Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przysiek 24.09.2007 Jerzy Jacek Rybiński 1 Doświadczenia w pozyskiwania środków unijnych na działania w zakresie ochrony śodowiska Diagnoza stanu wyjściowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przysiek 24.09.2007 Jerzy Jacek Rybiński 1 Doświadczenia w pozyskiwania środków unijnych na działania w zakresie ochrony śodowiska Diagnoza stanu wyjściowego."— Zapis prezentacji:

1 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 1 Doświadczenia w pozyskiwania środków unijnych na działania w zakresie ochrony śodowiska Diagnoza stanu wyjściowego przygotowania projektów – wybrane elementy

2 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 2 Projekt - to przedsięwzięcie mające za zadanie rozwiązanie problemu i osiągnięcie określonego celu. Aplikacja -to forma przedstawienia projektu w formie wniosku o jego współfinansowanie z odpowiedniego funduszu i programu operacyjnego. Formularz aplikacyjny - zawiera informacje ogólne o beneficjencie, charakterystykę projektu, budżet i wizję jego realizacji.

3 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 3 Problemy związane z realizacją projektów: Niedoszacowanie wartości projektów; Problem z wypełnieniem warunków środowiskowych; Opóźnienia w realizacji projektów; Znaczne zmiany zakresu projektów; Problemy z wykonawcami; Realizacja projektów grupowych; Inne problemy, nieprawidłowości, pomoc publiczna,…

4 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 4 Projekty wodno – kanalizacyjne w starej i nowej perspektywie finansowej UE Duże inwestycje dopiero przed nami

5 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 5 (projekt) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 wersja zatwierdzona przez RM 29 listopada 2006 r. INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUŻYCH, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA ,5 mld - Fundusz Spójności 6,4 mld - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

6 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 6 1.Gospodarka wodno - ściekowa – mln (FS) 2.Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – mln (FS) 3.Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – 545 mln (FS) 4.Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – 200 mln (EFRR) 5.Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – 89,8 mln (EFRR) 6.Drogowa i lotnicza sieć TEN-T – mln (FS) 7.Transport przyjazny środowisku – 7 513,5 mln (FS) 8.Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe – 2 945,49 mln (EFRR) 9.Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej – 990 mln (FS) 10.Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku – 732,2 mln (FS) 11.Bezpieczeństwo energetyczne – 974,28 mln (EFRR) 12.Kultura i dziedzictwo kulturowe – 489,97 mln (EFRR) 13.Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia - 349,99 mln (EFRR) 14.Infrastruktura szkolnictwa wyższego – 500 mln (EFRR) 15.Pomoc techniczna – 187,8 mln (EFRR) 16.Pomoc techniczna – 189,36 mln (FS) 17.Konkurencyjność regionów – 599,88 mln (EFRR)

7 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 7 Oś priorytetowa I - Gospodarka wodno - ściekowa – mln (FS) Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM; Koszt całkowity 3,2 mld Działanie dotyczy: budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach powyżej równoważnej liczby mieszkańców (RLM) ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

8 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 8 Przykładowe rodzaje projektów: 1.budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej; 2.budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej o ile 3.przyczyni się do wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG; 4.budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków 5.budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę.

9 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 9 Oś priorytetowa II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – mln (FS) 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich

10 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński W ramach działania realizowane będą projekty: 1.instalacje umożliwiające przygotowanie odpadów do procesów odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie. 2.tworzenie kompleksowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności niebezpiecznych, a także odpadów wielkogabarytowych i budowlanych. 3.działania na rzecz likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami obsługujących minimum 150 tys. mieszkańców.

11 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński W ramach działania budowane będą: rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo (włącznie z działaniami udostępniającymi tereny do rekultywacji – usuwanie min, zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych), projekty związane z zabezpieczeniem/stabilizacją osuwisk, modernizacja i budowa umocnień brzegowych, przygotowanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia w ramach działania.

