Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Fundusz Przeciwalkoholowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Fundusz Przeciwalkoholowy"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Fundusz Przeciwalkoholowy

2 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
Urząd Miejski w Mielcu Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

3 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z Ustawy o wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi z dn. 26 października 1982r. z późniejszymi zmianami oraz wprowadza zadania w oparciu o Ustawę o Przeciwdziałaniu Narkomanii z dn. 29 lipca 2005 r. W związku z tym, że część zadań jest wspólnych i jednakowych, a ich adresatami są te same grupy osób, opracowany został wspólny program, który określa zadania dla Gminy:

4 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

5 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13[1] i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

6 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
Powyższe zadania realizowane są w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok, stanowiącego integralną część strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Miejskiej Mielec. W związku z koniecznością budżetowej klasyfikacji kosztów (dział, rozdział) biorąc pod uwagę skalę zjawiska, koszty wspólnych działań na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zakwalifikowano jako przeciwdziałanie alkoholizmowi.

7 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Tab. 1. Liczba podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych - stan na r. Rodzaj zezwolenia gastronomia detal A - sprzedaż tylko piwa 25 lokali 49 sklepów A + B – sprzedaż piwa i wina 4 lokale B + C – sprzedaż wina i wódki A + B + C – sprzedaż piwa, wina i wódki 47 lokale 50 sklepów Razem 76 lokali 99 sklepów

8 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
Ogólna kwota wydana na zakup napojów alkoholowych w 2010 r. w Mielcu wyniosła ,- zł

9 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
Tab. 2. Wydatki na zakup napojów alkoholowych: 2010 r. Średni wydatek na 1 mieszkańca Mielca 70,92 zł /miesiąc 851,10 zł/rok Średni wydatek mieleckiej rodziny na napoje alkoholowe 283,70 zł / miesiąc 3 404,38,- zł / rok

10 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
DANE Z OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ – za 2010 rok Tab. 3. Liczba pacjentów: Kategoria ogółem W tym kobiet Uzależnieni zarejestrowani ogółem 417 64 współuzależnieni zarejestrowani ogółem 78 76 Pacjenci do 18 r.ż. 2 Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA 18 17 Ofiary przemocy 16 15 Uzależnieni od nikotyny 1

11 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
Tab. 4. Liczba osób zobowiązanych do leczenia ambulatoryjnego: Liczba osób zobowiązanych do leczenia ogółem W tym kobiet Wszystkich skierowanych do placówki przez Sąd 184 18 Którzy podjęli leczenie 83 4 Którzy ukończyli program podstawowy 22 2

12 DANE Z KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MIELCU – za 2010 rok oraz I półrocze 2011 r.
Tab. 5. Lp. 2010 rok I półrocze 2011 r. 1. Liczba nietrzeźwych osób poniżej 18 roku życia zatrzymanych lub odwiezionych do domów rodzinnych 75 25 2. Liczba zatrzymanych osób nietrzeźwych w celu wytrzeźwienia 392 165 3. Liczba wypadków/ kolizji drogowych, które miały związek z alkoholem 49/13 20/3 4. Liczba zatrzymanych praw jazdy w związku z użyciem alkoholu 90 68 5. Liczba wniosków skierowanych do Sądu o ukaranie za prowadzenie pojazdów po wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości 405 190 6. Liczba przeprowadzonych interwencji domowych / w tym przeprowadzonych procedur „Niebieska Karta” – (dokument szczegółowo opisujący zdarzenie wystąpienia przemocy domowej) Ogółem: 2 268, w tym: z użyciem „Niebieskiej Karty” Ogółem: 1 051 w tym: z użyciem „Niebieskiej Karty” 7. Liczba wszczętych postanowień w związku z popełnieniem przestępstw przemocy w rodzinie, w tym zakończonych skierowaniem aktu oskarżenia 3 2 8. Liczba skierowanych spraw do Sądu o zakłócenie porządku / pobicia 7/51 0/24 9. Liczba osób ukaranych za spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 631 436

13 DANE Z MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELCU – za 2010 rok oraz I półrocze 2011 r.
Tab. 6. Liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie za 2010 rok Ogółem osoby poszkodowane kobiety mężczyźni dzieci Ogółem Z tego osoby w wieku poprodukcyjnym* z tego niepełno sprawne Z tego osoby w wieku poprodukcyjnym* Z tego niepełno sprawni Z tego do 13 r. ż. Z tego od do 18 lat 399 199 33 7 75 5 125 81 44 *kobiety powyżej 60 roku życia, mężczyźni powyżej 65 roku życia.

