Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2006 r. Warszawa, 20 czerwca 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2006 r. Warszawa, 20 czerwca 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2006 r. Warszawa, 20 czerwca 2007 r.

2 Stan realizacji projektów w ramach SPO RZL Beneficjenci ostateczni Programu Wskaźniki realizacji Programu Przeprowadzone kontrole Informacja i promocja Napotkane utrudnienia i kluczowe działania SPO RZL na tle innych PO Sprawozdanie z realizacji SPO RZL za 2006 r. 2

3 Stan realizacji projektów Wartość współfinansowania z EFS Liczba umów o dofinansowanie projektów oraz liczba projektów, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową od początku uruchomienia Programu 3 Liczba umów o dofinansowanie projektów Wartość współfinansowania z EFS w mln PLN Liczba projektów, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową Wartość współfinansowania z EFS w mln PLN Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej , ,4 Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy ,596,2 Priorytet 3 Pomoc techniczna ,08813,9 Łącznie , ,5

4 Postęp realizacji projektów - kontraktacja i refundacja ( 1 ) Wartość współfinansowania z EFS 4

5 Postęp realizacji projektów - kontraktacja i refundacja ( 2 ) Wartość współfinansowania z EFS 1 EUR = 3,804 PLN Dane wg stanu na koniec 2006 r. 5

6 Postęp realizacji projektów - kontraktacja i refundacja ( 3 ) Wartość współfinansowania z EFS 1 EUR = 3,804 PLN Dane wg stanu na koniec 2006 r. Priorytet 1 Priorytet 2 6

7 Stan realizacji projektów w ramach SPO RZL Beneficjenci ostateczni Programu Wskaźniki realizacji Programu Przeprowadzone kontrole Informacja i promocja Napotkane utrudnienia i kluczowe działania SPO RZL na tle innych PO 7 Sprawozdanie z realizacji SPO RZL za 2006 r.

8 Osoby objęte wsparciem w ramach Priorytetu 1 i 2 ( 1 ) Osoby objęte wsparciem w ramach Priorytetu 1 i 2 od początku realizacji SPO RZL: 894 tysiące osób 8

9 Osoby objęte wsparciem w ramach Priorytetu 1 i 2 ( 2 ) 9

10 Osoby objęte wsparciem w ramach Priorytetu 1 i 2 ( 3 ) 10

11 Osoby objęte wsparciem w ramach Priorytetu 1 i 2 ( 4 ) 11

12 Inni ostateczni beneficjenci objęci wsparciem w ramach Priorytetu 1 i 2 12

13 Stan realizacji projektów w ramach SPO RZL Beneficjenci ostateczni Programu Wskaźniki realizacji Programu Przeprowadzone kontrole Informacja i promocja Napotkane utrudnienia i kluczowe działania SPO RZL na tle innych PO Sprawozdanie z realizacji SPO RZL za 2006 r. 13

14 Wskaźniki produktu ( 1 ) Działanie liczba pracowników urzędów pracy objętych szkoleniami; Działanie 1.2–1.3 - liczba osób objętych działaniami aktywizującymi; Działanie liczba osób objętych Działaniem; Działanie liczba osób objętych szkoleniami pracujących na rzecz grup szczególnego ryzyka objęte Działaniem; Działania liczba pracodawców uczestniczących w szkoleniach; Działanie liczba placówek edukacyjnych działających na rzecz zwiększenia dostępu do edukacji; Działanie liczba nowych stanowisk komputerowych; Działanie liczba pracowników, którzy rozpoczęli szkolenie; Działanie liczba przeszkolonych członków korpusu służby cywilnej. Dane wg stanu na koniec 2006 r. 14

15 Wskaźniki produktu ( 2 ) Najlepiej wypadają wskaźniki produktu takie jak: w ramach Działania 1.1 SPO RZL (liczba pracowników urzędów pracy, którzy zostali objęci szkoleniami stanowi ponad 90% wartości zakładanej w Uzupełnieniu SPO RZL) 1.5 SPO RZL (liczba osób objętych szkoleniami, pracujących na rzecz grup szczególnego ryzyka stanowi ponad 73% wartości zakładanej) 2.3 SPO RZL (liczba pracowników, którzy rozpoczęli szkolenie stanowi blisko 118% wartości zakładanej, a liczba pracowników służby zdrowia, którzy rozpoczęli szkolenie – prawie 104%) 2.4 SPO RZL (liczba członków korpusu służby cywilnej, przeszkolonych w ramach szkoleń ogólnych i specjalistycznych przekroczyła ponad czterokrotnie wartość zakładaną). Tym samym, już 3 wskaźniki produktu przekroczyły wartość oczekiwaną, określoną w Uzupełnieniu SPO RZL. 15

