Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolskie Seminarium Informacyjne Programu dla Europy Środkowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolskie Seminarium Informacyjne Programu dla Europy Środkowej"— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolskie Seminarium Informacyjne Programu dla Europy Środkowej
Program dla Europy Środkowej - wprowadzenie Ogólnopolskie Seminarium Informacyjne Programu dla Europy Środkowej Katowice, 6 marca 2008 r, Monika Strojecka-Gevorgyan Departament Współpracy Terytorialnej, Krajowy Punkt Kontaktowy

2 ZASIĘG TERYTORIALNY PROGRAMU
Austria, Czechy, Niemcy: Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia, Węgry, Włochy: Piemont, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma Trento, Veneto, Friuli-Wenecja Julijska, Emilia-Romagna, Polska, Słowacja, Słowenia, Ukraina obwody: wołyński, lwowski, iwano-frankowski, zakarpacki i  czerniowiecki.

3 Rola instytucji programu w realizacji projektów
KOMITET MONITORUJĄCY USTALA ZASADY i DOKONUJE WYBORU PROJEKTÓW każde państwo członkowskie reprezentowane jest przez władze centralne i regionalne INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PODPISUJE UMOWĘ O DOFINANSOWANIE Z PW MIASTO WIEDEŃ WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY KONSULTACJA, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW OCENA PROJEKTÓW WIEDEŃ Kontrola 1 stopnia CERTYFIKUJE WYDATKI POLSKA INSTYTUCJA PŁATNICZA WYPŁACA REFUNDACJĘ PW MIASTO WIEDEŃ Krajowy Punkt Kontaktowy INFORMACJA, PROMOCJA INSTYTUCJA AUDYTOWA KONTROLA PROJEKTÓW URZĄD KANCLERSKI REPUBLIKI AUSTRII

4 Krajowy Punkt Kontaktowy Programu dla Europy Środkowej
W każdym Państwie Członkowskim Programu działa Krajowy Punkt Kontaktowy odpowiedzialny za działania informacyjne, promocyjne i konsultacyjne Krajowy Punkt Kontaktowy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Współpracy Terytorialnej Wydział Rozwoju Regionalnego w Katowicach tel w. 16 fax

5 Krajowy Punkt Kontaktowy Programu dla Europy Środkowej
Zadania Krajowego Punktu Kontaktowego: organizacja spotkań informacyjnych promocja programu pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów konsultacje propozycji projektów pośredniczenie w komunikacji z WST ocena kwalifikowalności partnera polskiego zamieszczanie informacji o programie w języku polskim, w tym dokumentu programowego i podręcznika ogłaszanie w prasie o naborach projektów współpraca z innymi PK Programu dla Europy Środkowej

6 Głównym celem programu dla Europy Środkowej jest:
wzmocnienie spójności terytorialnej, promowanie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej Cele cząstkowe przyczyniające się do realizacji celu głównego to: Podnoszenie konkurencyjności obszaru Europy Środkowej poprzez wzmacnianie struktur innowacyjności i dostępności. 2. Poprawa równomiernego i zrównoważonego rozwoju terytorialnego poprzez podniesienie jakości środowiska oraz zwiększenie atrakcyjności miast i regionów w obszarze Europy Środkowej.

7 Priorytet 1 - Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej
Innowacja – jedna z najważniejszych sił napędowych gospodarki. Nie wiąże się ona jedynie z kilkoma branżami zaawansowanej technologii, lecz stanowi zasadniczy czynnik każdej branży czy sektora gospodarki. W uproszczeniu, jest to pierwotny „przełomowy pomysł”, bądź produkt, czy usługa będąca rezultatem tegoż pomysłu. Innowacja może być zdefiniowana jako proces, poprzez który tworzona jest wiedza, która następnie przekuwana jest na nowe produkty, usługi, czy procesy, w sektorze tak prywatnym, jak i państwowym. Cel priorytetu 1: Poprawa klimatu dla innowacji we wszystkich regionach i umożliwienie lepszego wykorzystania ich potencjału innowacyjnego poprzez odnoszenie się do ich konkretnych potrzeb i słabych punktów oraz wzmacnianie mocnych stron.

