Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywa JASPERS w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywa JASPERS w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywa JASPERS w Polsce
Wsparcie przygotowania dużych projektów inwestycyjnych Katowice, 27 marca 2007 r. Krzysztof Kasprzyk Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych

2 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje 2. Zakres wsparcia
3. Zasady działąnia i wybór projektów 4. Przykłady wsparcia - plan działań na 2006, 2007 5. Podsumowanie

3 Podstawowe informacje
Joint Assistance to Support Projects in European Regions Wspólne wsparcie dla projektów w europejskich regionach Wspólne, ponieważ 3 partnerów: - Europejski Bank Inwestycyjny - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - Komisja Europejska

4 Podstawowe informacje
Formalnie - część Europejskiego Banku Inwestycyjnego: w sumie ok. 50 pracowników + pracownicy EBI, EBOR centrala - Luksemburg - szef - Patrick Walsh - koordynator dla Polski - Mark Pevsner 3 biura regionalne - biuro w Warszawie, plac Piłsudskiego 1 - 10 osób (w większości Polacy)

5 Podstawowe informacje
Alokacja środków w PO IiŚ Cele inicjatywy: wsparcie przygotowania projektów w nowych państwach członkowskich przyspieszenie przygotowania i zapewnienie odpowiedniej liczby projektów polepszenie jakości wniosków o dofinansowanie zatwierdzanych przez Komisję Europejską

6 Podstawowe informacje
Alokacja środków w PO IiŚ Początek funkcjonowania: pomysł - koniec 2005 r. pierwsze dyskusje na temat wyboru projektów - styczeń 2006 r. rozpoczęcie wsparcia nad projektami zgłoszonymi przez Polskę lipiec - październik 2006 r. otwarcie biura w Warszawie - 12 stycznia 2007 r. (z udziałem komisarz Danuty Hübner, prezesa EBI Philippa Maystadta i sekretarza generalnego EBOR Horsta Reichenbacha) rozpoczęcie pracy przez ekspertów - nadal trwa

7 Podstawowe informacje
Alokacja środków w PO IiŚ Koordynacja po stronie polskiej: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych Jerzy Kwieciński, podsekretarz stanu Monika Pałasz, dyrektor departamentu Krzysztof Kasprzyk, naczelnik współpraca z innymi instytucjami zarządzającymi, instytucją koordynujaca dla RPO, instytucjami pośredniczącymi (PO Infrastruktura i Środowisko, PO Innowacyjna Gospodarka)

8 Zakres wsparcia Wsparcie dotyczy dużych projektów, które wymagają zatwierdzenia przez Komisję Europejską: od 25 mln euro w sektorze środowiska od 50 mln euro w sektorze transportu i innych sektorach w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach może dotyczyć projektów mniejszych Wsparcie może dotyczyć także kwestii horyzontalnych Możliwe wsparcie we wszystkich sektorach, które kwalifikują się do wsparcia z EFRR i Funduszu Spójności

9 Zakres wsparcia Wsparcie o charakterze doradczym:
JASPERS nie jest instrumentem finansowym zapewniającym dodatkowe dofinansowanie na sfinansowanie dokumentacji projektu w szczególności, co do zasady JASPERS nie finansuje studiów wykonalności, dokumentacji technicznej itp. wsparcie najczęściej przybiera postać: weryfikacji przygotowanej dokumentacji, analizy wybranych kwestii problemowych, wsparcia przy określaniu warunków dla konsultantów przygotowujących dokumentację

10 Zakres wsparcia Wsparcie na różnych etapach przygotowania projektów:
wsparcie na etapie koncepcyjnym analiza optymalnych rozwiązań instytucjonalnych, niezależna ocena przy wyborze wariantu realizacji weryfikacja przyjętych założeń, identyfikacja pominiętych lub niedostatecznie uwzględnionych elementów krytycznych weryfikacja na wczesnym etapie kwalifikowalności wsparcie przy właściwym określaniu warunków dla konsultantów przygotowujących studium wykonalności i inne dokumenty weryfikacja już przygotowanej dokumentacji

11 Zasady działania i wybór projektów
Podział środków dostępnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko wg sektorów (w mln euro) Zasady działania i wybór projektów Co roku Polska uzgadnia z JASPERS i KE plan działań na dany rok, wskazujący projekty do wsparcia projekty, dla których wsparcie nie zostało skończone w danym roku, kontynuowane są w roku następnym, przy tworzeniu planu bierze się pod uwagę ograniczone zasoby w ramach JASPERS, w uzasadnionych przypadkach jest możliwość uzupełnienia planu działań w trakcie roku, w planie działań wskazany jest także zakres wsparcia dla poszczególnych projektów

12 Zasady działania i wybór projektów
Podział środków dostępnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko wg sektorów (w mln euro) Zasady działania i wybór projektów Wybór projektów: projekty zgłaszają instytucje zarządzające programami operacyjnymi (z wykorzystaniem instytucji pośredniczących) - to one wskazują projekty do wsparcia: beneficjenci nie powinni zgłaszać projektów bezpośrednio do instytucji koordynującej JASPERS, projekty powinny charakteryzować się jedną z następujących cech: mieć nietypowy, wyjątkowo skomplikowany charakter, np. związany z kwestiami środowiskowymi, pomocą publiczną, itp. mieć charakter projektów pilotażowych - wyniki dla danego projektu będą mogły być wykorzystane przy innych, niekoniecznie dużych, podobnych projektach wartość projektu warunkująca powodzenie całego priorytetu/programu

