Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Fundusz Przeciwalkoholowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Fundusz Przeciwalkoholowy."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Fundusz Przeciwalkoholowy

2 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok

3 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z Ustawy o wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi z dn. 26 października 1982r. z późniejszymi zmianami oraz wprowadza zadania w oparciu o Ustawę o Przeciwdziałaniu Narkomanii z dn. 29 lipca 2005 r. W związku z tym, że część zadań jest wspólnych i jednakowych, a ich adresatami są te same grupy osób, opracowany został wspólny program, który określa zadania dla Gminy:

4 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

5 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13[1] i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

6 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Powyższe zadania realizowane są w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok, stanowiącego integralną część strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Miejskiej Mielec. W związku z koniecznością budżetowej klasyfikacji kosztów (dział, rozdział) biorąc pod uwagę skalę zjawiska, koszty wspólnych działań na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zakwalifikowano jako przeciwdziałanie alkoholizmowi.

7 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Rodzaj zezwolenia gastronomiadetal A - sprzedaż tylko piwa78 lokali101 sklepów A + B – sprzedaż piwa i wina4 lokale50 B + C – sprzedaż wina i wódki 00 A + B + C – sprzedaż piwa, wina i wódki 25 lokale50 sklepów Razem 78 lokali 101 sklepy DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Tab. 1. Liczba podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych - stan na 31.12. 2010 r.

8 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Ogólna kwota wydana na zakup napojów alkoholowych w 2009 r. w Mielcu wyniosła 52 853 666,- zł

9 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy 2009 r. Średni wydatek na 1 mieszkańca Mielca 71 zł /miesiąc 855 zł/rok Średni wydatek mieleckiej rodziny na napoje alkoholowe 285 zł / miesiąc 3 422,- zł / rok Tab. 2. Wydatki na zakup napojów alkoholowych :

10 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy 1. DANE Z OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ – za 2009 rok Tab. 3. Liczba pacjentów: Kategoriaogółem W tym kobiet Uzależnieni zarejestrowani ogółem 39559 współuzależnieni zarejestrowani ogółem 7271 Pacjenci do 18 r.ż. 10 Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA 1110 Ofiary przemocy 99 Uzależnieni od nikotyny 20

11 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Tab. 4. Liczba osób do leczenia ambulatoryjnego: Tab. 4. Liczba osób zobowiązanych do leczenia ambulatoryjnego: Osób zobowiązanych do leczenia ogółem W tym kobiet wszystkich skierowanych do placówki przez sąd wszystkich skierowanych do placówki przez sąd 14524 Którzy podjęli leczenie 479 Którzy ukończyli program podstawowy 191

12 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy RAMOWY PLAN REALIZACJI ORAZ FINANSOWANIA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

13 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy I. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW Lp. Zadania do realizacji Zadania szczegółowe Koszty 1 Zapewnienie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Świetlic Profilaktyczno- Wychowawczej TPD przy ul. MMR 18/1 Ponoszenie kosztów utrzymania obiektów (opłaty czynszu, mediów, sprzątanie, bieżące naprawy, remonty itp.) 37 240,- 2 Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu Opłacenie kosztów powołania lekarza i psychologa biegłego sądowego orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 3 760,-

14 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy 3. Realizowanie wybranych usług i programów placówek profilaktyczno – terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych A/ Dofinansowanie zajęć w programie ponadpodstawowym ( wykraczające ponad kontrakt z kasą chorych) - Diagnoza i terapia dla osób uzależnionych od alkoholu - Diagnoza i terapia dla osób uzależnionych od alkoholu - Diagnoza i terapia dla osób uzależnionych od narkotyków - Diagnoza i terapia dla osób uzależnionych od narkotyków16 000,-6 000,- Przeciwdziałanie Alkoholizmowi- suma: 57 000,- Przeciwdziałanie Narkomanii- suma: 6 000,- Suma ogółem: 63 000,-

15 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy II. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE I NARKOMANII POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ l.p. Zadania do realizacji Zadania szczegółowe Koszty 1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Tworzenie zintegrowanego systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Mielec 25 000,- 2. Kontynuacja Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz z obsługą Telefonu Zaufania Konsultacje psychologiczne, prawnicze, przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, przemocy 25 300,-

16 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy 3. Realizowanie wybranych usług i programów placówek profilaktyczno – terapeutycznych dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych A/ Dofinansowanie programu terapeutycznego dla osób współuzależnionych B/ Dofinansowanie programu terapeutycznego dla DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) - Diagnoza i terapia rodzin osób uzależnionych od alkoholu - Diagnoza i pomoc terapeutyczna rodzinom zagrożonym narkomanią 7 000,-4 000,- 4. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym A/ Prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz konsultacje z rodzicami B/ Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicach i innych placówkach wychowawczych C/ Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i rodzinnej D/ Finansowanie obozów profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 96 950,-

