Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W NSRO I SRK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W NSRO I SRK"— Zapis prezentacji:

1 ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W NSRO 2007-2013 I SRK 2007-2015
SYSTEM INSTYTUCJONALNO-KOORDYNACYJNY Warszawa, 4 lipca 2007 r.

2 Istota polityki rozwoju
Art. 2 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. skala ogólnopolska Zespół wzajemnie powiązanych działań skala regionalna trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju skala lokalna spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia:

3 Cel główny Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Jakość życia – życie w czystym, zdrowym i sprzyjającym środowisku przyrodniczym Tworzenie warunków dla trwałego rozwoju, respektującego uwarunkowania środowiskowe (zwiększona uwaga na problemy wynikające ze zmian klimatycznych) Powyższy cel może być osiągnięty tylko w warunkach realizacji zasady zrównoważonego rozwoju…

4 Wyzwania środowiskowe - NSRO
zapewnienie właściwej jakości środowiska naturalnego jako jeden z warunków lokalizacji nowych inwestycji osiągnięcie norm środowiskowych wymaganych przez UE (jakość wody, powietrza, utylizacja odpadów) zachowanie obszarów o wysokich wartościach krajobrazowych i przyrodniczych minimalizowanie negatywnego wpływu inwestycji transportowych, klęsk naturalnych i awarii technologicznych Wysoka jakość środowiska naturalnego elementem wizji rozwoju kraju

5 SRK Wizja rozwoju kraju
Polska będzie realizować politykę zrównoważonego rozwoju przez integrowanie działań w sferze gospodarczej, społecznej i środowiskowej Polska powinna być krajem uporządkowanym przestrzennie, udostępniającym i chroniącym zasoby środowiska naturalnego… Państwo musi (…) przeciwdziałać zagrożeniom i katastrofom naturalnym, technologicznym i innym

6 Wizja NSRO Poprawa infrastruktury transportowej i infrastruktury środowiska Poprawa stopnia wdrożenia dyrektyw ekologicznych UE Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii Inwestycje – z uwzględnieniem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych Ochrona przyrody i krajobrazu - obszary Natura 2000 Dostęp do kanalizacji i oczyszczalni ścieków zbliży się do średniej w Europie Zachodniej Środowisko przyrodnicze a rozwój turystyki

7 Priorytety i cele SRK 2007-2015 NSRO 2007-2013
Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Cel 4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw… zmiany w strukturze produkcji przemysłowej zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań rozwój eko-innowacji zmiana zachowań konsumenckich (mniejsze zaangażowanie zasobów naturalnych i wytwarzanie zanieczyszczeń) dostosowanie tradycyjnych gałęzi przemysłu do wymogów ochrony środowiska inwestycje w innowacyjne rozwiązania kreujące poziom konkurencyjności produktów i usług Efekty – m.in. ograniczenie zużycia zasobów naturalnych, stosowanie zasobów odnawialnych, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie drgań i wibracji, zmniejszenie degradacji środowiska i hałasu, wycofywanie lub zastępowanie substancji niebezpiecznych

8 Priorytety i cele SRK 2007-2015 NSRO 2007-2013
Priorytet 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej Cel 3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej… Ukierunkowane, uwzględniające obecny i przyszły stan środowiska, wspieranie procesów inwestycyjnych konieczność wspierania zrównoważonego wykorzystania zasobów i wzmocnienia efektu synergii pomiędzy ochroną środowiska a wzrostem gospodarczym rozwój zrównoważonych środowiskowo sieci transportowych (zintegr. syst. zarządzania, zintegr. węzły transp., zinterg. plany rozw. transp. miejskiego, „czyste” środki transp. miejskiego) rozwój żeglugi śródlądowej ograniczenie negatywnej presji sektora energetycznego na środowisko (odnawialne źródła, nowe rozwiązania i technologie, zwiększenie efektywności) rozwój infrastruktury środowiska poprawa jakości systemu transportowego kraju zmniejszenie uciążliwości transportu dla środowiska (alternatywne formy transportu, system transportu publicznego, wyprowadzenie ruchu poza tereny gęsto zamieszkałe, towarzyszące obiekty i urządzenia ochronne, dobór najmniej kolidujących miejsc lokalizacji inwestycji i tras przebiegu) rozwój energetyki odnawialnej (z uwzgl. uwarunkowań środowiskowych) inwestycje w infrastrukturę ochrony środowiska

9 Priorytety i cele SRK 2007-2015 NSRO 2007-2013
Priorytet 3. Wzrost zatrudnienia… Cel 2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego… kreowanie miejsc pracy w ramach działalności prośrodowiskowej (rolnictwo ekologiczne, ochrona przyrody i krajobrazu, ekoturystyka, alternatywna energetyka - „zielone” miejsca pracy) działania na rzecz tworzenia przyjaznego środowiska pracy (unijne standardy bhp) aktywna polityka rynku pracy – przekwalifikowanie osób pracujących w rolnictwie, rybołówstwie, przemysłach restrukturyzowanych

