Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok."— Zapis prezentacji:

1 GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok

2 Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z Ustawy o wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi z dn. 26 października 1982r. z późniejszymi zmianami oraz wprowadza zadania w oparciu o Ustawę o Przeciwdziałaniu Narkomanii z dn. 29 lipca 2005r. W związku z tym, że część zadań jest wspólnych i jednakowych, a ich adresatami są te same grupy osób, opracowany został wspólny program, który określa zadania dla Gminy:

3 zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

4 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

5 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13[1] i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13[1] i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

6 DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

7 Liczba podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych - stan na r. Rodzaj zezwolenia gastronomiadetal A - sprzedaż tylko piwa 23 lokale 55 sklepów A + B – sprzedaż piwa i wina 6 lokali 0 B + C – sprzedaż wina i wódki 00 A + B + C – sprzedaż piwa, wina i wódki 45 lokali 49 sklepów Razem 74 lokale 104 sklepy

8 Ogólna kwota wydana na zakup napojów alkoholowych w 2007 r. w Mielcu wyniosła ,56 zł

9 Wydatki na zakup napojów alkoholowych 2006 r r. Średni wydatek na 1 mieszkańca Mielca 60,80 zł/m-c 729,61 zł/rok 65,47 zł/m-c 785,72 zł/rok Średni wydatek mieleckiej rodziny na napoje alkoholowe 243,20 zł/m-c 2 918,45 zł/rok 261,90 zł/m-c 3 142,91 zł/rok

10 Spożycie poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przypadające na jednego dorosłego (powyżej 18 r. ż.) mieszkańca miasta Mielca Rodzaj napoju 2006 r r. Piwo litra/rok ~ 143 butelek 0,5L litra/rok ~ 147 butelek 0,5L Wino 12,32 litra/rok ~16,42 but. 0,75L 12,58 litra/rok ~17 but. 0,75L Wódka 9,55 litra/rok ~ 19,10 but. 0,5 L 10,72 litra/rok ~ 21 but. 0,5 L Spożycie 100% alkoholu na 1 dorosłego mieszk. Mielca (szacunkowe) 8,87 litra/rok ~ 18 but. 0,5L 9,47 litra/rok ~ 19 but. 0,5L

11 DANE Z OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W MIELCU za 2007 rok

12 Liczba pacjentów Kategoriaogółemw tym kobiet Uzależnieni zarejestrowani ogółem Współuzależnieni zarejestrowani ogółem 9594 Pacjenci do 19 r.ż. 10 Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) 99 Ofiary przemocy 55 Uzależnieni od nikotyny 21

13 Populacje uzależnionych Typ populacji ogółemw tym kobiet do lat w wieku lat 344 w wieku lat lat i więcej 90 uzależnienie jednocześnie od alkoholu i środków psychoaktywnych 75

14 DANE Z RAPORTU DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ I INNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH DLA MIASTA MIELCA

15 Młodzież na pytanie: Ilu twoich kolegów pali papierosy odpowiedziała: Ilu twoich kolegów pali papierosy KlasyVIGim. Kl. III Szkoły ponadgimn. kl. II większość6%13%14% około połowy 4%36%16% mniejszość6%27%37% pojedyncze przypadki 34%21%28% nikt50%3%5%

16 Młodzież na pytanie: Ilu twoich kolegów pije alkohol odpowiedziała: Ilu twoich kolegów pije alkohol KlasyVIGim. Kl. III Szkoły ponadgimn. kl. II większość2%19%47% około połowy 7%27%23% mniejszość10%35%16% pojedyncze przypadki 23%12%11% nikt58%7%3%

17 Młodzież na pytanie: Ilu razy w życiu zdarzyło ci się upić napojem alkoholowym odpowiedziała: Ile razy zdarzyło ci się upić napojem alkoholowym KlasyVIGim. Kl. III Szkoły ponadgimn. kl. II ani razu 96%83%61% 1-2 razy 4%8%20% 3-5 razy 0%7%9% 6-10 razy 0%1%4% ponad 10 razy 0%1%6% Łącznie upiło się 4%17%39%

18 MŁODZIEŻ A NARKOTYKI

19 Młodzież na pytanie: Ile osób z twojego środowiska zażywa narkotyki odpowiedziała: Ile osób z twojego środowiska zażywa narkotyki KlasyVIGim. Kl. III Szkoły ponadgimn. kl. II większość0%3%1% około połowy 0%0%3% mniejszość7%8%15% pojedyncze przypadki 9%24%22% nikt84%65%59%

20 Młodzież na pytanie: Czy kiedykolwiek miałeś kontakt z jakimiś środkami odurzającymi odpowiedziała: kl. VI kl. III gim. kl. II szk. ponadgim.

21 PRZEMOC W RODZINIE

22 Realizacja procedury interwencji Policji pod nazwą Niebieskie Karty 2006 r r. Liczba przeprowadzonych interwencji domowych w tym: dotyczących przemocy w rodzinie (NK) w tym: dotyczących przemocy w rodzinie (NK) Ogółem ofiar przemocy Ogółem sprawców przemocy Ogółem sprawców po alkoholu Procedura interwencji policji p.n. Niebieska Karta nie odzwierciedla skali zjawiska przemocy rodzinnej, jest ona znacznie większa.