13 Zasady działania i wybór projektów
Podział środków dostępnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko wg sektorów (w mln euro) Zasady działania i wybór projektów Wybór projektów: projekt powinien być przewidziany do realizacji, tj. wskazany w indykatywnym wykazie dużych projektów dla danego programu operacyjnego (chyba, że jest właściwe inne uzasadnienie), dla każdego projektu konieczne jest wypełnienie krótkiej fiszki (najlepiej w języku angielskim), przedstawiającej zakres projektu, uzasadnienie wyboru oraz proponowany zakres wsparcia inicjatywy JASPERS w pierwszej kolejności wsparcie uzyskać powinny projekty z wcześniejszą datą przedstawienia wniosku o dofinansowanie ( )

14 Zasady działania i wybór projektów
Podział środków dostępnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko wg sektorów (w mln euro) Zasady działania i wybór projektów Droga projektów od beneficjenta do planu działań JASPERS:

15 Zasady działania i wybór projektów
Podział środków dostępnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko wg sektorów (w mln euro) Zasady działania i wybór projektów Wybór projektów: projekty przed umieszczeniem w planie działań podlegają weryfikacji przez instytucję koordynującą, a następnie JASPERS i KE, najczęstsze problemy: projekt nie jest przewidziany do realizacji, lub informacje w fiszce są sprzeczne z innymi dokumentami, beneficjent nie ma środków nawet na współfinansowanie przygotowania przedsięwzięcia i wydaje mu się, że JASPERS zastąpi go w tym względzie, brak jasnego wskazania zakresu wsparcia przez JASPERS (beneficjent i IZ nie wie, czego chce od JASPERS), instytucja zarządzająca zgłaszająca projekt nie potrafi uzasadnić wyboru i nie zna projektu, projekt jest niedojrzały, nieprzygotowanie beneficjenta

16 Zasady działania i wybór projektów
Podział środków dostępnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko wg sektorów (w mln euro) Zasady działania i wybór projektów Po umieszczeniu projektu w planie działań: organizowane jest spotkanie organizacyjne („kick-off meeting”), w trakcie którego: beneficjent przedstawia projekt i odpowiada na pytania ekspertów JASPERS, uzgadniany jest harmonogram i bardziej szczegółowy zakres wsparcia ze strony JASPERS przedstawiany jest wiodący ekspert po stronie JASPERS odpowiedzialny za dany projekt następne kontakty - bezpośrednio pomiędzy beneficjentem a ekspertami JASPERS, głównie pocztą elektroniczną, dokumenty do analizy mogą być w języku polskim; umiejętność komunikacji w języku angielskim przyspiesza i ułatwia wsparcie, wsparcie ekspertów JASPERS jest bezpłatne, ale beneficjent jest odpowiedzialny za organizację

17 Zasady działania i wybór projektów
Podział środków dostępnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko wg sektorów (w mln euro) Zasady działania i wybór projektów Beneficjent jest odpowiedzialny za współpracę z ekspertami, przekazywanie dokumentów, odpowiedź na postawione pytania itp. Zakończenie wsparcia: po wykonaniu zadania przez ekspertów, w przypadku, gdy nie zakończy się w danym roku, zadanie jest umieszczane w planie działań na kolejny rok, odpowiednia informacja o wsparciu JASPERS umieszczana jest we wniosku o dofinansowanie przekazywanym Komisji Europejskiej

18 Przykłady wsparcia - typy projektów
Podział środków dostępnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko wg sektorów (w mln euro) Przykłady wsparcia - typy projektów Sektor energetyczny - nowy sektor, skomplikowane kwestie dotyczące kwalifikowalności, pomocy publicznej, m.in.: sieci gazowe, sieci dystrybucyjne energii elektrycznej, termomodernizacja budynków publicznych projekt przeciwpowodziowy - skomplikowane kwestie środowiskowe, projekty transportowe kolejowe i drogowe - bardzo duże projekty, weryfikacja dokumentacji transport publiczny - projekty pilotażowe, sieć szerokopasmowa - duży i trudny projekt 2007: infrastruktura B+R, rekultywacja i in.

19 Przykłady wsparcia - projekty
Podział środków dostępnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko wg sektorów (w mln euro) Przykłady wsparcia - projekty Zakres wsparcia w zakresie efektywności energetycznej, który może byc finansowany z Funduszu Spójności struktura projektu, zasady pomocy publicznej, strategiczna ocena oddziaływania na środowisko - transport publiczny analiza rozwiązań instytucjonalnych dla projektu dotyczącego sieci szerokopasmowej (PO Rozwój Polski wschodniej) weryfikacja sposobu wyliczenia poziomu dofinansowania weryfikacja dokumentacji środowiskowej weryfikacja studium wykonalności zleconego zewnętrznym konsultantom

20 Przykłady wsparcia - horyzontalne
Podział środków dostępnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko wg sektorów (w mln euro) Przykłady wsparcia - horyzontalne Wytyczne dla projektów generujących dochód w sektorze środowiska (plan działań 2006) horyzontalne (plan działań 2006) w sektorze transportu (plan działań na 2007) Programy pomocy publicznej sektor energetyczny (gaz ziemny, sieci energetyczne - plan działań 2006) sektor transportu (priorytetowe zadanie w 2007 r.) Mechanizmy/instrumenty wsparcia w zakresie efektywności energetycznej Badanie rynku gazu ziemnego

21 Podział środków dostępnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko wg sektorów (w mln euro)
Podsumowanie Wnioski z dotychczasowego wsparcia JASPERS pozwala na wczesną identyfikację potencjalnych problemów i odpowiednie dostosowanie projektów JASPERS nie zastąpi beneficjenta, może go tylko w ograniczonym zakresie wspomóc Ważne jest dobre uzasadnienie projektów do wsparcia Najlepsze rezultaty są wówczas, gdy beneficjent i instytucja zarządzająca sformułowały dla JASPERS konkretne zadanie do wykonania

22 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4


Pobierz ppt "Inicjatywa JASPERS w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google