Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rewitalizacja Rewitalizacja Autor: Małgorzata Rulińska, Rzeszów, 30.04.2009 r. Rzeszów, 30.04.2009 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rewitalizacja Rewitalizacja Autor: Małgorzata Rulińska, Rzeszów, 30.04.2009 r. Rzeszów, 30.04.2009 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE."— Zapis prezentacji:

1 1 Rewitalizacja Rewitalizacja Autor: Małgorzata Rulińska, Rzeszów, 30.04.2009 r. Rzeszów, 30.04.2009 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

2 2 Plan prezentacji: Plan prezentacji: 1. Pojęcie rewitalizacji. 2. Jak przygotować projekt. 3. Partnerstwo. 4. Budżet projektu. 5. Pomoc publiczna. 6. Dobre praktyki.

3 3 Cel prezentacji Cel prezentacji 1. Zapoznanie z metodologią tworzenia projektu do 7.1. i 7.2. RPO WP. 2. Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu wydatków kwalifikowanych i pomocy publicznej. 3. Prezentacja dobrych praktyk.

4 4 Pojęcie rewitalizacji Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja Rewitalizacja to przywrócenie dawnej świetności, ale z wykorzystaniem obecnej współczesnej funkcji. Nie ogranicza si ę jedynie do działa ń technicznych, lecz posiada również wymiar społeczny i gospodarczy. Przywraca aktywno ść na obszarach prze ż ywaj ą cych problemy strukturalne wymaga uwzgl ę dnienia wszystkich, ś ci ś le ze sob ą powi ą zanych aspektów. Przedsi ę wzi ę ciom technicznym towarzyszą działania słu żą ce aktywizacji społeczno ś ci zamieszkuj ą cych obszary poddane rewitalizacji.

5 5 Pojęcie rewitalizacji Pojęcie rewitalizacji Renowacja Renowacja - remont lub modernizacj a ; Rewitalizacja Rewitalizacja - kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na obszarze zdegradowanym proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez jednostk ę samorz ą du terytorialnego w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, w szczególno ś ci przez nadanie mu nowej jako ś ci funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

6 6 Procedura przygotowania programu rewitalizacji Procedura przygotowania programu rewitalizacji 1. Złożenie wniosków do Prezydenta, Burmistrza, Wójta lub do Biura Rady Gminy, albo poprzez Radnego. 2. Zarządzeniem Prezydenta, Wójta, Burmistrza wyznaczona zostaje osoba, dalej zwana pełnomocnikiem oraz horyzontalny zespół zadaniowy ds. rewitalizacji. 3. Pełnomocnik ds. rewitalizacji pełni funkcję koordynatora zespołu zadaniowego przygotowującego program rewitalizacji i jest odpowiedzialny za zbieranie wniosków, przygotowanie danych i wyznaczenie obszaru wymagającego rewitalizacji.

7 7 Procedura przygotowania programu rewitalizacji Procedura przygotowania programu rewitalizacji 4. Horyzontalny zespół zadaniowy ds. rewitalizacji składa się z pracowników Urzędu Gminy z różnych departamentów niezbędnych do przygotowania programu rewitalizacji lub instytucji współpracujących. 5. Burmistrz, Wójt, Prezydent może wnioskować do Rady Gminy o powołanie w ramach Rady Gminy specjalnej komisji ds. rewitalizacji. 6. Rada Gminy powołuje Komisję uchwałą. 7. Komisja składa się z wyznaczonych przez Radę Gminy radnych gminy oraz kluczowych dla rozwoju gminy partnerów społeczno-gospodarczych.

8 8 Procedura przygotowania programu rewitalizacji Procedura przygotowania programu rewitalizacji 8. Komisja wybiera uchwałą - ze swojego składu - przewodniczącego kierującego jej pracami i ją reprezentującego. 9. W posiedzeniach Komisji udział mogą brać przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego, członkowie zespołu zadaniowego oraz niezależni eksperci. 10.Do zadań Komisji należy opiniowanie programu rewitalizacji przygotowanego przez zespół zadaniowy i rekomendowanie go Radzie Gminy do przyjęcia uchwałą.

9 9 Procedura przygotowania programu rewitalizacji Procedura przygotowania programu rewitalizacji 11. Do zadań Komisji należy również prowadzenie monitoringu wdrażania programu oraz ocena. 12. Przewodniczący Komisji wnosi pod obrady Rady Gminy program rewitalizacji. 13. Rada Gminy przyjmuje uchwałą program rewitalizacji. 14. Rada Gminy może podjąć uchwałę o przyjęciu dowolnej formy prawnej zarządzającego realizacją programu rewitalizacji (operatora).

10 10 Jak przygotować dobry projekt? Zorientowanie na cele. Koordynacja powiązanych ze sobą zadań. Dokładnie obliczony czas trwania zadań. Uwzględniony element ryzyka: np. projekt innowacyjny, projektodawca bez doświadczenia – wysoki poziom ryzyka. Trwała zmiana w otoczeniu ( 5 lat)

11 11 Jak przygotować dobry projekt? odniesienie do części wniosku B2projekt musi odpowiadać celom ogłoszonym przez organizatora konkursu (IZ), ( B2 ) projekt musi odpowiadać na zidentyfikowane B1 (i udokumentowane) potrzeby/problemy, ( B1 ) A7projekt powinien być przygotowany przy udziale wszystkich zainteresowanych partnerów, ( A7 ) B2cele projektu muszą być przejrzyste, realne i specyficzne dla danego projektu, ( B2 )

12 12 Jak przygotować dobry projekt? odniesienie do części wniosku B3 i B4 C1 B7projekt musi precyzyjnie określać rodzaje zadań ( B3 i B4 ), ich harmonogram ( C1 ), odpowiedzialność wykonawców, sposób realizacji ( B7 ), C2 i C3niezbędne jest wykazanie realnych oczekiwanych produktów i rezultatów projektu wraz z ich wskaźnikami kluczowymi i regionalnymi ( C2 i C3 ), umowy partnerskiereguły zarządzania muszą być klarowne i zaakceptowane przez wszystkich partnerów ( umowy partnerskie ), D3wydatki projektu muszą być wyliczone rzetelnie, na bazie rzeczywistych wydatków ( D3 )

13 13 PRZYGOTOWANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO - ZASADY Formularz wniosku dostępny jest wyłącznie w formie elektronicznej i ma postać specjalnie w tym celu przygotowanego programu komputerowego, tzw. Generatora Wniosku Formularz należy wypełniać wyłącznie elektronicznie. Przy każdym z pytań pojawiają się wyjaśnienia i podpowiedzi, System automatycznie sprawdza i informuje o pustych lub niewłaściwie wypełnionych rubrykach.

