Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok."— Zapis prezentacji:

1 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

2 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Rada Miasta Mielec uchwala corocznie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w ramach, którego na przestrzeni kilkunastu lat Miasto Mielec realizowało szereg przedsięwzięć mających na celu: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe a w szczególności ochrony przed przemocą,

3 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych, wspomaganie instytucji, organizacji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

4 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

5 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Zapewnienie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Dofinansowanie zajęć w programie ponadpodstawowym (wykraczające ponad kontrakt z kasą chorych). Wspieranie finansowe szkoleń terapeutów pracujących z uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi.

6 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii W ramach GKRPA: prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami nadużywającymi napojów alkoholowych, opłacenie kosztów powołania lekarza i psychologa biegłego sądowego orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, przyjmowanie i kierowanie do sądu wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego,

7 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

8 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii tworzenie zintegrowanego systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Mielec. udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom osób uzależnionych poprzez dofinansowanie programów terapeutycznych dla osób współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików. prowadzenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy.

9 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Szkolenie pt. Praca z osobą stosującą przemoc w OPiRPU w Mielcu

10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; udzielanie wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy dla osób uzależnionych, współuzależnionych i osób doświadczających przemocy w rodzinie, inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy w rodzinie, pomoc prawna, socjalna w sytuacji problemów rodzinnych w związku z nadużywaniem alkoholu oraz przemocy, prowadzenie bezpłatnego telefonu zaufania - 017 583 40 00 dla mieszkańców miasta Mielca i okolic,

11 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, w szczególności z rodzin z problemem alkoholowym: prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz konsultacji dla rodziców, prowadzenie terapii indywidualnej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w Świetlicach,

12 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza LUMENA przy Parafii p.w. Św. Mateusza Ap. i Ewang.

13 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza LUMENA przy Parafii p.w. Św. Mateusza Ap. i Ewang.

14 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Finansowanie obozów profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych Obóz Terapeutyczny - Rabka Zdrój- 60 osób Obóz Profilaktyczny - Białka Tatrzańska – 60 osób

15 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Obóz Terapeutyczny w Murzasichlu k. Zakopanego

16 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży

17 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Realizacja 21 nowoczesnych programów profilaktycznych w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz w grupach podwyższonego ryzyka: Drugi Elementarz, NOE, Elementy Naszych Spotkań, Odlot, Program Domowych Detektywów, Magiczne Kryształy, Zanim Spróbujesz, Fantastyczne możliwości, Znajdź właściwe rozwiązanie, Debata, KOREKTA, Tak czy nie, Jestem OK., Cukierki, Sobą być dobrze żyć, Przeciw, Stop agresji i przemocy w szkole, Spójrz inaczej na agresję, Razem, Bezpieczna szkoła, Jestem sobą

18 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Realizacja programów i warsztatów skierowanych do rodziców Realizacja spektakli teatralnych, happeningów, koncertów słowno-muzycznych, wieczorków profilaktycznych

19 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii W 2009 roku: W ww. programach i szkoleniach wzięło udział: ok. 18 015 uczniów ok. 460 nauczycieli ok. 2 742 rodziców 102 pracowników instytucji

20 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Organizowanie i dofinansowanie różnych form wypoczynku w okresie wakacji i ferii zimowych dla dzieci i młodzieży

21 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Organizacja półkolonii w trakcie wakacji w: Szkołach Podstawowych, ZHP, KANA, MOSIR, SDK Prowadzenie bezalkoholowych wieczorków muzycznych dla młodzieży w wieku 14 do 18 lat pozostających w mieście podczas ferii zimowych oraz wakacji,

22 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Spółdzielczy Dom Kultury Warsztaty plastyczne - SDK

23 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Zdjęcia z półkolonii 2009 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Wojska Polskiego. Wyjazd do Brzyścia – przejazd wozem cygańskim

24 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Nauka jazdy na kucyku

25 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Zajęcia plastyczne w plenerze, malowanie na jedwabiu

26 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Zakupiono bilety wstępu na lodowisko, basen, na występy artystyczne 15 000 szt. - biletów na basen 7 500 szt. - biletów na lodowisko 184 szt. - biletów na spektakl Królowa śniegu (otrzymały Świetlice, Kluby Młodzieżowe, Organizacje Pozarządowe, Rady Osiedla)

27 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

28 Współpraca z radami osiedli, SDK poprzez organizowanie lokalnych konkursów profilaktycznych i imprez rekreacyjno – sportowych, popartych artystyczną formą, angażujących społeczność lokalną (festyny osiedlowe, Mikołajki, Dni Dziecka, Zabawy Choinkowe) Dofinansowanie projektów i działań profilaktycznych realizowanych przez różne podmioty: KANA, uczniowskie kluby sportowe, organizacje sportowo – gimnastyczne, placówki oświatowe, parafie, organizacje harcerskie.

29 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Hala Zabaw na Podpromiu w Rzeszowie – Lato 2009 Spółdzielczy Dom Kultury

30 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Rejs po Wiśle, Sandomierz - Lato 2009 - SDK

31 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Obóz Harcerski Hufca ZHP Mielec w Karwieńskich Błotach 27 czerwca - 14 lipca 2009 r.

32 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Obóz Harcerski Hufca ZHP Mielec w Karwieńskich Błotach 27 czerwca - 14 lipca 2009 r.

33 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Podsumowanie programu edukacyjnego Czyste powietrze wokół nas – organizator Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Mielcu

34 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, artystycznych, kulturalnych i informatycznych w oparciu o zasoby lokalowe i kadrowe szkół funkcjonujących w Gminie Miejskiej Mielec oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu.

