Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie projektu Aktywność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie projektu Aktywność"— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie projektu Aktywność się opłaca realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Śrem, dnia 12 grudnia 2008 r. Śrem, dnia 12 grudnia 2008 r.

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu: Aktywność się opłaca Projektodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Typ naboru: Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Działanie 7.1 : Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Obszar realizacji projektu: Gmina Śrem Okres realizacji projektu: 1 marca – 31 grudnia 2008 roku

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego F I N A N S O W A N I E P R O J E K T U Projekt Aktywność się opłaca jest współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Gminę Śrem Wartość projektu: ,30 zł Środki Unii Europejskiej ,68 zł (89,5% wartości projektu) Środki Gminy Śrem ,62 zł (10,5% wartości projektu)

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest instrumentem Unii Europejskiej, powołanym do życia w 1957 roku i mającym na celu współfinansowanie działań krajów członkowskich w dziedzinie polityki zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Do podstawowych zadań EFS należy inwestowanie w rozwój kwalifikacji zawodowych obywateli państw Unii Europejskiej, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i promowanie równości szans w dostępie do rynku pracy.

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który w latach i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki. Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program koncentruje wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także na zagadnieniach związanych z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mając na uwadze skuteczną i efektywną realizację zadań na rzecz aktywnej integracji osób pozostających bez zatrudnienia, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej projekt Aktywność się opłaca zrealizowany został w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Śremie.

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakres wsparcia w realizacji projektu udzielanego przez partnera – Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Współpraca merytoryczna w ramach Zespołu Projektowego. Współpraca merytoryczna w ramach Zespołu Projektowego. Udostępnianie danych statystycznych dotyczących charakterystyki osób bezrobotnych oraz opracowań tematycznych w zakresie rynku pracy. Udostępnianie danych statystycznych dotyczących charakterystyki osób bezrobotnych oraz opracowań tematycznych w zakresie rynku pracy. Przedstawianie propozycji szkoleń dla osób bezrobotnych. Przedstawianie propozycji szkoleń dla osób bezrobotnych. Doradztwo w zakresie wyboru rodzaju szkoleń. Doradztwo w zakresie wyboru rodzaju szkoleń. Wsparcie w prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych. Wsparcie w prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych.

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uzupełnienie kompetencji zawodowych uczestniczek projektu Aktywność się opłaca poprzez skierowanie na szkolenia dla osób bezrobotnych oraz finansowanie kosztów ww. szkoleń na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Uzupełnienie kompetencji zawodowych uczestniczek projektu Aktywność się opłaca poprzez skierowanie na szkolenia dla osób bezrobotnych oraz finansowanie kosztów ww. szkoleń na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. a) Opiekun osoby chorej/zależnej/niepełnosprawnej. b) Sprzedawca z obsługa komputera i kasy fiskalnej oraz minimum sanitarne. Przekazywanie istotnych informacji o uczestniczkach szkoleń. Przekazywanie istotnych informacji o uczestniczkach szkoleń.

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TŁO PROJEKTU W okresie transformacji ustrojowej w związku z restrukturyzacją gospodarki pojawił się nowy problem społeczny – bezrobocie. Bezrobocie jest największym kosztem przekształcenia systemu gospodarczego. Powoduje bowiem pojawienie się bardzo złożonych problemów natury nie tylko ekonomicznej ale i psychospołecznej. Osoby bezrobotne, zmuszone są do zmiany trybu i stylu życia. Największym problemem staje się to, że brak pracy powoduje izolację społeczną, człowiek bezrobotny ma obniżone poczucie własnej wartości, przeżywa negatywne napięcia i emocje. Bycie bezrobotnym prowadzi nie tylko do zmiany aktywności społecznej, ale także do zmiany wyobrażeń o sobie samym i o otaczającej rzeczywistości, a w konsekwencji do wykluczenia społecznego.