14 14 Faza identyfikacji projektu Analiza problemów, barier i potrzeb, Określenie możliwości ich rozwiązania i przezwyciężenia Analiza różnych wariantów pomysłów na rozwiązanie konkretnych problemów, Konsultowanie tych pomysłów z partnerami społeczno-gospodarczymi.

15 15 Identyfikacja interesariuszy Lista osób (grup) dotkniętych problemem, ich dotyczyć będą efekty projektu np. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z dzielnicy X Lista partnerów, którzy mogą być zainteresowani zaangażowaniem w rozwiązaniu problemu np. organizacje pozarządowe takie jak TPD

16 16 Analiza instytucjonalna Nazwy potencjalnych partnerów Interesy i oczekiwania każdego z partnerów Wrażliwość na uznanie kwestii horyzontalnych (takich jak równości płci, zrównoważony rozwój, społeczeństwo informacyjne) Potencjał i braki Wnioski

17 17 Problem startowy PRZYCZYNY SKUTKI Drzewo problemów

18 18 Analiza celów Analiza celów polega na przekształceniu problemów w cele. Drzewo celów pokazuje zawiązki pomiędzy poszczególnymi celami. Na samym dole drzewa znajdują się środki, jakimi będą osiągane cele, na najwyższych gałęziach korony efekty ich stosowania.

19 19 Cel ogólny jest kierunkiem, w którym podążamy – najlepiej 1-3 Cel szczegółowy konkretyzuje co w ramach danego kierunku chcemy osiągnąć – najlepiej 1-5 w dla każdego z celów ogólnych ( według podręcznika Komisji Europejskiej, Zarządzanie Cyklem Projektu). Trzeba zatem wybrać i uszeregować cele szczegółowe według ważności i skoncentrować wysiłki na tych, które uznamy za najważniejsze Uzgodnienie celów szczegółowych

20 20 CEL ŚRODKI CELE Drzewo celów

21 21 CEL POWINIEN BYĆ SMART ( ang. sprytny) Specific (konkretny) Measurable (mierzalny) Acceptable (akceptowalny) Realistic (realistyczny) Timed (terminowy)

22 22 Podział pracy i harmonogram projektu Zdefiniowanie szczegółowych zadań (czynności) Określenie kolejności wykonywania działań Szacowanie czasu trwania działań (ocena ekspertów, poprzez analogię, poprzez symulację) Przygotowanie harmonogramu (określenie dat rozpoczęcia i zakończenia każdej czynności) Możliwe narzędzia przygotowania i prezentacji harmonogramu: CPM (metoda ścieżki krytycznej), PERT (ocena programu i technika przeglądu), wykresy Gantta System kontroli realizacji harmonogramu

23 23 Cechy dobrego wniosku o dofinansowanie. -Przygotowany na podstawie dobrego projektu, -Spójne wszystkie elementy ( budżet, harmonogram, treść), -Wypełnione poprawnie wszystkie pola formularza, -Kompletne i poprawne załączniki z wszystkimi wymaganymi podpisami/parafkami/pieczątkami, -Efektywny kosztowo: odpowiednia jakość za cenę rynkową (porównywalną), -Przygotowany w partnerstwie co potwierdza rzetelna umowa partnerska, -Gotowy do realizacji, -Gwarantujący trwałość rezultatów.

24 24 Matryca logiczna projektu I

25 25 Matryca logiczna projektu II OpisWskaźnikiŹródła weryfikacji Założenia i ryzyko Cel ogólny Cel bezpośredni Rezultaty Produkty DziałaniaŚrodki i nakłady Koszty działań Warunki wstępne

26 26 Trafne Trafne - dostosowane do charakteru projektu oraz zakładanych rezultatów. Mierzalne Mierzalne - wyrażone w wartościach liczbowych, procentowych lub binarnie (TAK-NIE), Wiarygodne Wiarygodne – najlepiej oddają istotę rezultatu, są więc reprezentatywne, tak samo rozumiemy je my, jak i instytucje nas kontrolujące, są więc niezależne, Dostępne Dostępne – łatwe do pozyskania np. aby stwierdzić czystość rzeki nie będziemy liczyć pstrągów w niej pływających, bo to za trudne i kosztowne, taniej pobrać do analizy próbkę wody. Wskaźniki powinny być:

27 27 Rezultatu na poziomie działania: Powierzchnia odnowionych budynków Powierzchnia zagospodarowanych obszarów Liczba firm zało ż onych na obszarach odnowionych Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach odnowionych Wskaźniki 7.1. i 7.2.

28 28 Analiza strategiczna Podjęcie decyzji : –jakie cele z programu rewitalizacji zostaną włączone do danego projektu, a jakie np. dopiero do kolejnego, –jaka będzie wielkość rzeczowa i budżet projektu –jaki będzie wariant strategii osiągania celu (ze studium wykonalności)

29 29 PARTNERSTWO – elementy przykładowej umowy. PARTNERSTWO – elementy przykładowej umowy. Umowa o wspólnym przedsięwzięciu w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanych ze środków EFRR pomiędzy: 1.Towarzystwem Budownictwa Społecznego, spółka z o.o. 2.Wspólnotą mieszkaniową X 3.Spółdzielnią mieszkaniową Y 4.Starostwem Powiatowym w..... 5.Parafią 6.Gminą X 7.Komendą Wojewódzką Policji.