17 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Przeciwdziałanie Alkoholizmowi- suma: 154 250,- Przeciwdziałanie Narkomanii- suma: 4 000,- Suma ogółem: 158 250,-

18 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy III. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, EDUKACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCHYCH l.p. Zadania do realizacji Zadania szczegółowe Koszty 1. Realizacja programów profilaktycznych dla uczniów oraz szkoleń dla rodziców, realizowanych w placówkach oświatowych w ramach szkolnych programów profilaktyki; uczenie umiejętności służących zdrowiu i trzeźwemu życiu A/ Realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych B/ Realizacja programów i warsztatów skierowanych do rodziców C/ Realizacja spektakli teatralnych, happeningów, koncertów słowno-muzycznych, wieczorków profilaktycznych itp. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy Przeciwdziałanie narkomanii 44 000,- 34 000,-

19 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy 2. Realizacja działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież A/ Inicjowanie oddziaływań profilaktycznych w ramach Akcji Zima w mieście i Lato w mieście B/ Zakup biletów wstępu na lodowisko, basen, do kina, na występy artystyczne C/ Współpraca z radami osiedli ( zabawy profilaktyczne na Dzień Dziecka, Mikołajki, festyny wakacyjne, itp.) D/ Dofinansowanie funkcjonowania Świetlic Opiekuńczo – Wychowawczych, Osiedlowych oraz Klubów Młodzieżowych E/ Dofinansowanie projektów i działań profilaktycznych realizowanych przez różne podmioty; KANA, uczniowskie kluby sportowe, organizacje sportowo – gimnastyczne, placówki oświatowe, parafie, organizacje harcerskie 252 322,-

20 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy F/ Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, artystycznych, kulturalnych i informatycznych w oparciu o zasoby lokalowe i kadrowe szkół, klubów oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu 201 688,- 3. Dofinansowanie działalności profilaktycznej pozaszkolnej A/ Przygotowanie i wyposażenie bazy do prowadzenia zajęć profilaktycznych, sportowych i innych B/ Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych (zestaw komputerowy, sprzęt audiowizualny, nagłośnieniowy itp. ) C/ Zakup do Biblioteki Miejskiej pozycji książkowych poruszających problematykę uzależnień oraz wydawnictw związanych z profilaktyką 56 000,-

21 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy 5. Edukacja publiczna A/ Udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjno - profilaktycznych B/ Prowadzenie badań dotyczących diagnozy wybranych aspektów problemów społecznych na terenie miasta Mielca 22 000,- Przeciwdziałanie Alkoholizmowi – Suma 576 010,- Przeciwdziałanie Narkomanii – Suma: Przeciwdziałanie Narkomanii – Suma:34 000,- Suma ogółem: Suma ogółem: 610 010,-

22 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy IV. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII l.p. Zadania do realizacji Zadania szczegółowe Koszty 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień; promowanie ciekawych projektów i inicjatyw społecznych 55 000,- 2. Wspomaganie działalności instytucji działających w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień A/ Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Mielcu w zakresie: Przeciwdziałania alkoholizmowi Przeciwdziałania narkomanii B/ Współpraca z Zespołem Opieki Zdrowotnej 12 000,- 6 000,- 6 000,- 5 000,- 5 000,-

23 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy 3. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych20 000,- 4. Dofinansowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i problematyk uzależnień A/ Szkolenia i kursy dla osób zajmujących się zawodowo terapią i pomocą klientom; Uzależnionym od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej Uzależnionym od narkotyków i innych środków psychoaktywnych i innych środków psychoaktywnych B/ Szkolenia i warsztaty dla wybranych grup zawodowych ( pedagogów, nauczycieli, policjantów, pracowników socjalnych, pracowników punktu konsultacyjnego, radnych poszerzenie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu: Wiedzy o alkoholu i przemocy Wiedzy o narkotykach 16 600,- 8 000,- 8 000,-

24 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Przeciwdziałanie Alkoholizmowi – Suma: 108 600,- Przeciwdziałanie Narkomanii – Suma: 14 000,- 14 000,- Suma ogółem: 122 600,- 122 600,-