12 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 12 Szczegółowe informacje na temat poszczególnych działań znajdują się w dokumencie pt.: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

13 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 13 I. Akty prawne Unii Europejskiej dotyczące okresu programowania stan prawny w dniu Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/ Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94

14 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 14 I. Akty prawne Unii Europejskiej dotyczące okresu programowania stan prawny w dniu Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999

15 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 15 Akty prawne Unii Europejskiej dotyczące okresu programowania stan prawny w dniu Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/ Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)

16 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 16 Akty prawne Unii Europejskiej dotyczące okresu programowania stan prawny w dniu Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

17 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 17 Horyzontalne wytyczne MRR - stan w dniu (obowiązujące) Wytyczne nr 1 dotyczące prowadzenia negocjacji programów operacyjnych w ramach NSRO na lata z Komisją Europejską Wytyczne nr 2 w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego Wytyczne nr 3 dotyczące komitetów monitorujących Wytyczne nr 4 w zakresie sprawozdawczości Wytyczne nr 5 w zakresie korzystania z pomocy technicznej Wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata

18 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 18 Horyzontalne wytyczne MRR (obowiązujące) Projekt wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych Projekt wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dla wojewodów w zakresie wykonywania nadzoru nad wyłanianiem projektów w trybie konkursu w ramach regionalnych programów operacyjnych Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania

19 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 19 Horyzontalne wytyczne MRR Projekt wytycznych w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Projekt wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Projekt wytycznych w sprawie warunków certyfikacji w Programach Operacyjnych i Regionalnych Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata Projekt wytycznych w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym Projekt wytycznych w zakresie informacji i promocji Projekt wytycznych w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń

20 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 20 ZARZĄDZANIE PROGRAMEM Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Instytucja Zarządzająca przekaże realizację części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym, tj. ministrom właściwym.

21 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 21 System wdrażania PO Infrastruktura i Środowisko w sektorze środowiska System instytucjonalny – poziom PO: Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytucja Certyfikująca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytucja Audytowa – Ministerstwo Finansów.

22 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 22 System wdrażania PO Infrastruktura i Środowisko w sektorze środowiska System instytucjonalny – środowiskowe osie priorytetowe : Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Środowiska I – V; Instytucja Pośredniczące II stopnia (Instytucje Wdrażające) – w zależności od osi priorytetowej.

23 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 23 System wdrażania PO Infrastruktura i Środowisko w sektorze środowiska Instytucje Pośredniczące II stopnia (Instytucje Wdrażające): Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (oś I. Gospodarka wodno-ściekowa – projekty pow. 25 mln EUR, oś II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – projekty pow. 25 mln EUR, oś IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska), Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (oś I. Gospodarka wodno-ściekowa – projekty do 25 mln EUR, oś II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – projekty do 25 mln EUR),

24 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 24 System wdrażania PO Infrastruktura i Środowisko w sektorze środowiska Instytucje Pośredniczące II stopnia (Instytucje Wdrażające): (c.d.) Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (oś III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska), Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (oś V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych).

25 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 25 System wdrażania PO Infrastruktura i Środowisko w sektorze środowiska System instytucjonalny – ramowy podział zadań – IP II / IW: nabór projektów, ocena wniosków pod względem formalnym i technicznym, ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie, przygotowywanie i podpisywanie umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami, bieżące monitorowanie realizacji projektów, weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków o płatność, dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów, odzyskiwanie kwot nieprawidłowo wydatkowanych, prowadzenie kontroli projektów na miejscu, prowadzenie kontroli zamówień publicznych;

26 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 26 System wdrażania PO Infrastruktura i Środowisko w sektorze środowiska System instytucjonalny – ramowy podział zadań – IP: przygotowanie, zatwierdzanie i aktualizacja wytycznych dla beneficjentów, organizacja systemu wyboru projektów w trybie konkursowym, podjęcie decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu, bieżące monitorowanie realizacji działań / priorytetów, organizacja podkomitetów monitorujących PO IiŚ, sporządzanie i przedkładanie do IZ/IC wniosków o płatność na poziomie osi priorytetowych, prowadzenie kontroli systemowych w IW;

27 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 27 System wdrażania PO Infrastruktura i Środowisko w sektorze środowiska System instytucjonalny – ramowy podział zadań – IZ: opracowanie i uzgadnianie wytycznych dla IP/beneficjentów, uzgadnianie wzorów umów i innych dokumentów, zatwierdzanie instrukcji wykonawczej IP, prowadzenie kontroli w siedzibie IP (kontrole działalności w zakresie zgodności z wymogami systemu realizacji PO IiŚ), wydawanie zaleceń dla IP/IW, zatwierdzanie rocznych planów kontroli IP,