30 30 PARTNERSTWO cd. PARTNERSTWO cd. Przedmiot umowy: Zrealizowanie wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie – w przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR-na wspólnym wdrożeniu projektu pn. Rewitalizacja Starówki w Przykładówku – etap I zgłoszonego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na wymienionych niżej budynkach: 1.Plac X Kościół parafialny 2.Ul. Kejsowska 3,4,5, wraz z podwórkami, 3.- teren pomiędzy ulicami:.........

31 31 PARTNERSTWO cd. PARTNERSTWO cd. Zakres prac przy wykonaniu wspólnego przedsięwzięcia: -dokumentacja techniczna i kosztorysy na nieruchomości objęte niniejszą umową, -Rewitalizacja nieruchomości, zgodnie z wykonanymi projektami technicznymi i pozwoleniami na budowę, w zakresie ujętym we wniosku aplikacyjnym do RPO.

32 32 PARTNERSTWO cd. PARTNERSTWO cd. Harmonogram planowanych prac związanych z realizacja projektu: 1.Dokumentacja techniczna i kosztorysy IV kw. 2007 – I kw. 2008 2.Studium wykonalności I kw 2008 3.Prace rewitalizacyjne II kw 2008-III kw 2009 4.Nadzór autorski i inwestorski II kw 2008 III kw. 2009 5.Promocja projektu II kw. 2008 – III kw 2009.

33 33 PARTNERSTWO cd. PARTNERSTWO cd. Zarządzanie projektem: 1.Realizację wspólnego przedsięwzięcia koordynować będzie Lider tj. TBS. 2.Lider jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków wobec Instytucji Zarządzającej RPO, związanych z przygotowaniem a następnie wdrożeniem projektu. 3.Lider jest upoważniony do reprezentowania w zakresie niniejszej umowy w szczególności w sprawach technicznych i finansowych. 4.Lider jest odpowiedzialny za:.......

34 34 PARTNERSTWO cd. PARTNERSTWO cd. Obowiązki pozostałych stron umowy: 1.Współpraca z liderem w szczególności w zakresie przygotowania projektu i jego realizacji, a w szczególności w zakresie: - udostępnienia nieruchomości wymienionych w umowie, - udostępnienia niezbędnych informacji, - podejmowanie działań mogących mieć wpływ na sprawną realizację przedsięwzięcia, w tym na otoczenie.

35 35 PARTNERSTWO cd. PARTNERSTWO cd. Finansowanie: Wartość przedsięwzięcia zostanie określona po zawarciu stosownych umów z wykonawcami, wybranymi w wyniku przetargów. Lider przejmie na siebie ciężar współfinansowania do wysokości 50% wartości całości przedsięwzięcia do momentu uzyskania płatności z RPO. Partnerzy przyjmują na siebie ciężar współfinansowania projektu w wysokości 50% wartości całego przedsięwzięcia, proporcjonalnie do wartości inwestycji w poszczególnych nieruchomościach, których są właścicielami. Lider otworzy rachunek bankowy, na którym prowadzone będą wszystkie operacje finansowe związane z realizacją projektu.

36 36 PARTNERSTWO cd. PARTNERSTWO cd. Własność majątku uzyskanego w ramach projektu. Majątek uzyskany w ramach projektu należy wyłącznie do stron umowy. Strony umowy zobowiązują się do zachowania celów projektu zgodnych z wnioskiem aplikacyjnym przez okres minimum 5 lat od daty zakończenia projektu. W tym samym okresie zobowiązują się nie powierzać zarządzania pozyskanym majątkiem osobom trzecim.

37 37 Przykładowe źródła europejskie współfinansowania projektów w ramach programu rewitalizacji Przykładowe źródła europejskie współfinansowania projektów w ramach programu rewitalizacji 1.Regionalny Program Operacyjny WP działania 7.1. i 7.2. 2.Aspekt społeczny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 6 i 7, w szczególności 7.1.1. – projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej realizujących gminne strategie rozwiązywania problemów społecznych, które powinny być spójne z programem rewitalizacji. Także działanie 7.2.1. – projekty konkursowe- głównie wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i partnerstwa instytucji działających na ich rzecz. 3. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – działania zarówno inwestycyjne jak i z zakresu rozwoju społecznego z oddziaływaniem transgranicznym, ponadnarodowym lub międzyregionalnym..

38 38 Projekt jest kwalifikowalny, jeśli spełnia łącznie następujące warunki: a) beneficjent ubiegający się o dofinansowanie jest uprawniony do złożenia wniosku w ramach danego priorytetu /działania, b) jest zgodny z RPO oraz Szczegółowym opisem priorytetów RPO c) przyczynia się do realizacji celów danego priorytetu, Ocena kwalifikowalności projektu

39 39 Projekt jest kwalifikowalny, jeśli spełnia łącznie następujące warunki: d) jest zgodny z horyzontalnymi politykami Wspólnoty, w tym w szczególności z politykami w zakresie: równości M i K oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji, zamówień publicznych, środowiska oraz społeczeństwa informacyjnego, e) jest zgodny z kryteriami wyboru określonymi przez Komitet Monitorujący. Ocena kwalifikowalności projektu

40 40 Ramy czasowe i zasięg geograficzny (perspektywa 2007-2013) data początkowa - 1 stycznia 2007 r. lub data otrzymania przez Komisję Programu Operacyjnego data końcowa - 31 grudnia 2015 - datę szczegółową dla beneficjentów określa IZ i zapisana jest w umowie dla danego projektu. Zasięg geograficzny kwalifikowalności Zasięg geograficzny kwalifikowalności - obszar całego województwa.

