Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Fundusz Przeciwalkoholowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Fundusz Przeciwalkoholowy."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Fundusz Przeciwalkoholowy

2 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

3 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowanie szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków. W tym obszarze działań Gmina Miejska Mielec należy do Ogólnopolskiej Sieci Gmin Wiodących (certyfikat PARPA od 2003 r.) Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z Ustawy o wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi z dn. 26 października 1982r. z późniejszymi zmianami oraz wprowadza zadania w oparciu o Ustawę o Przeciwdziałaniu Narkomanii z dn. 29 lipca 2005r. W związku z tym, że część zadań jest wspólnych i jednakowych, a ich adresatami są te same grupy osób, opracowany został wspólny program, który określa zadania dla Gminy:

4 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy - - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. - - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. - - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. - - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. - - podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13[1] i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

5 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Powyższe zadania realizowane są w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok, stanowiącego integralną część strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Miejskiej Mielec.

6 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy SPOSOBY REALIZACJI SPOSOBY REALIZACJI Źródła finansowania, podmiot koordynujący i realizatorzy Programu Źródła finansowania, podmiot koordynujący i realizatorzy Programu Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok jest Urząd Miejski w Mielcu poprzez pracowników zatrudnionych w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych. Zadania Programu realizowane są poprzez: A. Siły własne Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz innych wydziałów i jednostek miejskich dysponujących środkami finansowymi w ramach Programu. B. Zlecenie zadań jednostkom miejskim, także placówkom oświatowym – w drodze zmiany dysponenta środków budżetowych. C. Zlecenia zewnętrzne: - poprzez zamówienia publiczne, - poprzez konkursy ofert, - bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych

7 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Gminny Program realizowany będzie przez cały rok kalendarzowy w ramach środków finansowych planowanych w Budżecie Miasta, stanowiących dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( 100% wydatków). W związku z koniecznością budżetowej klasyfikacji kosztów (dział, rozdział) biorąc pod uwagę skalę zjawiska, koszty wspólnych działań na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zakwalifikowano jako przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dopuszcza się możliwość wprowadzania do niniejszego Gminnego Programu korekt, wynikających z pojawiających się na bieżąco potrzeb, koniecznych do prawidłowej jego realizacji.

8 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Tab. 1. Liczba podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych - stan na 27.11.2007 r. Rodzaj zezwolenia gastronomiadetal A - sprzedaż tylko piwa 21 lokali 55 sklepów A + B – sprzedaż piwa i wina 4 lokale 0 B + C – sprzedaż wina i wódki 0 1 sklep A + B + C – sprzedaż piwa, wina i wódki 42 lokale 48 sklepów Razem 67 lokali 104 sklepy

9 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Ogólna kwota wydana na zakup napojów alkoholowych w 2006 r. w Mielcu wyniosła 45.529.241,- zł

10 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy 2006 r. 2006 r. Średni wydatek na Średni wydatek na 1 mieszkańca Mielca 1 mieszkańca Mielca 60,80 zł /miesiąc 729,61 zł/rok Średni wydatek mieleckiej rodziny na napoje alkoholowe Średni wydatek mieleckiej rodziny na napoje alkoholowe 243,2 zł / miesiąc 2 918,45,- zł / rok Tab. 2. Wydatki na zakup napojów alkoholowych :

11 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Rodzaj napoju Rodzaj napoju 2006 r. 2006 r. Piwo 71.50 litra / rok = ~ 143 butelek 0,5L Wino 12,32 litra / rok = ~ 16,42 butelek 0,75L Wódka 9,55 litra / rok = ~ 19,10 butelek 0,5 L Spożycie 100% alkoholu na 1 dorosłego mieszk. Mielca (szacunkowe) 8,87 litra/rok (~ 18 but. 0,5L) Tab. 3. Spożycie poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przypadające na jednego dorosłego (powyżej 18 r. ż.) mieszkańca miasta Mielca :

12 Przyjmuje się założenie, że: 1. jeden litr piwa zawiera 5% alkoholu;1 but. 0.5, litra piwa kosztuje ok. 3,- zł 2. jeden litr wina zawiera 12% alkoholu; 1 but. 0,75 l wina kosztuje ok. 6,- zł 3. jeden litr wódki zawiera 40 % alkoholu; 1 but. 0,5 l wódki kosztuje ok. 20,- zł Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

13 : Tab. 4. Liczba pacjentów: Kategoriaogółem W tym kobiet Uzależnieni zarejestrowani ogółem 40667 współuzależnieni zarejestrowani ogółem 8685 Pacjenci do 19 r.ż. 31 Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA 88 Ofiary przemocy 99 Uzależnieni od nikotyny 30 1. DANE Z OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ – za 2006 rok

