Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agencja Oceny Technologii Medycznych dr Waldemar Wierzba dr Waldemar Wierzba.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agencja Oceny Technologii Medycznych dr Waldemar Wierzba dr Waldemar Wierzba."— Zapis prezentacji:

1 Agencja Oceny Technologii Medycznych dr Waldemar Wierzba dr Waldemar Wierzba

2 Plan prezentacji 1. Problemy systemowe w opiece zdrowotnej oraz stosowane na świecie sposoby ich rozwiązywania 2. Zadania AOTM 3. Aktywność międzynarodowa AOTM 4. Pracownicy w AOTM – poszukiwany profil i możliwości rozwoju

3 Przyczyny problemów systemu opieki zdrowotnej Starzenie się populacji Starzenie się populacji Wzrost potrzeb Wzrost potrzeb Marketing, wzrost oczekiwań, postawy roszczeniowe Marketing, wzrost oczekiwań, postawy roszczeniowe Wzrost popytu Wzrost popytu Nowe technologie Nowe technologie Wzrost kosztów Wzrost kosztów Zasoby nie rosną tak szybko jak potrzeby, popyt i koszty Zasoby nie rosną tak szybko jak potrzeby, popyt i koszty

4 W odpowiedzi na wyzwania musimy zapobiegać chorobom zapobiegać chorobom promować zdrowie promować zdrowie zwiększyć wartość uzyskiwaną z zasobów opieki zdrowotnej zwiększyć wartość uzyskiwaną z zasobów opieki zdrowotnej –więcej korzyści zdrowotnych (benefits) –mniej działań niepożądanych i szkód (harm) –w ramach posiadanego budżetu

5 Zwiększyć wartość uzyskiwaną z zasobów opieki zdrowotnej Lepsza alokacja zasobów Lepsza alokacja zasobów –Wartość z alokacji zasobów jest maksymalna, jeżeli przesunięcie zasobów z jednego obszaru (świadczenia) do innego nie zwiększa korzyści zdrowotnych ani nie zmniejsza działań niepożądanych i szkód Lepsze wykorzystanie zasobów Lepsze wykorzystanie zasobów –Wartość z wykorzystania zasobów jest maksymalna, jeżeli osiągnięto najlepszą jakość możliwą w ramach posiadanego budżetu

6 Cel Więcej zdrowia (nawet) za takie same pieniądze

7 Robić właściwe rzeczy właściwie - praktyka medyczna XXI wieku skupiona na lekarzu skupiona na pacjencie oparta na opiniach oparta na dowodach naukowych kierowana (głównie) zyskiem kierowana wiedzą wybór, za J.A. Muir Gray Dyrektor National Library of Health i NHS Screening Programme

8 Wiedza jest wrogiem choroby Wiedza z badań Wiedza z badań dowody naukowe (evidence) dowody naukowe (evidence) Wiedza z pomiarów wykonania świadczeń Wiedza z pomiarów wykonania świadczeń analizy statystyczne (statistics) analizy statystyczne (statistics) Wiedza z doświadczenia Wiedza z doświadczenia błędy (mistakes) błędy (mistakes)

9 Jak powstaje wiedza? Dane są przekształcane w informację, która jest przechowywana dopóki ktoś nie zechce jej użyć Wiedza to zastosowana informacja

10 Przesłanki decyzji klinicznej zgodnej z EBM Wartość potencjalnych korzyści i szkód dla pacjenta Doświadczenie i umiejętności lekarza (w ocenie stanu klinicznego pacjenta) Najlepsze dostępne dowody naukowe Decyzja kliniczna

11 Przesłanki decyzji o finansowaniu ze środków publicznych zgodnej z EBM i HTA Wartość potencjalnych korzyści i szkód dla pacjentów, społeczeństwa i decydentów Doświadczenie zawodowe i umiejętności ekspertów klinicznych Najlepsze dostępne dowody naukowe Decyzja o finansowaniu Assessment Appraisal

12 Metodologiczne podstawy AOTM EBM – Evidence-Based Medicine EBM – Evidence-Based Medicine HTA – Health Technology Assessment HTA – Health Technology Assessment wytyczne i standardy postępowania światowych liderów w tej dziedzinie wytyczne i standardy postępowania światowych liderów w tej dziedzinie –Cochrane Collaboration –CADTH (Kanada) –MSAC i PBAC (Australia) –NICE (Wielka Brytania)

13 Zadania AOTM Do zadań Agencji Oceny Technologii Medycznych należy: 1) Podejmowanie działań mających na celu realizację zadań związanych z oceną procedur medycznych 2) Opracowywanie lub weryfikacja ocen procedur medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych procedur, które są przedmiotem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 3) Opracowywanie projektów rekomendacji dla ministra właściwego do spraw zdrowia dotyczących procedur medycznych; 4) Współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia, konsultantami krajowymi w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz medycznymi stowarzyszeniami naukowymi, organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką związaną z zakresem działalności Agencji, świadczeniodawcami, samorządami zawodów medycznych. 5) Realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

