Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 System EURES- Rola i zadania WUP w Olsztynie oraz CIiPKZ Dadaj, 8 czerwca 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 System EURES- Rola i zadania WUP w Olsztynie oraz CIiPKZ Dadaj, 8 czerwca 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 1 System EURES- Rola i zadania WUP w Olsztynie oraz CIiPKZ Dadaj, 8 czerwca 2005 r.

2 2 EURES – European Employment Services (Europejskie Służby Zatrudnienia) Sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych, działających w obszarze zatrudnienia, (takich jak związki zawodowe, organizacje pracodawców, władze lokalne i regionalne) wspierająca mobilność pracowników na poziomie międzynarodowym i transgranicznym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG - kraje UE oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein) oraz Szwajcarii

3 3 EURES – misja i cele (1) Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską, aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników i wspierać mobilność na rynku pracy Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez przede wszystkim: międzynarodowe pośrednictwo pracy, informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich oraz sytuacji na rynkach pracy tych krajów.

4 4 EURES – misja i cele (2) Sieć EURES nastawiona jest na informowanie, doradztwo i wspomaganie: poszukujących pracy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim, pracodawców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich.

5 5 Podstawy prawne EURES Artykuły 48 i 49 Traktatu Rzymskiego Rozporządzenie Rady EWG nr 1612/68 z dnia 15.10.1968 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników we Wspólnocie Europejskiej Decyzja Komisji nr 569/93 z dnia 22.10.1993 wprowadzająca Rozporządzenie nr 1612/68 - ustanawiająca sieć EURES Decyzja Komisji nr 5236/02 z dnia 23.12.2002 wprowadzająca Rozporządzenie nr 1612/68

6 6 Decyzja Komisji Europejskiej o EURES (1) CELE - -rozwój europejskich rynków pracy, otwartych i dostępnych dla wszystkich - ponadnarodowa, międzyregionalna i transgraniczna wymiana wolnych miejsc pracy i podań o pracę - - przejrzystość i wymiana informacji na europejskich rynkach pracy, włączając w to informacje o warunkach życia i możliwościach zdobywania kwalifikacji - - rozwój metod i wskaźników stosowanych do realizacji tych celów

7 7 Decyzja Komisji Europejskiej o EURES (2) Znak EURES Znak ten może być używany przez członków i partnerów EURES wyłącznie w związku z działaniami prowadzonymi w ramach EURES

8 8 Polskie przepisy prawne dotyczące EURES Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004, Nr 99, poz. 1001) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu realizacji przez organy zatrudnienia zadań wynikających z udziału Publicznych Służb Zatrudnienia w sieci EURES

9 9 Ustawa o promocji zatrudnieni i instytucjach rynku pracy (1) -określa zadania Publicznych Służb Zatrudnienia związane z udziałem w sieci EURES z udziałem w sieci EURES -definiuje pojęcie usługi EURES -zawiera delegację do rozporządzenia dotyczącego szczegółowych zadań organów zatrudnienia związanych szczegółowych zadań organów zatrudnienia związanych z udziałem Publicznych Służb Zatrudnienia w EURES z udziałem Publicznych Służb Zatrudnienia w EURES -określa źródła finansowania działań EURES w Polsce

10 10 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (2) Usługi EURES Jedna z podstawowych usług rynku pracy Realizowane przez publiczne służby zatrudnienia oraz związki zawodowe i organizacje zawodowe i organizacjepracodawców Obejmują pośrednictwo pracy wraz z doradztwem z zakresu mobilności na rynku pracy mobilności na rynku pracy państw EOG państw EOG

11 11 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (3) Rodzaje usług EURES udzielanie bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w UE, udzielanie pracodawcom pomocy w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, inspirowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,

12 12 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (4) informowanie o sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych, przeciwdziałanie i zwalczanie pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia, informowanie pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES, inicjowanie projektów o wymiarze międzynarodowym i zarządzanie nimi.

13 13 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (5) Tworzenie narzędzi i metod dla potrzeb usług EURES Zadania ministra właściwego ds. pracy związane Zadania ministra właściwego ds. pracy związane z udziałem PSZ w EURES z udziałem PSZ w EURES Realizacja zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami EOG, w tym realizowanie i koordynowanie działań EURES na poziomie województwa i powiatu Realizacja zadań w zakresie udziału PSZ w EURES za pośrednictwem krajowego koordynatora EURES, działającego w ramach urzędu ministra w ramach urzędu ministra