41 41 Trwałość projektu W ciągu 5 lat od daty: okres 2004-2006- podpisania umowy dofinansowania projektu lub wydania decyzji o dofinansowaniu projektu, okres 2007-2013- przekazania beneficjentowi płatności końcowej (zakończenia realizacji projektu) W przypadku projektów realizowanych w celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP, okres trwałości wynosi min 3 lata od daty zakończenia projektu. Pojęcie trwałości projektu rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji,

42 42 Trwałość projektu B eficjent musi we wniosku projektowym opisa ć własno ść maj ą tku powstałego w wyniku realizacji projektu (wła ś ciciela, operatora), obieg płatno ś ci finansowych, a tak ż e spos ó b zabezpieczenia trwało ś ci projektu.

43 43 Znacząca modyfikacja a) modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny, oraz b) wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.

44 44 Ocena kwalifikowalności wydatku a) został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków, b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego, c) jest zgodny z postanowieniami RPO, d) jest zgodny z kategoriami wydatków wynikającymi z postanowień umowy o dofinansowanie projektu,

45 45 Ocena kwalifikowalności wydatku e) jest niezbędny do realizacji projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu, f) został dokonany w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku, g) został należycie udokumentowany, h) nie podlega wyłączeniom (lista wydatków niekwalifikowanych) i) jest zgodny z zasadami określonymi przez IZ RPO.

46 46 Zasada elastyczności cross-finansing Instytucja Zarządzająca RPO dopuszcza możliwość cross-finansingu w przypadku, gdy wymaga tego realizacja danego projektu, katalog poniesionych wydatków współfinansowanych przez określony fundusz może zostać poszerzony o wydatki kwalifikowane w ramach EFS. Wartość tego rodzaju poniesionych wydatków nie może stanowić jednak więcej niż 3% kosztów kwalifikowanych dla projektów działań 7.1. i 7.2. RPO

47 47 Wkład niepieniężny wniesiony na rzecz projektu przez beneficjenta publicznego lub prywatnego w postaci dóbr lub usług, za które nie dokonano płatności, stanowi koszt kwalifikowany przy założeniu, że: - polega na wniesieniu nieruchomości w rozumieniu art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, urządzeń lub materiałów (surowców), badań, pracy wysokokwalifikowanej lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy; - jego wartość może zostać w niezależny sposób wyceniona oraz jeśli zaistnieje taka konieczność- zweryfikowana; Wkład niepieniężny

48 48 Koszty ogólnego zarządu Koszty ogólnego zarządu (koszty zarządzania projektem) to koszty ogólne i koszty osobowe. Koszty ogólne to koszty, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego produktu lub usługi. Do kategorii kosztów ogólnych należą m. in. opłaty czynszowe, koszty administracyjne, opłaty za energię, ogrzewanie.

49 49 Koszty osobowe Są związane z wynagrodzeniem pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie i zarządzanie projektem. Mogą być uznane za kwalifikowane do współfinansowania pod warunkiem, że: - dany pracownik został oddelegowany do pracy na rzecz projektu, - w opisie jego stanowiska pracy jest stosowna adnotacja o obowiązkach związanych z realizacja projektu, -faktycznie wykonuje prace związana z projektem, - co miesiąc pracownik wypełnia kartę czasu pracy związanej z realizacja projektu (którą weryfikuje i podpisuje jego zwierzchnik).

50 50 Koszty osobowe Wydatkami kwalifikowanymi mogą być również nagrody lub premie, o ile spełnione są następujące warunki: - nagrody lub premie zostały przewidziane w regulaminie danej instytucji, - nie wprowadzono ich w momencie, gdy instytucja zaczęła przygotowywać się do realizacji projektu, - potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji. W szczególności kwalifikowane są wydatki na zlecenie lub realizacje w ramach własnej struktury zadań inżyniera kontraktu (jednostki realizującej projekt), odpowiedzialnego za zarządzanie inwestycją w kontekście jej współfinansowania ze środków UE.

51 51 Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych stanowią koszt kwalifikowany, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: odpisy amortyzacyjne dotyczą środka trwałego, który jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywany do jego wdrażania; zakup środka trwałego nie był wcześniej finansowany ze środków dotacji krajowej ani wspólnotowej ( 7 lat); Amortyzacja

52 52 - biznes planu lub studium wykonalno ś ci, - dokumentacja techniczna, - oceny oddziaływania na ś rodowisko, - map lub szkic ó w lokalnych sytuuj ą cych projekt, - dokumentacji przetargowej, - dokumentacji przyrodniczej (np. inwentaryzacji przyrodniczej), - planu funkcjonalno-u ż ytkowego, - zało ż e ń techniczno-ekonomicznych inwestycji, - innej niezb ę dnej dokumentacji technicznej lub finansowej, o ile jej opracowanie jest niezb ę dne do przygotowania lub realizacji projektu. - wydatki poniesione na opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych podczas przygotowywania projektu. Dokumentacja niezbędna do przygotowania projektu

53 53 Warunki: a)środek trwały będzie ujęty w ewidencji księgowej beneficjenta, b)środek trwały nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z dotacji krajowych w okresie 7 lat od jego zakupu. Dokumentem poświadczającym ten fakt może być oświadczenie ostatniego sprzedawcy. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

54 54 Jeżeli beneficjent kupuje sprzęt będący środkiem trwałym, który po realizacji projektu będzie przeznaczony na zwykła działalność danego podmiotu – nie może zaliczyć do wydatków kwalifikowalnych wartości rezydualnej (końcowej). Powinien natomiast zawrzeć we wniosku o dofinansowanie projektu wartość odpisów amortyzacyjnych w okresie realizacji projektu. Wydatki związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych kwalifikują się do współfinansowania pod warunkiem, że wartości te będą ujęte w ewidencji księgowej. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

55 55 Zakup gruntu Zakup takiego terenu kwalifikuje się do współfinansowania ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przy spełnieniu następujących warunków: -wydatek poniesiony na zakup terenu niezabudowanego jest kwalifikowany tylko do wysokości 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, -( projekty z ochrony środowiska może być wyższy poziom – określa IZ)

56 56 Zakup gruntu Zakup takiego terenu kwalifikuje się do współfinansowania ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przy spełnieniu następujących warunków: -koszt zakupu nie przekracza wartości rynkowej terenu niezabudowanego, a jego wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; -nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie dofinansowanie projektu; - nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu, - zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu i uwzględniony w umowie o dofinansowanie projektu.

