Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W NSRO 2007-2013 I SRK 2007-2015 Warszawa, 4 lipca 2007 r. SYSTEM INSTYTUCJONALNO-KOORDYNACYJNY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W NSRO 2007-2013 I SRK 2007-2015 Warszawa, 4 lipca 2007 r. SYSTEM INSTYTUCJONALNO-KOORDYNACYJNY."— Zapis prezentacji:

1 1 ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W NSRO I SRK Warszawa, 4 lipca 2007 r. SYSTEM INSTYTUCJONALNO-KOORDYNACYJNY

2 2 Istota polityki rozwoju Zespół wzajemnie powiązanych działań skala ogólnopolska skala regionalna skala lokalna spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju Art. 2 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia:

3 3 Cel główny Strategia Rozwoju Kraju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin Jakość życia – życie w czystym, zdrowym i sprzyjającym środowisku przyrodniczym Powyższy cel może być osiągnięty tylko w warunkach realizacji zasady zrównoważonego rozwoju… Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Tworzenie warunków dla trwałego rozwoju, respektującego uwarunkowania środowiskowe (zwiększona uwaga na problemy wynikające ze zmian klimatycznych)

4 4 Wyzwania środowiskowe - NSRO Wyzwania: zapewnienie właściwej jakości środowiska naturalnego jako jeden z warunków lokalizacji nowych inwestycji osiągnięcie norm środowiskowych wymaganych przez UE (jakość wody, powietrza, utylizacja odpadów) zachowanie obszarów o wysokich wartościach krajobrazowych i przyrodniczych minimalizowanie negatywnego wpływu inwestycji transportowych, klęsk naturalnych i awarii technologicznych Wysoka jakość środowiska naturalnego elementem wizji rozwoju kraju

5 5 Wizja rozwoju kraju Państwo musi (…) przeciwdziałać zagrożeniom i katastrofom naturalnym, technologicznym i innym SRK Polska powinna być krajem uporządkowanym przestrzennie, udostępniającym i chroniącym zasoby środowiska naturalnego… Polska będzie realizować politykę zrównoważonego rozwoju przez integrowanie działań w sferze gospodarczej, społecznej i środowiskowej

6 6Wizja Poprawa infrastruktury transportowej i infrastruktury środowiska NSRO Poprawa stopnia wdrożenia dyrektyw ekologicznych UE Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii Dostęp do kanalizacji i oczyszczalni ścieków zbliży się do średniej w Europie Zachodniej Ochrona przyrody i krajobrazu - obszary Natura 2000 Inwestycje – z uwzględnieniem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych Środowisko przyrodnicze a rozwój turystyki

7 7 Priorytety i cele SRK NSRO Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki zmiany w strukturze produkcji przemysłowej zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań rozwój eko-innowacji zmiana zachowań konsumenckich (mniejsze zaangażowanie zasobów naturalnych i wytwarzanie zanieczyszczeń) dostosowanie tradycyjnych gałęzi przemysłu do wymogów ochrony środowiska Efekty – m.in. ograniczenie zużycia zasobów naturalnych, stosowanie zasobów odnawialnych, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie drgań i wibracji, zmniejszenie degradacji środowiska i hałasu, wycofywanie lub zastępowanie substancji niebezpiecznych Cel 4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw… Cel 4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw… inwestycje w innowacyjne rozwiązania kreujące poziom konkurencyjności produktów i usług

8 8 Priorytety i cele SRK NSRO Priorytet 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej poprawa jakości systemu transportowego kraju zmniejszenie uciążliwości transportu dla środowiska (alternatywne formy transportu, system transportu publicznego, wyprowadzenie ruchu poza tereny gęsto zamieszkałe, towarzyszące obiekty i urządzenia ochronne, dobór najmniej kolidujących miejsc lokalizacji inwestycji i tras przebiegu) rozwój energetyki odnawialnej (z uwzgl. uwarunkowań środowiskowych) inwestycje w infrastrukturę ochrony środowiska Cel 3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej… Ukierunkowane, uwzględniające obecny i przyszły stan środowiska, wspieranie procesów inwestycyjnych konieczność wspierania zrównoważonego wykorzystania zasobów i wzmocnienia efektu synergii pomiędzy ochroną środowiska a wzrostem gospodarczym rozwój zrównoważonych środowiskowo sieci transportowych (zintegr. syst. zarządzania, zintegr. węzły transp., zinterg. plany rozw. transp. miejskiego, czyste środki transp. miejskiego) rozwój żeglugi śródlądowej ograniczenie negatywnej presji sektora energetycznego na środowisko (odnawialne źródła, nowe rozwiązania i technologie, zwiększenie efektywności) rozwój infrastruktury środowiska