14 14 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (6) Zadania samorządu województwa w zakresie realizacji usług EURES i udziału w sieci EURES Wspieranie i koordynowanie realizacji zadań EURES na terenie województwa, we współpracy z ministrem na terenie województwa, we współpracy z ministrem właściwym ds.pracy, samorządem powiatowym, związkami zawodowymi, i organizacjami pracodawców. i organizacjami pracodawców. Świadczenie usług EURES we współpracy z Centrami Informacji i Planowania Kariery Zawodowej i Planowania Kariery Zawodowej

15 15 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (7) Zadania z zakresu udziału w EURES samorząd województwa realizuje za pośrednictwem samorząd województwa realizuje za pośrednictwem Kierownika Liniowego EURES Doradcy EURES Asystenta EURES Asystenta EURES Wojewódzkie Urzędy Pracy

16 16 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (8) Zadania samorządu powiatu w zakresie realizacji usług EURES i udziału w sieci EURES Realizowanie zadań z zakresu udziału w EURES, w tym świadczenie usług EURES, we współpracy z ministrem właściwym ds.pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.

17 17 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (9) Zadania z zakresu udziału w EURES samorząd realizuje za pośrednictwem Asystenta EURES PowiatoweUrzędyPracy

18 18 Struktura EURES w Polsce MGiP - Menedżer EURES- Zespół Koordynacyjny EURES WUP - Kierownicy Liniowi EURES Doradcy EURES Asystenci EURES PUP - Asystenci EURES

19 19 Rola CIiPKZ w Olsztynie w systemie EURES (1) Kierownik Centrum i 1 pracownik Centrum stanowią część wojewódzkiej kadry EURES Udostępnienie sali komputerowej Centrum osobom poszukującym pracy- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (najczęściej- cv w formacie europejskim- dostępne na stronie http://europass.cedefop.eu.int ) http://europass.cedefop.eu.int

20 20 Rola CIiPKZ w Olsztynie w systemie EURES (2) Organizowanie spotkań szkoleniowych dla Powiatowych Asystentów EURES Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych Organizowanie spotkań promujących sieć EURES

21 21 Odmiany EURES EURES MIĘDZYNARODOWY EOG- UE, Norwegia, Islandia, Szwajcaria EURES TRANSGRANICZNY Regiony przygraniczne EOG

22 22 EURES IT - strona internetowa www.europa.eu.int/eures

23 23 DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA WUP W OLSZTYNIE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USŁUGI EURES Wyłonienie kadry EURES Szkolenia powiatowych asystentów EURES Działania promujące usługę Uczestnictwo w międzynarodowych targach pracy w Warszawie, Łodzi i Gdańsku Wyłonienie 110 osób na oferty pracy przekazane przez Krajowego Menadżera EURES Rekrutacja z udziałem pracodawcy brytyjskiego Scott Wilson- II projekty rekrutacyjne Weryfikacja zagranicznych ofert pracy i prywatnych agencji zatrudnienia z terenu Wlk. Brytanii, Irlandii, Szwecji, Malty, Austrii

24 24 DZIAŁANIA WUP – CD. Przeprowadzono 10 szkoleń i spotkań dla 156 pracowników WUP i PUP na temat zadań EURES Podjęto współpracę z Gminnymi Centrami Informacji, Akademickimi Biurami Karier, Agencjami Zatrudnienia Przekazywano informacje osobom bezrobotnym nt. warunków pracy i życia w krajach UE/EOG (1 826 osób) W 2004 r. zrealizowano 28 ofert pracy jedno- i wielostanowiskowych dla 110 osób (wg. stanu na 24.02.2005 r jest to 37 ofert pracy) Promowano usługę EURES w mediach

25 25 DZIAŁANIA NA 2005 R. Współpraca z partnerami rynku pracy, kadrą EURES w zakresie wymiany ofert pracy, informacji i nowych pomysłów na sprawną realizację usługi Prowadzenie działań marketingowych (prezentacje, udział w giełdach i targach pracy, upowszechnianie materiałów promocyjnych) Prowadzenie naboru kandydatów na dostępne oferty pracy Nawiązanie współpracy z doradcami EURES z Wlk. Brytanii, Irlandii i Szwecji celem pozyskania sezonowych i długoterminowych ofert pracy, Ankietowanie kandydatów do pracy za granicą w celu zbadania poziomu satysfakcji klientów z usługi EURES

26 26 PRZYDATNE ADRESY Europejska strona EURES www.europa.eu.int/eures Polska strona EURES www.eures.praca.gov.pl Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy www.up.gov.pl

27 27 Dziękuję za uwagę! Aneta Jelska – Wojewódzki Asystent EURES Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie olwueures1@praca.gov.pl Tel. 0-89 522 79 40


Pobierz ppt "1 System EURES- Rola i zadania WUP w Olsztynie oraz CIiPKZ Dadaj, 8 czerwca 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google