35 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii PLASTYCZNE JAZDA KONNA EKOLOGICZNETEATRALNE Zajęcia pozalekcyjne

36 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii SIATKÓWKA JUDO GIMNASTYKA SAMOOBRONA KOSZYKÓWKA Zajęcia sportowe w szkołach

37 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Dofinansowanie świetlic profilaktyczno – wychowawczych, opiekuńczych dla dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe, przemoc, niewydolność wychowawcza, oraz prowadzenie klubów młodzieżowych.

38 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Klub Młodzieżowy na Osiedlu Cyranka

39 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Klub Młodzieżowy na Osiedlu Cyranka

40 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Organizacja szkoleń dla przedstawicieli różnych grup zawodowych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy.

41 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Prowadzenie superwizji dla pedagogów i psychoterapeutów

42 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Udział w ogólnopolskich kampaniach informacyjnych i edukacyjnych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

43 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Udział w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł

44 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii W roku 2008 udział wzięło - 1300 uczniów oraz 45 nauczycieli. Koordynatorem kampanii była Szkoła Podstawowa nr 9 w Mielcu

45 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł

46 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Wręczenie nagród ufundowanych przez Prezydenta Miasta Mielca uczestnikom kampanii

47 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Udział w ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy

48 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Ogólnopolska kampania społeczna Dzieciństwo bez przemocy poświęcona jest problemowi stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Akcja pod hasłem Bite dzieci widzą świat inaczej skierowana jest do rodziców, a jej celem jest uświadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych.

49 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Udział w kampanii Europejska Noc Bez Wypadku Celem tego międzynarodowego przedsięwzięcia jest ograniczenie tzw. wypadków dyskotekowych (wypadków z udziałem młodych ludzi, do których dochodzi w piątki i soboty). W akcji biorą udział wszystkie kraje UE. Akcja odbywa się zawsze w 3-cią sobotę października jednocześnie we wszystkich krajach.

50 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Akcja Europejska Noc Bez Wypadku w mieleckim Klubie Muzycznym Papilon

51 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Akcja Europejska Noc Bez Wypadku w mieleckim Klubie Muzycznym Papilon

52 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Udział w ogólnopolskiej kampanii Ciąża bez alkoholu

53 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne

54 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców W 2008 kierujący będący pod wpływem alkoholu spowodowali 3529 wypadków, w których 427 osoby poniosły śmierć, a 4976 osób zostało rannych. Rocznie policja zatrzymuje blisko 200 tys. kierowców pod wpływem alkoholu.

55 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Wspólna akcja Gminy Miejskiej Mielec oraz Stowarzyszenia Trzeźwościowego Nowe Życie z Komendą Powiatową Policji w Mielcu mająca na celu przeciwdziałanie nietrzeźwości kierowców

56 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Wspólna akcja Gminy Miejskiej Mielec oraz Stowarzyszenia Trzeźwościowego Nowe Życie z Komendą Powiatową Policji w Mielcu mająca na celu przeciwdziałanie nietrzeźwości kierowców

57 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Ulotki zakupione na potrzeby kampanii Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne – skierowane do kierowców

58 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Organizacja szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych Udział wzięło 82 osoby

59 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych w OPiRPU w Mielcu

60 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Ulotki zakupione na potrzeby kampanii Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne- skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych

61 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Organizacja spotkań z rodzicami w trakcie wywiadówek pod hasłem: Komunikacja tworząca więzi oraz lekcji profilaktycznych skierowanych dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych

62 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Organizacja szkoleń dla lekarzy rodzinnych w zakresie Rozpoznawania ryzykownego i szkodliwego picia alkoholu oraz krótkiej i poszerzonej interwencji w podstawowej opiece zdrowotnej

63 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Organizacja konferencji pt. Problemy alkoholowe i przemoc w rodzinie

64 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

65

66 Wspomaganie instytucji, organizacji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych

67 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Współpraca z Zespołem Opieki Zdrowotnej wsparcie oddziału obserwacyjno - zakaźnego Szpitala Powiatowego w Mielcu, leczącego osoby z problemem alkoholowym

68 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Oddział obserwacyjno - zakaźny Szpitala Powiatowego w Mielcu

69 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Oddział obserwacyjno - zakaźny Szpitala Powiatowego w Mielcu

70 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Oddział obserwacyjno - zakaźny Szpitala Powiatowego w Mielcu

71 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Wsparcie Oddziału Odwykowego w Straszęcinie, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu pochodzących z Gminy Miejskiej Mielec, poprzez zakup książek specjalistycznych oraz materiałów biurowych.

72 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Mielcu

73 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem Trzeźwościowym Nowe Życie, Poradnią Specjalistyczną ARKA, Akcją Katolicką - Klubem Tchnienie oraz innymi organizacjami pożytku publicznego.

74 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu

75 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu należy w szczególności: Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (odbyło się 132 - 2008 r. i 119 – 2009 r. kontrole) Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych, określonej we wniosku o zezwolenie z zasadami usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych określonymi w uchwale Rady Miejskiej

76 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Preliminarz wydatków Funduszu Alkoholowego za 2010 rok Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii Nazwa zadaniaPlanStruktura wydatków PlanStruktura wydatków I. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków 70 602,-7% 6 000,- 10% II. Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, narkomanii oraz ochrona przed przemocą 139 750,-13%4 000,-7% III. Działalność profilaktyczna617 948,-58%34 000-57% IV. Wspomaganie instytucji, organizacji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii 105 000,-10%14 000,-23% V. Działalność informacyjna – koszty administracyjne 126 700,-12% 2 000,- 3% 1 060 000,-100%60 000,-100%

77 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Preliminarz wydatków Funduszu Alkoholowego za 2010 rok Plan Całkowity koszt programu - 1 120 000,-

78 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Dziękujemy Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google