14 Tab. 5. Populacje uzależnionych: Typ populacji ogółem W tym kobiet do lat 19 31 w wieku 20-29 lat 358 w wieku 30-64 lat 33753 65 lat i więcej 70 uzależnienie jednocześnie Od alkoholu i środków psychoaktywnych 41 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

15 Tab. 6. Liczba osób zobowiązanych do leczenia ambulatoryjnego: Osób zobowiązanych do leczenia ogółem W tym kobiet wszystkich skierowanych do placówki przez sąd wszystkich skierowanych do placówki przez sąd13915 Którzy podjęli leczenie 352 Którzy ukończyli program podstawowy 111 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

16 RAMOWY PLAN REALIZACJI ORAZ FINANSOWANIA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

17 Lp. Zadania do realizacji Zadania szczegółowe Koszty 1 Zapewnienie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Klubów Młodzieżowych, Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Osiedlowych Ponoszenie kosztów utrzymania obiektów (opłaty czynszu, mediów, sprzątanie, bieżące naprawy itp.) 45 000,- 2 Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu Opłacenie kosztów powołania lekarza i psychologa biegłego sądowego orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 3 000,- I.ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

18 3. Realizowanie wybranych usług i programów placówek profilaktyczno – terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych A/ Dofinansowanie zajęć w programie ponadpodstawowym ( wykraczające ponad kontrakt z kasą chorych) - Diagnoza i terapia dla osób uzależnionych od alkoholu - Diagnoza i terapia dla osób uzależnionych od alkoholu - Diagnoza i terapia dla osób uzależnionych od narkotyków - Diagnoza i terapia dla osób uzależnionych od narkotyków B/ Zwrot kosztów dojazdu na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne poza miejscem zamieszkania 18 000,-4 000,-1 500,- Przeciwdziałanie Alkoholizmowi- suma: 67 500,- Przeciwdziałanie Narkomanii- suma: 4 000,- Suma ogółem: 71 500,-

19 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy II. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE I NARKOMANII POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ l.p. Zadania do realizacji Zadania szczegółowe Koszty 1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie A/ Budowanie gminnego systemu wsparcia dla ofiar przemocy domowej B/ Realizacja programu bezpieczeństwa dla ofiar przemocy domowej C/ Sfinansowanie wykonania obdukcji lekarskiej dla osób doświadczających przemocy domowej w rodzinie 5 000,- 2. Kontynuacja Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz z obsługą Telefonu Zaufania Konsultacje psychologiczne, prawnicze, przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, przemocy 23 600,-

20 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy 3. Realizowanie wybranych usług i programów placówek profilaktyczno – terapeutycznych dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych A/ Dofinansowanie programu terapeutycznego dla osób współuzależnionych B/ Dofinansowanie programu terapeutycznego dla DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) - Diagnoza i terapia rodzin osób uzależnionych od alkoholu - Diagnoza i pomoc terapeutyczna rodzinom zagrożonym narkomanią 15 000,-4 000,- 4. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym A/ Prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz konsultacje z rodzicami B/ Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicach i innych placówkach wychowawczych C/ Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i rodzinnej 34 300,-

21 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy 5. Finansowanie obozów profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 66 500,- Przeciwdziałanie Alkoholizmowi- suma: 144 400,- Przeciwdziałanie Narkomanii- suma: 4 000,- Suma ogółem: 148 400,-

22 III.PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, EDUKACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCHYCH l.p. Zadania do realizacji Zadania szczegółowe Koszty 1. Realizacja programów profilaktycznych dla uczniów oraz szkoleń dla rodziców, realizowanych w placówkach oświatowych w ramach szkolnych programów profilaktyki; uczenie umiejętności służących zdrowiu i trzeźwemu życiu A/ Realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy Przeciwdziałanie narkomanii B/ Realizacja programów i warsztatów skierowanych do rodziców Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy Przeciwdziałanie narkomanii C/ Realizacja spektakli teatralnych, happeningów, koncertów słowno-muzycznych, wieczorków profilaktycznych itp. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy Przeciwdziałanie narkomanii D/ Praca terapeuty ulicznego z młodzieżą ze środowisk stanowiących grupę zwiększonego ryzyka 31 000,-9 000,-2 000,-4 000,-8 000,-6 000,-8 500,- Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