8 Priorytet 1 - Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej - obszary interwencji
1.1 Poprawa ramowych warunków dla innowacji (cel: ulepszenie organizacyjnych, finansowych, prawnych i administracyjnych warunków ramowych dla innowacji oraz wzbogacania i wykorzystania wiedzy) 1.2 Tworzenie możliwości dla rozprzestrzeniania i stosowania innowacji (cel: zlikwidowanie przeszkód w rozprzestrzenianiu i stosowaniu innowacji) 1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy (cel: poprawa ramowych warunków rozwoju wiedzy w odniesieniu do kapitału ludzkiego)

9 Priorytet 1 - Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej – przykłady projektów
realizacja ponadnarodowej współpracy pomiędzy publicznymi i prywatnymi (regionalnymi) aktorami w dziedzinie innowacji tworzenie i wspieranie instytucji odpowiedzialnych za transfer technologii ze szczególnym uwzględnieniem praktyk w zakresie transferu międzynarodowego i własności intelektualnej wspieranie polityk mających na celu ułatwianie dostępu do placówek B+RT oraz ich wzajemnych powiązań współpraca instytucji odpowiedzialnych za transfer technologii z sektorem produkcji ułatwianie dostępu od wiedzy naukowej i wykorzystania wiedzy już istniejącej nawiązanie ponadnarodowej współpracy pomiędzy placówkami szkoleniowymi i organizacjami obsługującymi rynek pracy promowanie akcji informacyjnych na temat rozprzestrzeniania technologii i rezultatów innowacji

10 Priorytet 2 – Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej
Dostępność jest warunkiem koniecznym rozwoju i wzrostu gospodarczego. Swobodne przemieszczanie się ludzi, towarów, usług i informacji zwiększa efektywność i poprawia perspektywy rozwoju. Szczególnie w kontekście rozszerzonej Unii Europejskiej rozwój transportu i infrastruktury informacyjnej jest fundamentalny dla osiągnięcia pełnej integracji rynków krajowych i regionalnych oraz równomiernego i zrównoważonego rozwoju. Cel priorytetu 2: Wzmocnienie, dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, wewnętrznej spójności państw Europy Środkowej poprzez poprawę zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru, w oparciu o pełne poszanowanie zasad zrównoważonego rozwoju

11 Priorytet 2 – Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej - obszary interwencji 2.1 Poprawa wewnętrznych połączeń w obszarze Europy Środkowej (cel: osiągnięcie lepszej korelacji sieci połączeń na poziomie miast, regionów i na poziomie transnarodowym, w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju) 2.2 Rozwój współpracy w dziedzinie multimodalnej logistyki (cel: większa atrakcyjność, synergie i lepsze rozwiązania w dziedzinie transportu multimodalnego, infrastruktury i logistyki) 2.3 Promowanie mobilności bezpiecznej i zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju (cel: zmniejszenie obciążeń środowiska szkodliwymi skutkami ruchu, wspieranie mobilności bezpiecznej i zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju) 2.4 Technologie informatyczno-komunikacyjne i rozwiązania alternatywne dla zwiększenia dostępu (cel: poprawa dostępności informacji i usług, przy jednoczesnej redukcji natężenia ruchu)

12 Priorytet 2 – Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej – przykłady projektów wdrażanie rozwiązań transportowych z uwzględnieniem konkretnych potrzeb obszarów metropolitalnych, miejskich, wiejskich, oddalonych oraz odosobnionych wdrażanie intermodalności i interoperacyjności systemów transportowych (drogowego, kolejowego, wodnego i lotniczego) nawiązywanie współpracy pomiędzy centrami i sieciami logistycznymi dzielenie się doświadczeniem związanym z przygotowaniem i wdrożeniem rozwiązań dla transportu bezpiecznego i zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju realizacja innowacyjnych koncepcji transportowych odpowiadających zmieniającej się sytuacji demograficznej wspieranie działań dla poprawy jakości transportu w miastach promowanie ICT dla dostępu do usług publicznych i zapewnienia takich usług

