Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agencja Oceny Technologii Medycznych"— Zapis prezentacji:

1 Agencja Oceny Technologii Medycznych
dr Waldemar Wierzba

2 Plan prezentacji Problemy systemowe w opiece zdrowotnej oraz stosowane na świecie sposoby ich rozwiązywania Zadania AOTM Aktywność międzynarodowa AOTM Pracownicy w AOTM – poszukiwany profil i możliwości rozwoju

3 Przyczyny problemów systemu opieki zdrowotnej
Starzenie się populacji  Wzrost potrzeb Marketing, wzrost oczekiwań, postawy roszczeniowe  Wzrost popytu Nowe technologie  Wzrost kosztów Zasoby nie rosną tak szybko jak potrzeby, popyt i koszty

4 W odpowiedzi na wyzwania musimy
zapobiegać chorobom promować zdrowie zwiększyć wartość uzyskiwaną z zasobów opieki zdrowotnej więcej korzyści zdrowotnych (benefits) mniej działań niepożądanych i szkód (harm) w ramach posiadanego budżetu

5 Zwiększyć wartość uzyskiwaną z zasobów opieki zdrowotnej
Lepsza alokacja zasobów Wartość z alokacji zasobów jest maksymalna, jeżeli przesunięcie zasobów z jednego obszaru (świadczenia) do innego nie zwiększa korzyści zdrowotnych ani nie zmniejsza działań niepożądanych i szkód Lepsze wykorzystanie zasobów Wartość z wykorzystania zasobów jest maksymalna, jeżeli osiągnięto najlepszą jakość możliwą w ramach posiadanego budżetu

6 Cel Więcej zdrowia (nawet) za takie same pieniądze

7 „Robić właściwe rzeczy właściwie” - praktyka medyczna XXI wieku
skupiona na lekarzu  skupiona na pacjencie oparta na opiniach  oparta na dowodach naukowych kierowana (głównie) zyskiem  kierowana wiedzą wybór, za J.A. Muir Gray Dyrektor National Library of Health i NHS Screening Programme

8 Wiedza jest wrogiem choroby
Wiedza z badań  dowody naukowe (evidence) Wiedza z pomiarów wykonania świadczeń  analizy statystyczne (statistics) Wiedza z doświadczenia  błędy (mistakes)

9 Jak powstaje wiedza? Dane są przekształcane w
informację, która jest przechowywana dopóki ktoś nie zechce jej użyć Wiedza to zastosowana informacja

10 Przesłanki decyzji klinicznej zgodnej z EBM
Najlepsze dostępne dowody naukowe Wartość potencjalnych korzyści i szkód dla pacjenta Doświadczenie i umiejętności lekarza (w ocenie stanu klinicznego pacjenta) Decyzja kliniczna EBHC – Evidence Based Health Care

11 Przesłanki decyzji o finansowaniu ze środków publicznych zgodnej z EBM i HTA
Najlepsze dostępne dowody naukowe Assessment Wartość potencjalnych korzyści i szkód dla pacjentów, społeczeństwa i decydentów Doświadczenie zawodowe i umiejętności ekspertów klinicznych Decyzja o finansowaniu EBHC – Evidence Based Health Care Appraisal

12 Metodologiczne podstawy AOTM
EBM – Evidence-Based Medicine HTA – Health Technology Assessment wytyczne i standardy postępowania światowych liderów w tej dziedzinie Cochrane Collaboration CADTH (Kanada) MSAC i PBAC (Australia) NICE (Wielka Brytania)

13 Zadania AOTM Do zadań Agencji Oceny Technologii Medycznych należy:
1) Podejmowanie działań mających na celu realizację zadań związanych z oceną procedur medycznych 2) Opracowywanie lub weryfikacja ocen procedur medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych procedur, które są przedmiotem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 3) Opracowywanie projektów rekomendacji dla ministra właściwego do spraw zdrowia dotyczących procedur medycznych; 4) Współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia, konsultantami krajowymi w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz medycznymi stowarzyszeniami naukowymi, organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką związaną z zakresem działalności Agencji, świadczeniodawcami, samorządami zawodów medycznych. 5) Realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

14 Formalna podstawa działania
zarządzenie Ministra Zdrowia z dn. 30 czerwca 2006 r. w sprawie a Agencji Oceny Technologii Medycznych (Dz. Urz. Min. Z ) państwowa jednostka budżetowa z siedzibą w Warszawie, podległa Ministrowi Zdrowia

15 Sytuacja międzynarodowa w zakresie HTA
Raport Grupy ds. Świadczeń Opieki Zdrowotnej przy Komisji UE ( ) “HTA stała się priorytetem polityki zdrowotnej. Istnieje pilna potrzeba ustanowienia trwałej sieci dla HTA” DG SANCO w Planie Pracy na rok 2005 w zakresie Zdrowia Publicznego ustala HTA jako jeden z obszarów priorytetowych Markos Kyprianou, Komisarz UE ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (HTA jednym z 7 głównych obszarów): “….zauważono użyteczność utworzenia trwałej europejskiej sieci oceny technologii medycznych. […] Mam nadzieję, że ta sieć zostanie uruchomiona w tym roku, ze wsparciem programu zdrowia publicznego.”

