Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie sieci Powiatowych Ośrodków Wspierania Uczniów Zdolnych w województwie małopolskim z uwzględnieniem wyników diagnozy uzdolnień uczniów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie sieci Powiatowych Ośrodków Wspierania Uczniów Zdolnych w województwie małopolskim z uwzględnieniem wyników diagnozy uzdolnień uczniów."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie sieci Powiatowych Ośrodków Wspierania Uczniów Zdolnych w województwie małopolskim z uwzględnieniem wyników diagnozy uzdolnień uczniów

2 Założenia podstawowe Uczniowie wyłonieni drogą diagnozy zostaną objęci zajęciami w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych. W projekcie założono utworzenie 186 ośrodków w powiatach i gminach całego województwa dla 3,5% do 6,5% populacji uczniów w województwie (od do uczniów). Na podstawie faktycznych wyników diagnozy do udziału w zajęciach w POWUZ zostało zakwalifikowanych uczniów (51,6 % piszących testy).

3 Czym są POWUZ? POWUZ to pozaszkolne ośrodki wspierające rozwój uzdolnień poznawczych w obszarze kompetencji kluczowych - dające możliwość współpracy i wymiany doświadczeń w grupie rówieśniczej, między uczniami i nauczycielami oraz w gronie nauczycieli. W POWUZ uczniowie szkół podstawowych (od klasy 4), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zakwalifikowani na podstawie testów diagnostycznych, będą realizować projekty edukacyjne pod opieką przeszkolonych nauczycieli, według opracowanych wcześniej programów, w zakresie matematyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości i technologii informacyjnej. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu - 5 godzin dydaktycznych, lata szkolne 2010/11, 2011/12.

4 Zasady organizacyjne działania POWUZ bezpłatne programy i materiały metodyczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami wyłonionymi drogą diagnozy; środki na wynajem sal w szkołach; doposażenie szkół, w których zostaną uruchomione POWUZ w zestawy do projekcji multimedialnych (po zakończeniu projektu zostaną przekazane szkołom); bezpłatny dowóz na zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenach wiejskich; wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami; bieżąca koordynacja pracy POWUZ; bezpłatna opieka ze strony ekspertów i specjalistów projektu; konkursy i nagrody dla wyróżniających się nauczycieli i grup uczniów objętych zajęciami w POWUZ; certyfikaty dla organów prowadzących i szkół współpracujących w prowadzeniu POWUZ w powiatach i gminach.

5 Zasady organizacyjne działania POWUZ Tworzy się POWUZ oddzielnie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, oddzielnie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum). Tworzy się oddzielne grupy z poszczególnych etapów kształcenia (bez podziału na klasy): uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Grupa uczniów na zajęciach pozaszkolnych liczy nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 20 osób.

6 Wymogi dla POWUZ 1. Osobna sala lekcyjna dla każdej grupy. 2. Dla każdej grupy z technologii informacyjno-komunikacyjnych sala komputerowa. 3. Dodatkowo dostępna jedna sala komputerowa z dostępem do Internetu. 4. Zabezpieczone miejsce do przechowywania zestawu multimedialnego i materiałów do zajęć. 5. Dobry dojazd.

7 Możliwa do uruchomienia liczba grup uczniów objętych zajęciami pozaszkolnymi

8 L.p. Powiaty SP G SPG R-gr M-Z JA- ZP-ZTIK-ZSP-ZM-ZJA-ZP-ZTIK-ZG-ZM-ZJA-ZP-ZTIK-Z SPG- Z 1 bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowotarski nowosądecki olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Kraków Nowy Sącz Tarnów Razem

9 Zasady tworzenia POWUZ POWUZ będą tworzone we współpracy z tymi organami prowadzącymi szkoły, które deklarują chęć uruchomienia na swoim terenie ośrodków dla zdolnych dzieci z terenu powiatu/gminy. Ośrodki będą działać z wykorzystaniem bazy wybranych szkół w danym rejonie i oferować zajęcia dla zakwalifikowanych dzieci ze wszystkich szkół w powiecie/gminie. UWAGA: Ustalenia dotyczące lokalizacji POWUZ będą dokonywane wyłącznie z organami prowadzącymi szkoły. Jeśli konkretne placówki są więc zainteresowane udostępnieniem bazy na potrzeby POWUZ, powinny zgłaszać taką gotowość do swojego organu prowadzącego.

10 Wstępna analiza możliwości utworzenia POWUZ w powiatach i gminach- analiza zestawień statystycznych

11 Zasady organizowania sieci POWUZ we współpracy z JST 1.Organy prowadzące szkoły w terminie do zaproponują lokalizację POWUZ na swoim terenie, z określeniem gmin, które mogą zostać objęte zasięgiem jego/ich działania. 2. W terminie do zespół projektowy opracuje propozycję sieci POWUZ w województwie małopolskim i przedstawi ją gminom i powiatom. 3. Przy tworzeniu sieci POWUZ w województwie zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria: -usytuowanie POWUZ, - ilość przygotowanej kadry w danym rejonie, -warunki bazowe.

12 We wrześniu 2010 zostanie przesłana do szkół informacja o przyporządkowaniu uczniów do poszczególnych POWUZ i o organizacji zajęć w ośrodkach pozaszkolnych (miejsce, terminy spotkań, zasady udziału, organizacja dowozu).Uczniowie obecnych klas 6 szkół podstawowych i 3 klas gimnazjów otrzymają taką informację indywidualnie na prywatne adresy. Po otrzymaniu informacji uczniowie potwierdzą chęć udziału w zajęciach.

13 Ale……… Faktyczne uruchomienie pełnej ilości grup, przewidzianych na podstawie wyników diagnozy, jest zależne od: zainteresowania współpracą ze strony JST; zainteresowania uczniów udziałem w zajęciach; przygotowania do pracy w POWUZ odpowiedniej ilości nauczycieli.


Pobierz ppt "Tworzenie sieci Powiatowych Ośrodków Wspierania Uczniów Zdolnych w województwie małopolskim z uwzględnieniem wyników diagnozy uzdolnień uczniów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google