13 Priorytet 3 – Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska
Posiedzenie Rady w Goeteborgu dodaje wymiar środowiskowy do Strategii lizbońskiej i podkreśla potrzebę ochrony i poprawy stanu zasobów naturalnych. Ochrona środowiska teraz i dla przyszłych pokoleń jest jednym z uwarunkowań zrównoważonego rozwoju. Jest to szczególnie istotne dla Europy Środkowej, gdzie ma miejsce proces nadrabiania zaległości w dziedzinie gospodarki, co niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i zagrożenia dla środowiska. Cel priorytetu 3: Odpowiedzialne korzystanie i ochrona potencjału środowiska Europy Środkowej poprzez promowanie innowacyjnych oraz zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju rozwiązań w zarządzaniu zasobami naturalnymi, redukcja zagrożeń oraz poprawa stanu środowiska naturalnego.

14 Priorytet 3 – Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska - obszary interwencji
3.1 Rozwój wysokiej jakości środowiska poprzez zarządzanie zasobami naturalnymi i dziedzictwem oraz ich ochroną (cel: poprawa jakości środowiska, z uwzględnieniem zlewisk rzecznych, krajobrazów, obszarów objętych ochroną powietrza, gleby i wody dla zachowania naturalnych walorów i zasobów) 3.2 Redukcja ryzyka oraz skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka (cel: bardziej efektywne zarządzanie ryzykiem zarówno zagrożeń naturalnych, jak i wynikających z działalności człowieka) 3.3 Wspieranie wykorzystywania źródeł energii odnawialnej i zwiększania efektywności energetycznej (cel: lepsze wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w celu zapewnienia długotrwałych dostaw energii w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju) 3.4 Wspieranie ekologicznych, przyjaznych środowisku technologii i działań (cel: promowanie technologii i działań przyjaznych środowisku dla zapewnienie ekologicznie wydajnych procesów produkcji i konsumpcji)

15 Priorytet 3 – Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska – przykłady projektów
wdrażanie wspólnych strategii wykorzystania zasobów naturalnych i dziedzictwa zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju rekultywacja obszarów zdegradowanych, takich jak tereny pogórnicze, skażone, bądź poprzemysłowe opracowanie zintegrowanego systemu kontroli środowiska w celu podejmowania działań prewencyjnych i środków zaradczych opracowanie koncepcji bezpieczeństwa dla transportu i innych sieci infrastrukturalnych na wypadek zagrożenia stosowanie strategii komunikacyjnych/ narzędzi zwiększania świadomości ryzyka opracowanie wspólnej strategii oszczędzania energii i efektywności energetycznej stosowanie ekologicznych technologii w procesach produkcji

16 Priorytet 4 – Podniesienie konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów
Bardziej policentryczny rozwój obszaru Europy Środkowej może przyczynić się do uniknięcia dysproporcji społecznych i przestrzennych. Promowanie współpracy miast i regionów może pomóc w przełamaniu schematu „rdzeń/peryferia”, jak i wpłynąć na skutki zmian demograficzno-społecznych (np. związane ze starzeniem się społeczeństwa) oraz prowadzić do zwiększenia wzrostu gospodarczego i poprawy konkurencyjności obszaru. Cel priorytetu 4: Wzmacnianie policentrycznych struktur osadniczych, poprawa jakości życia oraz promowanie zrównoważonego rozwoju miast i regionów.

17 Priorytet 4 – Podniesienie konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów - obszary interwencji 4.1 Rozwój policentrycznych struktur osadniczych oraz współpracy terytorialnej (cel: bardziej równomierny rozwój terytorialny dzięki ulepszonej współpracy między miastami oraz między regionami) 4.2 Uwzględnienie terytorialnych skutków zmian demograficzno-społecznych w rozwoju miast i regionów (cel: redukcja negatywnych wpływów zmian demograficzno-społecznych) 4.3 Wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów (cel: wspieranie wykorzystania zasobów dziedzictwa kultury zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju)