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy zaliczają się m.in. kobiety, które należą do grup zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. Uczestnictwo kobiet w pracy zawodowej jest bowiem silnie uwarunkowane przez płeć i związane z nią role społeczne. Bezrobotne kobiety to jednak grupa, która ma szanse odnalezienia się na rynku pracy i powinny znaleźć na nim swoje miejsce, ale w związku ze swoimi specyficznymi problemami potrzebują odpowiedniego wsparcia w wejściu czy powrocie na ten rynek. Odpowiedzią na opisane powyżej problemy była realizacja projektu wsparcia kobiet pozostających bez zatrudnienia, korzystających z pomocy społecznej pod nazwą Aktywność się opłaca.

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CEL GŁÓWNY PROJEKTU Głównym celem projektu było ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych kobiet z terenu gminy Śrem korzystających z różnorodnych form wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie oraz przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i rynku pracy poprzez prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej.

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU 1. Zwiększanie szans na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia, obejmujące diagnozowanie potencjału i możliwości rozwoju zawodowego oraz wspieranie zdobywania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych. 2. Wspieranie dążenia do samodzielności, czyli wykształcenie takich postaw i umiejętności, które pozwolą na podejmowanie decyzji i działań umożliwiających rozwiązanie własnych problemów życiowych. 3. Łagodzenie skutków długotrwałego bezrobocia poprzez wsparcie psychologiczne, warsztaty motywacyjne, naukę odreagowania stresów.

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU cd. 4. Kształtowanie nowych umiejętności społecznych i zawodowych, umożliwiających pełny udział w życiu społecznym. 5. Poprawa relacji wewnątrzrodzinnych, lepsze zrozumienie swojej roli i pozycji w rodzinie, poznanie zasobów własnej rodziny. 6. Włączenie uczestniczek projektu do życia społecznego oraz przygotowanie ich do korzystania z dostępnej infrastruktury.

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach projektu zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji w postaci skierowania uczestniczek na zajęcia w Klubie Integracji Społecznej oraz dzięki współpracy z partnerem Powiatowym Urzędem Pracy w Śremie skierowanie na szkolenia umożliwiające uzyskanie konkretnych umiejętności zawodowych, zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy. W realizacji założeń projektu zostało wykorzystane narzędzie w postaci kontraktu socjalnego. W realizacji założeń projektu zostało wykorzystane narzędzie w postaci kontraktu socjalnego.

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONTRAKT SOCJALNY W PROJEKCIE SYSTEMOWYM Kontrakt socjalny jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej, a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno – zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ADRESACI DZIAŁAŃ – UCZESTNICY PROJEKTU Adresatami projektu była 20 osobowa grupa kobiet w wieku aktywność zawodowej, niepozostających w zatrudnieniu, korzystających z różnych form wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie, zamieszkałych na terenie miasta i gminy Śrem. Projekt był kierowany do kobiet z wykształceniem średnim, zawodowym i podstawowym.

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt był adresowany wyłącznie dla kobiet ponieważ jest to grupa znajdująca się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Obok młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób po 50 roku życia, kobiety stanowią jedną z tych grup defaworyzowanych, których problemy z uzyskaniem bądź utrzymaniem zatrudnienia zależą bardziej od cech biologicznych (płeć, wiek) niż społecznych. Projekt ma za zadanie wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy i umożliwienie im konkurowania z innymi grupami.

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM ZAJĘĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU AKTYWNOŚĆ SIĘ OPŁACA PROGRAM REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ REALIZOWANY BYŁ W DWÓCH GRUPACH PO 10 OSÓB KAŻDA W WYMIARZE 222 GODZIN DLA KAŻDEJ GRUPY W ramach realizowanego programu kobiety bezrobotne zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczyły w warsztatach grupowych oraz korzystały z poradnictwa indywidualnego. 1.INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE – 15 GODZIN 2.INDYWIDUALNE PORADNICTWO RODZINNE – 15 GODZIN

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZTATY Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO - WARSZTATY Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO - 42 GODZINY Diagnoza i ocena predyspozycji zawodowych. Diagnoza i ocena predyspozycji zawodowych. Metody poszukiwania pracy. Metody poszukiwania pracy. Przygotowanie i opracowanie dokumentów aplikacyjnych. Przygotowanie i opracowanie dokumentów aplikacyjnych. Autoprezentacja. Autoprezentacja. Dbałość o własny wizerunek. Dbałość o własny wizerunek. Rozmowa rekrutacyjna. Rozmowa rekrutacyjna. Podstawowe elementy prawa pracy. Podstawowe elementy prawa pracy.