10 Priorytety i cele SRK 2007-2015 NSRO 2007-2013
Priorytet 4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa Cel 1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa wpływ obywatela na przestrzenne zagospodarowanie terenu i stan środowiska naturalnego wspieranie programów edukacji społecznej służących promowaniu postaw prośrodowiskowych działania prewencyjne zapobiegające występowaniu awarii technicznych rozwój mechanizmów współpracy między administracją publiczną a instytucjami sektora trzeciego upowszechnianie partnerskiego sposobu kreowania i realizacji zadań publicznych

11 Priorytet 5. Rozwój obszarów wiejskich
Priorytety i cele SRK NSRO Priorytet 5. Rozwój obszarów wiejskich Cel 6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich rozwój przedsiębiorczości (synchronizowanie zadań inwestycyjnych z planowaniem przestrzennym i urbanistycznym, dbałość o walory przyrodnicze – ochrona przed degradacją środowiskową) wykorzystanie zrównoważonego postępu technicznego i biologicznego w rolnictwie (nowe technologie i sprzęt, urządzenia melioracyjne) infrastruktura ochrony środowiska (kanalizacja, ścieki, odpady) rozwój pozarolniczych funkcji wsi (agroturystyka, ochrona walorów krajobrazu rolniczego); wspieranie turystyki przyjazdowej, funkcji uzdrowiskowych itp.

12 Priorytety i cele SRK 2007-2015 NSRO 2007-2013
Priorytet 6. Rozwój regionalny Cel 5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów… ograniczanie wysokiej koncentracji problemów… ekologicznych wewnątrz dużych ośrodków miejskich rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych obszary problemowe (w tym rekultywacja, usuwanie zanieczyszczeń, ograniczanie zagrożeń, rewitalizacja obszarów miejskich) wykorzystanie w regionach Polski Wschodniej unikalnego w skali europejskiej środowiska naturalnego… oraz promocja wybranych produktów regionalnych (w tym ekologicznych); szczególne uwzględnienie zasady zrównoważonego rozwoju; zagospodarowanie granicy rozwój współpracy terytorialnej (rozbudowa infrastruktury służącej ochronie środowiska, inwestycje w zrównoważony transport, przeciwdziałanie zagrożeniom) Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności regionów, przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego jako potencjału rozwojowego systemy transportu zbiorowego poprawa stanu i ochrona środowiska, w tym wsparcie inwestycji zapobiegających katastrofom opracowanie nowej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju rozwój turystyki

13 Wskaźniki SRK

14 Wskaźniki NSRO

15 System instytucjonalny
W systemie zarządzania PO w okresie trzy rodzaje instytucji: zarządzające, pośredniczące i pośredniczące II stopnia (wdrażające). Podstawową funkcję w systemie zarządzania poszczególnymi programami operacyjnymi pełnią instytucje zarządzające. Minister Rozwoju Regionalnego (IZ) odpowiedzialny jest za programowanie i zarządzanie wszystkimi programami rozwojowymi, finansowanymi z funduszy strukturalnych i FS. Pozostali ministrowie sektorowi – instytucje pośredniczące. Zarządy województw – instytucje zarządzające RPO Instytucja Certyfikująca - ulokowana w MRR. Instytucja Audytowa – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

16 System instytucjonalno-realizacyjny
Komitet Koordynacyjny NSRO Krajowa Jednostka Oceny Instytucja Koordynująca NSRO Instytucja koordynująca RPO Krajowe Programy Operacyjne Regionalne Programy Operacyjne Komitety Monitorujące Instytucje zarządzające (MRR) Instytucje zarządzające (Zarządy Województw) Instytucje pośredniczące Instytucje pośredniczące II

17 Realizacja Programów Operacyjnych 2007 - 2013
Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r. określa m.in. Podmioty zaangażowane i ich obowiązki Rodzaje projektów Wybór projektów w trybie konkursu Rozdz. 5 Art. 28 Art. 28 ust. 3, art indywidualne systemowe z konkursu powyżej 25 mln EUR (przewidywana nowelizacja) instytucja zarządzająca instytucja pośrednicząca instytucja wdrażająca sposób przeprowadzania konkursów powołanie ekspertów do oceny projektów tryb odwoławczy nadzór wojewody (przewidywana nowelizacja) Art. 35 Zadania MRR Art. 36 Komitet Monitorujący (przewidywana nowelizacja)

18 Dziękuję za uwagę Jerzy Kwieciński
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej


Pobierz ppt "ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W NSRO I SRK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google