57 57 - Zsumowując wszystkie koszty kwalifikowalne oprócz kosztów zakupu gruntu – otrzymujemy wielkość – a -Koszt kwalifikowalny ogółem stanowi niewiadomą x -Wiemy, iż 90% kosztu kwalifikowalnego ogółem stanowi koszt kwalifikowalny bez kosztów gruntu, stąd: a = 0,9 x x = a/0,9 -Najwyżej 10 % tak otrzymanego kosztu kwalifikowalnego ogółem, może stanowić koszt zakupu gruntu. Sposób obliczania kosztu kwalifikowalnego gruntu

58 58 Przez pojecie nieruchomości zabudowanej należy rozumieć nieruchomość gruntową zgodnie z przepisami art. 4 ust 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - (…) grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności. Zakup nieruchomości zabudowanej

59 59 Zakup tak rozumianej nieruchomości kwalifikuje się do współfinansowania ze środków EFRR i FS przy spełnieniu następujących warunków: -cena zakupu nieruchomości zabudowanej nie przekracza jej wartości rynkowej, a wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; Zakup nieruchomości zabudowanej

60 60 -nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie dofinansowania projektu; -nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu, -zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu i uwzględniony w umowie o dofinansowanie projektu. Zakup nieruchomości zabudowanej

61 61 -W uzasadnionych przypadkach, gdy konieczne jest nabycie nieruchomości zabudowanej, a następnie wyburzenie stojącego(ych) na niej budynku(ów), koszty kwalifikowalne zakupu nieruchomości należy obliczyć zgodnie z zasadą dot. gruntu. -Koszt wyburzenia budynku stanowi koszt kwalifikowalny na zasadach ogólnych tzn. nie należy traktować go jako elementu składowego kosztów zakupu nieruchomości. Zakup nieruchomości zabudowanej

62 62 Kwalifikują się pod następującymi warunkami: a) wydatki te muszą zostać poniesione w ramach projektów wpisujących się w zintegrowane plany rozwoju miejskiego (lokalne programy rewitalizacji) lub osi priorytetowej dla obszarów zdegradowanych lub obszarów zagrożonych fizyczną degradacją i wykluczeniem społecznym, b) alokacja z EFRR na cele mieszkaniowe ograniczona jest do poziomu 3% w ramach RPO WP, Mieszkalnictwo

63 63 wydatki ponoszone są wyłącznie na: i) renowację wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych tj.: – odnowę następujących głównych elementów konstrukcji budynku: dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych i zewnętrznych, wejść i elementów jego konstrukcji zewnętrznej, windy; – instalacje techniczne budynku; – działania w zakresie oszczędności energetycznej, Mieszkalnictwo

64 64 Przygotowanie do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego standardu poprzez renowację i adaptację budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych. Mieszkalnictwo

65 65 Aby obszary były kwalifikowane do wsparcia w zakresie mieszkalnictwa (jednocześnie, aby wydatki były kwalifikowane), muszą spełniać co najmniej trzy z następujących kryteriów, w tym dwa kryteria spośród wymienionych w lit. od a) do h): a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia; b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia; c)niekorzystne trendy demograficzne; d)niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania skolaryzacji; e) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń; f) szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska; g) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej; h) wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców; i) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego; j) niski poziom wydajności energetycznej budynków.Mieszkalnictwo

66 66 wydatki na prace przygotowawcze, w tym: - przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji oraz działa ń słu żą cych zwi ę kszeniu aktywno ś ci społeczno ś ci zamieszkuj ą cych obszary poddane rewitalizacji w tworzeniu i wdra ż aniu tego dokumentu, - przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z koniecznymi ekspertyzami, raportem oddziaływania na ś rodowisko, itp., - przygotowanie studium wykonalno ś ci, - zakup nieruchomo ś ci, - przygotowanie dokumentacji zwi ą zanej z udzieleniem zam ó wienia publicznego, 7.1. Rewitalizacja miast

67 67 W ydatki na prace zwi ą zane z robotami budowlanymi, w tym: - przygotowanie terenu, prac geodezyjnych, - prace ziemne, - prace budowlane, - prace monta ż owe, - nadz ó r sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowo ś ci realizacji inwestycji i nadzoru konserwatorskiego, 7.1. Rewitalizacja miast

68 68 w szczeg ó lno ś ci: wydatki na przedsi ę wzi ę cia na obszarach i w obiektach rewitalizowanych, w tym dotycz ą ce renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji i wyposa ż enia istniej ą cej zabudowy na cele gospodarcze, społeczne, edukacyjne, kulturowe oraz turystyczne oraz poprawy estetyki i funkcjonalno ś ci przestrzeni publicznej, wydatki dotycz ą ce budowy nowych obiekt ó w, wydatki dotycz ą ce renowacji cz ęś ci wsp ó lnych wielorodzinnych budynk ó w mieszkalnych oraz renowacji i adaptacji na cele mieszkaniowe budynk ó w istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych, wydatki dotyczące wyposażenia nowych obiektów, 7.1. Rewitalizacja miast

69 69 wydatki dotyczące systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz przedsięwzięć mających na celu walkę z przestępczością i patologiami społecznymi, wydatki dotyczące przedsięwzięć służących aktywizacji społeczności zamieszkujących obszary rewitalizowane oraz przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym, zakup towarów i usług na promocje projektu. 7.1. Rewitalizacja miast

70 70 finansowanie projektów, nie ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji (nie wymienionych w dokumencie lub nie znajdujących się w granicach obszaru podlegającego rewitalizacji), nie przyczyniających się do realizacji celów działania, wydatki na podłączenie do sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, budowa budynków mieszkaniowych, adaptacja, przebudowa, remont budynków, powierzchni na cele mieszkaniowe, dotychczas nie posiadających takiego przeznaczenia (nie dotyczy renowacji i adaptacji budynków stanowiących własność publiczna lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych wykorzystywane na cele mieszkaniowe z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych lub osób o szczególnych potrzebach), 7.1. Rewitalizacja miast – wydatki niekwalifikowane

