Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich za I półrocze 2007 r. Warszawa, 18 września 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich za I półrocze 2007 r. Warszawa, 18 września 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich za I półrocze 2007 r. Warszawa, 18 września 2007 r.

2 Stan realizacji projektów w ramach SPO RZL Beneficjenci ostateczni Programu Wskaźniki realizacji Programu Przeprowadzone kontrole Informacja i promocja Napotkane utrudnienia i kluczowe działania Sprawozdanie z realizacji SPO RZL za 2007 r. 2

3 Stan realizacji projektów Wartość współfinansowania z EFS Liczba umów o dofinansowanie projektów oraz liczba projektów, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową od początku uruchomienia Programu 3 Liczba umów o dofinansowanie projektów Wartość współfinansowania z EFS w mln PLN Liczba projektów, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową Wartość współfinansowania z EFS w mln PLN Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej 2 8822 822,41 104797,1 Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy 8282 756,28636,1 Priorytet 3 Pomoc techniczna 243115,713021,6 Łącznie 3 9535 694,31 320854,9

4 Postęp realizacji projektów - kontraktacja i refundacja ( 1 ) Wartość współfinansowania z EFS 4

5 Postęp realizacji projektów - kontraktacja i refundacja ( 2 ) Wartość współfinansowania z EFS 1 EUR = 3,7820 PLN Dane wg stanu na 30 czerwca 2007 r. 5

6 Postęp realizacji projektów - kontraktacja i refundacja ( 3 ) Wartość współfinansowania z EFS 1 EUR = 3,7820 PLN Dane wg stanu na 30 czerwca 2007 r. Priorytet 1 Priorytet 2 6

7 Stan realizacji projektów w ramach SPO RZL Beneficjenci ostateczni Programu Wskaźniki realizacji Programu Przeprowadzone kontrole Informacja i promocja Napotkane utrudnienia i kluczowe działania 7 Sprawozdanie z realizacji SPO RZL za 2007 r.

8 Osoby objęte wsparciem w ramach Priorytetu 1 i 2 ( 1 ) Osoby objęte wsparciem w ramach Priorytetu 1 i 2 od początku realizacji SPO RZL: 1 198,7 tys. osób 8

9 Osoby objęte wsparciem w ramach Priorytetu 1 i 2 ( 2 ) 9

10 Osoby objęte wsparciem w ramach Priorytetu 1 i 2 ( 3 ) 10

11 Osoby objęte wsparciem w ramach Priorytetu 1 i 2 ( 4 ) 11

12 Inni ostateczni beneficjenci objęci wsparciem w ramach Priorytetu 1 i 2 12

13 Stan realizacji projektów w ramach SPO RZL Beneficjenci ostateczni Programu Wskaźniki realizacji Programu Przeprowadzone kontrole Informacja i promocja Napotkane utrudnienia i kluczowe działania Sprawozdanie z realizacji SPO RZL za 2007 r. 13

14 Wskaźniki produktu ( 1 ) Działanie 1.1 SPO RZL - liczba pracowników urzędów pracy objętych szkoleniami; Działanie 1.2–1.4 - liczba osób objętych działaniami aktywizującymi; Działanie 1.5 - liczba osób pracujących na rzecz grup szczególnego ryzyka objęte Działaniem; Działania 1.6 - liczba pracodawców uczestniczących w szkoleniach; Działanie 2.1 - liczba placówek edukacyjnych działających na rzecz zwiększenia dostępu do edukacji; Działanie 2.2 - liczba nowych stanowisk komputerowych; Działanie 2.3 - liczba pracowników, którzy rozpoczęli szkolenie; Działanie 2.4 - liczba przeszkolonych członków korpusu służby cywilnej. Dane wg stanu na 30 czerwca 2007 r. 14

15 Wskaźniki produktu ( 2 ) Najlepiej wypadają wskaźniki produktu takie jak: w ramach Działania 1.1 SPO RZL (liczba pracowników urzędów pracy, którzy zostali objęci szkoleniami dwukrotnie przekroczyła wartoś ć zakładan ą w Uzupełnieniu SPO RZL) 1.5 SPO RZL (liczba osób objętych szkoleniami, pracujących na rzecz grup szczególnego ryzyka stanowi ponad 173% warto ś ci zakładanej) 2.3 SPO RZL (liczba pracowników, którzy rozpoczęli szkolenie stanowi blisko 185% wartości zakładanej, a liczba pracowników służby zdrowia, którzy rozpoczęli szkolenie ponad 253%) 2.4 SPO RZL (liczba członków korpusu służby cywilnej, przeszkolonych w ramach szkoleń ogólnych i specjalistycznych przekroczyła ponad dziesi ę ciokrotnie docelow ą wartość wskaźnika) 15

