Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o wynikach diagnozy uzdolnień uczniów w województwie małopolskim w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, j. angielskiego, matematyki,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o wynikach diagnozy uzdolnień uczniów w województwie małopolskim w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, j. angielskiego, matematyki,"— Zapis prezentacji:

1 Informacja o wynikach diagnozy uzdolnień uczniów w województwie małopolskim w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, j. angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości

2 Cele diagnozy Rozpoznanie uzdolnień poznawczych (kierunkowych) uczniów na trzech etapach kształcenia w zakresie czterech obszarów przedmiotowych Zakwalifikowanie uczniów uzdolnionych kierunkowo na zajęcia pozaszkolne w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych Przetestowanie narzędzi diagnostycznych oraz procedur prowadzenia diagnozy uzdolnień kierunkowych uczniów

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Diagnoza uzdolnień poznawczych objęła uczniów trzech etapów kształcenia: klasy IV – VI szkoły podstawowej, klasy I – III gimnazjum, klasy I – II (III) szkoły ponadgimnazjalne (technika, licea). w zakresie następujących obszarów: język angielski, przedsiębiorczość, matematyka, technologie informacyjno-komunikacyjne. Zakres diagnozy

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etapy diagnozy Etap 1 - Nominacja nauczycielska z użyciem arkusza nominacji Efekt - nominowanie około 10% uczniów z danego etapu kształcenia w zakresie czterech obszarów: język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, technologia informacyjno-komunikacyjna. Etap 2 - Test diagnostyczny składający się z dwóch części: - przedmiotowej - badanie osiągnięć przedmiotowych; - psychologicznej - badanie predyspozycji uczniów w zakresie wybranych obszarów; Efekt - zakwalifikowanie od 3,5% do 6% uczniów na zajęcia pozaszkolne w POWUZ.

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przebieg I etapu diagnozy Nominacja nauczycielska z użyciem arkusza nominacji

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przebieg I etapu diagnoz y Organizacja nominacji Nauczyciele nominowali uczniów za pomocą arkuszy nominacji, dokonując uzgodnień w zespole. Szkoły mogły zgłosić do 10% uczniów z zakresu czterech kompetencji, każdy uczeń mógł być nominowany tylko z jednego przedmiotu. Nominacja była dokonywana w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami. Wypełnione i przesłane do Biura Merytorycznego projektu arkusze nominacji były jednocześnie zgłoszeniem uczniów do II etapu diagnozy.

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przebieg I etapu diagnoz y Liczba szkół, które wzięły udział w I etapie diagnozy Szkoły podstawowe: 1101 szkół (78 % szkół w województwie) Gimnazja: 572 szkół (83 %szkół w województwie) Szkoły ponadgimnazjalne - licea, technika: 201

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przebieg I etapu diagnoz y Liczba szkół, które wzięły udział w I etapie diagnozy i liczba nominowanych uczniów

9 Przebieg II etapu diagnozy Test diagnostyczny – test uzdolnień i test osiągnięć w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

10 Przebieg II etapu diagnozy Test diagnostyczny – test uzdolnień i test osiągnięć w szkołach podstawowych Dostarczenie do Kuratorium Oświaty testów przygotowanych dla szkół podstawowych 6 - 10 maja 2010 Odbiór testów dla szkół podstawowych z Kuratorium Oświaty 11 maja 2010 Przeprowadzenie testów w szkołach podstawowych12 maja 2010 Przekazanie przez przedstawicieli szkół wypełnionych i spakowanych testów do Kuratorium Oświaty 13 maja 2010 Odbiór testów przez członków komisji powiatowych w celu dokonania oceny 14 maja 2010

11 Przebieg II etapu diagnozy Organizacja testu Testy diagnostyczne ze wszystkich przedmiotów uczniowie pisali w jednym dniu o określonej godzinie pod nadzorem nauczyciela przedmiotu (w przypadku przedsiębiorczości w szkole podstawowej i gimnazjum pod nadzorem nauczyciela wskazanego przez dyrektora szkoły). W pierwszej kolejności uczniowie pisali testy przedmiotowe, a po przerwie testy psychologiczne (w przypadku przedsiębiorczości tylko testy psychologiczne). Czas trwania testu przedmiotowego – 45-60 minut. Czas trwania testu psychologicznego – 45-90 minut.