71 71 remont, przebudowa, adaptacja budynków administracji publicznej w celach wyłącznie administracyjnych, (za wyjątkiem funkcji szkoleniowych, przekwalifikowywania, poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych, zapobiegania przestępczości -przyczyniających się do realizacji celów działania i dla jednostek, które uczestniczą w realizacji programu), zakup obiektów wykorzystywanych jako miejsce świadczenia usług przez administrację publiczną (za wyjątkiem funkcji szkoleniowych, przekwalifikowywania, poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych - przyczyniających się do realizacji celów działania dla jednostek, które uczestniczą w realizacji programu), uzbrojenie terenu pod budowę budynków mieszkaniowych, remont, przebudowa indywidualnych mieszkań (prace budowlano-montażowe), rozbiórka budynków pod budowę budynków mieszkalnych, 7.1. Rewitalizacja miast – wydatki niekwalifikowane

72 72 zakup nieruchomości dla celów mieszkaniowych, wydatek poniesiony na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu, podatek VAT, który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka trwałego przez beneficjenta, odsetki od zadłużenia, koszty kredytu. 7.1. Rewitalizacja miast – wydatki niekwalifikowane

73 73 prace porządkowe związane z oczyszczaniem terenu z materiałów, sprzętu i chemikaliów powojskowych i poprzemysłowych, asenizacja i wywozem niepożądanych materiałów, koszty adaptacji pomieszczeń przeznaczonych do specyficznych wymogów technicznych, związanych z prowadzeniem określonego typu działalności, zakup wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem projektu, wydatki na prace przygotowawcze, w tym: przygotowania lokalnego programu rewitalizacji oraz działań służących zwiększeniu aktywności społeczności zamieszkujących obszary poddane rewitalizacji w tworzeniu i wdrażaniu tego dokumentu, 7.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wydatki kwalifikowane

74 74 przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z koniecznymi ekspertyzami, raportem oddziaływania na środowisko, itp., przygotowanie studium wykonalności, zakup nieruchomości, przygotowanie dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego, wydatki na prace związane z robotami budowlanymi, w tym: przygotowanie terenu, prac geodezyjnych, prace ziemne, prace budowlane, prace montażowe, 7.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wydatki kwalifikowane

75 75 nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji i nadzoru konserwatorskiego, w szczególności: wydatki dotyczące przedsięwzięć na obszarach i w obiektach rewitalizowanych służących ich adaptacji do potrzeb gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, kulturowych oraz turystycznych, wydatki dotyczące rekultywacji terenów zdegradowanych, wydatki dotyczące renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenach popegeerowskich oraz renowacji i adaptacji na cele mieszkaniowe budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub podmiotów działających w celach niezarobkowych, 7.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wydatki kwalifikowane

76 76 wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia oraz instalacji, wydatki dotyczące przedsięwzięć służących wypromowaniu obszarów i obiektów rewitalizowanych, zakup towarów i usług na promocje projektu. 7.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wydatki kwalifikowane

77 77 finansowanie projektów, nie ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji (nie wymienionych w dokumencie lub nie znajdujących się w granicach obszaru podlegającego rewitalizacji), nie przyczyniających się do realizacji celów działania, wydatki na podłączenie do sieci kanalizacyjnych i wodociagowych budowa budynków mieszkaniowych, adaptacja, przebudowa, remont budynków, powierzchni na cele mieszkaniowe dotychczas nie posiadających takiego przeznaczenia (nie dotyczy renowacji i adaptacji budynków stanowiących własność publiczna lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych wykorzystywane na cele mieszkaniowe z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych lub osób o szczególnych potrzebach), 7.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wydatki niekwalifikowane

78 78 remont, przebudowa, adaptacja budynków administracji publicznej w celach wyłącznie administracyjnych, (za wyjątkiem funkcji szkoleniowych, przekwalifikowywania, poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych, zapobiegania przestępczości -przyczyniających się do realizacji celów działania i dla jednostek, które uczestniczą w realizacji programu), zakup obiektów wykorzystywanych jako miejsce świadczenia usług przez administracje publiczna (za wyjątkiem funkcji szkoleniowych, przekwalifikowywania, poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych - przyczyniających się do realizacji celów działania dla jednostek, które uczestniczą w realizacji programu), uzbrojenie terenu pod budowę budynków mieszkaniowych, remont, przebudowa indywidualnych mieszkań (prace budowlano-montażowe), 7.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wydatki niekwalifikowane

79 79 rozbiórka budynków pod budowę budynków mieszkalnych, zakup nieruchomości dla celów mieszkaniowych, wydatek poniesiony na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu, podatek VAT, który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka trwałego przez beneficjenta, odsetki od zadłużenia, koszty kredytu. 7.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wydatki niekwalifikowane

80 80 85% z UE Minimalny wkład własny beneficjenta 0%, przy czym przedstawiony poziom wkładu własnego ma charakter preferencyjny, tj. wkład krajowy w projekcie może pochodzi ć (nawet w cało ś ci) ze ś rodków innych ni ż ś rodki własne beneficjenta. Ograniczenia w tym zakresie dotycz ą : projektów składanych przez JST lub jednostki im podległe, w przypadku których wkład pochodz ą cy ze ś rodków własnych lub po ż yczek musi wynosi ć nie mniej ni ż 5% kosztów całkowitych projektu, pomocy publicznej na nowe inwestycje, gdzie wysoko ść wkładu własnego beneficjenta min 25% wydatków kwalifikowanych, pochodz ą cych ze ś rodków własnych lub z zewn ę trznych źródeł finansowania w formie pozbawionej wsparcia ze środków publicznych Montaż finansowy

81 81 Rodzaje kredytów potencjalnie użytecznych przy realizowaniu projektów Kredyty pomostowe Kredytowanie wkładu własnego

