Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie sieci Powiatowych Ośrodków Wspierania Uczniów Zdolnych w województwie małopolskim z uwzględnieniem wyników diagnozy uzdolnień uczniów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie sieci Powiatowych Ośrodków Wspierania Uczniów Zdolnych w województwie małopolskim z uwzględnieniem wyników diagnozy uzdolnień uczniów."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie sieci Powiatowych Ośrodków Wspierania Uczniów Zdolnych w województwie małopolskim z uwzględnieniem wyników diagnozy uzdolnień uczniów

2 Założenia podstawowe Uczniowie wyłonieni drogą diagnozy zostaną objęci zajęciami w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych. W projekcie założono utworzenie 186 ośrodków w powiatach i gminach całego województwa dla 3,5% do 6,5% populacji uczniów w województwie (od 10760 do 21520 uczniów). Na podstawie faktycznych wyników diagnozy do udziału w zajęciach w POWUZ zostało zakwalifikowanych 12 966 uczniów (51,6 % piszących testy).

3 Czym są POWUZ? POWUZ to pozaszkolne ośrodki wspierające rozwój uzdolnień poznawczych w obszarze kompetencji kluczowych - dające możliwość współpracy i wymiany doświadczeń w grupie rówieśniczej, między uczniami i nauczycielami oraz w gronie nauczycieli. W POWUZ uczniowie szkół podstawowych (od klasy 4), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zakwalifikowani na podstawie testów diagnostycznych, będą realizować projekty edukacyjne pod opieką przeszkolonych nauczycieli, według opracowanych wcześniej programów, w zakresie matematyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości i technologii informacyjnej. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu - 5 godzin dydaktycznych, lata szkolne 2010/11, 2011/12.

4 Zasady organizacyjne działania POWUZ bezpłatne programy i materiały metodyczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami wyłonionymi drogą diagnozy; środki na wynajem sal w szkołach; doposażenie szkół, w których zostaną uruchomione POWUZ w zestawy do projekcji multimedialnych (po zakończeniu projektu zostaną przekazane szkołom); bezpłatny dowóz na zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenach wiejskich; wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami; bieżąca koordynacja pracy POWUZ; bezpłatna opieka ze strony ekspertów i specjalistów projektu; konkursy i nagrody dla wyróżniających się nauczycieli i grup uczniów objętych zajęciami w POWUZ; certyfikaty dla organów prowadzących i szkół współpracujących w prowadzeniu POWUZ w powiatach i gminach.

5 Zasady organizacyjne działania POWUZ Tworzy się POWUZ oddzielnie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, oddzielnie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum). Tworzy się oddzielne grupy z poszczególnych etapów kształcenia (bez podziału na klasy): uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Grupa uczniów na zajęciach pozaszkolnych liczy nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 20 osób.

6 Wymogi dla POWUZ 1. Osobna sala lekcyjna dla każdej grupy. 2. Dla każdej grupy z technologii informacyjno-komunikacyjnych sala komputerowa. 3. Dodatkowo dostępna jedna sala komputerowa z dostępem do Internetu. 4. Zabezpieczone miejsce do przechowywania zestawu multimedialnego i materiałów do zajęć. 5. Dobry dojazd.

7 Możliwa do uruchomienia liczba grup uczniów objętych zajęciami pozaszkolnymi

8 L.p. Powiaty SP G SPG R-gr M-Z JA- ZP-ZTIK-ZSP-ZM-ZJA-ZP-ZTIK-ZG-ZM-ZJA-ZP-ZTIK-Z SPG- Z 1 bocheński4523144422122321834 2 brzeski4422124322112211629 3 chrzanowski5422134322112211630 4 dąbrowski32128331181111420 5 gorlicki4422124522131221631 6 krakowski1210453181044262211663 7 limanowski7533187633194311946 8 miechowski22116221162211618 9 myślenicki4433144544173222940 10 nowotarski982423109442764211363 11 nowosądecki1110442961156282322966 12 olkuski341193322102311726 13 oświęcimski6532165432142211636 14 proszowicki22116111141111414 15 suski4412114422122211629 16 tarnowski10 34277955261211558 17 tatrzański432211221161211522 18 wadowicki6522156522 2111535 19 wielicki5432144422121111430 20 Kraków151256381014673768432196 21 Nowy Sącz45211235121168342144 22 Tarnów44221233221057221638 Razem 1281165156351104115575933556633330182868

9 Zasady tworzenia POWUZ POWUZ będą tworzone we współpracy z tymi organami prowadzącymi szkoły, które deklarują chęć uruchomienia na swoim terenie ośrodków dla zdolnych dzieci z terenu powiatu/gminy. Ośrodki będą działać z wykorzystaniem bazy wybranych szkół w danym rejonie i oferować zajęcia dla zakwalifikowanych dzieci ze wszystkich szkół w powiecie/gminie. UWAGA: Ustalenia dotyczące lokalizacji POWUZ będą dokonywane wyłącznie z organami prowadzącymi szkoły. Jeśli konkretne placówki są więc zainteresowane udostępnieniem bazy na potrzeby POWUZ, powinny zgłaszać taką gotowość do swojego organu prowadzącego.

10 Wstępna analiza możliwości utworzenia POWUZ w powiatach i gminach- analiza zestawień statystycznych

11 Zasady organizowania sieci POWUZ we współpracy z JST 1.Organy prowadzące szkoły w terminie do 5.07.2010 zaproponują lokalizację POWUZ na swoim terenie, z określeniem gmin, które mogą zostać objęte zasięgiem jego/ich działania. 2. W terminie do 20. 07. 2010 zespół projektowy opracuje propozycję sieci POWUZ w województwie małopolskim i przedstawi ją gminom i powiatom. 3. Przy tworzeniu sieci POWUZ w województwie zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria: -usytuowanie POWUZ, - ilość przygotowanej kadry w danym rejonie, -warunki bazowe.

12 We wrześniu 2010 zostanie przesłana do szkół informacja o przyporządkowaniu uczniów do poszczególnych POWUZ i o organizacji zajęć w ośrodkach pozaszkolnych (miejsce, terminy spotkań, zasady udziału, organizacja dowozu).Uczniowie obecnych klas 6 szkół podstawowych i 3 klas gimnazjów otrzymają taką informację indywidualnie na prywatne adresy. Po otrzymaniu informacji uczniowie potwierdzą chęć udziału w zajęciach.

13 Ale……… Faktyczne uruchomienie pełnej ilości grup, przewidzianych na podstawie wyników diagnozy, jest zależne od: zainteresowania współpracą ze strony JST; zainteresowania uczniów udziałem w zajęciach; przygotowania do pracy w POWUZ odpowiedniej ilości nauczycieli.


Pobierz ppt "Tworzenie sieci Powiatowych Ośrodków Wspierania Uczniów Zdolnych w województwie małopolskim z uwzględnieniem wyników diagnozy uzdolnień uczniów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google