14 Diagnoza stanu problemów związanych z narkomanią
Tab. 7. Nasilenie zjawiska zażywania narkotyków oraz dopalaczy w poszczególnych grupach wiekowych – wyniki dla miasta Mielca Problem społeczny Szkoły Podstawowe Gimnazjum Szkoły Ponadgimnazjalne N % Używanie narkotyków 10 3 26 8 50 13 Używanie dopalaczy 6 2 14 4 36 9

15 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
Tab. 8. Dostępność narkotyków w środowisku dzieci i młodzieży z terenu miasta Mielca. Czy uważasz, że w Twoim środowisku kupić narkotyki jest? Szkoły Podstawowe Gimnazjum Szkoły Ponadgimnazjalne Bardzo trudno 14% 5% Raczej trudno 6% 4% Trudno, ale jak się zna odpowiednie osoby to można 40% 32% Raczej łatwo 8% 13% 20% Łatwo 7% 11% Nie wiem 52% 29% 28%

16 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
Wiedza rodziców o narkotykach w opinii dzieci i młodzieży z terenu miasta Mielca.

17 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
RAMOWY PLAN REALIZACJI ORAZ FINANSOWANIA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

18 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
I. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW Lp. Zadania do realizacji Zadania szczegółowe Koszty 1 Zapewnienie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczej TPD przy ul. MMR 18/1 Ponoszenie kosztów utrzymania obiektów (opłaty czynszu, mediów, sprzątanie, bieżące naprawy, remonty itp.) 37 920,- 2 Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu Opłacenie kosztów powołania lekarza i psychologa biegłego sądowego orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 3 700,-

19 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
3. Realizowanie wybranych usług i programów placówek profilaktyczno – terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych A/ Dofinansowanie zajęć w programie ponadpodstawowym ( wykraczające ponad kontrakt z kasą chorych) - Diagnoza i terapia dla osób uzależnionych od alkoholu - Diagnoza i terapia dla osób uzależnionych od narkotyków 16 000,- 6 000,- Przeciwdziałanie Alkoholizmowi- suma: 57 620,- Przeciwdziałanie Narkomanii- suma: Suma ogółem: 63 620,-

20 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
II. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE I NARKOMANII POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ l.p. Zadania do realizacji Zadania szczegółowe Koszty 1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Tworzenie zintegrowanego systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Mielec 25 000,- 2. Kontynuacja Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz z obsługą Telefonu Zaufania Konsultacje psychologiczne, prawnicze, przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, przemocy 26 720,-

21 prowadzenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy
Tworzenie zintegrowanego systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Mielec uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

22 Kampania edukacyjno - informacyjna dotycząca przemocy
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

23 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
3. Realizowanie wybranych usług i programów placówek profilaktyczno – terapeutycznych dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych A/ Dofinansowanie programu terapeutycznego dla osób współuzależnionych B/ Dofinansowanie programu terapeutycznego dla DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) - Diagnoza i terapia rodzin osób uzależnionych od alkoholu - Diagnoza i pomoc terapeutyczna rodzinom zagrożonym narkomanią 7 000,- 4 000,- 4. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym A/ Prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz konsultacje z rodzicami B/ Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicach i innych placówkach wychowawczych C/ Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i rodzinnej D/ Finansowanie obozów profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 97 040,-

24 Finansowanie obozów profilaktyczno – terapeutycznych dla
dzieci młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych Obóz Terapeutyczny – Murzasichle - 30 osób Obóz Profilaktyczny – Murzasichle – 60 osób Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