18 Priorytet 4 – Podniesienie konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów – przykłady projektów wdrażanie zintegrowanych miejskich i regionalnych strategii rozwoju oraz lepszych warunków dla inwestycji ustanowienie trwałej współpracy obszarów metropolitalnych, jak również małych i średnich miast oraz ich aglomeracji i stowarzyszeń w kwestiach o obopólnym znaczeniu, w kontekście ponadnarodowym stworzenie ponadnarodowych sieci współpracy miast i regionów dla zoptymalizowania wspólnego wykorzystania infrastruktury, usług, oraz obiektów wypoczynkowych i rekreacyjnych stosowanie innowacyjnych rozwiązań kwestii dostaw usług oraz adaptacji i dostarczania kluczowych usług i infrastruktury (system służby zdrowia, gospodarki wodnej, mieszkalnictwa itd.) wdrażanie ponadnarodowych strategii przeciwdziałania segregacji społecznej i przestrzennej oraz włączenia aspektów udziału obywateli we wczesnej fazie planowania stosowanie nowych technologii urbanistycznych mających przynieść innowacyjne i efektywne rozwiązania kwestii usług publicznych

19 Typy działań w Programie dla Europy Środkowej
Wspólna strategia + opracowanie planu działania (transnarodowa strategia, plan działania, metody wdrażania) Transnarodowe opracowanie narzędzi (narzędzia wspólnego zarządzania, system wspomagający proces decyzyjny) Ustanowienie wspólnego zarządzania (mechanizm współpracy, wspólnie zarządzane centrum) Przygotowanie inwestycji (studium wykonalności, analiza zysków i strat, ocena wpływu na środowisko) Działania pilotażowe (inwestycje na małą skalę) (pilotażowy system monitoringu, pilotażowe udogodnienia, pilotażowa usługa, pilotażowe szkolenie) Inne – ich wybór wymaga solidnego uzasadnienia

20 Projekty niekwalifikowalne w Programie dla Europy Środkowej
projekty nierealizujące celów programu projekty inwestycyjne niespełniające warunków określonych dla inwestycji pilotażowych projekty preinwestycyjne niewskazujące wiarygodnego źródła sfinansowania inwestycji właściwej projekty nieprzynoszące wymiernych rezultatów projekty o niezrównoważonym budżecie projekty o kosztach niewspółmiernych do rezultatów projekty bez elementu innowacyjnego

21 Partner wiodący: dokonuje ustaleń dotyczących jego relacji z innymi partnerami uczestniczącymi w projekcie. Ustalenia te powinny przyjąć formę umowy partnerskiej zawierającej między innymi jasno zdefiniowane postanowienia gwarantujące należyte zarządzanie i wykorzystanie funduszy przeznaczonych na dany projekt, włącznie z warunkami odzyskania kwot nienależnie wypłaconych; koordynuje przygotowanie projektu, złożenie wniosku o dofinansowanie w języku angielskim (w imieniu wszystkich partnerów składa projekt do WST) oraz realizację całego projektu; podpisuje umowę dofinansowania projektu z instytucją zarządzającą i w stosunku do niej ponosi całkowitą – organizacyjną, merytoryczną i finansową - odpowiedzialność za projekt;

22 Partner wiodący: 4. pilnuje, by wydatki poniesione przez partnerów uczestniczących w projekcie miały związek z jego realizacją i odpowiadały działaniom uzgodnionym między partnerami na etapie przygotowywania propozycji projektowej; 5. odpowiada za sporządzenie i złożenie wniosków o płatność; 6. otrzymuje refundację za cały projekt i odpowiada za przekazanie wkładu EFRR innym partnerom uczestniczącym w projekcie.

23 Partner uczestniczący w projekcie:
wypełnia swoje zadania zgodnie z opracowanym we współpracy z partnerem wiodącym projektem oraz umową partnerską; przyjmuje na siebie odpowiedzialność w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zakresie zadeklarowanych przez siebie wydatków; W celu przyjmowania, przekazywania i rozliczania refundacji partner wiodący zakłada rachunek bankowy projektu, inny od rachunku związanego z jego podstawową działalnością.