14 Formalna podstawa działania zarządzenie Ministra Zdrowia z dn. 30 czerwca 2006 r. w sprawie a Agencji Oceny Technologii Medycznych (Dz. Urz. Min. Z ) zarządzenie Ministra Zdrowia z dn. 30 czerwca 2006 r. w sprawie a Agencji Oceny Technologii Medycznych (Dz. Urz. Min. Z ) państwowa jednostka budżetowa z siedzibą w Warszawie, podległa Ministrowi Zdrowia państwowa jednostka budżetowa z siedzibą w Warszawie, podległa Ministrowi Zdrowia

15 Sytuacja międzynarodowa w zakresie HTA Raport Grupy ds. Świadczeń Opieki Zdrowotnej przy Komisji UE ( ) Raport Grupy ds. Świadczeń Opieki Zdrowotnej przy Komisji UE ( ) –HTA stała się priorytetem polityki zdrowotnej. Istnieje pilna potrzeba ustanowienia trwałej sieci dla HTA DG SANCO w Planie Pracy na rok 2005 w zakresie Zdrowia Publicznego ustala HTA jako jeden z obszarów priorytetowych DG SANCO w Planie Pracy na rok 2005 w zakresie Zdrowia Publicznego ustala HTA jako jeden z obszarów priorytetowych Markos Kyprianou, Komisarz UE ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (HTA jednym z 7 głównych obszarów): Markos Kyprianou, Komisarz UE ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (HTA jednym z 7 głównych obszarów): –….zauważono użyteczność utworzenia trwałej europejskiej sieci oceny technologii medycznych. […] Mam nadzieję, że ta sieć zostanie uruchomiona w tym roku, ze wsparciem programu zdrowia publicznego.

16 Międzynarodowa aktywność AOTM 1. EUnetHTA – Europejska Sieć Oceny Technologii Medycznych 2. TF 2005 Przejrzystość decyzji państwowego systemu opieki zdrowotnej w sprawie zwrotu kosztów lekarstw 3. Narodowa licencja Cochrane Library – przygotowania do dołączenia do ok. 10 krajów świata, które zapewniły swoim obywatelom bezpłatny dostęp do Cochrane Library 4. Recenzje zagraniczne Porównawczych Analiz Koszt-Efekt wykonywanych na zlecenie lub przez AOTM 5. Bieżące kontakty z agencjami HTA na świecie 6. Członkostwo instytucjonalne w INAHTA i HTAi

17 EUnetHTA Europejska Sieć Oceny Technologii Medycznych – European Network for HTA Europejska Sieć Oceny Technologii Medycznych – European Network for HTA projekt współfinansowany przez Unię Europejską w latach projekt współfinansowany przez Unię Europejską w latach dotychczasowe spotkania robocze: - w Kopenhadze i Londynie - najbliższe w Helsinkach dotychczasowe spotkania robocze: - w Kopenhadze i Londynie - najbliższe w Helsinkach

18 EUnetHTA – zadania strategiczne opracowanie ram organizacyjnych dla trwałej Sieci HTA w Europie opracowanie ram organizacyjnych dla trwałej Sieci HTA w Europie opracowanie praktycznych narzędzi wykorzystywanych w ramach Sieci opracowanie praktycznych narzędzi wykorzystywanych w ramach Sieci

19 EUnetHTA – cele strategiczne Ograniczyć dublowanie wysiłków, co doprowadzi do lepszego wykorzystania zasobów Ograniczyć dublowanie wysiłków, co doprowadzi do lepszego wykorzystania zasobów Zwiększyć liczbę raportów HTA i ich udziału w decyzjach w krajach członkowskich UE, co zwiększy impact HTA Zwiększyć liczbę raportów HTA i ich udziału w decyzjach w krajach członkowskich UE, co zwiększy impact HTA Wzmocnić związek między HTA i decyzjami polityki zdrowotnej na poziomie UE i w krajach członkowskich Wzmocnić związek między HTA i decyzjami polityki zdrowotnej na poziomie UE i w krajach członkowskich Wspierać kraje mające ograniczone doświadczenie w dziedzinie HTA Wspierać kraje mające ograniczone doświadczenie w dziedzinie HTA

20 EUnetHTA – 8 pakietów roboczych 1. Koordynacja projektu – DACEHTA 2. Komunikacja – SBU & 3. Ewaluacja projektu – NOKC 4. Wspólny rdzeń dla raportu oceny technologii medycznej – FinOHTA 5. Adaptowanie istniejących analiz HTA z jednego do drugiego państwa – NCCHTA 6. Zastosowanie HTA w polityce zdrowotnej – DACEHTA 7. Monitorowanie rozwoju nowych technologii medycznych oraz ustalenie priorytetów HTA – HAS 8. Systemy do wspierania HTA w państwach nieposiadających odpowiednich do tego instytucji – CAHTA