9 9 Priorytety i cele SRK NSRO Priorytet 3. Wzrost zatrudnienia… kreowanie miejsc pracy w ramach działalności prośrodowiskowej (rolnictwo ekologiczne, ochrona przyrody i krajobrazu, ekoturystyka, alternatywna energetyka - zielone miejsca pracy) działania na rzecz tworzenia przyjaznego środowiska pracy (unijne standardy bhp) Cel 2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego… aktywna polityka rynku pracy – przekwalifikowanie osób pracujących w rolnictwie, rybołówstwie, przemysłach restrukturyzowanych

10 10 Priorytety i cele SRK NSRO Priorytet 4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa wpływ obywatela na przestrzenne zagospodarowanie terenu i stan środowiska naturalnego wspieranie programów edukacji społecznej służących promowaniu postaw prośrodowiskowych działania prewencyjne zapobiegające występowaniu awarii technicznych Cel 1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa rozwój mechanizmów współpracy między administracją publiczną a instytucjami sektora trzeciego upowszechnianie partnerskiego sposobu kreowania i realizacji zadań publicznych

11 11 Priorytety i cele SRK NSRO Priorytet 5. Rozwój obszarów wiejskich rozwój przedsiębiorczości (synchronizowanie zadań inwestycyjnych z planowaniem przestrzennym i urbanistycznym, dbałość o walory przyrodnicze – ochrona przed degradacją środowiskową) wykorzystanie zrównoważonego postępu technicznego i biologicznego w rolnictwie (nowe technologie i sprzęt, urządzenia melioracyjne) infrastruktura ochrony środowiska (kanalizacja, ścieki, odpady) Cel 6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich rozwój pozarolniczych funkcji wsi (agroturystyka, ochrona walorów krajobrazu rolniczego); wspieranie turystyki przyjazdowej, funkcji uzdrowiskowych itp.

12 12 Priorytety i cele SRK NSRO Priorytet 6. Rozwój regionalny wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego jako potencjału rozwojowego systemy transportu zbiorowego poprawa stanu i ochrona środowiska, w tym wsparcie inwestycji zapobiegających katastrofom opracowanie nowej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju rozwój turystyki Cel 5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów… ograniczanie wysokiej koncentracji problemów… ekologicznych wewnątrz dużych ośrodków miejskich rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych obszary problemowe (w tym rekultywacja, usuwanie zanieczyszczeń, ograniczanie zagrożeń, rewitalizacja obszarów miejskich) wykorzystanie w regionach Polski Wschodniej unikalnego w skali europejskiej środowiska naturalnego… oraz promocja wybranych produktów regionalnych (w tym ekologicznych); szczególne uwzględnienie zasady zrównoważonego rozwoju; zagospodarowanie granicy rozwój współpracy terytorialnej (rozbudowa infrastruktury służącej ochronie środowiska, inwestycje w zrównoważony transport, przeciwdziałanie zagrożeniom) Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności regionów, przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju

13 13 Wskaźniki SRK

14 14 Wskaźniki NSRO

15 15 W systemie zarządzania PO w okresie trzy rodzaje instytucji: zarządzające, pośredniczące i pośredniczące II stopnia (wdrażające). Podstawową funkcję w systemie zarządzania poszczególnymi programami operacyjnymi pełnią instytucje zarządzające. Minister Rozwoju Regionalnego (IZ) odpowiedzialny jest za programowanie i zarządzanie wszystkimi programami rozwojowymi, finansowanymi z funduszy strukturalnych i FS. Pozostali ministrowie sektorowi – instytucje pośredniczące. Zarządy województw – instytucje zarządzające RPO Instytucja Certyfikująca - ulokowana w MRR. Instytucja Audytowa – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej System instytucjonalny

16 16 System instytucjonalno-realizacyjny Komitet Koordynacyjny NSRO Krajowe Programy Operacyjne Regionalne Programy Operacyjne Instytucje zarządzające (MRR) Instytucje zarządzające ( Zarządy Województw) Instytucje pośredniczące II Instytucje pośredniczące Krajowa Jednostka Oceny Instytucja Koordynująca NSRO Komitety Monitorujące Instytucja koordynująca RPO

17 17 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r. określa m.in. Podmioty zaangażowane i ich obowiązki Rodzaje projektów Wybór projektów w trybie konkursu instytucja zarządzająca instytucja pośrednicząca instytucja wdrażająca Art. 35 Zadania MRR Art. 36 Komitet Monitorujący (przewidywana nowelizacja) indywidualne systemowe z konkursu powyżej 25 mln EUR (przewidywana nowelizacja) sposób przeprowadzania konkursów powołanie ekspertów do oceny projektów tryb odwoławczy nadzór wojewody (przewidywana nowelizacja) Rozdz. 5 Art. 28 Art. 28 ust. 3, art Realizacja Programów Operacyjnych

18 18 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 Dziękuję za uwagę Jerzy Kwieciński Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej


Pobierz ppt "1 ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W NSRO 2007-2013 I SRK 2007-2015 Warszawa, 4 lipca 2007 r. SYSTEM INSTYTUCJONALNO-KOORDYNACYJNY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google