Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok."— Zapis prezentacji:

1 GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
na 2009 rok

2 Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z Ustawy o wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi z dn. 26 października 1982r. z późniejszymi zmianami oraz wprowadza zadania w oparciu o Ustawę o Przeciwdziałaniu Narkomanii z dn. 29 lipca 2005r. W związku z tym, że część zadań jest wspólnych i jednakowych, a ich adresatami są te same grupy osób, opracowany został wspólny program, który określa zadania dla Gminy:

3 zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

4 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

5 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13[1] i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

6 DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

7 Liczba podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych - stan na 27.11.2008 r.
Rodzaj zezwolenia gastronomia detal A - sprzedaż tylko piwa 23 lokale 55 sklepów A + B – sprzedaż piwa i wina 6 lokali B + C – sprzedaż wina i wódki A + B + C – sprzedaż piwa, wina i wódki 45 lokali 49 sklepów Razem 74 lokale 104 sklepy

8 Ogólna kwota wydana na zakup napojów alkoholowych w 2007 r. w Mielcu
wyniosła ,56 zł

9 Wydatki na zakup napojów alkoholowych
2006 r. 2007 r. Średni wydatek na 1 mieszkańca Mielca 60,80 zł/m-c 729,61 zł/rok 65,47 zł/m-c 785,72 zł/rok Średni wydatek mieleckiej rodziny na napoje alkoholowe 243,20 zł/m-c 2 918,45 zł/rok 261,90 zł/m-c 3 142,91 zł/rok

10 Spożycie poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przypadające na jednego dorosłego (powyżej 18 r. ż.) mieszkańca miasta Mielca Rodzaj napoju 2006 r. 2007 r. Piwo 71.50 litra/rok ~ 143 butelek 0,5L 73.46 litra/rok ~ 147 butelek 0,5L Wino 12,32 litra/rok ~16,42 but. 0,75L 12,58 litra/rok ~17 but. 0,75L Wódka 9,55 litra/rok ~ 19,10 but. 0,5 L 10,72 litra/rok ~ 21 but. 0,5 L Spożycie 100% alkoholu na 1 dorosłego mieszk. Mielca (szacunkowe) 8,87 litra/rok ~ 18 but. 0,5L 9,47 litra/rok ~ 19 but. 0,5L

11 DANE Z OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W MIELCU
za 2007 rok

12 Liczba pacjentów 387 59 95 94 1 9 5 2 Kategoria ogółem w tym kobiet
Uzależnieni zarejestrowani ogółem 387 59 Współuzależnieni zarejestrowani ogółem 95 94 Pacjenci do 19 r.ż. 1 Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) 9 Ofiary przemocy 5 Uzależnieni od nikotyny 2

13 Populacje uzależnionych
Typ populacji ogółem w tym kobiet do lat 19 1 w wieku lat 34 4 w wieku lat 343 55 65 lat i więcej 9 uzależnienie jednocześnie od alkoholu i środków psychoaktywnych 7 5

14 DANE Z RAPORTU „DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ I INNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH DLA MIASTA MIELCA”

15 Młodzież na pytanie: ”Ilu twoich kolegów pali papierosy” odpowiedziała:
Klasy VI Gim. Kl. III Szkoły ponadgimn. kl. II większość 6% 13% 14% około połowy 4% 36% 16% mniejszość 27% 37% pojedyncze przypadki 34% 21% 28% nikt 50% 3% 5%

16 Młodzież na pytanie: ”Ilu twoich kolegów pije alkohol” odpowiedziała:
Klasy VI Gim. Kl. III Szkoły ponadgimn. kl. II większość 2% 19% 47% około połowy 7% 27% 23% mniejszość 10% 35% 16% pojedyncze przypadki 12% 11% nikt 58% 3%

17 Młodzież na pytanie: ”Ilu razy w życiu zdarzyło ci się upić napojem alkoholowym” odpowiedziała:
Ile razy zdarzyło ci się upić napojem alkoholowym Klasy VI Gim. Kl. III Szkoły ponadgimn. kl. II ani razu 96% 83% 61% 1-2 razy 4% 8% 20% 3-5 razy 0% 7% 9% 6-10 razy 1% ponad 10 razy 6% Łącznie upiło się 17% 39%

18 MŁODZIEŻ A NARKOTYKI

19 Młodzież na pytanie: ”Ile osób z twojego środowiska zażywa narkotyki” odpowiedziała:
Klasy VI Gim. Kl. III Szkoły ponadgimn. kl. II większość 0% 3% 1% około połowy mniejszość 7% 8% 15% pojedyncze przypadki 9% 24% 22% nikt 84% 65% 59%

20 kl. VI kl. III gim. kl. II szk. ponadgim.
Młodzież na pytanie: ”Czy kiedykolwiek miałeś kontakt z jakimiś środkami odurzającymi” odpowiedziała: kl. VI kl. III gim. kl. II szk. ponadgim.

21 PRZEMOC W RODZINIE

22 Realizacja procedury interwencji Policji pod nazwą „Niebieskie Karty”
Liczba przeprowadzonych interwencji domowych 1025 1548 w tym: dotyczących przemocy w rodzinie (NK) 406 366 Ogółem ofiar przemocy 762 685 Ogółem sprawców przemocy 408 370 Ogółem sprawców po alkoholu 385 356 Procedura interwencji policji p.n. „Niebieska Karta” nie odzwierciedla skali zjawiska przemocy rodzinnej, jest ona znacznie większa.