23 2. Realizacja działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież A/ Inicjowanie oddziaływań profilaktycznych w ramach Akcji Zima w mieście i Lato w mieście ( np. wycieczki profilaktyczne, obozy sportowo- profilaktyczne, półkolonie ) B/ Zakup biletów wstępu na lodowisko, basen, do kina, na występy artystyczne C/ Współpraca z radami osiedli ( zabawy profilaktyczne na Dzień Dziecka, Mikołajki, festyny wakacyjne, itp.) D/ Dofinansowanie funkcjonowania Świetlic Opiekuńczo – Wychowawczych, Osiedlowych oraz Klubów Młodzieżowych E/ Dofinansowanie projektów i działań profilaktycznych realizowanych przez różne podmioty; KANA, uczniowskie kluby sportowe, organizacje sportowo – gimnastyczne, placówki oświatowe, parafie, organizacje harcerskie 40 000,-38 000,-23 000,-24 000,- 57 170,-

24 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy 3. Dofinansowanie działalności profilaktycznej - promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież A/ Prowadzenie pozalekcyjnych zaję sportowych, artystycznych, kulturalnych i informatycznych w oparciu o zasoby lokalowe i kadrowe szkół funkcjonujących w Gminie Miejskiej Mielec oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu (zał. nr 1) B/ Prowadzenie zajęć sportowych, ogólnorozwojowych dla dzieci ze świetlic profilaktyczno – wychowawczych C/ Współorganizowanie cyklicznych turniejów sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 155 500,- 6 000,-2 500,- 4. Dofinansowanie działalności profilaktycznej pozaszkolnej A/ Zabezpieczenie terenów, na których prowadzone są zajęcia profilaktyczne sportowe i inne B/ Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych (zestaw komputerowy, sprzęt audiowizualny, itp. ) C/ Zakup do Biblioteki Miejskiej pozycji książkowych poruszających problematykę uzależnień oraz wydawnictw związanych z profilaktyką 80 000,-20 000,-3 000,-

25 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy 5. Edukacja publiczna A/ Kontynuacja kampanii promującej abstynencję w ciąży B/ Prowadzenie badań dotyczących diagnozy wybranych aspektów problemów społecznych na terenie miasta Mielca 3 000,-3 000,- Przeciwdziałanie Alkoholizmowi – Suma: Przeciwdziałanie Alkoholizmowi – Suma: 496 170,- Przeciwdziałanie Narkomanii – Suma: Przeciwdziałanie Narkomanii – Suma:27 500,- Suma ogółem: Suma ogółem: 523 670

26 IV. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII l.p. Zadania do realizacji Zadania szczegółowe Koszty 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień; promowanie ciekawych projektów i inicjatyw społecznych A/ Stowarzyszenie Trzeźwościowe Nowe Życie B/ Poradnia Specjalistyczna ARKA C/ Akcja Katolicka - klub Tchnienie D/ Oddział Caritas –zajęcia z dziećmi i młodzieżą 43 000,- 2. Wspomaganie działalności instytucji działających w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień A/ Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Mielcu w zakresie: Przeciwdziałania alkoholizmowi Przeciwdziałania narkomanii B/ Współpraca z Zespołem Opieki Zdrowotnej 10 000,-4 000,- 3 500,- Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

27 3. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych18 000,- 4. Dofinansowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i problematyk uzależnień A/ Szkolenia i kursy dla osób zajmujących się zawodowo terapią i pomocą klientom; Uzależnionym od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej Uzależnionym od narkotyków i innych środków psychoaktywnych i innych środków psychoaktywnych B/ Szkolenia i warsztaty dla wybranych grup zawodowych ( pedagogów, nauczycieli, policjantów, pracowników socjalnych, pracowników punktu konsultacyjnego, radnych poszerzenie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu; Wiedzy o alkoholu i przemocy Wiedzy o narkotykach 4 000,-1 500,-14 000,- 6 000,- 6 000,-

28 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Przeciwdziałanie Alkoholizmowi – Suma: Przeciwdziałanie Alkoholizmowi – Suma: 92 500 Przeciwdziałanie Narkomanii – Suma: Przeciwdziałanie Narkomanii – Suma:11 500,- Suma ogółem: Suma ogółem: 104 000

29 V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA – KOSZTY ADMINISTRACYJNE l.p. Zadania do realizacji Zadania szczegółowe Koszty 1. Działalność informacyjna A/ Dystrybucja na terenie gminy materiałów edukacyjnych i informacyjnych- broszury, ulotki, plakaty, prenumerata czasopism profilaktycznych B/ Informacja publiczna, medialna - audycje radiowe, telewizyjne, artykuły prasowe itp. dotyczących zagadnień: Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy Przeciwdziałanie narkomanii 5 000,- 3 000,- Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