23 Realizacja procedury interwencji Policji pod nazwą Niebieskie Karty 2006 r r. Ogółem ofiar przemocy w tym: Kobiet Mężczyzn5036 Liczba dzieci do 13 lat Małoletni lat

24 Realizacja procedury interwencji Policji pod nazwą Niebieskie Karty 2006 r r. Ogółem sprawców przemocy w tym: Kobiet85 Mężczyzn Liczba nieletnich 01

25 Realizacja procedury interwencji Policji pod nazwą Niebieskie Karty 2006 r r. Ogółem sprawców po alkoholu w tym: Liczba kobiet 64 Liczba mężczyzn Liczba nieletnich 01 w tym przewiezionych do PDOZ do wytrzeźwienia Ilość kobiet 63 Ilość mężczyzn

26 RAMOWY PLAN REALIZACJI ORAZ FINANSOWANIA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

27 LP. Zadania do realizacji Koszt I. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW 1. Zapewnienie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Mielcu 2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 3. Realizowanie wybranych usług i programów placówek profilaktyczno – terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych Przeciwdziałanie Alkoholizmowi Przeciwdziałanie Narkomanii Suma ogółem , , ,-

28 LP. Zadania do realizacji Koszt II. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE I NARKOMANII POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ 1.Tworzenie zintegrowanego systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Mielec 2. Kontynuacja Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz z obsługą Telefonu Zaufania 3. Realizowanie wybranych usług i programów placówek profilaktyczno – terapeutycznych dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych

29 LP. Zadania do realizacji Koszt II. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE I NARKOMANII POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ 4.Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym 5.Finansowanie obozów profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych Przeciwdziałanie Alkoholizmowi Przeciwdziałanie Narkomanii Suma ogółem , , ,-

30 LP. Zadania do realizacji Koszt III. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, EDUKACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH 1. Realizacja programów profilaktycznych dla uczniów oraz szkoleń dla rodziców, realizowanych w placówkach oświatowych w ramach szkolnych programów profilaktyki; uczenie umiejętności służących zdrowiu i trzeźwemu życiu 2. Realizacja działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież

31 LP. Zadania do realizacji Koszt III. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, EDUKACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH 3. Dofinansowanie działalności profilaktycznej pozaszkolnej 4. Edukacja publiczna Przeciwdziałanie Alkoholizmowi Przeciwdziałanie Narkomanii Suma ogółem , , ,-

32 LP. Zadania do realizacji Koszt IV. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień; promowanie ciekawych projektów i inicjatyw społecznych 2. Wspomaganie działalności instytucji działających w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

33 LP. Zadania do realizacji Koszt IV. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII 3. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu 4. Dofinansowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i problematyki uzależnień Przeciwdziałanie Alkoholizmowi Przeciwdziałanie Narkomanii Suma ogółem , , ,-

34 LP. Zadania do realizacji Koszt V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA – KOSZTY ADMINISTRACYJNE 1. Działalność informacyjna 2. Koszty administracyjne Przeciwdziałanie Alkoholizmowi Przeciwdziałanie Narkomanii Suma ogółem , , ,-

35 ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

36 W sklepach i lokalach sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Miejskiej Mielec dopuszcza się możliwość kontroli tych podmiotów z zastosowaniem tzw. zakupu kontrolowanego tj. próby zakupu napojów alkoholowych przez osobę nieletnią (poniżej 18 roku życia) przy obecności w lokalu członka zespołu kontrolnego. Wynik kontroli będzie brany pod uwagę przy ewentualnym wydawaniu kolejnego zezwolenia (lub jego przedłużenia).

37 Każdy podmiot starający się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub o jego przedłużenie powinien przeszkolić cały personel swojego lokalu w zakresie zasad postępowania przy sprzedaży i podawaniu napojów alkoholowych. Szkolenie powinno odbyć się w terminie maksymalnie pół roku od daty otrzymania zezwolenia. Udział w szkoleniu będzie brany pod uwagę przy ewentualnym wydawaniu kolejnego zezwolenia (lub jego przedłużenia)

38 PRELIMINARZ - BILANS

39 I. POMOC TERAPEUTYCZNA I REHABILITACYJNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł i przemocy Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł i przemocy Przeciwdziałanie narkomanii6 000 zł Przeciwdziałanie narkomanii6 000 zł Suma = zł (7 %)

40 II. POMOC RODZINOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, NARKOMANII ORAZ OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł i przemocy Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł i przemocy Przeciwdziałanie narkomanii4 000 zł Przeciwdziałanie narkomanii4 000 zł Suma = zł (17 %)

41 III. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł i przemocy Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł i przemocy Przeciwdziałanie narkomanii zł Przeciwdziałanie narkomanii zł Suma = zł (57 %)

42 IV. WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, ORGANIZACJI I OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł i przemocy Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł i przemocy Przeciwdziałanie narkomanii zł Przeciwdziałanie narkomanii zł Suma = zł (10 %)

43 V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA – KOSZTY ADMINISTRACYJNE Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł i przemocy Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł i przemocy Przeciwdziałanie narkomanii4 420 zł Przeciwdziałanie narkomanii4 420 zł Suma = zł (9 %)

44 CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU ZŁ Całkowity koszt przeciwdziałania zł alkoholizmowi i przemocy Całkowity koszt przeciwdziałania zł alkoholizmowi i przemocy Całkowity koszt przeciwdziałania zł narkomanii Całkowity koszt przeciwdziałania zł narkomanii


Pobierz ppt "GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google