16 Wskaźniki rezultatu Dane wg stanu na 30 czerwca 2007 r. 16

17 Wskaźniki oddziaływania 17 Dane wg stanu na 30 czerwca 2007 r. Już 21 wskaźników (produktu, rezultatu, oddziaływania) przekroczyło wartość oczekiwaną, określoną w Uzupełnieniu SPO RZL

18 Stan realizacji projektów w ramach SPO RZL Beneficjenci ostateczni Programu Wskaźniki realizacji Programu Przeprowadzone kontrole Informacja i promocja Napotkane utrudnienia i kluczowe działania Sprawozdanie z realizacji SPO RZL za 2007 r. 18

19 W ramach SPO RZL realizowane są: Kontrole planoweKontrole doraźne 101 Przeprowadzone kontrole (1) -Kontrole dokumentacji -IZ -IP 50 W wyniku kontroli stwierdzono, że generalnie wdrażanie SPO RZL przebiega prawidłowo. Wykryte uchybienia na bieżąco podlegały korektom i uzupełnieniom. Dane za I półrocze 2007 r. -Kontrole na miejscu: 19

20 Przeprowadzone kontrole (2) - Kontrole na miejscu: IW Dane za I półrocze 2007 r. Numer Priorytetu Kontrole planowe Kontrole doraźne WizytacjeAudyty zewnętrzne Numer Działania Priorytet 150417168232 1.116017 1.224738575 1.320748064 1.4450117 1.540032 1.604227 Priorytet 29522 056134 2.118004 2.251129 2.36712 044119 2.45002 Priorytet 370011 3.13003 3.22006 3.32002 SPO RZL606192 224377 20

21 Stan realizacji projektów w ramach SPO RZL Beneficjenci ostateczni Programu Wskaźniki realizacji Programu Przeprowadzone kontrole Informacja i promocja Napotkane utrudnienia i kluczowe działania Sprawozdanie z realizacji SPO RZL za 2007 r. 21

22 Kampania reklamowa EFS na ponad 1500 billboardów w 22 miastach we wszystkich regionach kraju Konsultacje dotyczące działań promocyjnych i informacyjnych dla instytucji uczestniczących w realizacji SPO RZL Materiały promocyjne i informacyjne, dokumenty programowe Prowadzenie strony internetowej (www.efs.gov.pl) i infolinii EFSwww.efs.gov.pl Udział pracowników IZ SPO RZL jako prelegentów w konferencjach oraz seminariach dotyczących EFS Informacja i promocja 22

23 Stan realizacji projektów w ramach SPO RZL Beneficjenci ostateczni Programu Wskaźniki realizacji Programu Przeprowadzone kontrole Informacja i promocja Napotkane utrudnienia i kluczowe działania 23 Sprawozdanie z realizacji SPO RZL za 2007 r.

24 Utrudnienia w realizacji SPO RZL Problemy dotyczące realizacji projektów w ramach schematów pozakonkursowych Dzia ł ań 1.1 i 1.6 i niski poziom refundacji w ramach tych Dzia ł ań Trudności zwi ą zane z wy ł anianiem wykonawców w trybie zamówie ń publicznych Brak właściwie funkcjonującego systemu informatycznego SIMIK Długotrwały proces weryfikacji wniosków o płatność Wysoka rotacja pracowników w większości instytucji uczestniczących we wdrażaniu SPO RZL 24

25 Kluczowe działania dla dalszej realizacji SPO RZL Utrzymanie wysokiego poziomu wydatkowania środków z EFS Intensyfikacja wdrażania Działań SPO RZL o najniższym poziomie refundacji, w tym głównie 1.1, 1.6, 2.2, 2.3, 3,2 SPO RZL Znowelizowanie ustawy o finansach publicznych w celu ograniczenia problemu rozliczania dotacji i ewentualnego zwrotu niewykorzystanych środków przez beneficjentów 25

26 Departament Zarządzania EFS www.mrr.gov.pl www.efs.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich za I półrocze 2007 r. Warszawa, 18 września 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google