16 Międzynarodowa aktywność AOTM
EUnetHTA – Europejska Sieć Oceny Technologii Medycznych TF 2005 „Przejrzystość decyzji państwowego systemu opieki zdrowotnej w sprawie zwrotu kosztów lekarstw” Narodowa licencja Cochrane Library – przygotowania do dołączenia do ok. 10 krajów świata, które zapewniły swoim obywatelom bezpłatny dostęp do Cochrane Library Recenzje zagraniczne Porównawczych Analiz Koszt-Efekt wykonywanych na zlecenie lub przez AOTM Bieżące kontakty z agencjami HTA na świecie Członkostwo instytucjonalne w INAHTA i HTAi

17 EUnetHTA Europejska Sieć Oceny Technologii Medycznych – European Network for HTA projekt współfinansowany przez Unię Europejską w latach dotychczasowe spotkania robocze: - w Kopenhadze i Londynie - najbliższe w Helsinkach

18 EUnetHTA – zadania strategiczne
opracowanie ram organizacyjnych dla trwałej Sieci HTA w Europie opracowanie praktycznych narzędzi wykorzystywanych w ramach Sieci

19 EUnetHTA – cele strategiczne
Ograniczyć dublowanie wysiłków, co doprowadzi do lepszego wykorzystania zasobów Zwiększyć liczbę raportów HTA i ich udziału w decyzjach w krajach członkowskich UE, co zwiększy „impact” HTA Wzmocnić związek między HTA i decyzjami polityki zdrowotnej na poziomie UE i w krajach członkowskich Wspierać kraje mające ograniczone doświadczenie w dziedzinie HTA

20 EUnetHTA – 8 pakietów roboczych
Koordynacja projektu – DACEHTA Komunikacja – SBU & Ewaluacja projektu – NOKC Wspólny rdzeń dla raportu oceny technologii medycznej – FinOHTA Adaptowanie istniejących analiz HTA z jednego do drugiego państwa – NCCHTA Zastosowanie HTA w polityce zdrowotnej – DACEHTA Monitorowanie rozwoju nowych technologii medycznych oraz ustalenie priorytetów HTA – HAS Systemy do wspierania HTA w państwach nieposiadających odpowiednich do tego instytucji – CAHTA Norwegian Knowledge Centre for the Health Services

21 EUnetHTA - partnerzy 27 krajów europejskich, w tym 24 członków UE (bez Słowacji), oraz 4 kraje spoza Europy (Izrael, Australia, Kanada, USA) 35 Partnerów Stowarzyszonych (Associated Partners AP) i 24 Partnerów Współpracujących (Collaborating Partners CP), Główny Partner DACEHTA (Duńska Agencja Oceny Technologii Medycznych) AOTM (AHTAPol) Partnerem Współpracującym, jedyny CP (obok Szwajcarii) który uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Sterującego EUnetHTA

22 EUnetHTA

23 Transition Facility 2005 „Transparency of the National Health System drug reimbursement decisions” Przejrzystość decyzji państwowego systemu opieki zdrowotnej w sprawie zwrotu kosztów lekarstw wsparcie instytucjonalnego wzmocnienia administracji polskiej w celu umożliwienia praktycznej realizacji wymogów Dyrektywy Przejrzystości (Council Directive 89/105/EEC)

24 Transition Facility 2005 - budżet projektu
2 mln EUR, w tym finansowanie UE 1,905 mln EUR współfinansowanie polskie 0,095 mln EUR

25 Transition Facility 2005 - komponenty projektu
Institutional Building Wsparcie tworzenia instytucji, w tym propozycja organizacji systemu decyzji dotyczących decyzji o włączeniu do wykazu refundowanych produktów leczniczych oraz roli i struktury AOTM w tym systemie Training Szkolenia dla pracowników AOTM oraz potencjalnych adresatów i użytkowników opracowań EBM (Evidence Based Medicine – Medycyna Oparta na Dowodach Naukowych) i HTA w systemie opieki zdrowotnej (administracja rządowa i terenowa, lekarze i pielęgniarki), oraz pobyty stażowe w agencjach HTA w Europie

26 Rozwój pracowników AOTM – szkolenia
jako jedno z zadań w ramach programu Transition Facility 2005 „Przejrzystość decyzji państwowego systemu opieki zdrowotnej w sprawie zwrotu kosztów lekarstw” (2 mln EUR) szkolenia w kraju i zagranicą, np. CASP International Network i Centre for EBM „Train The Trainer Week”, Oxford, UK zaawansowane rozmowy w sprawie szkoleń prowadzonych w AOTM przez ekspertów zagranicznych (z Europy, ale również Kanady i USA, których aktywność nie mogłaby być finansowana w ramach TF 2005) realizowane na bieżąco przez doświadczonych i kompetentnych pracowników AOTM

27 Profil kandydata do pracy w AOTM
biegła znajomość j. angielskiego co najmniej w zakresie rozumienia słowa pisanego (analiza tekstów opracowań naukowych w tym języku) systematyczność, skrupulatność i gotowość do ciągłego uczenia się sprawne posługiwanie się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, przeglądarką i wyszukiwarkami internetowymi absolwenci medycyny, biologii lub kierunków pokrewnych (mile widziani również absolwenci studiów ekonomicznych, socjologicznych, matematycznych)


Pobierz ppt "Agencja Oceny Technologii Medycznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google