16 Wskaźniki rezultatu Dane wg stanu na koniec 2006 r. 16

17 Wskaźniki oddziaływania Badanie dot. osób, które w III i IV kw lub w I kw zakończyły udział w projektach 17 Udział osób, które podjęły dalszą naukę lub pracę w 6 miesięcy po zakończeniu udziału w programie aktywizacji

18 Stan realizacji projektów w ramach SPO RZL Beneficjenci ostateczni Programu Wskaźniki realizacji Programu Przeprowadzone kontrole Informacja i promocja Napotkane utrudnienia i kluczowe działania SPO RZL na tle innych PO Sprawozdanie z realizacji SPO RZL za 2006 r. 18

19 W ramach SPO RZL realizowane są: Kontrole planoweKontrole doraźne 222 Przeprowadzone kontrole (1) -Kontrole dokumentacji -IZ -IP 201 W wyniku kontroli stwierdzono, że generalnie wdrażanie SPO RZL przebiega prawidłowo. Wykryte uchybienia na bieżąco podlegały korektom i uzupełnieniom. Dane za 2006 r. -Kontrole na miejscu: 19

20 Przeprowadzone kontrole (2) - Kontrole na miejscu: IW Dane za 2006 r. Numer Priorytetu Kontrole planowe Kontrole doraźne WizytacjeAudyty zewnętrzne Numer Działania Priorytet Priorytet Priorytet SPO RZL

21 Stan realizacji projektów w ramach SPO RZL Beneficjenci ostateczni Programu Wskaźniki realizacji Programu Przeprowadzone kontrole Informacja i promocja Napotkane utrudnienia i kluczowe działania SPO RZL na tle innych PO Sprawozdanie z realizacji SPO RZL za 2006 r. 21

22 Informacyjna Grupa Robocza koordynująca działania informacyjne i promocyjne instytucji uczestniczących we wdrażaniu SPO RZL Krajowy Ośrodek Szkoleniowy EFS (KOSzEFS) oraz 21 Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych EFS (ROSzEFS) prowadzące działalność szkoleniową Materiały promocyjne i informacyjne, dokumenty programowe Prowadzenie strony internetowej (www.efs.gov.pl) i infolinii EFSwww.efs.gov.pl Organizacja konferencji, seminariów, targów, spotkań informacyjnych dotyczących wdrażania SPO RZL Informacja i promocja 22

23 Stan realizacji projektów w ramach SPO RZL Beneficjenci ostateczni Programu Wskaźniki realizacji Programu Przeprowadzone kontrole Informacja i promocja Napotkane utrudnienia i kluczowe działania SPO RZL na tle innych PO 23 Sprawozdanie z realizacji SPO RZL za 2006 r.

24 Utrudnienia w realizacji SPO RZL Problemy dotyczące realizacji projektów w ramach schematów pozakonkursowych Działań 1.1 i 1.6 i niski poziom refundacji w ramach tych Działań Trudności związane z wyłanianiem wykonawców w trybie zamówień publicznych Długotrwały proces weryfikacji wniosków o płatność 24

25 Kluczowe działania dla dalszej realizacji SPO RZL Podjęcie decyzji o kontraktowaniu ponad 100% wartości określonych w Programie dla poszczególnych Działań Utrzymanie wysokiego poziomu wydatkowania środków w ramach Programu Intensyfikacja wdrażania Działań SPO RZL o najniższym poziomie refundacji, w tym głównie 1.1, 1.5, 1.6 i 2.1 SPO RZL 25

26 Stan realizacji projektów w ramach SPO RZL Beneficjenci ostateczni Programu Wskaźniki realizacji Programu Przeprowadzone kontrole Informacja i promocja Napotkane utrudnienia i kluczowe działania SPO RZL na tle innych PO 26 Sprawozdanie z realizacji SPO RZL za 2006 r.

27 SPO RZL na tle innych PO Dane wg stanu na koniec maja 2007 r. 27 Wartość współfinansowania z EFS 1 EUR = 3,7786 PLN

28 Departament Zarządzania EFS ul. Żurawia 4a Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2006 r. Warszawa, 20 czerwca 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google