24 Okres kwalifikowalności wydatków
Koszty przygotowawcze – są kwalifikowalne tylko w przypadku zatwierdzenia projektów przez KM, mogą być ponoszone od 1 stycznia 2007 roku do dnia złożenia wniosku projektowego i muszą być ściśle związane z przygotowaniami do realizacji projektu. Koszty przygotowawcze nie mogą przekroczyć euro. Przykłady kosztów przygotowawczych związane z: rozwojem idei projektu oraz poszukiwaniem partnerów spotkaniami z partnerami projektu przygotowaniem wniosku projektowego uczestniczeniem w różnego rodzaju seminariach informacyjnych Programu koszty ekspertyz

25 Okres kwalifikowalności wydatków
Wydatki związane z realizacja projektu – są kwalifikowalne od daty rozpoczęcia projektu (nie wcześniej niż dzień po złożeniu wniosku projektowego) do daty jego zakończenia. Partnerzy sami decydują, czy zacząć realizację projektu, zanim dowiedzą się o zatwierdzeniu projektu przez KM. Projekty niezatwierdzone nie otrzymają zwrotu poniesionych kosztów. Wydatki związane z zamknięciem projektu (np. przygotowanie raportu końcowego) – są kwalifikowalne do daty przewidzianej na złożenie takiego raportu, określonej w umowie o dofinansowanie.

26 Zasady ponoszenia wydatków
Wydatki są kwalifikowalne do dofinansowania wyłącznie wtedy, gdy zostały poniesione w związku z realizacją projektu zatwierdzonego do dofinansowania zgodnie z kryteriami wyboru projektów ustalonymi przez KM i są z nim bezpośrednio związane. Wnioskodawca powinien przedstawić w swej propozycji projektu realne i faktyczne koszty, które są niezbędne do przeprowadzenia projektu.

27 Zasady ponoszenia wydatków
Tylko wydatki faktycznie poniesione w trakcie trwania realizacji projektu i udokumentowane mogą zostać uznane za kwalifikujące się do refundacji. Wydatki takie muszą być: uwzględnione w umowie o dofinansowanie projektu oraz zgodne z terminami kwalifikowalności wydatków określonymi w tej umowie, 2. zgodne z zasadami właściwego zarządzania finansami, szczególnie efektywności kosztów, 3. odpowiednio zarejestrowane w księgowości beneficjenta (odrębna ewidencja księgowa), 4. możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz potwierdzone oryginałami dokumentów księgowych.

28 Zakaz podwójnego finansowania
Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, czyli zrefundowanie całości lub części danego wydatku dwa razy ze środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych. Podwójnym finansowaniem jest w szczególności: zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności; b) zrefundowanie kosztów podatku VAT ze środków EFRR, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.); c) zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej, a następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego z EFRR.

29 Weryfikacja kwalifikowalności poniesionych wydatków
Każde państwo członkowskie odpowiada za zgodną z zasadami należytego zarządzania finansami realizację programów EWT, a w szczególności za weryfikację, że współfinansowane towary i usługi są dostarczone oraz że wydatki zadeklarowane przez beneficjentów na projekty zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi. W tym celu, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia w sprawie EFRR, ustanawiany jest system kontroli. Każde państwo członkowskie wyznacza kontrolerów odpowiedzialnych za weryfikację legalności i prawidłowości wydatków zadeklarowanych przez każdego beneficjenta z danego państwa.

30 1 Kontrola 1 stopnia dwie możliwości
Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, IV p Warszawa Tel.: , 022  Fax: Osoba do kontaktu: Sylwia Tyszko Tel.:

31 2 Kontrola 1 stopnia dwie możliwości
W odniesieniu do projektów, w których partnerami są: urzędy marszałkowskie urzędy wojewódzkie ministerstwa i inne urzędy centralne dopuszczony został zdecentralizowany system kontroli. Wyżej wymienione jednostki mogą skorzystać z wewnętrznej, odrębnej komórki, pełniącej funkcję kontrolera 1. stopnia. Kontroler ten musi zostać zaakceptowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przed raportowaniem i zatwierdzeniem pierwszych płatności, na podstawie "Wniosku o zatwierdzenie kontrolera projektu" 2