23 Realizacja procedury interwencji Policji pod nazwą „Niebieskie Karty”
Ogółem ofiar przemocy w tym: 762 685 Kobiet 370 343 Mężczyzn 50 36 Liczba dzieci do 13 lat 206 203 Małoletni lat 136 103

24 Realizacja procedury interwencji Policji pod nazwą „Niebieskie Karty”
Ogółem sprawców przemocy w tym: 408 370 Kobiet 8 5 Mężczyzn 400 364 Liczba nieletnich 1

25 Realizacja procedury interwencji Policji pod nazwą „Niebieskie Karty”
Ogółem sprawców po alkoholu w tym: 385 356 Liczba kobiet 6 4 Liczba mężczyzn 379 351 Liczba nieletnich 1 w tym przewiezionych do PDOZ do wytrzeźwienia 344 318 Ilość kobiet 3 Ilość mężczyzn 338 315

26 RAMOWY PLAN REALIZACJI ORAZ FINANSOWANIA ZADAŃ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

27 LP. Zadania do realizacji Koszt I.
ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW 1. Zapewnienie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Mielcu 2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 3. Realizowanie wybranych usług i programów placówek profilaktyczno – terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych Przeciwdziałanie Alkoholizmowi Przeciwdziałanie Narkomanii Suma ogółem 75 600,- 6 000,- 81 600,-

28 LP. Zadania do realizacji Koszt II.
UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE I NARKOMANII POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ 1.Tworzenie zintegrowanego systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Mielec 2. Kontynuacja Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz z obsługą Telefonu Zaufania 3. Realizowanie wybranych usług i programów placówek profilaktyczno – terapeutycznych dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych

29 LP. Zadania do realizacji Koszt II.
UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE I NARKOMANII POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ 4.Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym 5.Finansowanie obozów profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych Przeciwdziałanie Alkoholizmowi Przeciwdziałanie Narkomanii Suma ogółem ,- 4 000,- ,-

30 LP. Zadania do realizacji Koszt III.
PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, EDUKACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH 1. Realizacja programów profilaktycznych dla uczniów oraz szkoleń dla rodziców, realizowanych w placówkach oświatowych w ramach szkolnych programów profilaktyki; uczenie umiejętności służących zdrowiu i trzeźwemu życiu 2. Realizacja działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież

31 LP. Zadania do realizacji Koszt III.
PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, EDUKACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH 3. Dofinansowanie działalności profilaktycznej pozaszkolnej 4. Edukacja publiczna Przeciwdziałanie Alkoholizmowi Przeciwdziałanie Narkomanii Suma ogółem ,- 32 080,- ,-

32 LP. Zadania do realizacji Koszt IV.
WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień; promowanie ciekawych projektów i inicjatyw społecznych 2. Wspomaganie działalności instytucji działających w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

33 LP. Zadania do realizacji Koszt IV.
WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII 3. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu 4. Dofinansowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i problematyki uzależnień Przeciwdziałanie Alkoholizmowi Przeciwdziałanie Narkomanii Suma ogółem ,- 13 500,- ,-

34 LP. Zadania do realizacji Koszt V.
DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA – KOSZTY ADMINISTRACYJNE 1. Działalność informacyjna 2. Koszty administracyjne Przeciwdziałanie Alkoholizmowi Przeciwdziałanie Narkomanii Suma ogółem 92 346,- 4 420,- 96 766,-

35 ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

36 W sklepach i lokalach sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Miejskiej Mielec dopuszcza się możliwość kontroli tych podmiotów z zastosowaniem tzw. „zakupu kontrolowanego tj. próby zakupu napojów alkoholowych przez osobę nieletnią (poniżej 18 roku życia) przy obecności w lokalu członka zespołu kontrolnego. Wynik kontroli będzie brany pod uwagę przy ewentualnym wydawaniu kolejnego zezwolenia (lub jego przedłużenia).

37 Każdy podmiot starający się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub o jego przedłużenie powinien przeszkolić cały personel swojego lokalu w zakresie zasad postępowania przy sprzedaży i podawaniu napojów alkoholowych. Szkolenie powinno odbyć się w terminie maksymalnie pół roku od daty otrzymania zezwolenia. Udział w szkoleniu będzie brany pod uwagę przy ewentualnym wydawaniu kolejnego zezwolenia (lub jego przedłużenia)

38 PRELIMINARZ - BILANS

39 I. POMOC TERAPEUTYCZNA I REHABILITACYJNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 600 zł i przemocy Przeciwdziałanie narkomanii zł Suma = 81 600 zł (7 %)

40 II. POMOC RODZINOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, NARKOMANII ORAZ OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 186 000 zł i przemocy Przeciwdziałanie narkomanii zł Suma = 190 000 zł (17 %)

41 III. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 604 554 zł i przemocy Przeciwdziałanie narkomanii zł Suma = 636 635 zł (57 %)

42 IV. WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, ORGANIZACJI I OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII Przeciwdziałanie alkoholizmowi 101 500 zł i przemocy Przeciwdziałanie narkomanii zł Suma = 115 000 zł (10 %)

43 V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA – KOSZTY ADMINISTRACYJNE
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 92 346 zł i przemocy Przeciwdziałanie narkomanii zł Suma = 96 766 zł (9 %)

44 CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU 1 120 000 ZŁ
Całkowity koszt przeciwdziałania zł alkoholizmowi i przemocy Całkowity koszt przeciwdziałania zł narkomanii


Pobierz ppt "GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google