30 2. Koszty administracyjne A/ Wynagrodzenie osobowe 2 pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń B/ Pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowe – zlecenia, realizujące zadania z GPPiRPAiPN C/ Zakup materiałów biurowych, papierniczych dla grup terapeutycznych, profilaktyki, środków spożywczych, pomocy dydaktycznychi technicznych do realizacji zadań Gminnego Programu 69 860,-29 570,-5 000,- Przeciwdziałanie Alkoholizmowi – Suma: 109 430 Przeciwdziałanie Narkomanii – Suma: 3 000,- Suma ogółem: 112 430

31 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 1. Szczegółowe zadania oraz organizację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu określa Prezydent Miasta Mielca. 2. Członkowie zespołu roboczego Gminnej Komisji prowadzący kontrole przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych za każdorazową przeprowadzoną kontrolę w jednym sklepie lub lokalu, potwierdzoną złożeniem protokołu kontroli otrzymują ryczałt w wysokości dwukrotnej diety ustalonej na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (aktualnie obowiązującego) w wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz 1000 złotych dla każdego członka zespołu roboczego za wykrycie i udokumentowanie protokołem nieprzestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, skutkującego wszczęciem procedury cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla danego podmiotu.

32 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy 3. W sklepach i lokalach sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Miejskiej Mielec dopuszcza się możliwość kontroli tych podmiotów z zastosowaniem tzw. zakupu kontrolowanego tj. próby zakupu napojów alkoholowych przez osobę nieletnią (poniżej 18 roku życia) przy obecności w lokalu członka zespołu kontrolnego. Wynik kontroli będzie brany pod uwagę przy ewentualnym wydawaniu kolejnego zezwolenia (lub jego przedłużenia). 4. Każdy podmiot starający się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub o jego przedłużenie powinien przeszkolić cały personel swojego lokalu w zakresie zasad postępowania przy sprzedaży i podawaniu napojów alkoholowych. Szkolenie powinno odbyć się w terminie maksymalnie pół roku od daty otrzymania zezwolenia. Udział w szkoleniu będzie brany pod uwagę przy ewentualnym wydawaniu kolejnego zezwolenia (lub jego przedłużenia).

33 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy PRELIMINARZ – BILANS I.POMOC TERAPEUTYCZNA I REHABILITACYJNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 67 500 zł Przeciwdziałanie narkomanii – 4 000 zł Suma = 71 500,- zł ( 7 % ) II.POMOC RODZINOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, NARKOMANII ORAZ OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 144 400,- zł Przeciwdziałanie narkomanii – 4 000 zł Suma = 148 400,- zł ( 15 % )

34 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy III. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 496 170 zł Przeciwdziałanie narkomanii – 27 500 zł Suma = 523 670,- zł ( 55 % ) IV. WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, ORGANIZACJI I OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 92 500 zł Przeciwdziałanie narkomanii – 11 500 zł Suma = 104 000,- zł ( 11 % )

35 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA – KOSZTY ADMINISTRACYJNE Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 109 430 Przeciwdziałanie narkomanii – 3 000 zł Suma = 112 430 zł ( 12 % ) CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU = 960 000 ZŁ Całkowity koszt przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy – 910 000 zł Całkowity koszt przeciwdziałania narkomanii – 50 000 zł

36 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Załącznik nr 1 Podział środków finansowych przeznaczonych w 2008 r. na zajęcia pozalekcyjne realizowane w; Szkołach podstawowych i gimnazjach Całość środków dla szkół w kwocie 123.158,- zł rozdzielona w sposób następujący: Szkoła Podstawowa nr 1 – 3.672,- zł Szkoła Podstawowa nr 2 – 7.276,- zł Szkoła Podstawowa nr 3 – 6.120,- zł Szkoła Podstawowa nr 6 – 20.750,- zł Szkoła Podstawowa nr 9 – 7.752,- zł Szkoła Podstawowa nr 11 – 10.200,- zł Szkoła Podstawowa nr 12 – 2.448,- zł Szkoła Podstawowa nr 13 – 4.896,- zł Gimnazjum nr 1 – 14.892,- zł Gimnazjum nr 2 – 15.776,- zł Gimnazjum nr 3 – 17.748,- zł Gimnazjum nr 4 – 11.628,- zł 2. Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mielcu – przekazana kwota 32 342 zł Środki te zostaną wykorzystane na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, artystycznych, kulturalnych oraz informatycznych, zgodnie z podpisanymi stosownymi umowami.

37 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Dziękuję za uwagę !!!


Pobierz ppt "Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Fundusz Przeciwalkoholowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google