25 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA – KOSZTY ADMINISTRACYJNE l.p. Zadania do realizacji Zadania szczegółowe Koszty 1. Działalność informacyjna A/ Dystrybucja na terenie gminy materiałów edukacyjnych i informacyjnych- broszury, ulotki, plakaty, prenumerata czasopism profilaktycznych B/ Informacja publiczna, medialna - audycje radiowe, telewizyjne, artykuły prasowe itp. dotyczących zagadnień: Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy Przeciwdziałanie narkomanii 4 000,- 2 000,-

26 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy 2. Koszty administracyjne Wynagrodzenie osobowe wraz z wynagrodzeniem rocznym oraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w ramach GPPiRPAiPN 140 140,- Przeciwdziałanie Alkoholizmowi – Suma: 144 140,- Przeciwdziałanie Narkomanii – Suma: 2 000,- Suma ogółem: 146 140

27 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 1. Szczegółowe zadania oraz organizację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu określa Prezydent Miasta Mielca. 2. Członkowie zespołu roboczego Gminnej Komisji prowadzący kontrole przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych za każdorazową przeprowadzoną kontrolę w jednym sklepie lub lokalu, potwierdzoną złożeniem protokołu kontroli otrzymują ryczałt w wysokości dwukrotnej diety ustalonej na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (aktualnie obowiązującego) w wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz 1000 złotych dla każdego członka zespołu roboczego za wykrycie i udokumentowanie protokołem nieprzestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, skutkującego wszczęciem procedury cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla danego podmiotu.

28 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy 3. W sklepach i lokalach sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Miejskiej Mielec dopuszcza się możliwość kontroli tych podmiotów z zastosowaniem tzw. zakupu kontrolowanego tj. próby zakupu napojów alkoholowych przez osobę nieletnią (poniżej 18 roku życia) przy obecności w lokalu członka zespołu kontrolnego. Wynik kontroli będzie brany pod uwagę przy ewentualnym wydawaniu kolejnego zezwolenia (lub jego przedłużenia). 4. Każdy podmiot starający się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub o jego przedłużenie powinien przeszkolić cały personel swojego lokalu w zakresie zasad postępowania przy sprzedaży i podawaniu napojów alkoholowych. Szkolenie powinno odbyć się w terminie maksymalnie pół roku od daty otrzymania zezwolenia. Udział w szkoleniu będzie brany pod uwagę przy ewentualnym wydawaniu kolejnego zezwolenia (lub jego przedłużenia).

29 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy I. POMOC TERAPEUTYCZNA I REHABILITACYJNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 57 000 zł Przeciwdziałanie narkomanii – 6 000 zł Suma = 63 000,- zł ( 5,7 % ) II. POMOC RODZINOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, NARKOMANII ORAZ OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 154 250,- zł Przeciwdziałanie narkomanii – 4 000 zł Suma = 158 250,- zł ( 14,4 % ) PRELIMINARZ – BILANS

30 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy III. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 576 010 zł Przeciwdziałanie narkomanii – 34 000 zł Suma = 610 010,- zł ( 55,5 % ) IV. WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, ORGANIZACJI I OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 108 600 zł Przeciwdziałanie narkomanii – 14 000 zł Suma = 122 600,- zł ( 11,1 % )

31 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA – KOSZTY ADMINISTRACYJNE Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 144 140 zł Przeciwdziałanie narkomanii – 2 000 zł Suma = 146 140 zł ( 13,3 % ) CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU = 1 100 000 ZŁ Całkowity koszt przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy: 1 040 000 zł Całkowity koszt przeciwdziałania narkomanii: 60 000 zł

32 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Załącznik nr 1 Podział środków finansowych przeznaczonych w 2011 r. na zajęcia pozalekcyjne realizowane w: Szkołach podstawowych i gimnazjach Całość środków dla szkół w kwocie 61 880,- zł rozdzielona w sposób następujący: Szkoła Podstawowa nr 1 – 4 080,- zł Szkoła Podstawowa nr 2 – 2 720,- zł Szkoła Podstawowa nr 3 – 4 080,- zł Szkoła Podstawowa nr 6 – 5 440,- zł Szkoła Podstawowa nr 9 – 4 080,- zł Szkoła Podstawowa nr 11 – 5 440,- zł Szkoła Podstawowa nr 12 – 1 360,- zł 2. Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mielcu – przekazana kwota 139 808 zł Środki te zostaną wykorzystane na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, artystycznych, kulturalnych oraz informatycznych, zgodnie z podpisanymi stosownymi umowami. Gimnazjum nr 1 – 4 080,- zł Gimnazjum nr 2 – 14 960,- zł ZSO nr 1 – 6 120,- zł ZS nr 2– 9 520,- zł

33 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Fundusz Przeciwalkoholowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google