21 EUnetHTA - partnerzy 27 krajów europejskich, w tym 24 członków UE (bez Słowacji), oraz 4 kraje spoza Europy (Izrael, Australia, Kanada, USA) 27 krajów europejskich, w tym 24 członków UE (bez Słowacji), oraz 4 kraje spoza Europy (Izrael, Australia, Kanada, USA) 35 Partnerów Stowarzyszonych (Associated Partners AP) i 24 Partnerów Współpracujących (Collaborating Partners CP), Główny Partner DACEHTA (Duńska Agencja Oceny Technologii Medycznych) 35 Partnerów Stowarzyszonych (Associated Partners AP) i 24 Partnerów Współpracujących (Collaborating Partners CP), Główny Partner DACEHTA (Duńska Agencja Oceny Technologii Medycznych) AOTM (AHTAPol) Partnerem Współpracującym, jedyny CP (obok Szwajcarii) który uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Sterującego EUnetHTA AOTM (AHTAPol) Partnerem Współpracującym, jedyny CP (obok Szwajcarii) który uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Sterującego EUnetHTA

22 EUnetHTA

23 Transition Facility 2005 Transparency of the National Health System drug reimbursement decisions Transparency of the National Health System drug reimbursement decisions –Przejrzystość decyzji państwowego systemu opieki zdrowotnej w sprawie zwrotu kosztów lekarstw wsparcie instytucjonalnego wzmocnienia administracji polskiej w celu umożliwienia praktycznej realizacji wymogów Dyrektywy Przejrzystości (Council Directive 89/105/EEC) wsparcie instytucjonalnego wzmocnienia administracji polskiej w celu umożliwienia praktycznej realizacji wymogów Dyrektywy Przejrzystości (Council Directive 89/105/EEC)

24 Transition Facility budżet projektu 2 mln EUR, w tym 2 mln EUR, w tym –finansowanie UE 1,905 mln EUR –współfinansowanie polskie 0,095 mln EUR

25 Transition Facility komponenty projektu Institutional Building Institutional Building –Wsparcie tworzenia instytucji, w tym propozycja organizacji systemu decyzji dotyczących decyzji o włączeniu do wykazu refundowanych produktów leczniczych oraz roli i struktury AOTM w tym systemie Training Training –Szkolenia dla pracowników AOTM oraz potencjalnych adresatów i użytkowników opracowań EBM (Evidence Based Medicine – Medycyna Oparta na Dowodach Naukowych) i HTA w systemie opieki zdrowotnej (administracja rządowa i terenowa, lekarze i pielęgniarki), oraz pobyty stażowe w agencjach HTA w Europie

26 Rozwój pracowników AOTM – szkolenia jako jedno z zadań w ramach programu Transition Facility 2005 Przejrzystość decyzji państwowego systemu opieki zdrowotnej w sprawie zwrotu kosztów lekarstw (2 mln EUR) jako jedno z zadań w ramach programu Transition Facility 2005 Przejrzystość decyzji państwowego systemu opieki zdrowotnej w sprawie zwrotu kosztów lekarstw (2 mln EUR) szkolenia w kraju i zagranicą, np. CASP International Network i Centre for EBM Train The Trainer Week, Oxford, UK szkolenia w kraju i zagranicą, np. CASP International Network i Centre for EBM Train The Trainer Week, Oxford, UK zaawansowane rozmowy w sprawie szkoleń prowadzonych w AOTM przez ekspertów zagranicznych (z Europy, ale również Kanady i USA, których aktywność nie mogłaby być finansowana w ramach TF 2005) zaawansowane rozmowy w sprawie szkoleń prowadzonych w AOTM przez ekspertów zagranicznych (z Europy, ale również Kanady i USA, których aktywność nie mogłaby być finansowana w ramach TF 2005) realizowane na bieżąco przez doświadczonych i kompetentnych pracowników AOTM realizowane na bieżąco przez doświadczonych i kompetentnych pracowników AOTM

27 Profil kandydata do pracy w AOTM biegła znajomość j. angielskiego co najmniej w zakresie rozumienia słowa pisanego (analiza tekstów opracowań naukowych w tym języku) biegła znajomość j. angielskiego co najmniej w zakresie rozumienia słowa pisanego (analiza tekstów opracowań naukowych w tym języku) systematyczność, skrupulatność i gotowość do ciągłego uczenia się systematyczność, skrupulatność i gotowość do ciągłego uczenia się sprawne posługiwanie się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, przeglądarką i wyszukiwarkami internetowymi sprawne posługiwanie się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, przeglądarką i wyszukiwarkami internetowymi absolwenci medycyny, biologii lub kierunków pokrewnych (mile widziani również absolwenci studiów ekonomicznych, socjologicznych, matematycznych) absolwenci medycyny, biologii lub kierunków pokrewnych (mile widziani również absolwenci studiów ekonomicznych, socjologicznych, matematycznych)


Pobierz ppt "Agencja Oceny Technologii Medycznych dr Waldemar Wierzba dr Waldemar Wierzba."

Podobne prezentacje


Reklamy Google