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE – 42 GODZINY Wzmocnienie poczucia własnej wartości i motywacji Wzmocnienie poczucia własnej wartości i motywacji Rozwój osobowości Rozwój osobowości Kształtowanie technik komunikacji Kształtowanie technik komunikacji Twórcze rozwiązywanie problemów Twórcze rozwiązywanie problemów Umiejętności radzenia sobie ze stresem Umiejętności radzenia sobie ze stresem Aktywizowanie indywidualnych zasobów uczestników Aktywizowanie indywidualnych zasobów uczestników

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – 24 GODZINY Cele życiowe i sposoby ich realizacji Cele życiowe i sposoby ich realizacji Potrzeby życiowe Potrzeby życiowe Rozbudzanie potrzeb kulturalnych Rozbudzanie potrzeb kulturalnych Gospodarowanie czasem wolnym Gospodarowanie czasem wolnym Umiejętności korzystania ze wsparcia instytucjonalnego Umiejętności korzystania ze wsparcia instytucjonalnego Zdrowy styl życia Zdrowy styl życia

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNICTWO RODZINNE – 42 GODZINY Dynamika życia w rodzinie: rodzina jako system społeczny Dynamika życia w rodzinie: rodzina jako system społeczny Relacje pomiędzy partnerami Relacje pomiędzy partnerami Relacje dzieci – rodzice Relacje dzieci – rodzice System rodzinny, a wpływy środowiska społecznego System rodzinny, a wpływy środowiska społecznego Dziecko w rodzinie dotkniętej bezrobociem Dziecko w rodzinie dotkniętej bezrobociem Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w rodzinie Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w rodzinie

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowe zdjęcia z zajęć

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 ZAJĘCIA INFORMATYCZNE – 42 GODZINY Zapoznanie z komputerem Zapoznanie z komputerem Zapoznanie z podstawowymi programami Zapoznanie z podstawowymi programami Praca z edytorem tekstu Praca z edytorem tekstu Zastosowanie Internetu Zastosowanie Internetu Poruszanie się w sieci, poczta elektroniczna Poruszanie się w sieci, poczta elektroniczna Wykorzystanie Internetu w poszukiwaniu pracy Wykorzystanie Internetu w poszukiwaniu pracy

26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowe zdjęcia z zajęć

27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZKOLENIA ZAWODOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚREMIE, Z KTÓRYCH KORZYSTAŁY UCZESTNICZKI PROJEKTU 1. OPIEKUN OSOBY CHOREJ/ZALEŻNEJ/ NIEPEŁNOSPRAWNEJ - Przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania zadań opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoznawania problemów zdrowotnych i społecznych podopiecznych – 90 GODZIN 2. SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KASY FISKALNEJ ORAZ MINIMUM SANITARNE - Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do wykonywania pracy w zawodzie sprzedawcy poprzez zapoznanie z zasadami pracy w sklepie, obsługa klienta, kasy fiskalnej oraz podstaw obsługi komputera. Uzyskanie umiejętności z zakresu przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji żywności i w obrocie żywnością – 120 GODZIN

28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA SOCJALNA W RAMACH PROJEKTU AKTYWNOŚĆ SIĘ OPŁACA Uczestniczki projektu objęte były także działaniami w formie pracy socjalnej. Praca socjalna w ramach kontraktu socjalnego oznacza działania realizowane przez pracownika socjalnego, mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. WSPARCIE DOCHODOWE Dodatkowo uczestniczki objęte zostały wsparciem dochodowym w postaci tzw. zasiłków aktywizacyjnych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału w projekcie.

29 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REZULTATY PROJEKTU AKTYWNOŚĆ SIĘ OPŁACA Realizacja działań aktywizacyjnych przyczyniła się do osiągnięcia założonych rezultatów i celów projektu. Działania podejmowane w zakresie aktywnej integracji pozwoliły na uzyskanie przez osoby bezrobotne objęte pomocą stabilniejszej pozycji na rynku pracy, ograniczyły zjawisko marginalizacji społecznej w stosunku do tych osób oraz pozwoliły na powrót do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Powołanie partnerstwa między instytucjami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia spowodowało pełniejsze wykorzystanie dostępnych form pomocy oraz zainicjowało tworzenie się lokalnego systemu wsparcia na rzecz osób długotrwale bezrobotnych.