82 82 Przebieg realizacji projektu - aspekty finansowe założenia Przewidywany czas trwania projektu: 12 miesięcy Przewidywany koszt realizacji projektu: 2 000 000 zł Wysokość kosztu kwalifikowanego projektu zdeklarowana we wniosku:1 700 000 zł Wnioskowana stopa dofinansowania projektu ze środków UE: 50% Wolne środki własne: 200 000 zł

83 83 Klasyfikacja kosztów projektu Wykup gruntów:400 000 zł Prace budowlano montażowe, prace ziemne: 1 500 000 zł Nadzór inżynierski: 50 000 zł Przygotowanie dokumentacji technicznej: 50 000 zł ------------- Suma kosztów realizacji projektu: 2 000 000 zł - koszty niekwalifikowane:-300 000 zł ----------- koszty kwalifikowane inwestycji: 1 700 000 zł

84 84 Obliczenie stopy dofinansowania unijnego Przewidywany koszt realizacji projektu: 2 000 000 zł Wysokość kosztu kwalifikowanego projektu zdeklarowana we wniosku: 1 700 000 zł Wnioskowana stopa dofinansowania projektu ze środków UE: 50% Wysokość dofinansowania projektu ze środków UE: 50% z 1 700 000 zł = 850 000 zł Wymagane środki własne w ramach projektu: 1150 000 zł

85 85 Potrzeby kapitałowe (wkład własny) Wkład unijny w ramach projektu:850 000 zł Środki własne 200 000 zł Potrzeby kapitałowe w ramach finansowania wkładu własnego:950 000 zł Rozwiązanie dla projektodawcy: kredyt inwestycyjny w wysokości 950 000 zł zaciągnięty na czas dłuższy od realizacji projektu z możliwością wcześniejszej, częściowej spłaty (opcjonalnie)

86 86 Potrzeby kapitałowe (finansowanie luki czasowej) Finansowanie luki czasowej równe jest finansowaniu wkładu unijnego w wysokości 850 000 zł. Rozwiązanie dla projektodawcy: 14 miesięczny kredyt pomostowy w wysokości 850 000 zł Zabezpieczenie kredytu: cesja wierzytelności z tytułu płatności ze strony instytucji płatniczej

87 87 Cechy kredytu pomostowego - obniżony w stosunku do rynkowego koszt kredytu (niskie ryzyko kredytowe generowane dla Banku) - wariant podpisywania kompleksowej umowy kredytowej z bankiem (np. pakiet usługi doradcze, kredyt finansujący wkład własny, kredyt finansujący lukę czasową - pomostowy) - możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych konsekwencji finansowych

88 88 Minimalna warto ść kosztów kwalifikowanych projektu – 0,25 mln PLN Instytucja Zarz ą dzaj ą ca mo ż e zmieni ć lub wprowadzi ć dodatkowe limity warto ś ci projektów w ramach poszczególnych konkursów. Maksymalna kwota wsparcia ze ś rodków EFRR dla pojedynczego projektu – 8,5 mln PLN Minimalna kwota wsparcia ze ś rodków EFRR dla pojedynczego projektu w przypadku obszarów obj ę tych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – powyżej 0,5 mln PLN Instytucja Zarz ą dzaj ą ca mo ż e zmieni ć lub wprowadzi ć dodatkowe limity wsparcia w ramach poszczególnych konkursów. Podstawow ą form ą płatno ś ci b ę dzie refundacja. Przewiduje si ę również mo ż liwo ść zaliczkowania w ograniczonym zakresie. Wartość dla 7.1.

89 89 Minimalna warto ść kosztów kwalifikowanych projektu – 0,25 mln PLN W przypadku rekultywacji terenów zdegradowanych na cele ś rodowiskowe – maksymalna warto ść kosztów kwalifikowanych projektu – do 20 mln PLN Max kwota wsparcia ze ś rodków EFRR projektu – 7 mln PLN Minimalna kwota wsparcia ze ś rodków EFRR projektu w przypadku obszarów obj ę tych PROW na lata 2007-2013 – powy ż ej 0,5 mln PLN IZ mo ż e zmieni ć lub wprowadzi ć dodatkowe limity wsparcia w ramach poszczególnych konkursów. Wartość dla 7.2.

90 90 - Zasady dotycz ą ce udzielania pomocy publicznej maj ą zastosowanie wył ą cznie do przedsi ę biorstw definiowanych zgodnie z prawem wsp ó lnotowym, tj. wszystkich kategorii podmiot ó w prowadz ą cych działalno ść gospodarcza, niezale ż nie od formy prawnej i organizacyjnej, ź r ó deł finansowania oraz tego czy podmiot prowadzi działalno ść nastawion ą na zysk. - Za działalno ść gospodarcz ą w ś wietle przepis ó w wsp ó lnotowych uznaje si ę oferowanie d ó br i usług na danym rynku. P rzedsi ę biorcami w rozumieniu przepis ó w wsp ó lnotowych, to znaczy beneficjentami pomocy publicznej, mog ą by ć zar ó wno osoby fizyczne prowadz ą ce działalno ść gospodarcza czy sp ó łki prawa handlowego, ale r ó wnie ż organizacje pozarz ą dowe, przedsi ę biorstwa pa ń stwowe i komunalne, zakłady bud ż etowe, gospodarstwa pomocnicze oraz inne jednostki organizacyjne nale żą ce do pa ń stwa lub JST. Pomoc publiczna

91 91 Mo ż e ona r ó wnie ż obejmowa ć instytucje kultury, uczelnie wy ż sze czy zakłady opieki zdrowotnej w zakresie, w jakim prowadz ą one działalno ść gospodarcz ą. Je ż eli projektodawca jest podmiotem prowadz ą cym działalno ść gospodarcza w ś wietle prawa wsp ó lnotowego, nale ż y zbada ć wyst ę powanie pozostałych przesłanek wynikaj ą cych z art. 87 ust. 1 TWE. Pomoc publiczna

92 92 Zasady wynikające z Art. 87, ust. 1 TWE Transfer środków publicznych. Korzyść ekonomiczna. Selektywność. Naruszenia lub groźba naruszenia konkurencji oraz wpływ na wymianę handlową.