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przebieg II etapu diagnoz y Liczba szkół, które wzięły udział w II etapie diagnozy Szkoły podstawowe: 1098 szkół (78% szkół w województwie, 99,7% szkół zgłoszonych w I etapie) Gimnazja: 566 szkół (83 %szkół w województwie, 98,9% szkół zgłoszonych w I etapie) Szkoły ponadgimnazjalne - licea, technika: 191 szkół ( 95% szkół zgłoszonych w I etapie)

13 ZESTAWIENIE SZKÓŁ UCZESTNICZĄCYCH W I i II ETAPIE DIAGNOZY UZDOLNIEŃ- powiaty łącznie Powiat Szkoły podstawoweGimnazjaSzkoły ponadg. Razem I etapRazem II etap I etapII etapI etapII etapI etapII etap bocheński37 24 6 667 brzeski43 19 4 466 chrzanowski36 18 8 862 dąbrowski23 11 4 438 gorlicki484734 7 78988 krakowski104 4342 9 9156155 limanowski70 32 10 112 miechowski23 99 6 638 myślenicki49482422 6 67976 nowotarski87 40 15 14142141 nowosądecki115 51 12 178 olkuski22 10 6 638 oświęcimski40 28 9 77775 proszowicki20 98 2 23130 suski36 20 5 561 tarnowski105 45 7 7157 tatrzański29 18 6 653 wadowicki55 38 7 7100 wielicki45 1615 4 46564 Miasto Kraków 8180595837 31177169 Miasto Nowy Sącz 15 11 13 39 Miasto Tarnów 18 13 18 174948 RAZEM1101109857256620119118741855

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przebieg II etapu diagnoz y Liczba szkół, które wzięły udział w II etapie diagnozy i liczba uczniów piszących testy diagnostyczne

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poprawa testów Testy diagnostyczne były poprawiane przez zewnętrzne komisje powiatowe powołane do poszczególnych typów szkół. W skład komisji powiatowych weszli nauczyciele specjaliści przedmiotowi (matematyka, języka angielski, TIK, przedsiębiorczość /WOS, wyłonieni drogą naboru konkursowego). Od członków komisji wymagano uprawnień egzaminatora (nie dotyczy j. angielskiego w szkole podstawowej oraz nauczycieli przedsiębiorczości i wos). Przyjęto zasadę, że nauczyciel nie może poprawiać prac w powiecie, w którym pracuje. Nauczyciele otrzymali klucze do oceny prac, wzory arkuszy zbiorczych wyników oraz zostali przygotowani do poprawy prac w ramach konsultacji dla grup przedmiotowych poszczególnych etapów kształcenia.

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poprawa testów Testy diagnostyczne były poprawiane przez komisje powiatowe w okresie: - 23. IV. – 31.V 2010 r. testy ze gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, - 14.V. – 31.V. 2010 r. testy ze szkół podstawowych. Każdy członek komisji poprawiał średnio ok. 400 testów uzdolnień i 400 testów osiągnięć oraz nanosił wyniki na arkusze zbiorcze.

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zasady opracowania wyników Testy poprawione przez członków komisji powiatowych zostały przekazane do Biura Merytorycznego projektu. W okresie od 1.06 do 18.06.2010 wyniki surowe, uzyskane przez uczniów, zostały przeliczone zgodnie z zasadami ustalonymi przez zespół psychologów, który opracowywał koncepcję diagnozy uzdolnień uczniów województwie małopolskim. Dla każdego ucznia został obliczony wynik, stanowiący sumę tzw. punktów ważonych, czyli punktacji uzyskanej przez ucznia, przeliczonej po ustaleniu wagi punktów z testu osiągnięć i testu uzdolnień.

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zasady kwalifikacji do POWUZ W każdym powiecie i dla każdego przedmiotu na podstawie wyników całej populacji została ustalona tzw. średnia ważona. Do zajęć byli kwalifikowani uczniowie z wynikami na poziomie lub powyżej tej średniej. UWAGA: Średnią obliczano i kwalifikacji dokonywano dla każdego przedmiotu w skali powiatu, tak więc progi punktowe decydujące o kwalifikacji w poszczególnych przedmiotach i powiatach różnią się.

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Progi punktowe decydujące o kwalifikacji w powiatach

20

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba uczniów zakwalifikowanych do zajęć pozaszkolnych w powiatach Z grupy 25 123 uczniów piszących test w całym województwie do zajęć pozaszkolnych zostało zakwalifikowanych 12966 osób, czyli 51,61%.

22

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba grup w powiatach Ustalenie list i liczby zakwalifikowanych uczniów pozwala na ustalenie liczby grup, które można uruchomić i liczby POWUZ w poszczególnych powiatach.


Pobierz ppt "Informacja o wynikach diagnozy uzdolnień uczniów w województwie małopolskim w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, j. angielskiego, matematyki,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google