28 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 28 System wdrażania PO Infrastruktura i Środowisko w sektorze środowiska System instytucjonalny – ramowy podział zadań – IZ: (c.d.) możliwość wystąpienia do IP o wstrzymanie operacji (po stwierdzeniu, iż system realizacji PO IiŚ w ramach poszczególnych osi priorytetowych/działań nie gwarantuje należytego bezpieczeństwa przekazywanych środków), bieżące monitorowanie realizacji programu, weryfikacja wniosków o płatność przedstawionych przez IP, przekazywanie do Komisji Europejskiej wniosków o potwierdzenie udzielenia pomocy dla dużych projektów;

29 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 29 System wdrażania PO Infrastruktura i Środowisko w sektorze środowiska System instytucjonalny – ramowy podział zadań – IC: certyfikacja wydatków, sporządzanie i przedkładanie do KE wniosków o płatność na poziomie programu operacyjnego.

30 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 30 Trochę o problemach!!!

31 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 31 Zagrożenia i potrzeby dla przygotowania wniosku i realizacji projektów 1.Braki w planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie określenia lokalizacji inwestycji, w tym uwarunkowań środowiskowych, społecznych 2.Przygotowywane zmiany ustawowe

32 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 32 Zagrożenia i potrzeby dla przygotowania wniosku i realizacji projektów 3.Pilna potrzeba ostatecznych wersji: podręczników, wytycznych, wzorów, instrukcji, procedur, wzorów wniosku, techniki obliczenia luki finansowej, kwalifikowalności kosztów, określenia sposobu zarządzania i realizacji projektu przez wiele gmin.

33 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 33 Potrzeby różnych jednostek dla przygotowania wniosku i realizacji projektów Beneficjenci : 4.Wybór technologii, 5.Jakość przygotowania procesu inwestycyjnego, 6.Jakość przygotowania zamówienia i odbioru opracowania OOŚ,

34 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 34 Potrzeby różnych jednostek dla przygotowania wniosku i realizacji projektów Beneficjenci: 7.Szkolenie kadr dla projektów u Beneficjentów, Pełnomocników ds. realizacji Projektu Personelu kierowniczego Jednostki Realizującej Projekt 8.Szkolenie kadr dla projektów w firmach doradczych Zagrożenie -Krótki czas na przygotowanie projektu.

35 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 35 Potrzeby dla przygotowania wniosku i realizacji projektów 9.Szkolenie firm wykonujących strategiczne OOŚ i postępowanie przed decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego 10.Szkolenie podmiotów biorących udział we współfinansowaniu projektów

36 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 36 Strategia przygotowania inwestycji przez Beneficjenta 1.Maksymalne wykorzystanie okresu uzgodnień pomiędzy RP i KE na przygotowanie systemu realizacji projektów w okresie 2007 – Wykorzystanie czasu na przygotowanie inwestycji wyspecyfikowanych w indykatywnej liście projektów kluczowych, w tym dużych oraz PO wojewódzkich

37 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 37 Strategia przygotowania inwestycji przez Beneficjenta: 4.Maksymalizacja kosztów niekwalifikowanych 5.Maksymalizacja kwalifikowalności kosztów 6.Maksymalizacja luki finansowej 7.Minimalizacja skutków zasady zanieczyszczający płaci

38 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 38 Strategia przygotowania inwestycji przez Beneficjenta: 1. Zbilansowanie łącznych kosztów realizacji inwestycji, w tym: 1.1. Łącznie koszty kwalifikowane 1.2. Łącznie koszty niekwalifikowane analiza rynku pieniężnego określenie źródeł współfinansowania Projektu w zakresie udziału środków własnych analiza rynku budowlanego wyniki konsultacji społecznych uwarunkowania środowiskowe 2. Analiza zastosowania zasady zanieczyszczający płaci

39 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 39 Strategia przygotowania inwestycji przez Beneficjenta: 3.Wykonanie analizy możliwości finansowania projektu 4.Wykonanie inżynierii finansowe Projektu (określenie kosztów finansowych Projektu) 5.Wykonanie analizy kosztów i korzyści wynikających z projektu 6.Wykonanie Studium wykonalności dla Projektu, w tym: obliczenie luki finansowej!!! 7.Wypełnienie formularza wniosku

40 Przysiek Jerzy Jacek Rybiński 40 Dziękuję za uwagę! Zapraszam do dyskusji


Pobierz ppt "Przysiek 24.09.2007 Jerzy Jacek Rybiński 1 Doświadczenia w pozyskiwania środków unijnych na działania w zakresie ochrony śodowiska Diagnoza stanu wyjściowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google