25 Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza „LUMENA” przy Parafii p. w. Św
Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza „LUMENA” przy Parafii p.w. Św. Mateusza Ap. i Ewang. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

26 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi- suma: 155 760,- Przeciwdziałanie Narkomanii- suma: 4 000,- Suma ogółem: 159  760,-

27 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
III. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, EDUKACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCHYCH l.p. Zadania do realizacji Zadania szczegółowe Koszty 1. Realizacja programów profilaktycznych dla uczniów oraz szkoleń dla rodziców, realizowanych w placówkach oświatowych w ramach szkolnych programów profilaktyki; uczenie umiejętności służących zdrowiu i trzeźwemu życiu A/ Realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych B/ Realizacja programów i warsztatów skierowanych do rodziców C/ Realizacja spektakli teatralnych, happeningów, koncertów słowno-muzycznych, wieczorków profilaktycznych itp. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy Przeciwdziałanie narkomanii 43 100,- 34 000,-

28 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
Realizacja 21 nowoczesnych programów profilaktycznych w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz w grupach podwyższonego ryzyka: „Jestem Ok.”, „Tak czy Nie”, „Stop agresji i przemocy w szkole”, „Przemoc wobec dzieci”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Magiczne kryształy”, „Bezpieczna szkoła”, „Cukierki”, „Spójrz inaczej”, „Spójrz inaczej na agresję”, „Program Domowych Detektywów”, „Fantastyczne możliwości”, „II Elementarz czyli program 7 kroków”, „Przeciw”, „Zanim spróbujesz”, „Jestem sobą”, „Razem”, „Elementy Naszych Spotkań”, „Ciąża a alkohol”, „Korekta”, „Noe”. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

29 Realizacja spektakli teatralnych, happeningów, koncertów słowno-muzycznych, wieczorków profilaktycznych Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

30 Realizacja programów i warsztatów skierowanych do rodziców
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

31 W ww. programach i szkoleniach wzięło udział: ok. 15 626 uczniów
W 2010 roku: W ww. programach i szkoleniach wzięło udział: ok uczniów ok nauczycieli ok rodziców ok. 59 pracowników instytucji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

32 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
2. Realizacja działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież A/ Inicjowanie oddziaływań profilaktycznych w ramach Akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” B/ Zakup biletów wstępu na lodowisko, basen, do kina, na występy artystyczne C/ Współpraca z radami osiedli ( zabawy profilaktyczne na Dzień Dziecka, Mikołajki, festyny wakacyjne, itp.) D/ Dofinansowanie funkcjonowania Świetlic Opiekuńczo – Wychowawczych, Osiedlowych oraz Klubów Młodzieżowych E/ Dofinansowanie projektów i działań profilaktycznych realizowanych przez różne podmioty; uczniowskie kluby sportowe, organizacje sportowo – gimnastyczne, placówki oświatowe, parafie, organizacje harcerskie i inne ,-

33 Piknik rodzinny „Grunt to rodzinka”
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

34 Spółdzielczy Dom Kultury
Warsztaty plastyczne - SDK Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

35 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
Zakupiono bilety wstępu na lodowisko, basen, na występy artystyczne 17 000 szt. - biletów na basen 6 000 szt. - biletów na lodowisko 115 szt. - biletów na spektakl „Tymoteusz wśród ptaków” (otrzymały Szkoły, Świetlice, Kluby Młodzieżowe, Organizacje Pozarządowe, Rady Osiedla) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

36 Kąpielisko letnie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

37 Klub Młodzieżowy na Osiedlu Cyranka
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

38 Obóz Harcerski Hufca ZHP Mielec w Karwieńskich Błotach 1 lipca - 17 lipca 2011 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

39 Obóz Harcerski Hufca ZHP Mielec w Karwieńskich Błotach 1 lipca - 17 lipca 2011 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

40 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
F/ Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, artystycznych, kulturalnych i informatycznych w oparciu o zasoby lokalowe i kadrowe szkół, klubów oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu ,- 3. Dofinansowanie działalności profilaktycznej pozaszkolnej A/ Przygotowanie i wyposażenie bazy do prowadzenia zajęć profilaktycznych, sportowych i innych B/ Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych 42 000,-

