyjnego Nanotechnologie i nanonauki, nowe procesy produkcyjne i urządzenia Nanotechnologie i nanonauki, nowe procesy produkcyjne i urządzenia Aeronautyka i przestrzeń kosmiczna Aeronautyka i przestrzeń kosmiczna Jakość i bezpieczeństwo żywności Jakość i bezpieczeństwo żywności Zrównoważony rozwój w tym zrównoważone systemy energetyczne Zrównoważony rozwój w tym zrównoważone systemy energetyczne

33 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 33 Kryteria merytoryczne oceny projektu cd. Wpływ nowej inwestycji na aktywizację gospodarczą regionu (kooperacja) Wpływ nowej inwestycji na aktywizację gospodarczą regionu (kooperacja) Kooperanci - podwykonawcy wykonujący pewną fazę procesu produkcyjnego bądź usługowego lub dostarczający część produktu końcowego wytwarzanego przez głównego wykonawcę Punktowane jest nawiązanie kooperacji z co najmniej 2 przedsiębiorcami

34 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 34 Kryteria merytoryczne oceny projektu cd. Wpływ na realizację polityk horyzontalnych UE (równość szans kobiet i mężczyzn i społeczeństwo informacyjne) Wpływ na realizację polityk horyzontalnych UE (równość szans kobiet i mężczyzn i społeczeństwo informacyjne)

35 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 Omówienie wybranych elementów wniosku

36 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 Tytuł Jasny obrazujący faktyczne zadanie Jasny obrazujący faktyczne zadanie

37 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 37 Kategoria interwencji 161 dla MSP 161 dla MSP 151 dla dużego przedsiębiorstwa 151 dla dużego przedsiębiorstwa

38 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 38 OPIS PROJEKTU Cel projektu na poziomie przedsiębiorstwa Cel projektu na poziomie przedsiębiorstwa Ewentualne związki z celami Programu Ewentualne związki z celami Programu Opis do wskaźników produktu, rezultatu oddziaływania Opis do wskaźników produktu, rezultatu oddziaływania Omówienie wskaźników niekwantyfikowalnych Omówienie wskaźników niekwantyfikowalnych Kwestie horyzontalne Kwestie horyzontalne

39 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 39 Uzasadnienie projektu Opis potrzeb projektodawcy Opis potrzeb projektodawcy Przyczyny wyboru działań Przyczyny wyboru działań Przygotowanie przedsiębiorstwa do realizacji projektu Przygotowanie przedsiębiorstwa do realizacji projektu Relacja projektu do dotychczas wykonywanej działalności Relacja projektu do dotychczas wykonywanej działalności

40 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 40 Naliczanie wysokości wsparcia MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE OKREŚLANE JEST W ZALEŻNOŚCI OD MAPY POMOCY REGIONALNEJ

41 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 41 Naliczanie wysokości wsparcia cd. MAPA POMOCY REGIONALNEJ Warszawa, Poznań - 30% Warszawa, Poznań - 30% Gdańsk, Sopot, Gdynia, Wrocław, Kraków - 40% Gdańsk, Sopot, Gdynia, Wrocław, Kraków - 40% pozostała część Polski - 50% pozostała część Polski - 50% MŚP + 15% (z wyłączeniem sektora transportu) Uwaga: sektor motoryzacyjny - maksymalna wartość pomocy = 30% intensywności dla projektów o wart. > 50 mln oraz dla wysokości wsparcia > 5 mln Uwaga: sektor motoryzacyjny - maksymalna wartość pomocy = 30% intensywności dla projektów o wart. > 50 mln oraz dla wysokości wsparcia > 5 mln

42 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 42 RAZEM GRANT INWESTYCYJNY + GRANT NA NOWE MIEJSCA PRACY NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ MAX INTENSYWNOŚCI/WARTOŚCI WSPARCIA Grant inwestycyjny Grant inwestycyjny 50% maksymalnej intensywności lub wartości pomocy Grant na nowe miejsca pracy - opcjonalnie do wysokości 4 000 na jedno nowe utworzone miejsce pracy BAZA OBLICZEŃ - DWULETNIE KOSZTY ZATRUDNIENIA BRUTTO (pkt. 11.9 wniosku) Zasady naliczania wysokości wsparcia cd.

43 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 43 Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem Grunty (do 10% wartości kwalifikowanej projektu) Grunty (do 10% wartości kwalifikowanej projektu) Nabycie lub wytworzenie środków trwałych Nabycie lub wytworzenie środków trwałych Nabycie używanych środków trwałych (warunki) Nabycie używanych środków trwałych (warunki) Wartości niematerialne i prawne (do 25% sumy wydatków kwalifikowanych pierwszych trzech pozycji) Wartości niematerialne i prawne (do 25% sumy wydatków kwalifikowanych pierwszych trzech pozycji) Instalacja i uruchomienie środków trwałych Instalacja i uruchomienie środków trwałych Cena nabycia materiałów lub robót budowlanych Cena nabycia materiałów lub robót budowlanych Wydatki na utworzenie nowych miejsc pracy Wydatki na utworzenie nowych miejsc pracy

44 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 Trwałość projektu Rodzaj oświadczenia stwierdzającego, iż nie zmieni się właściciel finansowanych aktywów i nie zostaną one przeznaczone do innego celu niż opisany w projekcie w ciągu pięciu lat od jego zakończenia

45 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 45 Harmonogram realizacji projektu Rozpoczęcie inwestycji koniecznie po złożeniu wniosku Rozpoczęcie inwestycji koniecznie po złożeniu wniosku Data końca kwalifikowalności wydatków to 30 czerwca 2008 r. Data końca kwalifikowalności wydatków to 30 czerwca 2008 r.

46 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 46 Lista wymaganych załączników Dokumenty urzędowe czyli odpis z KRS, zaświadczenie z ZUS i US oraz tytuł własności do nieruchomości, na której ma być zlokalizowana inwestycja - oryginały lub kopie uwierzytelnione notarialnie Dokumenty urzędowe czyli odpis z KRS, zaświadczenie z ZUS i US oraz tytuł własności do nieruchomości, na której ma być zlokalizowana inwestycja - oryginały lub kopie uwierzytelnione notarialnie Ponumerowane strony, kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem od strony.. do strony..., podpisane własnoręcznie i czytelnie przez osobę/y uprawnioną/e, parafowane na każdej stronie Ponumerowane strony, kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem od strony.. do strony..., podpisane własnoręcznie i czytelnie przez osobę/y uprawnioną/e, parafowane na każdej stronie

47 SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 47 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SPO WKP PODDZIAŁANIE 2.2.1 Dotacje na nowe inwestycje w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOKONUJĄCYCH NOWYCH INWESTYCJI WSPARCIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google