30 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REZULTATY TWARDE OSIĄGNIĘTE W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SIĘ OPŁACA * Liczba klientek, które zrezygnowały z udziału w projekcie - 5 osób W tym: Z powodów zdrowotnych – 2 osoby Z powodów rodzinnych – 1 osoba Z powodu podjęcia zatrudnienia – 2 osoby KATEGORIALICZBA OSÓBWSKAŹNIKSTOPIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKA Liczba klientek, z którymi zawarto kontrakty socjalne 22 osoby20 osób110% Liczba klientek, które ukończyły udział w projekcie i otrzymały certyfikat Klubu Integracji Społecznej* 17 osób18 osób94% Liczba klientek, które nabyły umiejętności w zakresie informatyki potwierdzone certyfikatem ukończenia zajęć 17 osób18 osób94% Liczba klientek, które nabyły kwalifikacje zawodowe w ramach szkoleń organizowanych przez PUP w Śremie 15 osób 100%

31 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REZULTATY MIĘKKIE OSIĄGNIĘTE W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SIĘ OPŁACA Przełamanie poczucia bezradności. Przełamanie poczucia bezradności. Podniesienie poziomu poczucia własnej wartości dzięki uczestnictwu w warsztatach Klubu Integracji Społecznej. Podniesienie poziomu poczucia własnej wartości dzięki uczestnictwu w warsztatach Klubu Integracji Społecznej. Zwiększenie aktywności w życiu społecznym. Zwiększenie aktywności w życiu społecznym. Podniesienie świadomości i motywacji do kontynuowania edukacji. Podniesienie świadomości i motywacji do kontynuowania edukacji. Poprawa szans na rynku pracy i w życiu społecznym poprzez poprawę wizerunku. Poprawa szans na rynku pracy i w życiu społecznym poprzez poprawę wizerunku. Wykształcenie poczucia obowiązku i punktualności. Wykształcenie poczucia obowiązku i punktualności.

32 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REZULTATY MIĘKKIE OSIĄGNIĘTE W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SIĘ OPŁACA cd. Poprawa relacji w środowiskach rodzinnych uczestniczek. Poprawa relacji w środowiskach rodzinnych uczestniczek. Uzyskanie specjalistycznej wiedzy odpowiadającej indywidualnym potrzebom. Uzyskanie specjalistycznej wiedzy odpowiadającej indywidualnym potrzebom. Zdobycie umiejętności wyszukiwania i wykorzystywania dostępnych informacji. Zdobycie umiejętności wyszukiwania i wykorzystywania dostępnych informacji. Podniesienie samooceny uczestniczek i wiary we własne siły. Podniesienie samooceny uczestniczek i wiary we własne siły. Zwiększenie motywacji do zmiany swej sytuacji życiowej. Zwiększenie motywacji do zmiany swej sytuacji życiowej. Zmiana postaw roszczeniowych na postawy aktywnego uczestnictwa. Zmiana postaw roszczeniowych na postawy aktywnego uczestnictwa.

33 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ocena wsparcia udzielonego w ramach projektu Aktywność się opłaca dokonana przez uczestniczki. Ocena zdobytej wiedzy i umiejętności pod kątem pracy zawodowej i życia codziennego.

34 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ocena wsparcia udzielonego w ramach projektu Aktywność się opłaca dokonana przez uczestniczki – cd. Stopień zadowolenia uczestniczek z udziału w projekcie.

35 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ocena wsparcia udzielonego w ramach projektu Aktywność się opłaca dokonana przez uczestniczki – cd. Ocena skuteczności form i metod prowadzonych zajęć.

36 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ocena wsparcia udzielonego w ramach projektu Aktywność się opłaca dokonana przez uczestniczki – cd. Ocena przydatności otrzymanych materiałów szkoleniowych.

37 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę. Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie ul. Mickiewicza Śrem Tel


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie projektu Aktywność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google