93 93 Transfer środków publicznych Zasady pomocy publicznej dotyczą wyłącznie przekazywania środków państwowych. Pomoc publiczna nie musi być udzielana przez Państwo, może być przekazywana również przez inny podmiot prywatny lub publiczny np. władze krajowe, regionalne, lokalne, banki publiczne, stowarzyszenia, fundacje i inne

94 94 Korzyść ekonomiczna Przekazywanie wsparcia o charakterze bezzwrotnym. Udzielanie pożyczek/kredytów o oprocentowaniu poniżej stopy rynkowej. Dokonywanie rozłożenia na raty/odroczenia płatności po stopie niższej od stopy rynkowej. Poziom zabezpieczenia spłaty, w przypadku pożyczki/kredytu, jest niższy od standardów przyjętych na rynku.

95 95 Selektywność Konkretny podmiot gospodarczy. Grupa podmiotów działających w konkretnym sektorze gospodarki. Podmioty działające w konkretnym regionie kraju. Produkcja lub obrót konkretnymi rodzajami towarów i usług.

96 96 Zakłócenie konkurencji Nie występuje, gdy wsparcie jest udzielane podmiotowi działającemu w lokalnej skali, który nie świadczy usług na terenach przygranicznych. Nie występuje gdy kwota wsparcia jest niewielka. Komisja uważa, że tylko niewielkie kwoty pomocy nie mają potencjalnego wpływu na konkurencję (pomoc de minimis)

97 97 Art. 87, ust. 3 TWE Za zgodną ze wspólnym rynkiem może zostać uznana: Pomoc na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których poziom życia jest nienormalnie niski lub regionów, w których istnieje poważny stan niedostatecznego zatrudnienia. Pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania lub mając na na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce Państwa Członkowskiego.

98 98 Art. 87, ust. 3 TWE Za zgodną ze wspólnym rynkiem może zostać uznana: Pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. Pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej i konkurencji we Wspólnocie w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. Inne kategorie pomocy, jakie Rada może określić większością kwalifikowaną, na wniosek Komisji.

99 99 Beneficjenci pomocy publicznej Wszystkie kategorie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Niezależnie od formy prawnej i źródeł finansowania. Nie ma znaczenia fakt, czy są nastawione na zysk (istotny jest fakt osiągania przychodu). Podmioty sektora publicznego, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie art. 2 pkt. 16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

100 100 Program pomocowy Akt normatywny – ustawa, rozporządzenie, uchwała. Można dokonać wypłat pomocy indywidualnej na rzecz generalnie i abstrakcyjne określonych przedsiębiorców (bez konieczności stosowania dalszych środków implementujących). Pomoc może zostać przyznana jednemu bądź kilku przedsiębiorcom na czas nieokreślony i/lub w nieokreślonej kwocie.

101 101 Pomoc publiczna a fundusze strukturalne Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z 11.07.2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999: Art. 54, ust. 4: W odniesieniu do pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w rozumieniu art. 87 TWE pomoc publiczna przyznana w ramach programów operacyjnych podlega pułapom określonym dla pomocy publicznej.

102 102 Pomoc publiczna a fundusze strukturalne Obowiązek stosowania przepisów o pomocy publicznej dla wsparcia spełniającego przesłanki z art. 87, ust. 1 TWE. Obowiązek uzyskania akceptacji KE lub UOKiK dla projektów programów pomocowych w ramach funduszy strukturalnych. Obowiązki sprawozdawcze w zakresie wsparcia udzielanego w ramach funduszy strukturalnych.

103 103 POMOC REGIONALNA Maksymalna intensywność pomocy Zgodna z mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, tj. 30%, 40%, 50% kosztów kwalifikowanych, którą można powiększyć o: –+ 10 pp. w przypadku średnich przedsiębiorstw. –+ 20 pp. w przypadku małych przedsiębiorstw.

104 104 Mapa pomocy regionalnej 2007- 2013 50% - łódzkie, małopolskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie, lubuskie, opolskie, kujawsko- pomorskie, warmińsko-mazurskie. 40% - śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, pomorskie, do 31.12.2010 r. mazowieckie (za wyjątkiem Warszawy). 30% - Warszawa, od 01.01.2011 mazowieckie. Dodatkowe premie: + 20 pp. – małe przedsiębiorstwo, + 10 pp. – średnie przedsiębiorstwo.

105 105 Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 50% 40% 30%

106 106 Pomoc de minimis

107 107 Podstawowe przepisy Rozporządzenie Komisji Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 pa ź dziernika 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 185, poz. 1317);

108 108 Maksymalna wielkość pomocy de minimis Globalna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć wysokości 200 tys. euro, a w przypadku przedsiębiorstw z sektora transportu drogowego 100 tys. euro, w okresie 3 lat podatkowych.

109 109 W ramach działań 7.1. i 7.2. zastosowanie mog ą mie ć nast ę puj ą ce rozporz ą dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego: 1) z dnia 11 pa ź dziernika 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1399 z pó ź n. zm.); 2) z dnia 2 pa ź dziernika 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 185, poz. 1317); 3) w sprawie udzielania pomocy na rewitalizacj ę w ramach regionalnych programów operacyjnych – aktualnie istnieje projekt rozporz ą dzenia wymagaj ą cego notyfikacji Komisji Europejskiej. Gdy projekt uzyskuje pomoc publiczną, kwota dofinansowania, ustalona zgodnie z wła ś ciwym rozporz ą dzeniem MRR, składa się w 85% ze ś rodków EFRR i w 15% ze ś rodków bud ż etu pa ń stwa. Pomoc publiczna


Pobierz ppt "1 Rewitalizacja Rewitalizacja Autor: Małgorzata Rulińska, Rzeszów, 30.04.2009 r. Rzeszów, 30.04.2009 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google