32 Wydatki niekwalifikowalne przykłady
Kwalifikowalność wydatków musi być oceniona każdorazowo na poziomie projektu. Każdy projekt posiada swą własną specyfikę, która może wpływać na kwalifikowalność wydatków. Do współfinansowania ze środków EFRR nie kwalifikują się wydatki: które nie mają bezpośredniego znaczenia dla osiągnięcia celów projektu; przy ponoszeniu których nie respektowano zasady efektywnego i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, a sfinansowane zadania nie zostały wykonane w sposób oszczędny i terminowy; poniesione poza okresem kwalifikowalności określonym przez instytucję zarządzającą.

33 Wydatki niekwalifikowalne przykłady
Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej oraz krajowymi za wydatki niekwalifikowalne do wsparcia uważa się m.in.: kary finansowe i grzywny, a także wydatki poniesione w związku z procesami sądowymi (z wyjątkiem wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych po akceptacji instytucji zarządzającej programem) oraz z realizacją ewentualnych postanowień wydanych przez sąd; odsetki karne, odsetki od zadłużenia (kredytów i pożyczek), odsetki od debetów; opłaty administracyjne i lokalne niezwiązane bezpośrednio z przygotowaniem i realizacją projektu; cło; koszty kontroli 1 st., jeśli nie jest wymagana przez instytucję zarządzającą ani prawem krajowym czy wspólnotowym (w przypadku polskich beneficjentów nie będzie to koszt kwalifikowalny); prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe; podlegający zwrotowi podatek od towarów i usług VAT;

34 Etap przygotowywania Wskazówki dla wnioskodawców i beneficjentów
należy współpracować ze wszystkimi partnerami projektu na wczesnym etapie przygotowania koncepcji projektowej należy określić jasne cele przedsięwzięcia, zgodne z celami programu należy zdefiniować rezultaty projektu (należy unikać zbyt ambitnych planów) zakres działania partnerów projektu powinien być zgodny z zakresem tematycznym przedsięwzięcia partnerzy projektu powinni mieć odpowiednią zdolność i doświadczenie w realizacji projektów współpracy międzynarodowej liczba partnerów uczestniczących w projekcie nie powinna być zbyt duża

35 Wskazówki dla wnioskodawców i beneficjentów
warto korzystać z doświadczeń/rezultatów wynikających z realizacji podobnych projektów np. CADSES PROJECT BOOK na Publikacja dotycząca projektów CADSES z udziałem polskich partnerów znajduje się na stronie warto zaangażować decydentów politycznych w realizowane działania podział zadań pomiędzy partnerami powinien być jasny i zrozumiały – opracowanie szczegółowego „planu pracy” należy zapewnić odpowiedni personel do realizacji projektu konieczne jest zapewnienie płynności finansowej partnerzy wiodący – powinni zaznajomić się z systemami kontroli w poszczególnych państwach – zwiększenie budżetu projektu na ew. koszty kontroli 1 stopnia.

36 Wskazówki dla wnioskodawców i beneficjentów
Etap realizacji tworzenie „klimatu współpracy” w ramach partnerstw realizujących projekty zapewnienie odpowiednich działań informacyjnych/promocyjnych wczesne reagowanie na trudności pojawiające się w trakcie realizacji projektu (pomoc WST, KPK)

37 Planowane Seminaria Programu dla Europy Środkowej w I półroczu br.
17 marca 2008 r. - Seminarium Informacyjne Programu dla Europy Środkowej, Łódź, Hotel Centrum 31 marca-1 kwietnia 2008 r. - Seminarium dla Partnerów Wiodących Programu dla Europy Środkowej połączone z konsultacjami indywidualnymi wnioskodawców, Wrocław, seminarium i konsultacje będą prowadzone w języku angielskim, do 10 marca przyjmowane są zgłoszenia na stronie

38 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy
Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wydział w Katowicach ul. Mickiewicza


Pobierz ppt "Ogólnopolskie Seminarium Informacyjne Programu dla Europy Środkowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google