41 Zajęcia pozalekcyjne PLASTYCZNE JAZDA KONNA EKOLOGICZNE TEATRALNE
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

42 Zajęcia sportowe w szkołach
KOSZYKÓWKA GIMNASTYKA SIATKÓWKA JUDO SAMOOBRONA Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

43 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
5. Edukacja publiczna Udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjno - profilaktycznych 8 000,- Przeciwdziałanie Alkoholizmowi – Suma ,- Przeciwdziałanie Narkomanii – Suma: 34 000,- Suma ogółem: ,-

44 Udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

45 Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

46 Wręczenie nagród ufundowanych przez Prezydenta Miasta Mielca uczestnikom kampanii
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

47 Udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pozory mylą dowód nie”
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

48 Program odpowiedzialnej sprzedaży „Stop 18”
Program Odpowiedzialnej Sprzedaży został uruchomiony w 1998 roku i co roku odbywa się jego nowa edycja. Program opiera się na współpracy firm i organizacji, które podejmują wspólne inicjatywy w celu przeciwdziałania dostępowi niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

49 Udział w kampanii Europejska Noc Bez Wypadku
Celem tego międzynarodowego przedsięwzięcia jest ograniczenie tzw. wypadków dyskotekowych (wypadków z udziałem młodych ludzi, do których dochodzi w piątki i soboty). W akcji biorą udział wszystkie kraje UE. Akcja odbywa się zawsze w 3-cią sobotę października jednocześnie we wszystkich krajach. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

50 Akcja „Europejska Noc Bez Wypadku” w mieleckim Klubie Muzycznym Papilon
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

51 Udział w ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę ”
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

52 Piknik rodzinny „Grunt to rodzinka”
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

53 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
IV. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII l.p. Zadania do realizacji Zadania szczegółowe Koszty 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień; promowanie ciekawych projektów i inicjatyw społecznych 55 000,- 2. Wspomaganie działalności instytucji działających w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień A/ Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Mielcu w zakresie: Przeciwdziałania alkoholizmowi Przeciwdziałania narkomanii B/ Współpraca z Zespołem Opieki Zdrowotnej 3 000,- 6 000,- 4 000,-

54 Współpraca z Komendą Powiatową Policji

55 Wsparcie Oddziału Odwykowego w Straszęcinie, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu pochodzących z Gminy Miejskiej Mielec, poprzez zakup specjalistycznych książek, filmów edukacyjnych oraz broszur i plakatów. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

56 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
3. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych 20 010,- 4. Dofinansowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i problematyk uzależnień A/ Szkolenia i kursy dla osób zajmujących się zawodowo terapią i pomocą klientom; Uzależnionym od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej Uzależnionym od narkotyków i innych środków psychoaktywnych B/ Szkolenia i warsztaty dla wybranych grup zawodowych ( pedagogów, nauczycieli, policjantów, pracowników socjalnych, pracowników punktu konsultacyjnego, radnych poszerzenie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu: Wiedzy o alkoholu i przemocy Wiedzy o narkotykach 19 100,- 8 000,-

57 Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu należy w szczególności:
Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (odbyło się r. i 123 – 2011 r. kontrole) Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych, określonej we wniosku o zezwolenie z zasadami usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych określonymi w uchwale Rady Miejskiej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

58 Prowadzenie superwizji dla pedagogów i psychoterapeutów
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

59 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi – Suma: ,- Przeciwdziałanie Narkomanii – Suma: 14 000,- Suma ogółem: ,-

60 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA – KOSZTY ADMINISTRACYJNE l.p. Zadania do realizacji Zadania szczegółowe Koszty 1. Działalność informacyjna A/ Dystrybucja na terenie gminy materiałów edukacyjnych i informacyjnych- broszury, ulotki, plakaty, prenumerata czasopism profilaktycznych B/ Informacja publiczna, medialna - audycje radiowe, telewizyjne, artykuły prasowe itp. dotyczących zagadnień: Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy Przeciwdziałanie narkomanii 4 000,- 2 000,-

61 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
2. Koszty administracyjne Wynagrodzenie osobowe wraz z wynagrodzeniem rocznym oraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w ramach GPPiRPAiPN ,- Przeciwdziałanie Alkoholizmowi – Suma: ,- Przeciwdziałanie Narkomanii – Suma: 2 000,- Suma ogółem:

62 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 1. Szczegółowe zadania oraz organizację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu określa Prezydent Miasta Mielca. 2. Członkowie zespołu roboczego Gminnej Komisji prowadzący kontrole przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych za każdorazową przeprowadzoną kontrolę w jednym sklepie lub lokalu, potwierdzoną złożeniem protokołu kontroli otrzymują ryczałt w wysokości dwukrotnej diety ustalonej na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (aktualnie obowiązującego) w wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz 1000 złotych dla każdego członka zespołu roboczego za wykrycie i udokumentowanie protokołem nieprzestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, skutkującego wszczęciem procedury cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla danego podmiotu.

63 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
3. W sklepach i lokalach sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Miejskiej Mielec dopuszcza się możliwość kontroli tych podmiotów z zastosowaniem tzw. „zakupu kontrolowanego tj. próby zakupu napojów alkoholowych przez osobę nieletnią (poniżej 18 roku życia) przy obecności w lokalu członka zespołu kontrolnego. Wynik kontroli będzie brany pod uwagę przy ewentualnym wydawaniu kolejnego zezwolenia (lub jego przedłużenia). 4. Każdy podmiot starający się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub o jego przedłużenie powinien przeszkolić cały personel swojego lokalu w zakresie zasad postępowania przy sprzedaży i podawaniu napojów alkoholowych. Szkolenie powinno odbyć się w terminie maksymalnie pół roku od daty otrzymania zezwolenia. Udział w szkoleniu będzie brany pod uwagę przy ewentualnym wydawaniu kolejnego zezwolenia (lub jego przedłużenia).

64 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
PRELIMINARZ – BILANS I. POMOC TERAPEUTYCZNA I REHABILITACYJNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – zł Przeciwdziałanie narkomanii – zł Suma = ,- zł ( 5,8 % ) II. POMOC RODZINOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, NARKOMANII ORAZ OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 155 760,- zł Przeciwdziałanie narkomanii – zł Suma = 159 760,- zł ( 14,5 % )

65 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
III. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – zł Przeciwdziałanie narkomanii – zł Suma = ,- zł ( 55,5 % ) IV. WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, ORGANIZACJI I OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – zł Przeciwdziałanie narkomanii – zł Suma = ,- zł ( 10,5 % )

66 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA – KOSZTY ADMINISTRACYJNE Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 148 610 zł Przeciwdziałanie narkomanii – 2 000 zł Suma = zł ( 13,7 % ) CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU = ZŁ Całkowity koszt przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy: 1 040 000 zł Całkowity koszt przeciwdziałania narkomanii: zł

67 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
Załącznik nr 1 Podział środków finansowych przeznaczonych w 2012 r. na zajęcia pozalekcyjne realizowane w: Szkołach podstawowych i gimnazjach Całość środków dla szkół w kwocie ,- zł rozdzielona w sposób następujący: Szkoła Podstawowa nr 1 – 4 080,- zł Szkoła Podstawowa nr 2 – 2 720,- zł Szkoła Podstawowa nr 3 – 5 440,- zł Szkoła Podstawowa nr 6 – 6 800,- zł Szkoła Podstawowa nr 9 – 4 080,- zł Szkoła Podstawowa nr 11 – 4 080,- zł Szkoła Podstawowa nr 12 – ,- zł 2. Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mielcu – przekazana kwota zł Środki te zostaną wykorzystane na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, artystycznych, kulturalnych oraz informatycznych. Gimnazjum nr 1 – 2 040,- zł Gimnazjum nr 2 – 8 840,- zł ZSO nr 1 – 4 080,- zł ZS nr 2– 5 440,- zł

68 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Fundusz Przeciwalkoholowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google